EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0069

1997 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 97/69/EB, dvidešimt trečią kartą derinanti su technikos pažanga Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimoTekstas svarbus EEE.

OJ L 343, 13.12.1997, p. 19–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 357 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 357 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 357 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 357 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 357 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 357 - 362
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 357 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 357 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 357 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 166 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 166 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 7 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; netiesiogiai panaikino 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/69/oj

31997L0069Oficialusis leidinys L 343 , 13/12/1997 p. 0019 - 0024


Komisijos direktyva 97/69/EB

1997 m. gruodžio 5 d.

dvidešimt trečią kartą derinanti su technikos pažanga Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1967 m. birželio 27 d. dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/56/EB [2], ypač į jos 28 straipsnį,

kadangi Direktyvos 67/548/EEB I priede yra pateiktas pavojingų medžiagų sąrašas, taip pat informacija apie kiekvienos medžiagos arba medžiagų grupės klasifikavimo ir ženklinimo tvarką;

kadangi laboratoriniai tyrimai parodė, kad tam tikros dirbtinio stiklo (silikato) pluošto rūšys turi kancerogeninį poveikį; kadangi epidemiologiniai tyrimai sukėlė susirūpinimą dėl dirbtinio stiklo (silikato) puošto poveikio sveikatai;

kadangi todėl minėtos direktyvos I priede pateiktą pavojingų medžiagų sąrašą reikėtų suderinti ir išplėsti, ypač įtraukiant tam tikras dirbtinio stiklo (silikato) pluošto rūšis; kadangi dėl tos priežasties būtina iš dalies pakeisti I priedo pratarmę, įtraukiant pastabas ir informaciją apie dirbtinio stiklo (silikato) pluošto identifikavimą, klasifikavimą ir ženklinimą;

kadangi remiantis turimomis žiniomis atrodo pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis neklasifikuoti kurių dirbtinio stiklo (silikato) pluošto rūšių kaip kancerogeniškų; kadangi šią galimybę reikėtų peržiūrėti atsižvelgiant į mokslo ir technikos plėtrą, ypač kancerogeniškumo tyrimų srityje;

kadangi Direktyvos 67/548/EEB I ir VI priedų tam tikrose nuostatose vartojama santrumpa EEB;

kadangi Europos Sąjungos sutarties G straipsnis terminą "Europos ekonominė bendrija" pakeitė terminu "Europos bendrija"; kadangi dėl to minėtose nuostatose santrumpą "EEB" reikėtų pakeisti santrumpa "EB";

kadangi Direktyva 96/56/EB atitinkamai iš dalies pakeitė Direktyvos 67/548/EEB 21 ir 23 straipsnius ir leidžia pavojingas medžiagas, kurių etiketės turi "EEB numerį" ir yra žymimos žodžiais "EEB etiketė", pateikti į rinką iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 67/548/EEB iš dalies keičiama taip:

1. I priedas iš dalies keičiamas taip:

a) pratarmės skyriaus

"Nomenklatūra"

penkta pastraipa yra pakeičiama taip:

"Pagal 23 straipsnio 2 dalies a punktą reikalaujama, kad I priede pateiktų cheminių medžiagų etiketėse būtų vienas iš priede nurodytų pavadinimų. Apie tam tikras medžiagas laužtiniuose skliaustuose pateikta papildoma informacija, kad medžiagą būtų galima lengviau identifikuoti. Šios papildomos informacijos etiketėse rašyti nereikia.";

b) pratarmės A pastaba pakeičiama taip:

"A pastaba:

Etiketėje medžiagos pavadinimas turi būti pateikiamas pagal vieną iš I priedo pavadinimų (žr. 23 straipsnio 2 dalies a punktą)

I priede kartais vartojamas bendras aprašymas, pavyzdžiui: "… junginiai"; arba "… druskos";. Šiuo atveju gamintojas arba kitas asmuo, kuris pateikia šią cheminę medžiagą į rinką, turi etiketėje nurodyti teisingą cheminį pavadinimą, atsižvelgdamas į pratarmės skyrių "Nomenklatūra";:

Pavyzdys: BeCl2: berilio chloridas.";

c) pratarmė yra papildoma Q ir R pastabomis:

"Q pastaba:

Medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad ji atitinka vieną šių reikalavimų:

- ilgesnių nei 20 μm plaušelių sveriamoji pusėjimo trukmė, nustatyta trumpalaikiu inhaliaciniu biopersistencijos bandymu, yra trumpesnė kaip 10 dienų,

- ilgesnių nei 20 μm plaušelių sveriamoji pusėjimo trukmė, nustatyta trumpalaikiu intratrachėjinio instiliato biopersistencijos bandymu, yra trumpesnė kaip 40 dienų,

- atitinkamo intraperitoninio bandymo duomenys nerodo, kad medžiagos kancerogeniškumo būtų padidėjęs,

- atitinkamu ilgalaikio inhaliavimo bandymu nenustatyta svarbių patogeninių ar neoplastinių pakitimų.

R pastaba:

Plaušeliai neklasifikuojami kaip kancerogeniški, jei jų ilgio sveriamasis geometrinis vidutinis skersmuo, atėmus dvigubą standartinę geometrinę paklaidą, yra didesnis kaip 6 μm.";

d) ši direktyva papildoma I priede pateiktais įrašais;

e) visos nuorodos į "EEB numerį" pakeičiamos nuorodomis į "EB numerį".

2. VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a) visos nuorodos į "EEB numerį" pakeičiamos nuorodomis į "EB numerį";

b) visos nuorodos į "EEB etiketę" pakeičiamos nuorodomis į "EB etiketę".

2 straipsnis

Komisija per penkerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo įvertina mokslo plėtrą ir patvirtina Q pastabos išbraukimo arba dalinio pakeitimo priemones.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1998 m. gruodžio 16 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Nepaisant 1 straipsnio, valstybės narės leidžia pavojingas medžiagas, kurių etiketės turi "EEB numerį" ir yra žymimos žodžiais "EEB etiketė", pateikti į rinką iki 2000 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Ritt Bjerregaard

Komisijos narė

[1] OL L 196, 1967 8 16, p. 1.

[2] OL L 236, 1996 9 18, p. 35.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top