EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0838

1997 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos pritarimo, kiek tai susiję su jos kompetencija, PPO derybų dėl pagrindinių telekomunikacijų paslaugų rezultatams

OL L 347, 1997 12 18, p. 45–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/838/oj

Related international agreement

31997D0838Oficialusis leidinys L 347 , 18/12/1997 p. 0045 - 0058


Tarybos sprendimas

1997 m. lapkričio 28 d.

dėl Europos bendrijos pritarimo, kiek tai susiję su jos kompetencija, PPO derybų dėl pagrindinių telekomunikacijų paslaugų rezultatams

(97/838/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 57, 66, 90, 99, 100, 100a ir 113 straipsnius, siejant su 228 straipsnio 2 dalimi ir 228 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 94/800/EB [3] buvo patvirtinta Pasaulio prekybos organizaciją įsteigianti Marakešo sutartis bei su ja susiję susitarimai, ministrų sprendimai ir deklaracijos, įskaitant Ministrų sprendimą dėl derybų pagrindinių telekomunikacijų klausimais, priedą dėl telekomunikacijų ir priedą dėl derybų pagrindinių telekomunikacijų klausimais.

(2) Visi įsipareigojimai pagrindinių telekomunikacijų paslaugų srityje, kuriuos derybose Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu išsiderėjo Komisija, yra patenkinamas ir subalansuotas rezultatas.

(3) 1996 m. balandžio 30 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu patvirtinti Pagrindinių telekomunikacijų derybų grupės ir PPO Prekybos paslaugomis tarybos sprendimą, kuriuo priimamas Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis ketvirtasis protokolas, ir Prekybos paslaugomis tarybos sprendimą dėl įsipareigojimų pagrindinių telekomunikacijų srityje.

(4) 1997 m. vasario 14 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu pateikti PPO galutinį įsipareigojimų sąrašą.

(5) Bendrijos kompetencija sudaryti tarptautinius susitarimus kyla ne tik iš tiesiogiai tai nustatančių Sutarties nuostatų, bet gali kilti ir iš kitų Sutarties nuostatų bei Bendrijos institucijų teisės aktų, priimtų pagal šias nuostatas.

(6) Tada, kai Bendrijos taisyklės buvo priimtos siekiant Sutarties tikslų, valstybės narės, veikdamos už bendrųjų institucijų kompetencijos ribų, negali prisiimti įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos šioms taisyklėms arba pakeisti jų taikymo sritį.

(7) Pagal Sutarties 113 straipsnį kai kurie įsipareigojimai pagrindinių telekomunikacijų paslaugų srityje priklauso Bendrijos kompetencijai; be to, kadangi kiti įsipareigojimai pagrindinių telekomunikacijų paslaugų srityje turi įtakos Bendrijos taisyklėms, priimtoms remiantis 57, 66, 90, 99, 100 ir 100a straipsniais, todėl juos gali prisiimti tik pati Bendrija.

(8) Vadovavimasis Sutarties 100 straipsniu, kaip teisiniu šio Sprendimo pagrindu yra pagrįstas ir tuo, kad tikėtina, jog minėti įsipareigojimai pagrindinių telekomunikacijų paslaugų srityje gali turėti įtakos Sutarties 100 straipsniu grindžiamoms 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvai 90/434/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis [4], ir 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvai 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms [5]

(9) Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartimi ir Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis protokolais dėl jų pobūdžio negali būti tiesiogiai remiamasi Bendrijos ar valstybių narių teismuose,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1. Europos bendrijos vardu patvirtinama Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis ketvirtojo protokolo dėl pagrindinių telekomunikacijų paslaugų dalis, priklausanti Bendrijos kompetencijai.

2. Prie šio sprendimo pridedamas Ketvirtojo protokolo tekstas, taip pat ir šie dokumentai:

- Bendrijos ir valstybių narių konkrečių įsipareigojimų sąrašas, kuris sudaro 1997 m. vasario 15 d. PPO priimtų įsipareigojimų bendro paketo dalį,

- Prekybos paslaugomis tarybos sprendimas dėl įsipareigojimų pagrindinių telekomunikacijų srityje ir

- 1997 m. vasario 15 d. Pagrindinių telekomunikacijų grupės ataskaita Prekybos paslaugomis tarybai.

3. Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis ketvirtąjį protokolą, kad Bendrija būtų įpareigota dėl jos kompetencijai priklausančios protokolo dalies.

Priimta Briuselyje, 1997 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Wohlfart

[1] OL C 267, 1997 9 3, p. 80.

[2] OL C 339, 1997 11 10.

[3] OL L 336, 1994 12 23, p. 1.

[4] OL L 225, 1990 8 20, p. 1.

[5] OL L 225, 1990 8 20, p. 6.

--------------------------------------------------

Top