EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0761

1997 m. lapkričio 5 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis paramos mechanizmą mažosioms ir vidutinėms įmonėms Bendrijoje kuriant transnacionalines bendrąsias įmonesTekstas svarbus EEE.

OJ L 310, 13.11.1997, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 257 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 257 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 257 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 257 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 257 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 257 - 260
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 257 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 257 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 257 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 65 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 65 - 69
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 101 - 104

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/761/oj

31997D0761Oficialusis leidinys L 310 , 13/11/1997 p. 0028 - 0031


Komisijos sprendimas

1997 m. lapkričio 5 d.

patvirtinantis paramos mechanizmą mažosioms ir vidutinėms įmonėms Bendrijoje kuriant transnacionalines bendrąsias įmones

(tekstas svarbus EEE)

(97/761/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimą 97/15/EB dėl trečiosios daugiametės programos, skirtos Europos Sąjungos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (1997–2000) [1], ir ypač į jos 3 straipsnį,

(1) kadangi Komisija savo 1996 m. liepos 10 d. komunikate dėl integruotos programos mažųjų ir vidutinių įmonių naudai [2] pabrėžė, jog trūksta finansinės priemonės, kuri sudarytų galimybę padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms, siekiančioms investuoti kitose valstybėse narėse;

(2) kadangi Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 1996 m. spalio 31 d. nuomone [3] nusprendė, jog per mažai mažųjų ir vidutinių įmonių investuoja transnacionaliniu lygiu ir pasiekia naujas rinkas kitose valstybėse narėse, ir tai sąlygojo tinkamos finansinės priemonės trūkumas;

(3) kadangi Taryba 1996 m. gruodžio 9 d. rezoliucija dėl integruotos programos [4] paprašė Komisijos skatinti mažąsias ir vidutines įmones pradėti ar vystyti veiklą kitose valstybėse narėse, pašalinant kliūtis tarptautiniam investavimui ir bendrų įmonių steigimui Europos Sąjungoje;

(4) kadangi Taryba, priimdama Sprendimą 97/15/EB nusprendė, kad turėtų būti padėta mažosioms ir vidutinėms įmonėms, veikiančioms ir kitose valstybėse narėse, pašalinti bet kokius struktūrinius trūkumus;

(5) kadangi 1997 m. birželio 16 ir 17 d. vykusios Amsterdamo Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadose pabrėžtas pagrindinis mažųjų ir vidutinių įmonių vaidmuo vidaus rinkoje skatinant augimą ir užimtumą Bendrijoje bei Komisija paraginta siūlyti iniciatyvas dėl naujų darbo vietų kūrimo;

(6) kadangi Europos Parlamentas savo 1996 m. gegužės 24 d. rezoliucija dėl Europos mažųjų ir vidutinių įmonių stebėjimo [5] kviečia Komisiją įgyvendinti priemones, kurios geriausiai tinka daugiašaliam bendradarbiavimui tarp mažųjų ir vidutinių įmonių stiprinti;

(7) kadangi Europos ekonominės erdvės šalys pareiškė susidomėjimą šia iniciatyva;

(8) kadangi mažos ir vidutinės įmonės nepakankamai pasinaudojo vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis, o dėl prekybos globalizavimo mažųjų ir vidutinių įmonių tradicinės rinkos mažėja;

(9) kadangi bendrų įmonių plėtra tarp Bendrijos mažųjų ir vidutinių įmonių suteikia galimybę geriau išnaudoti vidaus rinkos galimybes, padidinti investicijas ir prekybą bei skatinti naujų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos plėtrą;

(10) kadangi mažosios ir vidutinės įmones dažnai susiduria su sunkumais, siekdamos gauti banko finansavimą daugiašalių bendrųjų įmonių vystymui, nes finansinės institucijos labiau rizikuoja;

(11) kadangi daugiašalės bendrosios įmonės skatina technologijų perdavimą ir kelia partnerių konkurencingumą;

(12) kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Komiteto nuomonę, išdėstytą Sprendimo 97/15/EB 4 straipsnyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Iniciatyvos apibūdinimas

Iniciatyva, kuriai taikomas šis sprendimas, susijusi su "Bendrąja Europos įmone" (JEV), yra skirta remti mažąsias ir vidutines įmones, kuriančias daugiašales bendrąsias įmones Bendrijoje.

2 straipsnis

Didžiausia projekto suma ir galimos išlaidos

Bendrijos indėlis yra skirtas padengti kai kurias su bendros įmonės steigimu susijusias išlaidas.

Didžiausias indėlis vienam projektui yra 100000 ekiu suma, kurią sudaro:

a) iki 50 % galimų išlaidų, t. y. ne daugiau kaip 50000 ekiu;

b) iki 10 % visos investicijų sumos.

Galimos išlaidos, nurodytos a punkte, yra išlaidos, susijusios su Europos mažosios ir vidutinės įmonės sukurtos daugiašalės bendros įmonės, kaip apibrėžta atitinkamai II ir I priede, steigimu. Jos apima III priede nurodytas išlaidas bei bet kokias kitas išlaidas, būtinas steigiant bendrąją įmonę.

3 straipsnis

Tvarka

1. Norėdama pateikti paraišką pagal šią programą mažoji ar vidutinė įmonė pristato ją kuriam nors iš finansinių tarpininkų, priklausančių 4 straipsnyje nurodytam JEV tinklui. Šis tarpininkas įgaliotas įvertinti paraišką ir, esant palankiai nuomonei, perduoti ją Komisijai.

2. Bendrijos suteikta parama mažajai ar vidutinei įmonei išmokama per finansinį tarpininką laikantis 3 ir 4 dalyje išdėstytų sąlygų.

3. 50 % galimų išlaidų (ne daugiau kaip 50000 ekiu) atveju, pusė grąžinamo avanso (ne daugiau kaip 25000 ekiu) yra sumokama iš anksto, kai tik Komisija sutinka paraišką patenkinti.

Kita grąžinamos sumos pusė (ne daugiau kaip 25000 ekiu) išmokama pateikus dokumentus, pagrindžiančius visas turėtas išlaidas bei remiantis išsamia galutine įvertinimo ataskaita, kuri leidžia nustatyti bendros įmonės tinkamumą bei numatytų investicijų įgyvendinamumą. Komisijai priėmus šiuos dokumentus, grąžinamas avansas bus pakeičiamas į subsidiją.

4. Atsižvelgiant į atliktas investicijas, iki 10 % investuotos sumos yra išmokama investavus lėšas ir įrodžius, kad nauja veikla jau pradėta.

5. Bet kuri mažoji ar vidutinė įmonė, turinti naudos iš trečiosios išmokos (10 % investicijų sumos), turi įsipareigoti penkerius metus teikti Komisijai informaciją apie įsteigtos bendros įmonės veiklą, o svarbiausia – apie sukurtų darbo vietų skaičių.

Komisija rengia metines ataskaitas, remdamasi apklausomis ir, jei būtina, apsilankymais įmonėse.

4 straipsnis

Atrankos tvarka

Paraiškos Komisijai siunčiamos per finansinių tarpininkų tinklą, apimantį institucijas, kurios specializuojasi investicijų finansavimo srityje ir pareiškia norą jame dalyvauti pagal Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje paskelbtą pasiūlymą.

Komisija tikrina paraiškų tinkamumą, atsižvelgdama į programos tikslus, ypač – į naujų darbo vietų sukūrimo galimybę.

Siekiant kuo greičiau įgyvendinti 1 straipsnyje minėtą iniciatyvą, pirmiausia reikia kreiptis į JOP programos [6] ir JOP Techninės pagalbos biuro, kuris specializuojasi monitoringo projektuose, finansinių tarpininkų tinklą. Biudžete numatomas ne daugiau kaip 5 % rezervas, skirtas apmokėti išorines iniciatyvos valdymo išlaidas.

Priimta Briuselyje, 1997 m. lapkričio 5 d.

Komisijos vardu

Christos Papoutsis

Komisijos narys

[1] OL L 6, 1997 1 10, p. 25.

[2] COM(96) 329 galutinis.

[3] OL C 56, 1997 2 24, p. 7.

[4] OL C 18, 1997 1 17, p. 1.

[5] OL C 166, 1996 6 10, p. 238.

[6] OL C 46, 1991 2 22, p. 11.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

MAŽŲJŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ APIBRĖŽIMAS

Mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimas šios iniciatyvos tikslais atitinka Komisijos rekomendacijos 96/280/EB [1] priede išdėstytą apibrėžimą, pagal kurį tai yra įmonės, kurios:

- turi mažiau nei 250 darbuotojų ir

- kurių metinė apyvarta neviršija 40 mln. ekiu, arba bendras metinis balansas yra ne didesnis kaip 27 mln. ekiu, bei

- kurios atitinka savarankiškumo kriterijus.

Tinkamumo kriterijus taikomas visiems bendrą įmonę sudarantiems partneriams. Jei bent viena bendrą įmonę sudarančių mažųjų ar vidutinių įmonių neatitinka šio projekto kriterijaus, įmonės paraiška yra atmetama.

[1] OL L 107, 1996 4 30, p. 4.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

BENDROSIOS ĮMONĖS APIBRĖŽIMAS

Sąvoka "bendroji įmonė" turi būti vertinama plačiai, t. y. kaip bet kokia konsorciumo, partnerystės ar bendros įmonės forma siaurąja prasme, užsiimanti pramonine, paslaugų, verslo ar amatų veikla.

Tačiau ji turi atitikti šias tris sąlygas:

- projekto tikslas yra sukurti naujas ekonominės veiklos formas, skatinant investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą Bendrijoje. Egzistuojančios ekonominės veiklos perdavimas, taip pat kaip ir sukurtų įmonių įsigijimas nėra laikomos tinkamomis sąlygomis.

- partneriai turi aktyviai dalyvauti bendros įmonės veikloje ir prisiimti atitinkamą dalį atsakomybės. Bet kokia bendra įmonė, kurioje vienam iš partnerių priklauso daugiau kaip 75 % turto, bus laikoma netinkama minėtam projektui. Bendra įmonė, kurioje per trejus metus nuo sutarties su Komisija pasirašymo dienos pasikeičia akcijų savininkai, praneša apie šiuos pasikeitimus Komisijai, kad ši peržiūrėtų savo finansinį indėlį.

- naują bendrą įmonę kuria mažiausiai dvi mažosios ar vidutinės įmonės iš dviejų skirtingų valstybių narių.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

GALIMOS IŠLAIDOS

1. Galimos išlaidos yra tos, kurios yra susijusios su bendros įmonės kūrimu ir steigimu:

- tiriamojo darbo išlaidų dalis (rinkos tyrimai, teisinės struktūros parengimas, galimo poveikio aplinkai įvertinimas, techniniai standartai, verslo planas ir t. t.);

- užsienio ekspertų (teisininkų, konsultantų, finansininkų) išlaidos, t. y. faktinėmis kainomis pagrįsti atlyginimai (ne daugiau kaip 650 ekiu dienai), transporto, gyvenamosios vietos ir pragyvenimo išlaidos (laikantis Komisijos sutartyse numatytų sąlygų dėl paslaugų teikimo);

- vietinių ekspertų išlaidos (susijusios su užsienio kelionėmis), t. y. dienpinigiai (200 ekiu dienai), transporto, gyvenamosios vietos ir pragyvenimo išlaidos (laikantis Komisijos sutartyse numatytų sąlygų dėl paslaugų teikimo).

Tačiau į šias išlaidas neįeina finansavimo kainos ir partnerių paieškos išlaidos.

2. Subsidijos, apimančios iki 10 % atliktų investicijų sumos, atveju, investicijomis laikomas bet koks materialaus ir nematerialaus turto, kuris bendros įmonės balanse nurodomas kaip ilgalaikis turtas ir įvertinamas laikantis bendrai priimtų apskaitos standartų, pirkimas ar gamyba.

--------------------------------------------------

Top