EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0070

1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 97/70/EB nustatanti suderintus saugumo reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams

OJ L 34, 9.2.1998, p. 1–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 8 - 33

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/70/oj

31997L0070Oficialusis leidinys L 034 , 09/02/1998 p. 0001 - 0029


Tarybos direktyva 97/70/EB

1997 m. gruodžio 11 d.

nustatanti suderintus saugumo reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje [3] nurodytos tvarkos,

(1) kadangi Bendrijos veikla jūrų transporto sektoriuje turėtų būti siekiama pagerinti jūrų saugumą;

(2) kadangi 1993 m. balandžio 2 d. buvo priimtas 1977 m. Toremolinos tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų saugumo Toremolinos protokolas (toliau - Toremolinos protokolas);

(3) kadangi šį protokolą Bendrijos lygiu pradėjus taikyti su valstybės narės vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams arba žvejybos laivams, veiklą vykdantiems tarptautiniuose vandenyse ar valstybės narės teritoriniuose vandenyse arba savo laimikį iškraunantiems valstybėje narėje, būtų padidintas tų žvejybos laivų saugumas, nes įvairiuose nacionalinės teisės aktuose kol kas nenumatytas protokole nustatytas saugumo lygis; kadangi, derinant skirtingus nacionalinius saugumo reikalavimus, toks bendras saugumo lygis užtikrintų, kad tame pačiame rajone veiklą vykdantys žvejybos laivai konkuruotų vienodu lygiu ir nepažeidinėdami saugumo standartų;

(4) kadangi veikla Bendrijos lygiu, pirmiausia atsižvelgiant į vidaus rinkos mastą - tai pats veiksmingiausias būdas žvejybos laivų bendram saugumo lygiui Bendrijoje nustatyti;

(5) kadangi Tarybos direktyva - tai tinkamas teisinis dokumentas, nes ji numato sistemą, kad valstybės narės vienodai ir privalomai taikytų saugumo standartus, tačiau ta sistema kiekvienai valstybei narei taip pat leidžia pasirinkti jos vidinę sistemą geriausiai atitinkančią formą ir metodus;

(6) kadangi keletas svarbių Toremolinos protokolo skyrių taikomi tik 45 metrų ilgio arba ilgesniems žvejybos laivams; kadangi Bendrijos lygiu protokolą taikant tik tokiems laivams saugumo lygis pastaruosiuose ir mažesniuose žvejybos laivuose, kurių ilgis 24-45 metrai, būtų nevienodas ir dėl to būtų iškraipoma konkurencija;

(7) kadangi to protokolo 3 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kiekviena protokolą pasirašiusi šalis nusprendžia, kuri iš protokolo taisyklių, nustatančių didesnę kaip 24 metrų ribą turėtų būti iš dalies ar be apribojimų taikoma 24 metrų ilgio arba ilgesniems žvejybos laivams, tačiau ne ilgesniems už nustatytą ilgio ribą ir turintiems teisę plaukioti su tos šalies vėliava; kadangi to protokolo 3 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad protokolą pasirašiusios šalys siekia parengti tame pačiame regione veiklą vykdantiems žvejybos laivams vienodus standartus;

(8) kadangi siekiant, kad būtų padidintas saugumas ir nebūtų iškraipoma konkurencija, turi būti iškeltas tikslas šioje direktyvoje nustatytas saugumo taisykles taikyti visiems Bendrijos žvejybos zonose veiklą vykdantiems 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams nepaisant vėliavos, su kuria jie plaukioja; kadangi, jei tai yra žvejybos laivai, plaukiojantys su trečiųjų šalių vėliava ir vykdantys veiklą valstybės narės vidaus arba teritoriniuose vandenyse arba iškraunantys savo laimikius valstybės narės uoste, pirmiau minėtas tikslas turi būti pasiektas pagal tarptautinės teisės bendras taisykles;

(9) kadangi turi ir toliau būti taikomos Bendrijos socialinę politiką vykdant priimtų Tarybos direktyvų atitinkamos nuostatos;

(10) kadangi atsižvelgdamos į visas pirmiau minėtas priežastis ir paisydamos šios direktyvos I priede išvardytų atitinkamų nuostatų naujiems bei, tam tikrais atvejais, eksploatuojamiems 45 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams valstybės narės turėtų taikyti Toremolinos protokolo priedo nuostatas; kadangi valstybės narės visiems su jų vėliava plaukiojantiems naujiems 24 metrų ilgio ir ilgesniems, tačiau trumpesniems kaip 45 metrų ilgio laivams turėtų taip pat taikyti Toremolinos protokolo priedo IV, V, VII ir IX skyrių nuostatas, pritaikytas šios direktyvos II priede;

(11) kadangi III priede nustatytus specialius reikalavimus galima pagrįsti konkrečiomis regionams būdingomis aplinkybėmis, pvz., geografinėmis ir klimato sąlygomis; kadangi tos nuostatos buvo parengtos atitinkamai šiaurinėse ir pietinėse zonose vykdomai veiklai;

(12) kadangi, siekiant dar padidinti saugumo lygį, su valstybės narės vėliava plaukiojantys laivai turėtų vykdyti IV priede nustatytus specialius reikalavimus;

(13) kadangi su trečiųjų šalių vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams neturėtų būti leidžiama vykdyti veiklą valstybės narės vidaus arba jos teritoriniuose vandenyse ar savo laimikius iškrauti valstybės narės uoste ir tuo būdu konkuruoti su laivais, plaukiojančiais su valstybės narės vėliava, jeigu tų laivų vėliavos valstybė nepatvirtina, kad jie vykdo šioje direktyvoje nustatytas technines nuostatas;

(14) kadangi žvejybos laivuose įrengta 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 96/98/EB dėl laivo įrangos [4] reikalavimus atitinkanti įranga turėtų būti iš karto pripažinta atitinkančia specialias nuostatas, kurios tai įrangai buvo nustatytos šioje direktyvoje, kadangi Direktyvos 96/98/EB reikalavimai yra bent lygiaverčiai nustatytiesiems Toremolinos protokole ir šioje direktyvoje;

(15) kadangi valstybės narės galėtų susidurti su vietinėmis aplinkybėmis, kurios pateisintų specialių saugumo priemonių taikymą visiems tam tikruose rajonuose veiklą vykdantiems žvejybos laivams; kadangi valstybės narės taip pat gali manyti, kad būtu tikslinga Toremolinos protokolo priedo nuostatoms arba lygiaverčiams reikalavimams taikyti išimtis; kadangi valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė imtis tų priemonių, jeigu tas procesas būtų kontroliuojamas komitetų procedūros;

(16) kadangi šiuo metu dar neparengti vienodi žvejybos laivų korpuso stiprumo, pagrindinių ir pagalbinių mechanizmų ir elektros energijos jėgainės bei automatinių įrenginių tarptautiniai techniniai standartai; kadangi tuos standartus galima parengti pagal pripažintų organizacijų arba nacionalinių administracijų taisykles;

(17) kadangi, siekdamos kontroliuoti, ar veiksmingai įgyvendinama ir vykdoma ši direktyva, valstybės narės turėtų tikrinti žvejybos laivus ir konkrečius šios direktyvos reikalavimus atitinkantiems laivams išduoti atitikties liudijimus;

(18) kadangi, siekiant užtikrinti visišką šios direktyvos taikymą ir pagal Toremolinos protokolo 4 straipsnyje nustatytą tvarką, žvejybos laivams turėtų būti taikoma uosto valstybės kontrolė; kadangi valstybė narė taip pat gali tikrinti jos vidaus arba teritoriniuose vandenyse veiklos nevykdančius ar jos uostuose savo laimikio neiškraunančius trečiųjų šalių laivus, kai jie yra tos valstybės narės uoste, siekdama nustatyti, ar, protokolui įsigaliojus, tie laivai atitinka jo reikalavimus;

(19) kadangi būtina, kad iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas padėtų Komisijai veiksmingai įgyvendinti šią direktyvą; kadangi pagal 1993 m. rugsėjo 13 d. Tarybos direktyvos 93/75/EEB dėl būtiniausių reikalavimų į Bendrijos uostus įplaukiantiems arba iš jų išplaukiantiems laivams, vežantiems pavojingus arba aplinką teršiančius krovinius [5], 12 straipsnį įsteigtas komitetas galėtų imtis tos užduoties;

(20) kadangi siekiant užtikrinti nuoseklų šios direktyvos įgyvendinimą tam tikras nuostatas būtų galima suderinti komitete, kad būtų atsižvelgta į atitinkamus pokyčius tarptautiniu lygiu;

(21) kadangi Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO) apie šią direktyvą turėtų būti pranešta pagal Toremolinos protokolą;

(22) kadangi, siekiant užtikrinti visišką šios direktyvos įgyvendinimą, valstybės narės turėtų nustatyti nuobaudų sistemą už pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas

1. Šios direktyvos tikslas - nustatyti naujų ir eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių jūrų žvejybos laivų saugumo reikalavimus tiek, kiek Toremolinos protokolo priedas taikomas tiems laivams ir laivams:

- plaukiojantiems su valstybės narės vėliava ir registruotiems Bendrijoje,

- vykdantiems veiklą valstybės narės vidaus arba teritoriniuose vandenyse,

- savo laimikį iškraunantiems valstybės narės uoste.

Nekomercinę žvejybą vykdantiems pramoginiams laivams ši direktyva netaikoma.

2. Ši direktyva nepažeidžia 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [6] nuostatų, jos atskirųjų direktyvų, ypač 1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvos 93/103/EB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų, dirbant žvejybos laivuose (tryliktoji atskiroji direktyva, kuri remiasi Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalimi) [7].

2 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje:

1) "žvejybos laivas" arba "laivas" - tai bet koks žuvims arba kitiems gyviesiems jūrų ištekliams žvejoti pritaikytas arba komercinei jų žvejybai naudojamas laivas;

2) "naujas žvejybos laivas" - tai žvejybos laivas:

a) kurio statybos arba esminio techninio pertvarkymo sutartis buvo sudaryta 1999 m. sausio 1 d. arba po šios datos; arba

b) kurio statybos arba esminio techninio pertvarkymo sutartis buvo sudaryta iki 1999 m. sausio 1 d. ir kurio statyba buvo užbaigta po trejų metų arba vėliau nuo tos datos; arba

c) jeigu nebuvo sudaryta statybos sutartis, kuris 1999 m. sausio 1 d. arba vėliau:

- buvo pradėtas statyti, arba

- buvo pradėta su konkrečiu laivu siejama statyba, arba

- buvo pradėti montavimo darbai, kuriems buvo sunaudota bent 50 tonų arba 1 % visų konstrukcinių medžiagų apskaičiuotos masės, atsižvelgiant į tai, kuri vertė yra mažesnė;

3) "eksploatuojamas žvejybos laivas" - tai nenaujas žvejybos laivas;

4) "Toremolinos protokolas" - 1977 m. Toremolinos tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų saugumo Toremolinos protokolas su pakeitimais;

5) "liudijimas" - tai 6 straipsnyje nurodytas atitikties liudijimas;

6) "ilgis" - tai, jeigu nenurodyta kitaip, 96 % bendro vaterlinijos ilgio matuojant bent 85 % borto aukščio nuo kilio linijos arba ilgis nuo forštevenio priekio iki vairo balerio ašies išilgai vaterlinijos, jeigu pastarasis ilgis didesnis. Jei tai yra kilio linijos nuosvyrį laivagalyje turintys laivai ir jeigu matuojamas tų laivų pirmiau minėtas ilgis, jų vaterlinija turi būti lygiagreti projektinei vaterlinijai;

7) "veiklos vykdymas" - tai žuvų arba kitų gyvųjų jūrų išteklių žvejyba ir perdirbimas nepažeidžiant taikaus plaukiojimo teritoriniuose vandenyse teisės ir laivybos laisvės 200 mylių išskirtinėje ekonominėje zonoje;

8) "pripažinta organizacija" - tai pagal 1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos direktyvos 94/57/EB dėl laivus tikrinančių bei apžiūrinčių organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų [8] 4 straipsnį pripažinta organizacija.

3 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamiems su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams būtų taikomos Toremolinos protokolo priedo nuostatos, jeigu šios direktyvos I priede nenumatyta kitaip.

Jeigu šioje direktyvoje nenumatyta kitaip, eksploatuojami žvejybos laivai Toremolinos protokolo priedo atitinkamus reikalavimus turi atitikti ne vėliau kaip 1999 m. liepos 1 d.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 45 metrų ilgio ir ilgesniems laivams taikomi Toremolinos protokolo priedo IV, V, VII ir IX skyrių reikalavimai taip pat būtų taikomi su jų vėliava plaukiojantiems naujiems 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams, jeigu šios direktyvos II priede nenumatyta kitaip.

3. Tačiau valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojantys konkrečiuose rajonuose veiklą vykdantys laivai atitiktų nuostatas dėl atitinkamų rajonų, kaip apibrėžta III priede.

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojantys laivai atitiktų IV priede nustatytus specialius saugumo reikalavimus.

5. Valstybės narės su trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams draudžia vykdyti veiklą jų vidaus arba teritoriniuose vandenyse ar iškrauti laimikius tų valstybių narių uostuose, jeigu tų laivų vėliavos valstybės administracija nėra patvirtinusi, kad jie atitinka 1, 2, 3 ir 4 dalyse ir 5 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

6. Žvejybos laive, kuriam taikytinos šios direktyvos nuostatos, įrengta Direktyvos 96/98/EB A.1 priede išvardyta ir jos reikalavimus atitinkanti įranga iš karto laikoma atitinkančia tas nuostatas nepaisant, ar vykdant jas privaloma arba neprivaloma, kad ta įranga būtų patvirtinta ar išbandyta laivo vėliavos valstybės administracijos reikalavimams įvykdyti.

4 straipsnis

Specialūs reikalavimai, išimtys ir ekvivalentai

1. Jeigu valstybė narė arba valstybių narių grupė mano, kad, atsižvelgiant į specialias vietos sąlygas arba laivo ypatybes, tam tikrame rajone veiklą vykdantiems laivams tam tikrose situacijose yra būtinos specialios saugumo priemonės, ir jeigu įrodoma tų priemonių būtinybė, laikydamosi šio straipsnio 4 dalyje numatytos tvarkos valstybės narės gali priimti tas specialias saugumo priemones, kuriomis atsižvelgiama į vietos sąlygas, pvz., vandenų, kuriuose vykdo veiklą tie laivai, gamtines arba klimato sąlygas, laivo reiso trukmę bei laivų ypatybes, pvz., jų statybai naudotas medžiagas.

Priimtos priemonės įtraukiamos į III priedą.

2. Priimdamos priemones, kuriose yra numatomos išimtys, valstybės narės Toremolinos protokolo priedo 1 skyriaus 3 taisyklės 3 dalies nuostatas taiko pagal šio straipsnio 4 dalyje nustatytą tvarką.

3. Valstybės narės pagal Toremolinos protokolo priedo 1 skyriaus 4 taisyklės 1 dalį ekvivalentus numatančias priemones gali priimti pagal šio straipsnio 4 dalyje nustatytą tvarką.

4. Valstybė narė, kuris naudojasi šio straipsnio 1, 2 arba 3 dalies nuostatomis turi laikytis šios tvarkos:

a) valstybė narė praneša Komisijai apie priemones, kurias ji ketina priimti, įskaitant tokią informaciją, kad iš jos būtų galima patvirtinti, kad pagal nustatytus reikalavimus yra išlaikomas saugumo lygis;

b) jeigu 9 straipsnyje nustatyta tvarka per šešis mėnesius nuo pranešimo nusprendžiama, kad siūlomos priemonės nepagrįstos, minėtai valstybei narei gali būti nurodyta pasiūlytas priemones iš dalies pakeisti arba jų nepriimti;

c) priimtos priemonės turi būti apibrėžtos atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose ir apie jas pranešta Komisijai, kuri apie jas išsamiau informuoja valstybes nares;

d) visos tos priemonės taikomos visiems tomis pačiomis nustatytomis sąlygomis vykdantiems veiklą laivams, nediskriminuojant vėliavos, su kuria jie plaukioja, arba jų operatoriaus pilietybės atžvilgiu;

e) šio straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės taikomos tik tol, kol laivas vykdo veiklą nustatytomis sąlygomis.

5 straipsnis

Projektavimo, konstrukcijos ir techninės priežiūros standartai

Žvejybos laivų korpuso, pagrindinių ir pagalbinių laivo variklių, elektros energijos jėgainės ir automatinių įrenginių projektavimo, konstrukcijos ir techninės priežiūros standartai - tai laivo statybos metu galiojusios taisyklės, kurias pripažinta organizacija buvo nustačiusi klasifikavimui arba kurias naudojo administracija.

Naujų laivų atžvilgiu šio taisyklės nustatomos Direktyvos 94/57/EB 14 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka ir pagal toje dalyje nustatytas sąlygas.

6 straipsnis

Patikrinimai ir liudijimai

1. Valstybės narės su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams ir atitinkantiems 3 bei 5 straipsnius išduoda šios direktyvos reikalavimų atitikties liudijimą, prie kurio prideda įrangos sąrašą ir, tam tikrais atvejais, išimties liudijimus. Atitikties liudijimas, įrangos sąrašas ir išimties liudijimas turi atitikti V priede nustatytą pavyzdį. Liudijimus išduoda laivo vėliavos valstybės administracija arba jos vardu veikianti pripažinta organizacija po pirminio patikrinimo, kurį atlieka tik laivo vėliavos valstybės administracijos arba pripažintos organizacijos ar valstybės narės, kurią laivo vėliavos valstybė įgalioja atlikti patikrinimą, inspektoriai pagal Toremolinos protokolo priedo 1 skyriaus 6 taisyklės 1 dalies a punktą.

2. Šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytų liudijimų galiojimo trukmė neturi viršyti nustatytųjų Toremolinos protokolo priedo 1 skyriaus 11 taisyklėje. Atitikties liudijimo galiojimas pratęsiamas atlikus periodinius patikrinimus pagal Toremolinos protokolo priedo 1 skyriaus 6 taisyklę.

7 straipsnis

Kontrolės nuostatos

1. Valstybė narė jos vidaus arba teritoriniuose vandenyse veiklą vykdančius arba savo laimikį jos uostuose iškraunančius laivus, jeigu tai ne su jos vėliava plaukiojantys žvejybos laivai, tikrina pagal Toremolinos protokolo 4 straipsnį, jų nediskriminuodama vėliavos, su kuria jie plaukioja, arba jų operatoriaus pilietybės atžvilgiu, siekdama, kad būtų nustatyta, ar tie laivai laikosi šios direktyvos.

2. Valstybės narės vidaus arba teritoriniuose vandenyse veiklos nevykdančius arba savo laimikio jos uostuose neiškraunančius bei su kitos valstybės narės vėliava plaukiojančius laivus tikrina valstybė narė, kai jie yra jos uostuose, pagal Toremolinos protokolo 4 straipsnį, jų nediskriminuodama vėliavos, su kuria jie plaukioja, arba jų operatoriaus pilietybės atžvilgiu, siekdama, kad būtų nustatyta, ar tie laivai laikosi šios direktyvos.

3. Valstybės narės vidaus arba teritoriniuose vandenyse veiklos nevykdančius arba savo laimikio jos uostuose neiškraunančius bei su trečiosios valstybės vėliava plaukiojančius laivus tikrina valstybė narė, kai jie yra jos uostuose, pagal Toremolinos protokolo, kai tik jis įsigalioja, 4 straipsnį, siekdama, kad būtų nustatyta, ar tie laivai laikosi šios direktyvos.

8 straipsnis

Pritaikymas

9 straipsnyje nustatyta tvarka:

a) galima priimti ir įtraukti nuostatas:

- Toremolinos protokolo priedo nuostatoms suderintai aiškinti, ką daryti buvo palikta protokolą pasirašiusių pavienių šalių administracijų nuožiūrai, jeigu tai būtina nuosekliam tų nuostatų įgyvendinimui Bendrijoje užtikrinti,

- šiai direktyvai įgyvendinti, jeigu nepraplečiama jos taikymo sritis;

b) šios direktyvos 2, 3, 4, 6 ir 7 straipsnius galima pritaikyti, o jos priedus iš dalies pakeisti, kad įgyvendinant šią direktyvą būtų galima taikyti vėlesnius Toremolinos protokolo pakeitimus, kurie įsigaliojo po šios direktyvos priėmimo.

9 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda pagal Direktyvos 93/75/EEB 12 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas.

2. Jeigu daroma nuoroda į šį straipsnį, taikoma toliau nurodyta tvarka:

a) Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė pareiškiama sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai paskirstomi taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja;

b) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę;

c) kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per aštuonias savaites nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

10 straipsnis

Pranešimas Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO)

Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė ir Komisija Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO) praneša apie šios direktyvos priėmimą ir tuo pranešimu daroma nuoroda į Toremolinos protokolo 3 straipsnio 5 dalį.

11 straipsnis

Nuobaudos

Valstybės narės nustato nuobaudų sistemą už pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimą ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų taikomos tos nuobaudos. Šiuo būdu nustatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

12 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybes narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1999 m. sausio 1 d., įgyvendina šia direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus. Komisija apie praneša kitoms valstybėms narėms.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų Oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. gruodžio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Delvaux-Stehres

[1] OL C 292, 1996 10 4, p. 29.

[2] OL C 66, 1997 3 3, p. 31.

[3] 1997 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 150, 1997 5 19, p. 30), 1997 m. birželio 30 d. Tarybos bendra pozicija (OL C 246, 1997 8 12, p. 1) ir 1997 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 358, 1997 11 24).

[4] OL L 46, 1997 2 17, p. 25.

[5] OL L 247, 1993 10 5, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/39/EB (OL L 196, 1996 8 7, p. 7).

[6] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

[7] OL L 307, 1993 12 13, p. 1.

[8] OL L 319, 1994 12 12, p. 20.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Toremolinos protokolo priedo nuostatų pritaikymas Tarybos direktyvos 97/70/EB 3 straipsnio 1 daliai taikyti

1 SKYRIUS: BENDROSIOS NUOSTATOS

2 taisyklė: Sąvokos

1 dalyje "Naujas laivas" turi būti pakeistas šios direktyvos 2 straipsnyje pateiktu "naujo žvejybos laivo" apibrėžimu.

V SKYRIUS: PRIEŠGAISRINĖ SAUGA GAISRO APTIKIMAS, GESINIMAS IR KOVA SU GAISRU

2 taisyklė: Sąvokos

2 dalies "standartinis atsparumo ugniai bandymas" pabaiga dėl standartinės temperatūros kreivės, turi būti išdėstoma taip:

"… Standartinė laiko-temperatūros kreivė - tai glodžioji kreivė, nubrėžta per šiuos temperatūros krosnies viduje taškus:

pradinė temperatūra krosnies viduje | 20 °C |

po pirmų penkių minučių | 576 °C |

po 10 minučių | 679 °C |

po 15 minučių | 738 °C |

po 30 minučių | 841 °C |

po 60 minučių | 945 °C." |

VII SKYRIUS: GELBĖJIMO PRIETAISAI IR PRIEMONĖS

1 taisyklė: Taikymas

2 dalis išdėstoma taip:

"13 ir 14 taisyklės taip pat taikomos 45 metrų ilgio ir ilgesniems eksploatuojamiems laivams, jeigu administracija šių taisyklių reikalavimų taikymą gali atidėti iki 1999 m. vasario 1 d."

13 taisyklė: Radioelektroninės gelbėjimo priemonės

2 dalis išdėstoma taip:

"Eksploatuojamuose laivuose numatytus dvipusio ryšio labai aukšto dažnio (VHF) radiotelefonus, kurie neatitinka organizacijos nustatytų eksploatavimo reikalavimų, administracija gali leisti naudoti iki 1999 m. vasario 1 d., jeigu administracija įsitikina, kad jie suderinami su patvirtintais dvipusio ryšio labai aukšto dažnio (VHF) radiotelefonais."

IX SKYRIUS: RADIJO RYŠYS

1 taisyklė: Taikymas

1 dalies antras sakinys išdėstomas taip:

"Tačiau, jei tai yra eksploatuojami laivai, administracija reikalavimų įgyvendinimą gali atidėti iki 1999 m. vasario 1 d."

3 taisyklė: Išimtys

2 dalies c punktas išdėstomas taip:

"kai laivo eksploatavimas visam laikui bus nutrauktas iki 2001 m. vasario 1 d."

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Toremolinos protokolo priedo IV, V, VII ir IX skyrių nuostatų pritaikymas pagal to protokolo 3 straipsnio 4 dalį tas nuostatas taikyti naujiems 24 metrų ilgio arba ilgesniems žvejybos laivams

IV SKYRIUS: MAŠINOS IR ELEKTROS ĮRENGINIAI BEI PERIODIŠKAI NEPRIŽIŪRIMI MAŠINŲ SKYRIAI

1 taisyklė: Taikymas

Išdėstoma taip:

"Jeigu nenumatyta kitaip, šis skyrius taikomas naujiems 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams."

7 taisyklė: Ryšys tarp vairinės ir mašinų patalpos

Prie taisyklės pridedama:

"Turi būti numatytos dvi atskiros ryšio priemonės …, viena iš kurių - tai mašinų skyriaus telegrafas, išskyrus trumpesnius kaip 45 metrų ilgio laivus, kuriuose pagrindinis eigos mechanizmas valdomas tiesiogiai iš vairinės ir kuriuose administracija gali leisti naudoti ne mašinų skyriaus telegrafą, o kitas ryšio priemones."

8 taisyklė: Pagrindinio eigos mechanizmo valdymas iš vairinės

Prie 1 dalies d punkto pridedama:

"… arba valdymo postas. Administracija gali leisti, kad trumpesniuose kaip 45 metrų ilgio laivuose valdymo punktas mašinų patalpoje būtų tik avarinis postas, jeigu vairinėje yra atitinkamos kontrolės ir valdymo priemonės."

16 taisyklė: Pagrindinis elektros energijos šaltinis

Prie 1 dalies b punkto pridedama:

"… agregatai išjungiami. Tačiau trumpesniuose kaip 45 metrų ilgio laivuose, jeigu išjungiamas bent vienas iš elektros generatorių, privaloma užtikrinti, kad veiktų laivų eigą ir jų saugumą užtikrinančios sistemos."

17 taisyklė: Avarinis elektros energijos šaltinis

Į 6 dalį įterpiama:

"Pagal šią taisyklę įtaisytos akumuliatorių baterijos, išskyrus trumpesniuose kaip 45 metrų ilgio laivuose įtaisytas baterijas radijo siųstuvui ir imtuvui, montuojamos…"

22 taisyklė: Avarinės signalizacijos sistema

Prie 2 dalies a punkto pridedama:

"Avarinės signalizacijos sistema … tinkamoje vietoje. Tačiau trumpesniuose nei 45 metrų ilgio laivuose administracija gali leisti naudoti sistemą, kuri apie kiekvieno pavojaus garsinį ir vizualų signalą perduoda tik į vairinę."

Prie 2 dalies b punkto pridedama:

"45 metrų ilgio ir ilgesniuose laivuose avarinės signalizacijos sistema turi būti sujungta …"

Prie 2 dalies c punkto pridedama:

"45 metrų ilgio ir ilgesniuose laivuose mechaniko iškvietimas…"

V SKYRIUS: PRIEŠGAISRINĖ SAUGA, GAISRO APTIKIMAS, GESINIMAS IR KOVA SU GAISRU

2 taisyklė: Sąvokos

14 dalies b punktas išdėstomas taip:

"…ne mažiau kaip 375 kilovatai."

C DALIS

Pavadinimas pakeičiamas taip:

"C DALIS - GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS ILGESNIUOSE KAIP 24 M, BET TRUMPESNIUOSE KAIP 60 M LAIVUOSE"

35 taisyklė: Gaisriniai siurbliai

Įterpiama ši pastraipa:

"Nepaisant V/35 taisyklės 1 dalies nuostatų, visada turi būti parengti bent du gaisriniai siurbliai."

8 dalis papildoma:

"… arba 25 m3/h, naudojama didesnė vertė."

40 taisyklė: Gaisro gesinimo prietaisai mašinų patalpoje

1 dalies a punktas išdėstomas taip:

"… ne mažiau kaip 375 kilovatai…"

VII SKYRIUS: GELBĖJIMO PRIETAISAI IR PRIEMONĖS

1 taisyklė: Taikymas

1 dalis išdėstoma taip:

"1. Jeigu nenurodyta kitaip, šis skyrius taikomas naujiems 24 metrų ilgio ir ilgesniems laivams."

5 taisyklė: Gelbėjimosi valčių bei plaustų ir gelbėjimo katerių skaičius bei tipai

1. 3 dalies pradžia išdėstoma taip:

"Trumpesni kaip 75 m, tačiau 45 metrų arba ilgesni laivai turi atitikti šiuos reikalavimus:".

2. Išdėstoma su nauja 3a dalimi:

"3a. Trumpesni kaip 45 metrų laivai turi turėti:

a) gelbėjimosi valtis bei plaustus, kurių bendras talpumas būtų toks, kad į jas galėtų tilpti bent 200 % bendro laive esančių žmonių skaičiaus. Pakankamą tų gelbėjimosi valčių bei plaustų, į kurias galėtų tilpti bent visi laive esantys žmonės, skaičių turi būti įmanoma nuleisti į vandenį nuo bet kurio laivo šono;

b) gelbėjimo katerį, išskyrus tą atvejį, kai administracija įsitikina, kad, atsižvelgiant į laivo dydį ir manevringumą, paieškos ir gelbėjimo tarnybų bei meteorologijos įspėjimo sistemų artumą, sezonines laivo veiklos vykdymo charakteristikas ir kad laivas veiklą vykdys rajonuose, kuriuose retai būna audringi orai, pirmiau minėtos nuostatos nebūtina vykdyti."

3. 4 dalies pradžia išdėstoma taip:

"4. Laivas gali neatitikti 2 dalies a punkto, 3 dalies a punkto ir 3a dalies a punkto reikalavimų, tačiau jis gali…"

10 taisyklė: Gelbėjimo plūduras

1. 1b pastraipa išdėstoma taip:

"šeši gelbėjimo plūdurai trumpesniuose kaip 75 metrų, tačiau 45 metrų ir ilgesniuose laivuose;".

2. Įterpiamas šis 1 dalies c punktas:

"c) keturi gelbėjimo plūdurai trumpesniuose kaip 45 metrų laivuose."

13 taisyklė: Radioelektroninės gelbėjimo priemonės

Įterpiama nauja 1a dalis, kuri išdėstoma taip:

"1a. Tačiau, jei tai yra trumpesni kaip 45 metrų laivai, juose galima turėti tik du pirmiau minėtus prietaisus, jeigu atsižvelgdama į rajono, kuriame laivas vykdo veiklą, ir laive dirbančių žmonių skaičių administracija laiko, kad nebūtina vykdyti reikalavimo, jog laive būtų turimi 3 tie prietaisai;"

.

14 taisyklė: Radaro atsakiklis

Taisyklės pabaiga išdėstoma taip:

"… visose gelbėjimosi valtyse bei plaustuose. Visuose trumpesniuose kaip 45 metrų laivuose turi būti bent vienas radaro atsakiklis."

IX SKYRIUS: RADIJO RYŠYS

1 taisyklė: Taikymas

1 dalies pirmas sakinys išdėstomas taip:

"1. Jeigu nenurodyta kitaip, šis skyrius taikomas naujiems 24 metrų ilgio arba ilgesniems laivams bei eksploatuojamiems 45 metrų ilgio arba ilgesniems laivams."

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Regioninės ir vietinės nuostatos (3 straipsnio 3 dalis ir 4 straipsnio 1 dalis)

A. Regioninės "šiaurės" rajono nuostatos

1. Taikymo rajonas

Jeigu kur nors nenurodyta kitaip, į šiaurę nuo ribos, nurodytos prie šio priedo pridėtame žemėlapyje, esantys vandenys, išskyrus Baltijos jūrą. Ta riba pradedama brėžti nuo vakarinės Norvegijos pakrantės 62° šiaurės platumos lygiagrete iki 4° vakarų ilgumos, iš ten 4° vakarų ilgumos dienovidiniu iki 60° 30′šiaurės platumos, iš ten 60° 30′šiaurės platumos lygiagrete iki 5° vakarų ilgumos, iš ten 5° vakarų ilgumos dienovidiniu iki 60° šiaurės platumos, iš ten 60° šiaurės platumos lygiagrete iki 15° vakarų ilgumos, iš ten 15° vakarų ilgumos dienovidiniu iki 62° šiaurės platumos, iš ten 62° šiaurės platumos lygiagrete iki 27° vakarų ilgumos, iš ten 27° vakarų ilgumos dienovidiniu iki 59° šiaurės platumos ir iš ten 59° lygiagrete į vakarus.

2. Apibrėžimai

"Gausūs dreifuojantys ledai" - tai 8/10 arba daugiau jūros paviršiaus uždengiantys dreifuojantys ledai.

3. III/7 taisyklės 1 dalis (Eksploatacijos sąlygos)

Be specialių III/7 taisyklės 1 dalyje nustatytų eksploatacijos sąlygų, taip pat atsižvelgiama į šias eksploatacijos sąlygas:

e) b, c arba d punktuose nustatytos eksploatacijos sąlygos, sukuriančios mažiausias į 2 taisyklėje išvardytus stovumo kriterijus įskaičiuotų stovumo parametrų vertes, apskaičiuojamos įskaitant paklaidą dėl apledėjimo pagal III/8 taisyklės nuostatas;

f) jei tai yra gaubiamaisiais tinklais žvejojantis laivas: išplaukimas iš žvejybos rajono su žvejybos įrankiais, be laimikio ir 30 % atsargų, degalų ir t. t., įskaitant paklaidą dėl apledėjimo pagal III/8 taisyklės nuostatas.

4. III/8 taisyklė (Apledėjimas)

Konkretūs III/8 taisyklės reikalavimai ir Toremolinos konferencijos 2 rekomendacijoje nurodytos konkrečios gairės taikomi atitinkamame rajone, t. y. taip pat už rajono, kuris apibrėžtas prie minėtos rekomendacijos pridėtame žemėlapyje, ribų.

Nepaisant III/8 taisyklės 1 dalies a ir b punktų nuostatų, apskaičiuojant laivų, kurie veiklą vykdo į šiaurę nuo 63° šiaurės platumos, tarp 28° ir 11° vakarų ilgumos, stovumą naudojama ši paklaida dėl apledėjimo:

a) 40 kilogramų kvadratiniam metrui atviruosiuose deniuose ir trapuose;

b) 10 kilogramų kvadratiniam metrui kyšančiuose šoniniuose plotuose abiejuose laivo bortuose virš vaterlinijos plokštumos.

5. VII/5 taisyklės 2 dalies b punktas ir 3 dalies b punktas (Gelbėjimosi valčių bei plaustų ir gelbėjimo katerių skaičius bei tipai)

Nepaisant VII/5 taisyklės 2 dalies b punkto, 3 dalies b punkto ir 3a dalies nuostatų, jei tai yra žvejybos laivai, kurių korpuso konstrukcija atitinka laivams, veiklą vykdantiems vandenyse su gausiais dreifuojančiais ledais, pripažintos organizacijos pagal Toremolinos protokolo priedo II/1/2 taisyklę nustatytas taisykles, 2 dalies b punkte, 3 dalies b punkte arba 3a dalies b punkte numatytas gelbėjimo kateris/gelbėjimosi valtis turi būti bent iš dalies uždengtas (kaip apibrėžta VII/18 taisyklėje) ir į tą katerį/valtį turi tilpti visi laive esantys žmonės.

6. VII/9 taisyklė (Hidrokostiumai ir terminės apsaugos priemonės)

Nepaisant VII/9 taisyklės nuostatų, patvirtintas atitinkamo dydžio hidrokostiumas, atitinkantis VII/25 taisyklės nuostatas, įskaitant tai taisyklei taikomas ir šio priedo 1.8 punkte išvardytas priemones, turi būti numatytas kiekvienam laive esančiam žmogui.

7. VII/14 taisyklė (radaro atsakiklis)

Be VII skyriaus B dalies nuostatų, visose gelbėjimosi valtyse, gelbėjimo kateriuose ir gelbėjimosi plaustuose visą laiką turi būti įtaisyti patvirtinti radaro atsakikliai, tinkami veikti 9 GHz diapazone.

8. VII/25 taisyklė (Hidrokostiumai)

Nepaisant VII/25 taisyklės nuostatų visi pagal šio priedo 1.6 punktą privalomi hidrokostiumai kaip vientisos priemonės turi būti pagaminti iš vidinę izoliaciją turinčios medžiagos ir taip pat turi atitikti VII/24 taisyklės 1 dalies c punkto i papunktyje numatytus plūdrumo reikalavimus. Be to, taip pat turi būti laikomasi visų kitų atitinkamų VII/25 taisyklės reikalavimų.

9. X/3 taisyklės 7 dalis (Radiolokacinė įranga)

Nepaisant X/3 taisyklės 7 dalies nuostatų administracijos reikalavimu visuose 24 metrų ilgio ir ilgesniuose laivuose turi būti sumontuota radiolokacinė įranga. Ta įranga turi būti pritaikyta veikti 9 GHz diapazone.

10. X/5 taisyklė (Signalizavimo įranga)

Be X/5 taisyklės nuostatų, visuose laivuose, vykdančiuose veiklą vandenyse, kuriuose gali pasitaikyti dreifuojančių ledų, turi būti įtaisytas bent vienas paieškos prožektorius, kurio apšvietimo galia, išmatuota 750 metrų atstumu, būtų bent 1 liuksas.

B. Regioninės "pietų" rajono nuostatos

1. Taikymo sritis

Viduržemio jūra ir pajūris, 20 mylių atstumu nuo Ispanijos ir Portugalijos pakrantės, Atlanto vandenyno vasaros zona, apibrėžta 1966 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo, su pakeitimais [1] II priedo "Zonų ir sezoninių rajonų žemėlapyje".

2. VII/9 taisyklės 1 dalis (Hidrokostiumai)

Atsižvelgiant į VII/9 taisyklės 4 dalies nuostatas, 1 dalies pabaigoje pridedamas šis sakinys:

"

Jei tai yra trumpesni kaip 45 metrų laivai, juose užtenka turėti du hidrokostiumus.

"

3. IX/1 taisyklė (Radijo ryšys)

Įterpiama ši nauja 1a dalis:

"Šis skyrius taip pat taikomas naujiems 24 metrų ilgio ir ilgesniems laivams, jeigu tame rajone, kuriame jie vykdo veiklą, įsteigta atitinkama kranto stotis, veikianti pagal Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) generalinį planą.".

ŠIAURĖS REGIONAS

+++++ TIFF +++++

[1] 1966 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo, kurią 1966 m. balandžio 5 d. priėmė Londone Tarpvyriausybinės jūrų konsultacinės organizacijos surengta Tarptautinė konferencija dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Specialūs saugumo reikalavimai (3 straipsnio 4 dalis)

II SKYRIUS: KONSTRUKCIJA, SANDARUMAS IR ĮRANGA

Pridedama ši nauja taisyklė:

"16 taisyklė: Versloviniai deniai uždaruosiuose antstatuose

1. Šiuose deniuose turi būti įrengta veiksminga drenažo sistema, galinti pašalinti plovimo vandenį ir žuvų skrodimo atliekas.

2. Prie visų žvejybos operacijoms būtinų angų turi būti numatytos priemonės, kuriomis tas angas greitai ir patikimai galėtų uždaryti vienas žmogus.

3. Jeigu laimikis iškraunamas į tuos denius tvarkyti arba perdirbti, jis turi būti sukraunamas į skyrių laive žuviai laikyti. Tie skyriai turi atitikti III skyriaus 11 taisyklę. Turi būti įrengta veiksminga drenažo sistema. Turi būti numatyta pakankama apsauga, kad verslovinio denio netyčiom neužtvindytų vanduo.

4. Iš tų denių turi būti numatyti bent du išėjimai.

5. Gabaritinis aukštis bet kurioje darbo patalpos vietoje turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai.

6. Turi būti numatyta stacionari ventiliavimo sistema, užtikrinanti, kad oras per valandą būtų pakeičiamas bent 6 kartus.

17 taisyklė: Grimzlės žymos

1. Visi laivai forštevenyje ir laivagalyje ant abiejų bortų turi turėti grimzlės žymas decimetrais.

2. Tos žymos turi būti kuo arčiau statmenų, kiek tai praktiškai įmanoma.

18 taisyklė: Tankai žuviai užšaldytame jūros vandenyje (RSW) arba atšaldytame jūros vandenyje (CSW)

1. Jeigu naudojamos CSW ar RSW arba panašių tankų sistemos, turi būti numatyti atskiri stacionarūs įrenginiai tiems tankams jūros vandeniu pripildyti ir jam išleisti.

2. Jeigu tie tankai taip pat turi būti naudojami sausajam kroviniui vežti, juose turi būti įrengta triumo sausinimo sistema bei numatytos pakankamos priemonės, kad triumo sausinimo sistemos vanduo nepakliūtų į tankus."

III SKYRIUS: STOVUMAS IR SU JUO SUSIJĘS TINKAMUMAS PLAUKIOTI

9 taisyklė: Šoninio svirimo bandymas

Pridedama ši nauja 4 dalis:

"4. Šoninio svirimo bandymas turi būti atliekamas, o pagal III/9 taisyklės 1 dalį privalomos sąlygos nustatomos, bent kartą per 10 metų."

IV SKYRIUS: MAŠINOS IR ELEKTROS ĮRENGINIAI BEI PERIODIŠKAI NEPRIŽIŪRIMI MAŠINŲ SKYRIAI

13 taisyklė: Vairo pavara

10 dalyje įterpiamas šis tekstas:

"Jeigu energijos šaltinis tiekia elektros energiją, avarinis elektros energijos šaltinis turi būti toks, kad pagalbinėms vairo valdymo priemonėms energiją galėtų tiekti bent 10 minučių."

16 taisyklė: Pagrindinis elektros energijos šaltinis

Įterpiama ši 3 dalis:

"3. Elektros energija navigaciniams žiburiams, jeigu jiems netiekiama jokia kita energija, turi būti tiekiama per tų žibintų atskirą skirstomąjį skydą ir turi būti numatytos pakankamos priemonės jiems kontroliuoti."

17 taisyklė: Avarinis elektros energijos šaltinis

Nepaisant 2 dalies, jei tai yra 45 metrų ilgio ir ilgesni laivai, avarinis elektros energijos šaltinis turi būti toks, kad toje taisyklėje išvardytiems įrenginiams elektros energiją galėtų tiekti ne trumpiau kaip 8 valandas.

V SKYRIUS: PRIEŠGAISRINĖ SAUGA, GAISRO APTIKIMAS, GESINIMAS IR KOVA SU GAISRU

22 taisyklė: Ugnies gesinimo priemonės mašinų patalpoje

Nepaisant šios taisyklės nuostatų, visose A kategorijos mašinų patalpose turi būti įrengta stacionari gaisro gesinimo įranga.

40 taisyklė: Ugnies gesinimo priemonės mašinų patalpoje

Nepaisant šios taisyklės nuostatų, visose A kategorijos mašinų patalpose turi būti įrengta stacionari gaisro gesinimo įranga.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

ATITIKTIES LIUDIJIMO, IŠIMTIES LIUDIJIMO IR ĮRANGOS SĄRAŠO FORMOS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top