EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997F0396

1997 m. birželio 16 d. Bendrieji veiksmai Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės

OJ L 167, 25.6.1997, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 72

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2005; panaikino 32005D0387

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1997/396/oj

31997F0396Oficialusis leidinys L 167 , 25/06/1997 p. 0001 - 0003


Bendrieji veiksmai

1997 m. birželio 16 d.

Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės

(97/396/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos K.3 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Nyderlandų iniciatyvą,

PAŽYMĖDAMA, kad 1996 m. gruodžio 13–14 d. Dubline Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino pažangos įvertinimo pranešimą apie narkotikus ir patvirtino tame pranešime siūlomus veiksmus, įskaitant pasiūlymą spręsti sintetinių narkotikų problemą trimis — teisės aktų, praktinio bendradarbiavimo kovojant su jų gamyba ir prekyba, tarptautinio bendradarbiavimo — lygmenimis;

REMDAMASI 1996 m. gruodžio 17 d. Bendraisiais veiksmais 96/750/TVR, Tarybos priimtais remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos Sąjungos valstybių narių įstatymų ir praktikos derinimo siekiant kovoti su narkomanija bei užkirsti kelią neteisėtai prekybai narkotikais ir kovoti su ja [1];

REMDAMASI ypač minėtų bendrųjų veiksmų 5 straipsniu, kuris numato, kad valstybės narės stengiasi parengti suderintus teisės aktus, kurie padėtų teisinius pamatus ar užpildytų teisines spragas kovai su sintetiniais narkotikais. Visų pirma jos remia skubaus informavimo sistemos, leidžiančios tokius narkotikus atpažinti kaip medžiagas, kurios turi būti uždraudžiamos, kai tik jos pasirodo kur nors valstybėje narėje, sukūrimą;

MANYDAMA, kad dėl tam tikrų pavojų, susijusių su sintetinių narkotikų kūrimu, valstybėms narėms reikia imtis skubių veiksmų;

MANYDAMA, kad tuo atveju, jei nauji sintetiniai narkotikai nepatektų į baudžiamosios teisės taikymo sritį visose valstybėse narėse, tarptautiniam valstybių narių teisminių institucijų ir teisėsaugos žinybų bendradarbiavi mui gali iškilti problemų dėl to, kad už atitinkamą nusikaltimą ar nusikaltimus nebūtų baudžiama ir pagal prašančiosios, ir pagal prašomosios valstybės įstatymus;

MANYDAMA, kad sprendžiant pagal sąrašą, sudarytą priėmus minėtus bendruosius veiksmus, galima daryti išvadą, kad nauji sintetiniai narkotikai valstybėse narėse jau pasirodė;

MANYDAMA, kad bendrųjų veiksmų galima imtis tik remiantis patikima informacija apie naujų sintetinių narkotikų pasirodymą ir specialistų pateiktais pavojų, kuriuos kelia naujų sintetinių narkotikų vartojimas, ir tokių narkotikų kontrolės reikšmės įvertinimo rezultatais;

MANYDAMA, kad dėl to reikia sukurti bendrą mechanizmą, leidžiantį neatidėliotinai veikti imantis reikiamų priemonių ar įvedant naujų sintetinių narkotikų kontrolę, remiantis skubiu keitimusi informacija apie valstybėse narėse atsirandančius naujus sintetinius narkotikus ir bendru jų pavojų įvertinimu;

NEPAŽEISDAMA Europos bendrijos įgaliojimų,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Tikslas

Šiais bendraisiais veiksmais siekiama sukurti mechanizmą, skirtą greitai keistis informacija apie naujus sintetinius narkotikus ir jų pavojų įvertinimą, kad ir naujiems sintetiniams narkotikams būtų galima taikyti valstybėse narėse psichotropinėms medžiagoms taikytinas kontrolės priemones. Šis mechanizmas bendrai taikomas toliau nustatyta tvarka.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šie bendrieji veiksmai yra taikomi naujiems sintetiniams narkotikams, kurie šiuo metu nėra išvardyti kuriame nors iš 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašų, keliantys palyginti rimtą pavojų visuomenės sveikatai, kaip ir medžiagos, išvardytos jos I arba II sąrašuose, bei kurie turi ribotą gydomąją vertę. Jis yra susijęs su galutiniais produktais, o ne su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kuriems Bendrijos režimą nustato 1990 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3677/90, nustatantis priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai [2] ir 1992 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyva 92/109/EEB dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo į rinką [3].

3 straipsnis

Keitimasis informacija

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos Europolo nacionalinis padalinys ir jos atstovas Reitox tinkle Europolo kovos su narkotikais padaliniui (EDU) ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui (EMCDDA) teiktų informacija apie naujų sintetinių narkotikų gamybą, prekybą ir vartojimą, atsižvelgdamos į šių dviejų organizacijų atitinkamus mandatus. EDU ir EMCDDA renka gautą informaciją ir nedelsiant atitinkamu būdu perduoda šią informaciją vienas kitam, Europolo nacionaliniams padaliniams, valstybių narių atstovams Reitox tinkle, Komisijai ir Europos medicinos gaminių įvertinimo agentūrai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją sudaro:

a) - cheminis ir fizinis apibūdinimas, įskaitant pavadinimą, kuriuo naujas sintetinis narkotikas yra žinomas,

- informacija apie dažnumą, aplinkybes ir (arba) kiekius, kokiais naujas sintetinis narkotikas yra aptinkamas,

- pirmus galimų pavojų, siejamų su tuo nauju sintetiniu narkotiku, požymius,

ir, jei įmanoma:

b) - informacija apie cheminius pirmtakus (prekursorius),

- informacija apie naujo sintetinio narkotiko, kaip psichotropinės medžiagos, nustatyto ar tikėtino vartojimo būdą ir apimtį,

- informacija apie kitokį naujo sintetinio narkotiko vartojimą ir tokio vartojimo mastą,

- papildoma informacija apie naujo sintetinio narkotiko keliamus pavojus, įskaitant pavojus sveikatai ir socialinius pavojus.

4 straipsnis

Pavojų įvertinimas

1. Vienos iš valstybių narių ar Komisijos prašymu EMCDDA sušaukia Mokslinio komiteto globojamą išplėstinį valstybių narių paskirtų ekspertų susitikimą, į kurį kviečiami Komisijos, EDU ir Europos medicinos produktų įvertinimo agentūros atstovai.

Šis komitetas įvertina galimus naujų sintetinių narkotikų vartojimo ir neteisėtos apyvartos pavojus, įskaitant pavojus sveikatai ir socialinius pavojus, ir galimus uždraudimo padarinius.

2. Pavojų įvertinimas atliekamas remiantis valstybių narių, Komisijos, EMCDDA, EDU ir Europos medicinos gaminių įvertinimo agentūros pateikta informacija ir atsižvelgiant į visus veiksnius, kurie pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją pateisintų tarptautinės kontrolės taikymą kuriai nors medžiagai.

3. Atlikus pavojų įvertinimą, parengiama išvadų ataskaita. Šioje ataskaitoje aptariami visi aspektai. Ji turi atspindėti visas nuomones dėl tų aspektų.

5 straipsnis

Konkretaus naujo sintetinio narkotiko priskyrimo prie kontroliuojamų medžiagų procedūra

1. Taryba, remdamasi iniciatyva, kuri turi būti pateikta per mėnesį nuo tos dienos, kai parengiamaataskaita apie pavojų įvertinimo pagal 4 straipsnio 1 dalį rezultatus, ir spręsdama pagal Sutarties K.3 straipsnio 2 dalies b punktą, gali vieningai priimti sprendimą dėl to, kuriam naujam sintetiniam narkotikui ar narkotikams turi būti taikomos būtinos kontrolės priemonės.

Jei Komisija mano, kad nereikia teikti iniciatyvos, kad tam naujam sintetiniam narkotikui ar narkotikams būtų taikomos kontrolės priemonės, ji pateikia Tarybai pranešimą, paaiškinantį jos požiūrį.

Valstybės narės įsipareigoja, vadovaudamosi Tarybos priimtu sprendimu, per tame sprendime nurodytą laikotarpį imtis reikiamų priemonių, kad pagal jų nacionalinę teisę tiems naujiems sintetiniams narkotikams būtų taikomos kontrolės priemonės ir pagal jų įstatymus būtų taikomos baudžiamosios sankcijos, laikantis įsipareigojimų pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją dėl šios konvencijos I ir II sąrašuose išvardytų medžiagų.

2. Jokia šių bendrųjų veiksmų nuostata netrukdo valstybei narei, jai pačiai nustačius naują sintetinį narkotiką, savo teritorijoje išlaikyti arba nustatyti jos manymu tinkamas nacionalines kontrolės priemones.

3. Pirmininkaujanti valstybė narė kiekvienais metais pateikia Tarybai ataskaitą apie sprendimų, priimtų Tarybos pagal šio straipsnio 1 dalį, įgyvendinimą.

6 straipsnis

Paskelbimas ir įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Oficialiajame leidinyje.

Jie įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

Priimta Liuksemburge, 1997 m. birželio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Van Mierlo

[1] OL L 342, 1996 12 31, p. 6.

[2] OL L 357, 1990 12 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3769/92 (OL L 383, 1992 12 29, p. 17).

[3] OL L 370, 1992 12 19, p. 76. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/46/EEB (OL L 159, 1993 7 1, p. 134).

--------------------------------------------------

Top