EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0602

1997 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas dėl Reglamento (EEB) Nr. 3254/91 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 35/97 1 straipsnio 1 dalies a punkte paminėto sąrašo

OL L 242, 1997 9 4, p. 64–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/602/oj

31997D0602Oficialusis leidinys L 242 , 04/09/1997 p. 0064 - 0066


Tarybos Sprendimas

1997 m. liepos 22 d.

dėl Reglamento (EEB) Nr. 3254/91 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 35/97 1 straipsnio 1 dalies a punkte paminėto sąrašo

(97/602/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į 1991 m. lapkričio 4 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3254/91, draudžiantį Bendrijoje naudoti spąstus, kuriais suspaudžiamos gyvūnų galūnės, ir įvežti į Bendriją tam tikrų rūšių laukinių gyvūnų, kilusių šalyse, kur jie gaudomi minėtais spąstais arba kitais tarptautinių humaniško gyvūnų gaudymo reikalavimų neatitinkančiais būdais, kailius, odas ir iš jų pagamintas prekes [1], ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

kadangi 1997 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 35/97, išdėstantis nuostatas dėl kailių, odų ir iš jų pagamintų prekių, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3254/91, sertifikavimo [2], ypač jo 1 straipsnio 1 dalies a punktas, yra taikytinas tik tų gyvūnų, kurie nėra gimę ir auginami nelaisvėje, kailių bei odų įvežimui iš šalių, įtrauktų į šio sprendimo priede pateiktą sąrašą;

kadangi minėtas sąrašas buvo sudarytas remiantis informacija, kurią Komisijos prašymu pateikė šalys, esančios žinomoje Reglamento (EEB) Nr. 3254/91 I priede nurodytų rūšių paplitimo teritorijoje;

kadangi Tarptautinis susitarimas dėl humaniško gyvūnų gaudymo spąstais reikalavimų yra pateiktas Komisijai patvirtinti; kadangi derėtų susilaikyti nuo veiksmų, kurie sužlugdytų susitarimo objektą ir tikslą; kadangi todėl sąraše yra šalys, kurios šį susitarimą parafavo;

kadangi, inter alia, kol prie Tarptautinio susitarimo dėl humaniško gyvūnų gaudymo spąstais reikalavimų neprisijungė kitos trečiosios šalys arba kol nesusiklostė kitokia Reglamento (EEB) Nr. 3254/91 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta padėtis, šis sprendimas gali būti tik laikino pobūdžio; kadangi, vos tik susiklosčius naujai padėčiai, pirmiau minėtame sąraše turėtų būti padaryti pakeitimai, kad nebūtų trikdoma prekyba kailiais ir jų gaminiais;

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 3254/91 5 straipsnyje minėtas Komitetas, su kuriuo buvo raštiškai konsultuotasi 1996 m. gruodžio 20 d., nepateikė palankios nuomonės dėl Komisijos sprendimo projekto, kuriame nustatytas įgaliotųjų šalių sąrašas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikiamas šalių, atitinkančių bent vieną iš Reglamento (EEB) Nr. 3254/91 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 35/97 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų sąlygų, sąrašas, kuriame taip pat nurodomos konkrečios rūšys.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. liepos 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Poos

[1] OL L 308, 1991 11 9, p. 1.

[2] OL L 8, 1997 1 11, p. 2.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Šalių/rūšių sąrašas, paminėtas 1 straipsnyje

Šalis | Rūšis |

Belizas | Procyon lotor |

Bulgarija | Canis lupus |

Kanada | Canis latrans Canis lupus Castor canadensis Felis rufus Lutra canadensis Lynx canadensis Martes americana Martes pennanti Mustela erminea Ondatra zibethicus Procyon lotor Taxidea taxus |

Kinijos Liaudies Respublika | Canis lupus Martes zibellina Mustela erminea Ondatra zibethicus |

Čekijos Respublika | Canis lupus Mustela erminea Ondatra zibethicus |

Salvadoras | Procyon lotor |

Grenlandija | Canis lupus |

Vengrija | Mustela erminea Ondatra zibethicus |

Jordanija | Canis lupus |

Korėjos Liaudies Respublika | Martes zibellina Canis lupus |

Libanas | Canis lupus |

Meksika | Canis lupus Canis latrans Castor canadensis Felis rufus Ondatra zibethicus Procyon lotor Taxidea taxus |

Moldova | Canis lupus Mustela erminea |

Nikaragva | Procyon lotor |

Norvegija | Canis lupus Mustela erminea Ondatra zibethicus |

Pakistanas | Canis lupus Mustela erminea |

Panama | Procyon lotor |

Lenkija | Canis lupus Martes zibellina Mustela erminea Ondatra zibethicus |

Rumunija | Canis lupus |

Rusijos Federacija | Canis lupus Martes zibellina Mustela erminea Ondatra zibethicus Procyon lotor |

Slovakijos Respublika | Canis lupus Martes zibellina Mustela erminea |

Slovėnijos Respublika | Canis lupus Ondatra zibethicus |

Turkija | Canis lupus |

--------------------------------------------------

Top