EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0015

1997 m. kovo 25 d. Komisijos direktyva 97/15/EB patvirtinanti Eurokontrolės standartus ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/65/EEB dėl suderintų techninių charakteristikų skrydžių valdymo įrangai ir sistemoms pirkti apibrėžimo ir naudojimotekstas svarbus EEE.

OJ L 95, 10.4.1997, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2005; panaikino 32004R0552

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/15/oj

31997L0015Oficialusis leidinys L 095 , 10/04/1997 p. 0016 - 0018


Komisijos direktyva 97/15/EB

1997 m. kovo 25 d.

patvirtinanti Eurokontrolės standartus ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/65/EEB dėl suderintų techninių charakteristikų skrydžių valdymo įrangai ir sistemoms pirkti apibrėžimo ir naudojimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 93/65/EEB dėl suderintų techninių charakteristikų skrydžių valdymo įrangai ir sistemoms pirkti apibrėžimo ir naudojimo [1], ypač į jos 3 straipsnį ir 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi pagal Direktyvos 93/65/EEB 3 straipsnį Komisija identifikuoja ir priima Eurokontrolės standartus;

kadangi Direktyvos 93/65/EEB I priede pateiktas orientacinis Eurokontrolės standartų sąrašas; kadangi tas sąrašas turėtų būti kiek galima išsamesnis;

kadangi Direktyvos 93/65/EEB II priede apibrėžti už oro eismo navigacinės įrangos pirkimą atsakingi sutartis sudarantys subjektai; kadangi tą sąrašą būtina nuolat atnaujinti;

kadangi atsižvelgiant į tai, kad Eurokontrolė priėmė du standartus, tikslinga, kad tie standartai būti privalomi; kadangi taip pat tikslinga rekomenduojamą I priedo sąrašą iš dalies pakeisti dėl to, jog Eurokontrolė įdiegė Eatchip programą;

kadangi būtina iš dalies pakeisti II priedą siekiant atsižvelgti į valstybių narių nurodytus pokyčius ir tam, kad į šį sąrašą būtų įrašomi naujų valstybių narių sutartis sudarantys subjektai;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvą 93/65/EEB įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Privalomi Eurokontrolės specifikacijų elementai, įtraukti į toliau išvardytus Eurokontrolės standartų dokumentus, priimami tiek, kiek jie būtini integruotai Europos skrydžių valdymo sistemai įgyvendinti:

- Eurokontrolės standartas dėl keitimosi operatyviaisiais duomenimis (OLDI), pirmas leidimas, (Eurokontrolės dokumento nuoroda 001-92),

- Eurokontrolės standartas dėl keitimosi duomenimis apie skrydžių paslaugas pateikimo (ADEXP), (Eurokontrolės dokumento nuoroda 002-93).

2 straipsnis

Direktyvos 93/65/EEB I priedas keičiamas šios direktyvos priedu.

3 priedas

Direktyvos II priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Eurokontrolės, Belgijos, Danijos, Prancūzijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės sutartis sudarantys subjektai keičiami taip:

EUROCONTROLĖ Rue de la Fusée, 96 B-1130

Belgija

Régie des Voies Aériennes (RVA/RLW)

Centre Communication Nord (CCN)

rue du Progrès 80 Bte 2

B-1030 Bruxelles

Danija

Statens Luftfahrsvaesen

(Civil Aviation Administration)

Postbox 744

DK-Copenhagen SV

Billund Lufthavn

PO Box 10

DK-7190 Billund

Københavns Lufthavne A/S

PO Box 74

Flyvervej 11

DK-2770 Kastrup

Prancūzija

Ministre chargé de l'aviation civile

Direction générale de l'aviation civile

48, rue Camille Desmoulins

F-92452 Issy-les-Moulineaux Cedex

ir jeigu turi įgaliojimus:

Aéroport de Paris

291, Boulevard Raspail

F-75675 Paris Cedex 14

Graikija

Ministry of Transport and Communications

Civil Aviation Authority

General Directorate of Air Navigation

kuris įgaliojimus visų pirma perduoda:

Electronics Division

Vasileos Georgiou 1

PO Box 73751-16604 Elliniko

GR-Athens

Airija

The Irish Aviation Authority

Aviation House

Hawkins Street

IRL-Dublin 2

Aer Rianta Cpt.

Dublin Airport

IRL-County Dublin

Italija

ENAV

Ente Nazionale di Assistenza al Volo

Via Salaria, 715

I-00138 Roma

Portugalija

ANA-E.P. (Empresa Pública de Aeroportos e Navegação Aérea).

Rua D, Edifício 120

Aeroporto de Lisboa

P-1700 Lisboa

Jungtinė Karalystė

National Air Traffic Services Ltd

CAA House

45-59 Kingsway

UK-London WC2B 6TE

2. Į sąrašą įrašomi šie sutartis sudarantys subjektai:

Austrija

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien

Suomija

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

(CAA Finland)

PO Box 50

FIN-01531 Vantaa

Švedija

Swedish Civil Aviation Administration

Luftfartsverket

Vikboplan 11

S-601 79 Norrköping

4 straipsnis

1. Valstybės narės priima nuostatas, kurios, įsigaliojusios ne vėliau kaip iki 1997 m. gruodžio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyjeÚředním věstníku Evropských společenství.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. kovo 25 d.

Komisijos vardu

Neil KINNOCK

Komisijos narys

[1] OL L 187, 1993 7 29, p. 52.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

I PRIEDAS

3 STRAIPSNYJE NURODYTI EUROPOS ORO NAVIGACIJOS SAUGUMO ORGANIZACIJOS STANDARTAI

Rekomenduojamas sąrašas

Ryšio sistemos

Navigacijos sistemos

Apžvalgos sistemos

Duomenų apdorojimo sistemos

Oro erdvės valdymas ir skrydžių valdymo metodai

Skrydžių valdymo darbo taisyklės ir eksploatacijos reikalavimai

Darbo jėgos ištekliai

"

--------------------------------------------------

Top