EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0266

1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas dėl informacijos apie siūlomas Natura 2000 teritorijas formos

OL L 107, 1997 4 24, p. 1–156 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2011; panaikino 32011D0484

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/266/oj

31997D0266

1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas dėl informacijos apie siūlomas Natura 2000 teritorijas formos

Oficialusis leidinys L 107 , 24/04/1997 p. 0001 - 0156
CS.ES skyrius 15 tomas 03 p. 162 - 317
ET.ES skyrius 15 tomas 03 p. 162 - 317
HU.ES skyrius 15 tomas 03 p. 162 - 317
LT.ES skyrius 15 tomas 03 p. 162 - 317
LV.ES skyrius 15 tomas 03 p. 162 - 317
MT.ES skyrius 15 tomas 03 p. 162 - 317
PL.ES skyrius 15 tomas 03 p. 162 - 317
SK.ES skyrius 15 tomas 03 p. 162 - 317
SL.ES skyrius 15 tomas 03 p. 162 - 317


Komisijos Sprendimas

1996 m. gruodžio 18 d.

dėl informacijos apie siūlomas Natura 2000 teritorijas formos

(97/266/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą,

kadangi Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje numatyta, kad valstybės narės turi perduoti Komisijai siūlomų Natura 2000 teritorijų sąrašą, nurodytą to straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje, kartu su informacija apie kiekvieną vietovę ta forma, kurią Komisija nustatė 21 straipsnyje nurodyta tvarka;

kadangi formoje apie kiekvieną siūlomą Natura 2000 teritoriją turi būti teritorijos žemėlapis, pavadinimas, vietovė, ribos ir duomenys, gauti taikant kriterijus, kuriais buvo atrinkta teritorija;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 92/43/EEB 20 straipsnį įsteigto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Informacijos perdavimo pagal Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą forma, nurodyta šio sprendimo priede, yra patvirtinta.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Ritt Bjerregaard

Komisijos narė

[1] OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos

ir

Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos

STANDARTINĖ DUOMENŲ FORMA

Versija EUR 15

1994 m. gegužės 27 d. galutinė versija su pakeitimais padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo Aktu

(OL L 1, 1995 1 1, p. 135–137)

ir

Eurostato NUTS Regions 1995 m. versija

STANDARTINĖ DUOMENŲ FORMA

Skirta Paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms (PAST), teritorijoms, kurias galima identifikuoti kaip Bendrijos svarbos teritorijas (BST) ir Buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST)

1. TERITORIJOS IDENTIFIKACIJA

+++++ TIFF +++++

2. TERITORIJOS LOKALIZACIJA

+++++ TIFF +++++

3. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

4. TERITORIJOS APRAŠYMAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

5. TERITORIJOS APSAUGOS STATUSAS IR RYŠYS SU CORINE BIOTOPAIS

+++++ TIFF +++++

6. INFORMACIJA APIE POVEIKIUS IR VEIKLĄ TERITORIJOJE BEI JOS APYLINKĖSE

+++++ TIFF +++++

7. TERITORIJOS ŽEMĖLAPIS

+++++ TIFF +++++

8. SKAIDRĖS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

NATURA 2000

STANDARTINĖ DUOMENŲ FORMA

PAAIŠKINIMAI

TURINYS

Puslapis |

Įžanga | 182 |

1. | TERITORIJOS IDENTIFIKACIJA … | 185 |

| 1.1. | Teritorijos tipas (pildoma būtinai) … | 185 |

| 1.2. | Teritorijos kodas (pildoma būtinai) … | 185 |

| 1.3. | Formos užpildymo data (pildoma būtinai) … | 185 |

| 1.4. | Atnaujinimas (pildoma būtinai) … | 185 |

| 1.5. | Ryšys su kitomis aprašytomis teritorijomis (pildoma būtinai, jei toks ryšys yra) … | 186 |

| 1.6. | Respondentas (pildoma būtinai) … | 186 |

| 1.7. | Teritorijos pavadinimas (pildoma būtinai) … | 186 |

| 1.8. | Teritorijos identifikavimo ir paskyrimo datos (pildoma būtinai) … | 186 |

2. | TERITORIJOS LOKALIZACIJA … | 186 |

| 2.1. | Teritorijos centro lokalizacija (pildoma būtinai) … | 186 |

| 2.2. | Teritorijos paviršiaus plotas (pildoma būtinai) … | 187 |

| 2.3. | Teritorijos ilgis … | 187 |

| 2.4. | Aukštis (pildoma, jei aktualu) … | 187 |

| 2.5. | Administracinio regiono kodas, pavadinimas ir ploto procentas kiekviename iš regionų (pildoma būtinai) (pildoma būtinai) … | 187 |

| 2.6. | Biogeografinis regionas (-ai) … | 187 |

3. | EKOLOGINĖ INFORMACIJA … | 189 |

| 3.1. | Teritorijoje aptinkami buveinių tipai ir teritorijos įvertinimas jų atžvilgiu … | 189 |

| 3.2. | Rūšys, paminėtos Tarybos direktyvos 79/409/EEB 4 straipsnyje, bei rūšys, išvardytos Tarybos direktyvos 92/43/EEB II priede, ir teritorijos įvertinimas jų atžvilgiu … | 192 |

| 3.3. | Kitos svarbios augmenijos ir gyvūnijos rūšys … | 195 |

4. | TERITORIJOS APRAŠYMAS … | 195 |

| 4.1. | Bendra teritorijos charakteristika (pildoma būtinai) … | 196 |

| 4.2. | Kokybė ir svarba (pildoma būtinai) … | 196 |

| 4.3. | Pažeidžiamumas (pildoma būtinai) … | 196 |

| 4.4. | Teritorijos paskyrimas (pildoma, jei aktualu) … | 196 |

| 4.5. | Nuosavybės struktūra (pildoma, jei aktualu) … | 196 |

| 4.6. | Dokumentacija … | 196 |

| 4.7. | Istorija (nepildoma) … | 196 |

5. | TERITORIJOS APSAUGA IR RYŠYS SU CORINE BIOTOPŲ TERITORIJOMIS … | 197 |

| 5.1. | Apsaugos statusas nacionaliniame ir regioniniame lygmenyje (D priedėlis) (pildoma būtinai) … | 197 |

| 5.2. | Teritorijos, su kuriomis susijusi nagrinėjamoji teritorija (kaimyninės teritorijos ir teritorijos su kitokiu apsaugos statusu) (pildoma, jei aktualu) … | 197 |

| 5.3. | Ryšys su Corine biotopų teritorijomis … | 197 |

6. | INFORMACIJA APIE POVEIKIUS IR VEIKLĄ TERITORIJOJE BEI JOS APYLINKĖSE … | 198 |

| 6.1. | Bendri poveikiai ir jų veikiama nagrinėjamosios teritorijos paviršiaus ploto dalis (E priedėlis) (pildoma, jei aktualu) … | 198 |

| 6.2. | Teritorijos tvarkymas … | 198 |

7. | TERITORIJOS ŽEMĖLAPIS (pildoma būtinai) … | 198 |

8. | SKAIDRĖS IR KITA FOTO MEDŽIAGA (pridedama, jei aktualu) … | 199 |

Įžanga

Natura 2000 sėkmę didele dalimi nulems informacijos apie Bendrijai svarbias buveines ir rūšis, kuri bus surinkta per keletą ateinančių metų, kokybė. Duomenų rinkimo patirtis Europoje buvo įgyta vykdant Corine biotopų projektus, kurie šiuo metu apibūdina per 6000 Europos Sąjungos teritorijų. Nustatant pagrindinių duomenų laukelių bazę, panaudota ši patirtis, pakoreguota ir išplėsta, pritaikant ją atitinkamų direktyvų struktūrai.

Kadangi Natura 2000 tinklą sudarys teritorijos, įsteigtos pagal "paukščių" ir "buveinių" direktyvas, vieningam jų tinklui sukurti labai svarbu rasti bendrą pagrindą abiejų tipų teritorijoms. Duomenų įvedimo formoje atsižvelgta į visus abiejų Direktyvų aspektus ir todėl pakanka vienos formos. Visi dabartinės "paukščių" direktyvos duomenų lentelės laukeliai visiškai atitinka naująją duomenų įvedimo formą. Todėl tais atvejais, kai turima duomenų iš 1100 paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST), jie gali būti perkelti automatiškai.

Todėl ši forma bus naudojama visoms teritorijoms, paskirtoms kaip PAST pagal "paukščių" direktyvą. Kalbant apie "buveinių" direktyvą, ši forma iš pradžių bus naudojama pateikti būtinai informacijai apie teritorijas, tinkamas identifikuoti kaip Bendrijai svarbias teritorijas (BST) taikant direktyvos 4 straipsnio 1 dalį (1 etapas), kas turi būti padaryta iki 1995 m. birželio mėn.

Teisinis pagrindas teikti duomenis šiame Natura 2000 įgyvendinimo etape išdėstytas "buveinių" direktyvos 4 straipsnyje, kuriame teigiama, kad "informaciją sudaro teritorijos žemėlapis, jos pavadinimas, lokalizacija, plotas ir duomenys, gauti taikant III priede (1 etapas) nurodytus kriterijus; ji pateikiama Komisijos nustatyta forma, 21 straipsnyje nurodyta tvarka". Pagal "paukščių" direktyvos 4 straipsnio 3 dalį iš valstybių narių jau buvo reikalaujama "pateikti Komisijai visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų imtis atitinkamų iniciatyvų bendradarbiavimui užtikrinti, kuris būtinas, kad 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse minimos teritorijos sudarytų nuoseklią visumą, atitinkančią šių rūšių apsaugos reikalavimus geografiniame jūros ir sausumos plote, kuriame taikoma ši direktyva".

Pagrindiniai šios duomenų bazės uždaviniai yra:

1) teikti reikiamą informaciją, kuri leistų Komisijai drauge su valstybėmis narėmis koordinuoti vientisam Natura 2000 tinklui sukurti reikalingas priemones ir įvertinti pastarojo veiksmingumą, apsaugant Tarybos direktyvos 92/43/EEB I priede išvardytas buveines bei II priede išvardytų rūšių buveines, taip pat Tarybos direktyvos 79/409/EEB I priede išvardytų paukščių rūšių bei kitų šios direktyvos saugomų migruojančių paukščių rūšių buveines;

2) teikti informaciją, kuri padėtų Komisija priimant kitus sprendimus, siekiant užtikrinti, kad kitose Komisijos veiklos politinėse srityse ir sektoriuose, ir konkrečiau regioninės, žemės ūkio, energetikos, transporto bei turizmo politikoje, būtų visapusiškai atsižvelgiama į Natura 2000 tinklą;

3) padėti Komisijai ir atitinkamiems komitetams pasirinkti finansavimo mechanizmus pagal LIFE ir kitus finansinius instrumentus, kai su teritorijų apsauga susiję duomenys, tokie kaip duomenys apie savininkus ar tvarkymo praktiką, gali palengvinti sprendimų priėmimą;

4) tarnauti kaip naudingas forumas pasikeitimui ir pasidalijimui informacija apie Bendrijai svarbias buveines ir rūšis, kuriuo galėtų naudotis visos valstybės narės.

Šis dokumentas iliustruoja visus formą sudarančius elementus. Be to kai kurie elementai bus aprašyti "naudotojo vadove", ypač tie, kurie susiję su prioritetinių buveinių tipų interpretacija.

Forma rengiama taip, kad būtų galima registruoti duomenis popieriuje ir įvesti bei perduoti juos kompiuteriniame formate.

Tie duomenų laukeliai, kuriuos reikia užpildyti identifikuojant teritorijas kaip potencialias BST, formoje atspausdinti paryškintu kursyvu ir atitinkamuose paaiškinimų skirsniuose pažymėti kaip "pildomi būtinai". Šie laukeliai yra privalomi ir PAST aprašymuose. Reikalavimai susiję su ekologine informacija smulkiau išnagrinėti paaiškinimų 3 skirsnyje.

Kitus laukelius reikia užpildyti jau klasifikuojant teritoriją kaip PAST arba pažymint ją kaip BAST, kur ši informacija yra svarbi teritorijos apsaugai ir tvarkymui. Tokie laukeliai paaiškinimuose pažymėti kaip "pildomi, jei aktualu".

Tikimasi, kad bus nurodoma visa informacija, svarbi pasiūlant ar priskiriant teritoriją tam tikrai apsaugos kategorijai. Konkrečiau, čia turima omeny informacija susijusi su siūlymo suteikti nagrinėjamai teritorijai tam tikrą statusą, pagrindimu ir galimybe įvertinti jos indėlį įNatura 2000 tinklo veiksmingumą ir vientisumą. Papildoma aktuali informacija turėtų būti pateikta kiek galima greičiau. Vis dėlto, teritorijoms galutinai įtrauktoms į Natura 2000 tinklą, pageidautina užpildyti visus laukelius, kadangi formoje pateikti tik tie informacijos laukeliai, kurie buvo įvertinti kaip labai svarbūs teritorijos apsaugai bei monitoringui tiek atskirų valstybių, tiek Bendrijos mastu.

Konsultuojantis su atitinkamomis valdžios institucijomis, tikimasi parengti Natura 2000 duomenų bazės sistemą taip, kad jos formatas būtų suderinamas su informacija, renkama pagal tarptautines sutartis ir konvencijas, kaip biogenetinių rezervatų ar Europos Tarybos europinių diplomų.

Atkreipkite dėmesį, kad, be kiekvienos teritorijos buveinių aprašymų, pagal "buveinių" direktyvos III priedo nuostatas, valstybės narės privalės nurodyti bendrą kiekvieno tipo buveinės toje valstybėje užimamą plotą, o greta populiacijos duomenų kiekvienoje teritorijoje, III priede numatytai analizei reikalingi visos tos rūšies populiacijos kiekvienos valstybės teritorijoje duomenys. Ši informacija, kaip ir informacija apie paukščių populiacijas bus laikoma atskirose bylose. Pastaruoju metu Ornis Committee rūpinasi duomenų bazės, kurioje bus surinkti duomenys apie kiekvieno Bendrijos regiono paukščių populiacijas, kūrimu.

1 pav.

Galimi teritorijų ryšiai

PAST | Teritorija, pripažinta kaip potenciali BST | Kodo tipas | Natura 2000 formos pildymo instrukcijos |

+++++ TIFF +++++

| A | Paskirta PAST nesusijusi su kitomis Natura 2000 teritorijomis. Kiekvienai teritorijai pildoma po vieną formą. |

+++++ TIFF +++++

| B | Potenciali BST, nesusijusi su kitomis Natura 2000 teritorijomis. Kiekvienai teritorijai pildoma po vieną formą. |

+++++ TIFF +++++

| C | Potencialios BST ribos sutampa su paskirtos PAST ribomis. Kiekvienai teritorijai pildoma po vieną formą. |

+++++ TIFF +++++

| D | PAST ribojasi (bet nepersidengia) su kita Natura 2000 teritorija, kuri gali būti potenciali BST arba PAST kitame administraciniame regione. |

E | Potenciali BST ribojasi su kita Natura 2000 teritorija, kuri gali būti PAST arba potenciali BST kitame administraciniame regione. Traktuojamos kaip dvi atskiros teritorijos; pildomos dvi formos, kiekvienoje iš formų nurodomi susijusios Natura 2000 teritorijos (-ų) kodai. |

+++++ TIFF +++++

| F | PAST kurioje telpa potenciali BST. |

G | Potenciali BST, visa esanti PAST teritorijos ribose. Traktuojamos kaip dvi atskiros teritorijos, kiekvienai iš jų pildoma po formą; kiekvienoje iš formų nurodomi susijusios Natura 2000 teritorijos (-ų) kodai. |

+++++ TIFF +++++

| H | Paskirta PAST, visa esanti BST teritorijos ribose. |

I | Potenciali BST, kurioje telpa PAST. Traktuojamos kaip dvi atskiros teritorijos, kiekvienai iš jų pildoma po formą; kiekvienoje iš formų nurodomi susijusios Natura 2000 teritorijos (-ų) kodai. |

+++++ TIFF +++++

| J | PAST iš dalies persidengia su potencialia BST. |

K | Potenciali BST iš dalies persidengia su paskirta PAST. Traktuojamos kaip dvi atskiros teritorijos, kiekvienai iš jų pildoma po formą; kiekvienoje iš formų nurodomi susijusios Natura 2000 teritorijos (-ų) kodai. |

Natura 2000 duomenų įvedimo forma ir duomenų bazė

Dabartiniame Natura 2000 plėtros etape visoms teritorijoms naudojama bendra forma, tinkanti ir įsteigtoms paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms (PAST), ir toms teritorijoms, kurios gali pretenduoti į Bendrijos svarbos teritorijos (BST) statusą. Galimi atvejai, kai tarpusavyje susijusios dvi ar daugiau Natura 2000 teritorijų. 1 pvz., nurodyti įvairūs galimi dviejų Natura 2000 teritorijų ryšiai. Tais atvejais, kai dvi teritorijos persidengia ar viena iš jų visiškai telpa kitos ribose, reikės pildyti dvi atskiras formas. Taip yra todėl, kad skirtingo statuso suteikimas (paskyrimas) turės skirtingų teisinių pasekmių.

1. TERITORIJOS IDENTIFIKACIJA

1.1. Teritorijos tipas (pildoma būtinai)

Šis vienaženklis kodas atsižvelgia į galimus ryšius tarp siūlomų potencialių Bendrijos svarbos teritorijų (BST) ir įsteigtų paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST). Kiekvienas kodas (nuo A iki K) atitinka tam tikrą ryšį, kaip nurodyta 1 pvz., Kai teritorija susijusi su keletu kitų teritorijų, naudokite kodą, atitinkantį dominuojantį ryšį. Kodas taip pat leidžia automatiškai atpažinti teritorijos tipą (ar ji yra PAST, ar potenciali BST, ar abi iškart).

1.2. Teritorijos kodas (pildoma būtinai)

Ryšį nusakančioje duomenų bazėje kiekviena teritorija atpažįstama pagal išskirtinį kodą, kuris tarnauja kaip duomenų bazės raktas. Unikalų teritorijos kodą sudaro devyni ženklai ir jis yra dviejų dalių:

1) pirmosios dvi raidės žymi valstybę:

AT | Austrija | IE | Airija |

BE | Belgija | IT | Italija |

DE | Vokietija | LU | Liuksemburgas |

DK | Danija | NL | Nyderlandai |

ES | Ispanija | PT | Portugalija |

FI | Suomija | SE | Švedija |

FR | Prancūzija | UK | Jungtinė Karalystė |

GR | Graikija | | |

2) likusieji septyni ženklai, kurie leidžia sukurti unikalų kiekvienos teritorijos raidinį-skaitmeninį kodą, priskiriami laikantis logiškos ir nuoseklios sistemos, kurią nustato atsakinga nacionalinė institucija.

Atkreipkite dėmesį, kad gali aprašomoji teritorija gali būti susijusi ir su teritorijomis, identifikuotomis kaip Corine biotopų teritorijos. Šią informaciją reikia pateikti formos 5 skirsnyje, kur kalbama apie ryšius su kitomis teritorijomis, kurioms paskirta suteikti tam tikrą apsaugos statusą. (pildoma pasirinktinai)

1.3. Formos užpildymo data (pildoma būtinai)

Įrašykite datą, kurią pageidautumėte matyti kaip įvestos informacijos "surinkimo datą". Duomenų laukelį sudaro langeliai metams įrašyti (keturi skaitmenys) ir po jų nurodomas mėnuo skaitmenine forma (du skaitmenys).

Pavyzdys: 199305: duomenys pirmą kartą surinkti 1993 m. gegužės mėn.

1.4. Atnaujinimas (pildoma būtinai)

Įveskite datą, kada informacija pateikta apie šią teritoriją, buvo paskutinį kartą atnaujinta, naudodami tokį patį formatą, kaip ir "Datos" skirsnyje. Tais atvejais, kai pildomas įrašas apie naują teritoriją, palikite "Atnaujinimo" laukelį, kaip šešis tuščius langelius. Kai informacija atnaujinta keletą kartų, šiame laukelyje būna nurodyta paskutinio pakeitimo data. Ankstesniųjų pakeitimų datos nurodomos "Istorijos" skirsnyje, kur apibūdinami ir patys pakeitimai (žr. 3.7 punktą)

1.5. Ryšys su kitomis aprašytomis teritorijomis (pildoma būtinai, jei toks ryšys yra)

Šis laukelis pateikia kryžminę nuorodą į visas susijusias teritorijas, kurioms naudojama Natura 2000 forma: pasiūlytas potencialias Bendrijos svarbos teritorijas (BST) ir įsteigtas paukščių apsaugai svarbias teritorijas (PAST) (o ateityje bus naudojamas ir teritorijoms, paskirtoms kaip Bendrijų apsaugai svarbios teritorijos). Pateikite kiekvienos susijusios teritorijos kodą.

1.6. Respondentas (pildoma būtinai)

Įveskite čia įrašo informaciją pateikusio asmens ar organizacijos pavardę/pavadinimą, kam jis/ji atstovauja ir adresą. Jei stambius informacijos fragmentus pateikė ne vienas asmuo ar organizacija, nurodomas kiekvienas iš jų, jų vardai/pavadinimai, kam atstovauja ir adresas.

1.7. Teritorijos pavadinimas (pildoma būtinai)

Teritorijų pavadinimai rašomi vietine kalba. Taip išvengiama sudėtingų vertimų, o esamų duomenų integracija šalies ar vietos lygmenyje yra paprastesnė. Jei skiriasi pats raidynas (pvz., graikų), pavadinimai transliteruojami.

1.8. Teritorijos identifikavimo ir paskyrimo datos (pildoma būtinai)

Čia gali figūruoti keturios datos: data, kai teritorija pasiūlyta, kaip potenciali Bendrijos svarbos teritorija (BST), data, kai teritorijai patvirtintas BST statusas, ir dvi paskyrimo datos (PAST ir BAST), ir kiekvieną iš šių datų reikia registruoti. Keturi smulkesni laukeliai rodys metus ir mėnesį, kai teritorija pasiūlyta, kaip tinkama būti pripažinta Bendrijos svarbos teritorija (BST), datą, kai teritorijai patvirtintas BST statusas, datą, kai valstybės narės teritoriją oficialiai įtraukė į paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą ir (arba) pagaliau datą, kai teritorija paskirta specialiąja saugoma teritorija. Tais atvejais, kai teritorija buvo paskirta, o vėliau jos ribos išplėstos, nurodomi pirminio paskyrimo metai, tačiau pateikiamas naujausias bendras teritorijos plotas.

2. TERITORIJOS LOKALIZACJA

2.1. Teritorijos centro lokalizacija (pildoma būtinai)

Teritorijos centro geografinės koordinatės (ilguma ir platuma) nurodomos laipsnių, minučių ir sekundžių tikslumu. Ilgumos laipsniai, minutės ir sekundės į vakarus nuo Grinvičo meridiano sutartinai žymimi su minuso ženklu, o į rytus – su teigiamu ženklu, pabrėžiant tai "+" ženklu ar tiesiog paliekant prieš skaitmenis tuščią tarpelį. Taip išvengiama problemų su koordinatėmis, jei duomenys vėliau bus perkeliami į geografinę informacinę sistemą (GIS).

Teritorijų, kurias sudaro keletas atskirų plotų, pateikiamos svarbiausio iš šių sudėtinių plotų koordinatės.

Beveik visos valstybės topografiniuose žemėlapiuose naudoja įvairų mastelį, projekcijos tipą ir parametrus. Kadangi jos yra svarbiausias koordinačių nustatymo šaltinis, tokios alternatyvios koordinačių sistemos (UTM, Lamberto konforminės arba azimutinės, Gauso-Kriugerio, ir t. t.) tinka teritorijų lokalizacijai, su sąlyga, kad projekcijos tipas ir parametrai yra nurodyti 7 skirsnyje (teritorijos žemėlapis). Šios koordinačių nuorodos GIS sistemoje bus paverstos ilgumos ir platumos laipsniais saugojimui galutinėje duomenų bazėje.

Nors teritorijos centro koordinačių trūksta beveik visuose dokumentiniuose šaltiniuose, nepagailėkite pastangų tiksliai užpildyti šiam laukeliui. Jos yra esminė prielaida teritorijai pažymėti žemėlapyje ir perkloti šiai projekcijai kitomis teminėmis duomenų projekcijomis (tokiomis, kaip paviršiaus dangos, dirvožemių tipų, žemėnaudos, oro kokybės, …). Bet kas, persiunčiantis duomenis į centrinę duomenų bazę ir pageidaujantis naudoti alternatyvinę koordinačių sistemą, turės kreiptis į kompetentingą Komisijos tarnybą. Tiksliai užregistravus koordinates, informaciją kituose duomenų laukeliuose galima suvesti automatiškai, be ilgų procedūrų.

Jei teritorijos ribos yra perkeltos į skaitmeninį formatą, šio laukelio duomenis galima automatiškai apskaičiuoti kaip daugiakampių centrinį tašką.

2.2. Teritorijos paviršiaus plotas (pildoma būtinai)

Teritorijos paviršiaus plotas nurodomas hektarais. Nors tai yra privalomas laukelis, teritorijoms, kurių plotas dar nėra nustatytas, priskiriama neigiamas skaičius – 99. Skaičius 0 bus tinkamas, jei teritorija yra urvas ar klifas. Pastaruoju atveju būtina užpildyti 2.3 laukelį.

Jei laikui bėgant teritorijos plotas keitėsi, pateikiamas naujausias bendras teritorijos plotas.

2.3. Teritorijos ilgis (pildoma būtinai, jei 2.2 ⇒ 0)

Šį laukelį privaloma pildyti tik tada, kai netinka ploto matavimo vienetai (pvz., urvų, klifų atveju). Teritorijos ilgis nurodomas kilometrais.

Jei laikui bėgant teritorijos ilgis keitėsi, pateikiamas naujausias bendras teritorijos ilgis.

2.4. Aukštis (pildoma, jei aktualu)

Įveskite teritorijos aukštį virš jūros lygio trijuose mažesniuose laukeliuose, kurie skirti minimaliam, maksimaliam ir vidutiniam aukščiui teritorijos ribose nurodyti. Svarbu yra nurodyti ir neigiamas vertes (žemiau jūros lygio), jei jos egzistuoja. Vidutinis aukštis apskaičiuojamas kaip teritorijos viduje esančių aukščio klasių svorinis vidurkis. Tam, kad aukščio duomenis būtų galima apskaičiuoti automatiškai, panaudojant GIS sistemoje esantį skaitmeninį aukščio skaičiavimo modelį (DEM), nepaprastai svarbu nepagailėti laiko tiksliam teritorijos koordinacijų ir ribų registravimui. Tokiu modeliu bus galima naudotis Komisijoje, įgyvendinus Eurostato GISCO projektą.

2.5. Administracinio regiono kodas, pavadinimas ir ploto procentas kiekviename iš regionų (pildoma būtinai)

Eurostatas parengė standartinę hierarchinę Europos bendrijos regionų kodavimo sistemą statistinėms nuorodoms. Komisija šią kodavimo sistemą privalo naudoti visais atvejais, kai taikomi regionų kodai. Išsamų aprašą galima rasti Eurostato leidinyje ir A priedėlyje.

NUTS kodai nurodomi kiekvienai teritorijai drauge su šios teritorijos paviršiaus ploto, esančiu kiekviename regione procentu. Būtina nurodyti nors vieną kodą. Jei teritorija driekiasi per kelis regionus, į duomenų bazę kaip galima detaliau (5 ženklai) įvedama tiek kodų, kiek yra su ja susijusių regionų. Regionų pavadinimai reikalingi kryžminiam patikrinimui.

Jei informacija apie teritorijos ribas yra skaitmeniniame formate, šios teritorijos ploto procentą, tenkantį skirtingiems NUTS regionams, galima paskaičiuoti skaitmeniniu formatu.

Jei teritorijos dalį sudaro jūrinis komponentas, kuris nepatenka į NUTS sistemos klasifikaciją, reikia nurodyti ir šio komponento užimamą teritorijos ploto procentą.

2.6. Biogeografinis regionas (-ai) (pildoma būtinai)

Remdamiesi biogeografinių regionų žemėlapiu (2 pav.: Doc. Hab. 95/10), nurodykite, kuriame regione ar regionuose yra ši teritorija, pažymėdami atitinkamus langelius.

+++++ TIFF +++++

Kartografija: Europos gamtos apsaugos teminis centras,

Paryžius – 1995 m. lapkričio mėn.

3. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Skirta sudaryti Bendrijos svarbos teritorijų (BST) sąrašui pagal Direktyvą 92/43/EEB

Valstybės narės privalo pateikti reikiamą informaciją apie I priedo buveinių tipus (3.1. skirsnis) ir II priedo floros ir faunos rūšis (3.2.c–3.2.g skirsniai).

Paskutiniame teritorijos paskyrimo ar įsteigimo pagal vieną iš minėtųjų dviejų direktyvų etape būtina pateikti visą ekologinę informaciją, būtiną norint įvertinti kiek ši teritorija prisidės prie bendro Natura 2000 tinklo veiksmingumo ir vientisumo.

Įsteigtoms ar numatomoms steigti paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms (PAST)

- visa aktuali informacija apie I priedo rūšis (3.2.a skirsnis) ir I priede neįrašytas migruojančias rūšis (3.2.b skirsnis) yra privaloma,

- jei teritorija ar tam tikra jos dalis pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB taip pat pripažįstama Bendrijos svarbos teritorija arba taip pat paskiriama specialiąja saugoma teritorija (BAST), informacija apie I priedo buveines (3.1 skirsnis) ir II priedo floros ir faunos rūšis (3.2.c–3.2.g skirsniai) visoje teritorijoje ar atitinkamoje jos dalyje yra privaloma,

- visa kita aktuali informacija apie floros ir faunos rūšis (3.3 skirsnis) yra pageidautina,

- tais atvejais, kai teritorija įsteigta kaip PAST, bet pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ji visa ar jos dalis nėra pripažįstama Bendrijos svarbos teritorija, tačiau tam tikra informacija apie natūralias buveines ar floros ir faunos rūšis yra aktuali paukščių rūšių, dėl kurių PAST buvo įsteigta, apsaugai, tokia informacija yra pageidautina.

Numatomoms paskirti Bendrijų apsaugai svarbioms teritorijoms (BAST)

- visa aktuali informacija apie I priedo buveinių tipus (3.1 skirsnis) ir II priedo floros ir faunos rūšis (3.2.c–3.2.g skirsniai) yra privaloma,

- jei teritorijoje ar tam tikroje jos dalyje taip pat įsteigta ar numatoma steigti paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST), visa aktuali informacija apie Tarybos direktyvos 79/409/EEB I priedo ir migruojančias rūšis (3.2.a ir 3.2.b skirsniai) visoje teritorijoje ar atitinkamoje jos dalyje yra privaloma

- visa kita aktuali informacija apie floros ir faunos rūšis (3.3 skirsnis) yra pageidautina.

3.1. Teritorijoje aptinkami buveinių tipai ir teritorijos įvertinimas jų atžvilgiu

i) Buveinių kodai ir paviršiaus padengimo procentas

- I priedo buveinių tipai: kodai ir užimamas paviršiaus ploto procentas šioje teritorijoje (B priedėlis)

Įrašykite čia Direktyvos 92/43/EEB I priedo buveinių tipų kodą, kaip nurodyta B priedėlyje. Šis keturženklis kodas atspindi hierarchinį buveinių tipų išdėstymą direktyvos I priede. Būtina įrašyti visas I priedo buveines, aptinkamas konkrečioje teritorijoje, nurodant jų užimamą paviršiaus ploto procentą (atitinka direktyvos III priedo A.b kriterijus).

Pavyzdys: 4110/005: 5 % teritorijos užima I priedo buveinė Nr. 4110.

ii) Teritorijos vertinimo kriterijai pagal tam tikrą I priede pateiktą natūralios buveinės tipą (atitinka III priedo A skirsnį)

- REPREZENTATYVUMAS: = III priedo A.a: buveinės tipo reprezentatyvumo laipsnis teritorijoje.

III priedo A.a kriterijus turėtų sietis su I priedo buveinių tipų interpretavimo vadovo nuostatomis, nes šiame vadove apteikti apibrėžimai, būdingų rūšių sąrašas ir kiti reikalingi elementai. Reprezentatyvumo laipsnis leidžia įvertinti, "kiek įprastas" yra šis buveinės tipas. Prireikus šitokiame vertinime reikėtų taip pat atsižvelgti į atitinkamo buveinės tipo reprezentatyvumą nagrinėjamoje teritorijoje pagal buveinių tipų grupę, arba pagal tam tikrą skirtingų buveinių tipų derinį.

Jei nėra lauko tyrimo duomenų, konkrečiai kiekybinių duomenų, palyginimui, arba jei kriterijaus kiekybiškai išmatuoti neįmanoma, buveinės tipui įvertinti galima taikyti "geriausią ekspertų nuomonę".

Reikėtų naudoti tokią vertinimo sistemą:

A: puikus reprezentatyvumas,

B: geras reprezentatyvumas,

C: reikšmingas reprezentatyvumas.

Maža to, visi atvejai, kai tam tikro tipo buveinė nagrinėjamoje teritorijoje aptinkama nereikšmingais kiekiais, turi būti nurodyti ketvirtojoje kategorijoje:

D: nereikšminga dalis.

Tais atvejais, kai teritorijos reprezentatyvumas tam tikro tipo buveinės atžvilgiu priskiriamas kategorijai "D: nereikšminga dalis", šiam buveinės tipui nagrinėjamoje teritorijoje nereikalaujama nurodyti jokių duomenų pagal kitus vertinimo kriterijus. Tokiais atvejais laukeliuose "Santykinis plotas", "Apsaugos statusas" ir "Bendras įvertinimas"nieko nereikia žymėti.

- SANTYKINIS PLOTAS: = III priedo A.b: Šio tipo natūralios buveinės užimamas nagrinėjamos teritorijos plotas, palyginti su bendru plotu, kurį visos valstybės teritorijoje užima šio tipo natūralios buveinės.

Teoriškai, vertinant kriterijų A.b, reikėtų išmatuoti nagrinėjamos teritorijos paviršiaus plotą, užimamą šio tipo buveinės, ir bendrą valstybės teritorijos plotą, užimamą to paties tipo buveinių. Nors tai akivaizdu, tokius matavimus atlikti gali būti nepaprastai sunku, ypač – tuos, kurie susiję su visos valstybės plotu.

Kriterijaus išraiška turėtų būti procentinis indeksas "p". Ar abiejų matavimų rezultatai būtų žinomi arba juos būtų galima gauti (taigi, ir apskaičiuoti procentinį indeksą), ar rezultatas būtų vertinamojo pobūdžio, pagrįstas geriausia nuomone (labiau tikėtina situacija), "p" vertinimas pagal tam tikrų klasių intervalus turėtų vykti pagal tokį progresyvinį modelį:

A: 100 ≥ p > 15 %

B: 15 ≥ p > 2 %

C: 2 ≥ p > 0

- APSAUGOS STATUSAS: = III priedo A.c: Atitinkamo tipo natūralios buveinės struktūros ir funkcijų apsaugos laipsnis, taip pat atkūrimo galimybės.

Kriterijų sudaro trys pakriterijai:

i) struktūros apsaugos laipsnis;

ii) funkcijų apsaugos laipsnis;

iii) atkūrimo galimybės.

Nors minėtuosius pakriterijus galima būtų vertinti atskirai, vis tik juos reikėtų derinti formuojant reikalavimus siūlomų teritorijų atrankai į nacionalinį sąrašą, nes jų poveikis procesui yra sudėtingas ir persipynęs tarpusavyje.

i) Struktūros apsaugos laipsnis

Šis pakriterijus turėtų būti siejamas su I priedo buveinių interpretacijos vadovu, kadangi šiame vadove pateiktas apibrėžimas, būdingų rūšių sąrašas ir kiti reikalingi elementai.

Lyginant pasirinkto teritorijoje aptinkamos buveinės tipo struktūros duomenis su interpretacijos vadovo duomenimis (ir kita aktualia moksline informacija) ir netgi su to paties tipo buveinėmis kitose teritorijose, turėtų būti įmanoma "geriausios ekspertų nuomonės" pagrindu suformuoti tokią vertinimo sistemą:

I: puiki struktūra,

II: struktūra gerai išsaugota,

III: vidutiniška ar iš dalies pažeista struktūra.

Tais atvejais, kai pogrupis įvertinamas kaip "puiki struktūra", visą kriterijų A.c reikia priskirti kategorijai "A: puiki apsauga", nepriklausomai nuo to, kaip įvertinti kiti du pakriterijai.

Tais atvejais, kai buveinės tipas nagrinėjamoje teritorijoje nėra "puikios struktūros", būtina įvertinti kitus du pakriterijus.

ii) Funkcijų apsaugos laipsnis

Gali būti sudėtinga apibūdinti ir išmatuoti tam tikro tipo buveinės funkcijas nagrinėjamoje teritorijoje ir jų apsaugą, įvertinant jas nepriklausomai nuo kitų buveinių tipų. Dėl šios priežasties naudinga perfrazuoti "funkcijų apsaugą" ir kalbėti apie nagrinėjamos teritorijos atitinkamos buveinės perspektyvas (gebėjimą ar tikimybę) išlaikyti savo struktūrą ateityje, turint omenyje, viena vertus, galimus neigiamus poveikius ir, kita vertus, visas realiai tikėtinas apsaugos priemones, kurių gali būti imtasi.

I: puikios perspektyvos,

II: geros perspektyvos,

III: vidutiniškos ar nepalankios perspektyvos.

Tais atvejais, kai šio pogrupio įvertinimai "I: puikios perspektyvos" arba "II: geros perspektyvos" sutampa su pirmojo pakriterijaus įvertinimu "II: struktūra gerai išsaugota", visą kriterijų A.c reikia priskirti, atitinkamai, kategorijai "A: puiki apsauga" arba "B: gera apsauga", nepriklausomai nuo to, kaip vertinamas trečiasis pakriterijus, kuris nebenagrinėjamas.

Tais atvejais, kai šio pogrupio įvertinimas "III: vidutiniškos ar nepalankios perspektyvos" sutampa su pirmojo pakriterijaus įvertinimu "III: vidutiniška ar iš dalies pažeista struktūra", visą kriterijų A.c reikia priskirti kategorijai "C: vidutiniška ar menka apsauga", nepriklausomai nuo to, kaip vertinamas trečiasis pakriterijus, kuris nebenagrinėjamas.

iii) Atkūrimo galimybės

Šis pakriterijus naudojamas įvertinti, iki kokio laipsnio nagrinėjamoje teritorijoje būtų galima atkurti tam tikro tipo buveines.

Visų pirma vertinama, kiek realu tai padaryti, žiūrint iš mokslinių pozicijų: ar turimos žinios leidžia atsakyti į klausimus "ką reikia daryti ir kaip tai padaryti?" Tai reiškia išsamias žinias apie buveinės struktūrą bei funkcijas, apie konkrečius tvarkymo planus ir jai atkurti būtinas priemones, t. y. stabilizuoti arba padidinti šio tipo buveinės užimamą teritorijos ploto procentą, atkurti specifinę struktūrą ir funkcijas, kurios būtinos jos ilgalaikiam palaikymui, ir išlaikyti ar atkurti jos būdingų rūšių gerą apsaugos būklę.

Antrasis klausimas, kurį galima užduoti, yra "ar gamtosauginiu požiūriu rezultatas bus vertas kaštų?". Vertinant reikėtų atsižvelgti į grėsmės laipsnį ir šio tipo buveinės retumą.

Vertinimo sistema, pagrįsta "geriausia ekspertų nuomone", turėtų būti tokia:

I: atkūrimas lengvas,

II: atkūrimas galimas vidutiniškomis pastangomis,

III: atkūrimas sunkus ar neįmanomas.

Sintezė: visų trijų pakriterijų panaudojimas bendram vertinimui

A: puiki apsauga

= puiki struktūra, nepriklausomai nuo kitų dviejų pakriterijų įvertinimo,

= struktūra gerai išsaugota ir puikios perspektyvos, nepriklausomai nuo trečiojo pakriterijaus įvertinimo.

B: gera apsauga

= struktūra gerai išsaugota ir geros perspektyvos, nepriklausomai nuo trečiojo pakriterijaus įvertinimo,

= struktūra gerai išsaugota, perspektyvos vidutiniškos ar galbūt nepalankios, o atkūrimas lengvas arba galimas vidutiniškomis pastangomis,

= vidutiniška ar iš dalies pažeista struktūra, puikios perspektyvos ir atkūrimas lengvas arba galimas vidutiniškomis pastangomis,

= vidutiniška ar iš dalies pažeista struktūra, geros perspektyvos ir atkūrimas lengvas.

C: vidutiniška ar menka apsauga

= visi kiti deriniai.

- BENDRAS ĮVERTINIMAS = III priedo A.d: Bendras įvertinimas, kiek teritorija vertinga atitinkamo tipo buveinės apsaugai.

Šis kriterijus turėtų būti naudojamas integruotai įvertinti ankščiau paminėtiems kriterijams, atsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų svarba nagrinėjamai buveinei gali būti nevienoda. Galima atsižvelgti ir į kitus aspektus, siekiant išnagrinėti aktualiausius elementus, tam kad būtų bendrai įvertintas jų teigiamas arba neigiamas poveikis nagrinėjamajam buveinių tipui. Šie "aktualiausi elementai" bus skirtingi įvairių tipų buveinėms; tai gali būti žmogaus veikla pačioje teritorijoje ar jos apylinkėse, galinti daryti įtaką tam tikro tipo buveinių apsaugos būklei, žemės nuosavybės forma, dabartinis teritorijos juridinis statusas, ekologiniai ryšiai tarp skirtingų buveinių tipų ir rūšių, ir t. t.

Šiam bendram įvertinimui galima pasitelkti "geriausią ekspertų nuomonę", o ją atspindinti vertinimo sistema turėtų būti tokia:

A: puiki vertė,

B: gera vertė,

C: reikšminga vertė.

3.2 Rūšys, paminėtos Direktyvos 79/409/EEB 4 straipsnyje, bei rūšys, išvardytos Direktyvos 92/43/EEB II priede, ir teritorijos įvertinimas jų atžvilgiu

i) Kodas, rūšies pavadinimas ir jos populiacijos duomenys

Kiekvienai teritorijai, kur tinka, įrašykite visų joje aptinkamų Tarybos direktyvos 79/409/EEB 4 straipsnio 1 ir 2 dalių aprašymus atitinkančių paukščių rūšių ir visų faunos bei floros rūšių, išvardytų Tarybos direktyvos 92/43/EEB II priede, mokslinius pavadinimus, nurodydami jų populiaciją šioje teritorijoje (žr. toliau). Kiekvienai tokiai rūšiai, tarp jų ir visoms migruojančių paukščių rūšims, apibūdintoms Tarybos direktyvos 79/409/EEB 4 straipsnio 2 dalyje, taip pat reikia nurodyti keturženklį numeracijos kodą iš C priedėlio.

Kadangi nemažai gyvūnų rūšių, ypač – daugelis paukščių rūšių, yra migruojančios, teritorija gali būti svarbi pagal įvairius rūšių gyvenimo ciklo aspektus. Todėl jos grupuojamos taip:

sėsli : aptinkama teritorijoje ištisus metus,

veisiasi/veda jauniklius : naudoja teritoriją įsirengti lizdams ir jaunikliams auginti,

būriuojasi : naudoja teritoriją migracijų metu, susiburdama šėrimuisi už veisimosi plotų ribų,

žiemoja : naudoja teritoriją žiemos metu.

Jei nesėsli populiacija na tam tikroje teritorijoje aptinkama daugiau, negu vieną sezoną, visuose atitinkamuose laukeliuose daromi įrašai.

Kalbant apie gausumą, visada tiksliai nurodykite populiacijos duomenis jei tik juos turite. Kai tikslus populiacijos dydis nėra žinomas, nurodykite atitinkamą gausumo intervalą (1–5, 6–10, 11–50, 51–100, 101–250, 251–500, 501–1000, 1001–10000, > 10000). Jei populiacijos gausumo ribos nežinomos, tačiau yra duomenų apie minimalų ar maksimalų jos dydį, nurodykite gausumą, naudodami ženklus < (mažiau negu) arba > (daugiau negu). Taip pat naudokite atitinkamą priesagą, patikslindami ar populiacijos gausumas žymi porų (p) ar individų (i) skaičių. Kai kurių rūšių, kurių veisimosi sistemos ypatingos, veisimosi sezonu atskirai skaičiuojami patinai ir patelės: tai galima pažymėti atitinkamomis priesagomis (m) ir (f). Kalbant apie žinduolius, varliagyvius/roplius ir žuvis, gali nebūti jokios kiekybinės informacijos. Tokiais atvejais nurodykite populiacijos dydį/tankį, pažymėdami ar rūšis įprasta (C, angl. common), reta (R, angl. rare) ar labai reta (V, angl. very rare). Jei išvis nėra duomenų apie populiacijos dydį, pažymėkite ją, kaip aptinkamą teritorijoje (P, angl. present).

Bestuburių ir augalų atveju tais retais ypatingais atvejais, kai rūšies gausumas nagrinėjamoje teritorijoje yra žinomas, pateikite populiacijos vertinimą ar populiacijos ribas, kaip aprašyta prieš tai. Visais kitais atvejais pažymėkite, ar rūšis įprasta (C), reta (R) ar labai reta (V). Jei išvis nėra duomenų apie populiacijos dydį, pažymėkite ją, kaip aptinkamą teritorijoje (P).

Jei, nesant jokių duomenų apie populiacijos dydį, vis viena yra žinoma, kad teritorija tam tikros rūšies atžvilgiu yra svarbi Bendrijos mastu, apibūdinkite populiacijos pobūdį teritorijos aprašymo tekstiniame laukelyje "Kokybė", nurodydami populiacijos pobūdį (pvz., tanki, išsklaidyta ar izoliuota).

Atskirai registruojamos šios rūšių grupės: paukščiai, žinduoliai, varliagyviai ir ropliai, žuvys, bestuburiai ir augalai.

ii) Teritorijos vertinimo kriterijai pagal II priedo rūšį (atitinka III priedo B skirsnį)

- POPULIACIJA: = III priedo B.a: Rūšies populiacijos, aptinkamos šioje teritorijoje, dydis ir tankumas, palyginti su visos šalies teritorijoje aptinkamomis populiacijomis.

Šis kriterijus skirtas įvertinti santykiniam nagrinėjamos populiacijos dydžiui ar tankumui, palyginti su visos šalies populiacija.

Įvertinti pastarąjį aspektą paprastai būna gana sunku. Optimalus įvertinimas būtų procentas, atspindintis populiacijos teritorijoje ir nacionalinės populiacijos santykį. Kaip ir vertinant kriterijų A.b, siūloma pateikti subjektyvų įvertinimą arba kategorijų intervalus, atitinkančius šį progresyvinį modelį:

A: 100 ≥ p > 15 %

B: 15 ≥ p > 2 %

C: 2 ≥ p > 0

Be to ketvirtojoje kategorijoje nurodomos visi atvejai, kai nagrinėjamos rūšies populiacija aptinkama aprašomoje teritorijoje nereikšmingais kiekiais:

D: nereikšminga populiacija.

Tais atvejais, kai teritorijos reprezentatyvumas atitinkamos populiacijos atžvilgiu įvertinamas kaip kategorija "D: nereikšminga", šiam buveinės tipui nagrinėjamoje teritorijoje nereikalaujama nurodyti jokių duomenų pagal kitus vertinimo kriterijus. Tokiais atvejais laukeliuose "Apsauga", "Izoliacija" ir "Bendras įvertinimas"nieko nereikia žymėti.

- APSAUGA: = III priedo B.b: Nagrinėjamai rūšiai svarbių buveinės ypatybių apsaugos laipsnis bei atkūrimo galimybės.

Šį kriterijų sudaro du pakriterijai:

i) rūšiai svarbių buveinės ypatybių apsaugos laipsnis;

ii) atkūrimo galimybės.

i) Rūšiai svarbių buveinės ypatybių apsaugos laipsnis

Šis i kriterijus reikalauja bendrai įvertinti buveinės ypatybes pagal nagrinėjamos rūšies biologinius reikalavimus. Ypatybės, susijusios su populiacijos dinamika, yra svarbiausios ir gyvūnų, ir augalų rūšims. Vertintina buveinės struktūra ir kai kurios abiotinės ypatybės.

Šis kriterijus vertinamas pagal "geriausią ekspertų nuomonę":

I: elementai puikios būklės,

II: elementai gerai apsaugoti,

III: elementai vidutiniškos būklės ar iš dalies pažeisti.

Tais atvejais, kai pogrupis įvertinamas kaip "I: elementai puikios būklės" arba "II: elementai gerai apsaugoti", visą kriterijų B.b reikia atitinkamai priskirti kategorijoms "A: puiki apsauga" arba "B: gera apsauga", nepriklausomai nuo to, kaip įvertinamas antrasis pakriterijus.

ii) Atkūrimo galimybės

Šiam pakriterijui, kuris tampa reikšmingas tik tais atvejais, kai elementai vidutiniškos būklės ar iš dalies pažeisti, taikoma vertinimo metodika analogiška A.c.iii kriterijaus, pridedant nagrinėjamos populiacijos gyvybingumo įvertinimą. Vertinimo sistema turėtų būti tokia:

I: atkūrimas lengvas,

II: atkūrimas galimas vidutiniškomis pastangomis,

III: atkūrimas sunkus ar neįmanomas.

Sintezė: abiejų pakriterijų panaudojimas vertinime

A: puiki pasauga

= elementai puikios būklės, nepriklausomai nuo atkūrimo galimybės įvertinimo,

B: gera apsauga

= elementai gerai apsaugoti, nepriklausomai nuo atkūrimo galimybės įvertinimo,

= elementai vidutiniškos būklės ar iš dalies pažeisti tačiau lengvai atkuriami,

C: vidutiniška arba menka apsauga

= visi kiti deriniai.

- IZOLIACIJA: = III priedo B.c: Teritorijoje aptinkamos populiacijos izoliacijos nuo natūralaus šios rūšies arealo laipsnis.

Šį kriterijų galima interpretuoti, kaip, viena vertus, apytikslį atitinkamos populiacijos įnašo į rūšies genetinę įvairovę įvertinimą ir, kita vertus, šios konkrečios populiacijos trapumo įvertinimą. Vertinant supaprastintai, galima teigti, kad kuo populiacija labiau izoliuota (palyginti su natūraliu rūšies arealu), tuo didesnis jos įnašas į rūšies genetinę įvairovę. Todėl terminą "izoliacija" reikėtų nagrinėti platesniame kontekste, vienodai taikant jį griežtai endeminėms rūšims, porūšiams/atmainoms/rasėms ir metapopuliacijos subpopuliacijoms. Šiame kontekste reikėtų naudoti tokį vertinimą:

A: populiacija (beveik) izoliuota,

B: populiacija neizoliuota, tačiau yra ties arealo riba,

C: populiacija neizoliuota ir yra platesnio arealo vidinėje dalyje.

- BENDRAS ĮVERTINIMAS = III priedo B.d: Bendras įvertinimas, kiek teritorija vertinga atitinkamos rūšies apsaugai.

Šis kriterijus pateikia bendrą teritorijos vertės atitinkamos rūšies apsaugai įvertinimą. Jį galima naudoti ankstesniųjų kriterijų vertinimams susumuoti ir įvertinti kitoms teritorijos ypatybėms, kurios laikomos svarbiomis nagrinėjamai rūšiai. Šios ypatybės yra skirtingos kiekvienai rūšiai, ir tarp jų gali būti žmogaus veikla pačioje teritorijoje ar jos apylinkėse, galinti daryti įtaką šios rūšies apsaugos būklei, žemėtvarka, teritorijos teisinė apsauga, ekologiniai ryšiai tarp skirtingų buveinių tipų ir rūšių, ir t. t.

Tokiam bendram įvertinimui galima pasitelkti "geriausią ekspertų nuomonę", laikantis tokios vertinimo sistemos:

A: puiki vertė,

B: gera vertė,

C: reikšminga vertė.

3.3. Kitos rūšys (pildoma, jei aktualu)

Paskiau, laikantis šios procedūros, galima įrašyti visas kitas svarbias floros ir faunos rūšis, jei jos yra susijusios su teritorijos apsauga ir tvarkymu:

- pažymėkite atitinkamos rūšių grupės langelį,

- pateikite mokslinį rūšies pavadinimą,

- kur įmanoma, nurodykite įprastinius maksimaliai tikslius rūšies populiacijos duomenis. Jei kiekybinių duomenų nėra, nurodykite gausumą pusiau kiekybiškai ar kokybiškai, panaudodami 3.2.i skirsnyje pateiktą žymėjimo sistemą.

- nurodykite kiekvienos rūšies įrašymo motyvus pagal šias kategorijas:

- A. Nacionalinė Raudonoji knyga,

- B. Endeminė rūšis,

- C. Tarptautinės konvencijos (tarp jų Berno, Bonos ir Biologinės įvairovės),

- D. Kitos priežastys.

Smulkiau pagrįsti atskirų rūšių įtraukimo motyvus, ypač D kategorijos, galima 4.2 skirsnyje, kur yra laukelis laisvam tekstiniam teritorijos kokybės ir svarbos aprašymui.

Čia nenaudojami III priedo kodai, o teritorija nėra niekaip vertinama šių rūšių atžvilgiu.

4. TERITORIJOS APRAŠYMAS

Šis skirsnis skirta daugiausia laisvam pagrindinių teritorijos charakteristikų aprašymui, kurio tikslas dvejopas:

- sudaryti sąlygas įrašyti esminę informaciją, kuri tinkamai neatsispindėjo kodiniuose sąrašuose,

- pateikti glaustą ir aiškios struktūros teritorijos aprašymą, kai pridedama detalesnė informacija.

4.1. Bendra teritorijos charakteristika (pildoma būtinai)

Šiame laukelyje turėtų būti bendras teritorijos "paveikslas". Pateikite bendriausių teritorijos ypatybių santrauką, pradedant teritorijos suskirstymu į stambiausias buveinių klases ir, geriausios ekspertų nuomonės pagrindu įvertinant jų užimamo ploto procentą (buveinių klasės yra iš anksto pateiktos atitinkamame laukelyje). Bendra įvairių tipų buveinių paviršiaus danga turėtų sudaryti 100 % ir atitikti bendrą teritorijos paviršiaus plotą.

Čia reikėtų aprašyti pagrindines svarbias geologines, geomorfologines ir kraštovaizdžio ypatybes. Kur tinka, nurodykite dominuojančius augmenijos tipus. Taip pat paminėkite kitas ne I priedo buveines, svarbias teritorijos apsaugai. Jei informacijos apie buveinių klases tolesnis detalizavimas yra svarbus teritorijos apsaugai (pavyzdžiui, ar tai dehesos, ar vynuogynai), ją reikia pateikti aprašomajame skirsnyje, pavadintame "kitos teritorijos ypatybės". Informaciją apie mažus eilėmis ar mozaikiškai išsidėsčiusius sumedėjusių augalų plotelius (gyvatvorės, bokažas, medžių eilės) taip pat reikėtų pateikti prie šio bendro teksto.

4.2. Kokybė ir svarba (pildoma būtinai)

Įrašykite bendrus teritorijos kokybės ir svarbos požymius, atsižvelgdami į direktyvų keliamus gamtosauginius tikslus.

Tarptautinės svarbos šlapynių, kuriose reguliariai laikosi 20000 vandens paukščių, atveju, apie tai daromas įrašas čia.

Jei rūšis yra įrašyta 3.3 skirsnyje su D kategorijos motyvacija, pagrįskite, kodėl ji įrašyta.

4.3. Pažeidžiamumas (pildoma būtinai)

Nurodykite teritorijos patiriamą žmogaus ar kitokių veiksnių spaudimo pobūdį ir mastą, o taip pat joje aptinkamų buveinių ir ekosistemų trapumą. Šiame laukelyje turėtų būti ir svarbių elementų, nepakankamai apibūdintų kodiniais duomenimis 6.1 skirsnyje, aprašymas.

4.4. Teritorijos paskyrimas (pildoma, jei aktualu)

Laisvo teksto forma įrašykite bet kokį teritorijos paskyrimo aspektą, kuris nepakankamai atspindėtas kodų teritorijos paskyrimo kodų langeliuose (žr. 5 skirsnį).

4.5. Nuosavybės struktūra (pildoma, jei aktualu)

Įveskite bendrą teritorijos nuosavybės struktūros apibūdinimą (pvz. "privati", "valstybinė", "aplinkosauginės NVO"). Jei įmanoma, prie kiekvienos savininkų kategorijos nurodykite ir jiems priklausančią teritorijos ploto dalį.

4.6. Dokumentacija (pildoma, jei aktualu)

Kiekvienam teritorijos įrašui, jei yra, pateikiamos nuorodos į atitinkamus leidinius ir (arba) mokslinius duomenis, susijusius su šia teritorija. Informacija čia įvedama laikantis standartinės mokslinių nuorodų pateikimo tvarkos. Jei naudinga, taip pat įtraukiami ir nespausdinti darbai ar žodiniai pranešimai, susiję su formoje pateikta informacija.

4.7. Istorija (nepildoma)

Šį laukelį teritorijos bylos pildymo etapams registruoti naudoja kompetentinga Komisijos tarnyba. Čia įvedamos informacijos pavyzdžiai:

- pirminė notifikacija,

- klaidų atitaisymai,

- pakeitimai dėl realių fizinių pokyčių teritorijoje.

Kiekvienu atveju istorijos laukelį sudaro trys smulkesni laukeliai:

- pakeitimo data,

- keičiamo laukelio pavadinimas,

- padarytų pakeitimų aprašymas.

5. TERITORIJOS APSAUGA IR RYŠYS SU CORINE BIOTOPŲ TERITORIJOMIS

Ryšių, toliau aprašytų 5.1 ir 5.2 skirsniuose atveju, privalu pateikti žemėlapį, kuriame būtų aiškiai nurodytos susijusių teritorijų ribos (išsamesnė informacija apie tai pateikta paaiškinimų 7 skirsnyje)

5.1. Apsaugos statusas nacionaliniame ir regioniniame lygmenyje (D priedėlis) (pildoma būtinai)

Kiekvienai valstybei narei D priedėlyje pateikiamas nuoseklus sąrašas atitinkamų gamtos apsaugos tipų, suteikiančių įstatyminę apsaugą, nustatytą jų apibrėžimuose nacionaliniame/regioniniame lygmenyje. Apsaugos tipų sąrašas apima šias tris kategorijas:

A. Apsaugos tipai skirti specialiai gyvūnijai, augmenijai, buveinėms ir kraštovaizdžiams apsaugoti (pastariesiems – tiek, kiek jie svarbūs gyvūnijos, augmenijos ir buveinių apsaugai);

B. Šakinių, ypač miškininkystės, teisės bei administracinių aktų nuostatai, suteikiantys tinkamą apsaugą, reikalingą gyvūnijos, augmenijos ir buveinių išsaugojimui;

C. Privačios taisyklės, suteikiančios ilgalaikę gyvūnijos, augmenijos ir buveinių apsaugą.

Apsaugos tipai yra išrikiuoti pagal apsaugos griežtumą, pradedant griežčiausiais.

Jei teritorija neturi jokio apsaugos statuso, svarbu tai nurodyti, panaudojant nacionalinį kodą, atitinkantį kategoriją "be apsaugos statuso".

Kiekvienai teritorijai reikia nurodyti atitinkamo apsaugos tipo kodą, nurodant kokį teritorijos procentą sudaro kiekvieno skirtingo apsaugos statuso plotai.

Plotų su skirtingu apsaugos statusu tarpusavio ryšiai teritorijoje aprašomi atskirai (žr. 5.2 skirsnį).

5.2. Teritorijos, su kuriomis susijusi nagrinėjamoji teritorija (kaimyninės teritorijos ir teritorijos su kitokiu apsaugos statusu) (pildoma, jei aktualu)

Ši formos dalis leidžia nurodyti gretimas teritorijas ar teritorijas su kitokiu apsaugos statusu, kurios persidengia arba ribojasi tarpusavyje. Ryšiai tarp skirtingo apsaugos statuso teritorijų taip pat nustatomi naudojant kryžmines nuorodas. Visiems galimiems ryšiams apibūdinti priskirta po kodinį ženklą:

- abiejų tipų teritorijos sutampa (naudokite kodą =),

- kita teritorija visa telpa aprašomojoje teritorijoje (naudokite kodą +),

- aprašomoji teritorija visa telpa kitoje teritorijoje (naudokite kodą –),

- teritorijos persidengia iš dalies (naudokite kodą *).

Greta kodų reikėtų nurodyti aprašomosios teritorijos ploto procentą, persidengiantį su kita teritorija.

- Besiribojančios teritorijos žymimos "/".

Be to, formoje yra galimybė nurodyti įvairaus tarptautinės apsaugos statuso teritorijas (Ramsaro, biogenetines, Europos diplomo, Barselonos, biosferos, pasaulinio paveldo) ir keletas tuščių tekstinių laukelių prieš tai, kuriuose galima išvardyti nacionalinio apsaugos statuso teritorijas, nurodant jų pavadinimus, ryšį su aprašomąja teritorija ir persidengimo su ja procentą. Tai leidžia daryti kryžmines nuorodas saugomų teritorijų duomenų bazėje.

5.3. Ryšys su Corine biotopų teritorijomis (pildoma, jei aktualu)

Visoms aprašytoms teritorijoms, kurios persidengia su Corine biotopų teritorijomis, nurodykite Corine teritorijos kodą, persidengimo tipą (naudodami 5.2 skirsnyje pateiktą žymėjimą.) ir aprašomosios teritorijos ploto procentą, persidengiantį su Corine teritorija.

6. INFORMACIJA APIE POVEIKIUS IR VEIKLĄ TERITORIJOJE BEI JOS APYLINKĖSE

6.1. Bendri poveikiai ir jų veikiama nagrinėjamosios teritorijos paviršiaus ploto dalis (E priedėlis) (pildoma, jei aktualu)

Poveikiai susiję su bet kokia žmogaus veikla ir natūraliais procesais gali turėti teigiamos arba neigiamos įtakos teritorijos apsaugai ir tvarkymui (išvardytos E priedėlyje). Atsižvelgdami į poveikius ir veiklą teritorijoje:

- įrašykite atitinkamus jų kodus pagal E priedėlį,

- nurodykite jų įtakos šiai teritorijai intensyvumą, naudodami tokias kategorijas:

- A: didžiulė įtaka,

- B: vidutiniška įtaka,

- C: menka įtaka,

- nurodykite jų veikiamą aprašomosios teritorijos paviršiaus ploto procentą,

- nurodykite, ar poveikis yra teigiamas (+), neutralus (0) ar neigiamas (–).

Taip pat aprašykite poveikius ir veiklą teritorijos apylinkėse. Apylinkės yra plotas, kuriame išoriniai poveikiai ir veikla gali paveikti teritorijos vientisumą. Jos priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp jų vietos topografijos, teritorijos pobūdžio ir žmogaus veiklos tipo.

Jei tam tikrų svarbių poveikių ar veiklos formų neradote sąraše, nurodykite juos 4.3 skirsnio tekstiniame laukelyje "Pažeidžiamumas"

6.2. Teritorijos tvarkymas

Už teritorijos tvarkymą atsakingas organas (pildoma, jei aktualu)

Nurodykite pilnus duomenis, tarp jų atsakingos už teritorijos tvarkymą valdžios institucijos ir/ar asmens pavadinimą/vardą, adresą ir telefoną/faksą.

Informacija apie teritorijos tvarkymo planus ir praktiką, įskaitant tradicinę žmogaus veiklą (pildoma, jei aktualu).

Glausta vykdomų ar rengiamų tvarkymo planų ir priemonių darbotvarkės apžvalga. Pastaruosiuose turėtų būti atsižvelgta į grėsmes aprašomajai teritorijai, kurios kyla dėl žmogaus veiklos ir pažeidžiamumo, kaip nurodyta 4.3 skirsnyje.

Kaip jau buvo nurodyta įžangoje, tokio pobūdžio informacija daugeliu atvejų gali būti svarbi, vertinant, kiek sėkmingos buvo apsaugos priemonės, pasiūlytos pagal LIFE ar kitokį finansinį instrumentą. Prašome pacituoti bet kokius paskelbtus planus.

7. TERITORIJOS ŽEMĖLAPIS (pildoma būtinai)

Žemėlapyje pažymint teritorijos ribas, informaciją apie teritoriją galima tiksliau išdėstyti erdvėje, analizuojant skaitmeninio formato duomenis platesniame kontekste, panaudojant skaitmenines projekcijas persidengiančias su kitų duomenų sluoksniais (pvz., "Land Cover" ("Paviršiaus dangos") projekto rezultatais, dirvožemių, vandens kokybės ar fizinio planavimo duomenimis). Tai leidžia panaudoti duomenis įvairiems tikslams, reikalaujantiems tikslios informacijos apie santykį erdvėje. Pavyzdžiui, duomenys tampa daug naudingesni, vertinant poveikį aplinkai.

Visos teritorijos turi būti pažymėtos žemėlapiuose, kurių detalumas ir kokybė atitinka oficialiai leidžiamus topografinius žemėlapius ir visus kompetentingos topografinės institucijos standartus, mastelis turi būti 1:100000 arba kuo artimesnis jam, linijų storis – mažesnis, negu 0,4 mm. Šiame mastelyje, jei kelios gretimos teritorijos yra netoli viena kitos, jas visas reikėtų pažymėti viename žemėlapyje.

Jei teritorijos ribas taip pat galima gauti iš geografinės informacinės sistemos, su nuoroda į žemėlapio, kurio pagrindu informacija pervesta į skaitmeninį formatą, seriją, mastelį, žemėlapio projekciją ir parametrus, šie skaitmeniniai duomenys turėtų būti pateikti, o su jais susijusi informacija įrašyta formoje.

Teritorijos, atitinkančios pagrindines apsaugos kategorijas su griežčiausiu apsaugos laipsniu turėtų būti pažymėtos antrajame žemėlapyje, kurio charakteristikos analogiškos pirmojo žemėlapio.

Be to, jei jas galima gauti, aeronuotraukos laikomos labai naudingomis, norint "suprasti" teritorijos pobūdį.

8. SKAIDRĖS IR KITA FOTO MEDŽIAGA (pridedama, jei aktualu)

Skaidrių ir kitokios foto medžiagos, pateikiamos drauge su ataskaita, sąrašas su nurodyta tema, vieta ir įrašo data. Nors tai neprivaloma, tačiau būna labai naudinga turėti foto medžiagos, padedančios "suprasti" bendrą nagrinėjamos teritorijos formą, ypač kai dėl konkrečios teritorijos kyla problemų ar konfliktų. Be to, šias skaidres Komisija gali panaudoti informaciniais ir švietimo tikslais, susijusiais su Natura 2000 tinklu.

Formoje nurodytą skaidrės numerį reikia užrašyti ir ant skaidrės kopijos. Taip pat reikia nurodyti visų skaidrių ir nuotraukų autorius ir autorines teises.

--------------------------------------------------

NATURA 2000 TINKLAS

DUOMENŲ FORMOS PRIEDĖLIAI

A priedėlis

Sąrašas visų regionų Europos Sąjungoje kaip apibrėžta Eurostato NUTS kodavimo sistemoje

+++++ TIFF +++++

TURINYS

Įžanga …

Įvairių NUTS lygių atitikmenys …

Regionų plotas …

Regionų gyventojų skaičius …

EUR15 NUTS 0 lygis … —

EUR15 NUTS 1 lygis … —

Belgique/België … 211

Danmark … 214

Deutschland … 216

Ellada … 231

España … 235

France … 239

Ireland … 244

Italia … 246

Luxembourg … 251

Nederland … 252

Österreich … 255

Portugal … 258

Suomi/Finland … 261

Sverige … 264

United Kingom … 267

Priedas … 271

ĮŽANGA

Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra (angl. NUTS) buvo sukurta Eurostato, kaip vieninga standartinė teritorinių vienetų suskaidymo sistema, skirta rinkti Europos Sąjungos regioninei statistikai.

Nors NUTS neturi savosios teisinės vertės, nuo 1988 m. ji naudojama Bendrijos teisėje (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2052/88 dėl struktūrinių fondų uždavinių: OL L 185, 1988 m. liepos 15 d.).

Be trijų naujųjų valstybių narių (Austrijos, Suomijos ir Švedijos) pristatymo, šioje versijoje pateikti administraciniai pakeitimai, kurie įvyko po paskutinio NUTS leidimo 1992 m. kovo mėn.:

- visiški pasikeitimai 3-jame lygyje buvusios Rytų Vokietijos žemių [Länder] atžvilgiu;

- dešimtosios provincijos [province] sukūrimas Belgijoje. Brabant provincija padalinta į Brabant Wallon ir Vlaams Brabant, o Briuselis atskirtas nuo Brabant provincijos. Tai pagaliau leido sudaryti visiškai hierarchinę Belgijos nomenklatūros struktūrą;

- Airijoje pereita nuo devynių planavimo regionų [planning regions] prie aštuonių regioninės valdžios regionų [regional authority regions]. Trys planavimo regionai – Šiaurės Rytų, Donegalo ir Šiaurės Vakarų [North East, Donegal, North West] susijungė į vieną Pasienio regioną [Boeder]. Rytų planavimo regionas [East] padalintas į Dubliną ir Vidurio Rytų [Dublin & Mid-East];

- Italijoje šešios provincijos [provincie] buvo padalinto į dvi dalis: Vercelli, Novarra, Como, Milano, Forli ir Firenze. Catanzaro provincija buvo padalinta į tris dalis.

Dar daugiau, tam tikri pakeitimai padaryti kodavimo sistemoje. Jo struktūra liko nepakitusi, tačiau pirmieji du ženklai, anksčiau R1, R2, … buvo pakeisti ISO Alpha 2 kodo ženklais. Kodavimo sistema taip pat pertvarkyta taip, kad užtikrintų, jog pasirinkus kodus skaičių didėjimo tvarka, įvairūs nomenklatūros elementai būtų išdėstyti valstybių narių reikalaujama tvarka.

Žemėlapiai šiame dokumente yra pateikti tik tam, kad skaitytojui būtų lengviau nustatyti regionų vietą; pavaizduotos regionų ribos yra tik orientacinio pobūdžio. Mastelis taip pat gali skirtis, priklausomai nuo valstybės.

Kadangi keleto regionų pavadinimai sutampa, jie atskiriami pagal prie kiekvieno iš jų pridėtą valstybės trumpinį.

Kai kurie NUTS regionai pasikartoja keliuose lygiuose (pavyzdžiui: Liuksemburgas yra tarp valstybių ir įrašytas 1, 2 ir 3 lygiuose). Tokiais atvejais suteikiamas tik vienas kodas. Kad lengviau būtų susirasti regionus tam tikrame lygyje, jų pavadinimai kartojasi stulpeliuose, atitinkančiuose lygį, kuriam jie priklauso. I priede pateiktas šių regionų sąrašas.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

NUTS nomenklatūra buvo sukurta ir plėtojama laikantis šių principų:

a. NUTS palaiko institucinį skaidymą.

Galima naudoti įvairius kriterijus, skirstant nacionalinę teritoriją į regionus. Jie paprastai skirstomi į normatyvinius ir analitinius kriterijus:

normatyviniai regionai yra politinės valios apraiška; jų ribos nustatomos pagal užduotis, skiriamas teritorinėms bendruomenėms, pagal gyventojų skaičių, reikalingą veiksmingai ir ekonomiškai įgyvendinti šias užduotis, pagal istorinius, kultūrinius bei kitus veiksnius;

analitiniai (funkciniai) regionai nustatomi pagal analitines reikmes; jie grupuoja zonas pagal geografinius kriterijus (pvz., aukštis ar dirvožemio tipas) arba socialinius-ekonominius kriterijus (pvz., regionų ekonomikos homogeniškumo, tarpusavio papildymo ar poliariškumo).

Dėl praktinių sumetimų, susijusių su duomenų prieinamumu ir regioninės politikos įgyvendinimu, NUTS nomenklatūra visų pirma grindžiama dabar valstybėse narėse galiojančiu instituciniu suskirstymu (normatyvinis kriterijus)

b. NUTS palaiko bendro pobūdžio regioninius darinius.

Kai kuriose valstybėse narėse kartais naudojami teritoriniai dariniai, būdingi tam tikroms veiklos sritims (kalnakasybos regionai, geležinkelių transporto regionai, žemės ūkio regionai, darbo rinkos regionai, ir t. t.)

NUTS pirmenybę teikia ne konkretiems teritoriniams dariniams ar vietiniams dariniams, o bendro pobūdžio regioniniams dariniams.

c. NUTS yra penkių lygių hierarchinė klasifikacija (trys regioniniai ir du vietiniai lygiai).

Būdama hierarchinė klasifikacija, NUTS skirsto kiekvieną valstybę narę į keletą NUTS 1 regionų, iš kurių kiekvienas savo ruožtu skirstomas į keletą NUTS 2 regionų, ir t. t.

Regioniniame lygyje (išskyrus komunas [communes]), valstybių narių administracinė struktūra parastai apima du pagrindinius regioninius lygmenis (Länder ir Kreise Vokietijoje, régions ir départements Prancūzijoje, Comunidades autonomas ir provincijas Ispanijoje, standard regions ir counties, Jungtinėje Karalystėje, regioni ir provincie Italijoje ir t. t.)

Panašių darinių grupavimas kiekviename NUTS lygyje, reiškia, kad kiekvienoje valstybėje narėje greta dviejų jau minėtų pagrindinių lygmenų atsiranda trečiasis regioninis lygmuo. Šis papildomas lygmuo atitinka mažiau svarbią ar net neegzistuojančią administracinę struktūrą, o jos klasifikacijos lygis skirtingose valstybėse narėse gali būti nuo 1 iki 3 NUTS lygio: NUTS 1 Prancūzijoje, Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje, NUTS 2 Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje, NUTS 3 Belgijoje ir t. t.

PANAUDOJIMAS

NUTS nomenklatūra naudojama:

a) renkant, plėtojant ir derinant Bendrijos regioninę statistiką:

per aštuntąjį dešimtmetį NUTS palaipsniui pakeitė specializuotus skirstymo vienetus, kurie buvo naudojami įvairiose statistikos srityse (žemės ūkio regionus, transporto regionus, ir t. t.), ir būtent NUTS pagrindu pradėtos rengti regioninės ekonominės ataskaitos ir nustatyti Bendrijos apžvalgų regioniniai segmentai;

b) socialinei-ekonominei regionų analizei:

nustatydama koreliaciją tarp regionų pagal jų dydį, NUTS taip pat atveria galimybę kelių lygių analizei. 1961 m. Briuselyje Komisijos organizuotoje Regionų ekonomikos konferencijoje buvo pastebėta, kad NUTS 2 (pagrindiniai regionai) buvo ta struktūra, kurią valstybės narės dažniausiai naudojo savo regioninei politikai įgyvendinti, todėl ji buvo tinkamas lygis regioninėms-nacionalinėms problemoms analizuoti, o NUTS 1 (didžiausi socialiniai-ekonominiai regionai, jungiantys keletą pagrindinių regionų) turėtų būti naudojami analizuoti regioninėms Bendrijos problemoms, tokioms kaip "Muitų sąjungos ir ekonominės integracijos poveikis teritorijoms, viena pakopa mažesnėms už nacionalines teritorijas". NUTS 3, kurią sudaro daugiausia per smulkūs sudėtingai ekonominei analizei regionai, gali būti naudojama diagnozuoti konkrečioms problemoms arba nustatyti, kur reikia įgyvendinti regionines priemones;

c) nustatant Bendrijos regioninės politikos kryptis:

siekiant kad būtų galima jiems patvirtinti teisę gauti struktūrinių fondų paramą, lėčiau besivystantys regionai (1 tikslo regionai) ir šiauriniai regionai su labai nedideliu gyventojų tankiu (6 tikslo regionai) priskiriami NUTS 2 lygiui.

Teritorijos, galinčios gauti paramą pagal kitus prioritetinius tikslus, dažniausiai priskiriamos NUTS 3 lygiui.

Periodinė ataskaita dėl socialinės bei ekonominės padėties ir Bendrijos regionų vystymosi, kurią komisija privalo kas treji metai pateikti pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4254/88 dėl Europos Regioninės Plėtros Fondo 8 straipsnio reikalavimus, iki šiol daugiausia buvo rengiama NUTS 2 lygiu.

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Dabartinė NUTS nomenklatūra skirsto ekonominę Europos Sąjungos teritoriją [1] į 77 NUTS 1 lygio regionus, 206 NUTS 2 lygio regionus ir 1031 NUTS 3 lygio regionus. Vietiniame lygmenyje NUTS 4 lygio regionai nustatyti tik šiose valstybėse: Suomijoje, Graikijoje, Airijoje, Liuksemburge, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje. NUTS 5 lygį sudaro 98433 komunos ar jų ekvivalentai.

Nepaisant siekio užtikrinti, kad panašaus dydžio regionai būtų priskiriami tam pačiam NUTS lygiui, kiekviename lygmenyje vis vien yra regionų, kurie tarpusavyje labai skiriasi teritorijos dydžiu, gyventojų skaičiumi, ekonominiu svoriu ar administraciniais įgaliojimais. Toks heterogeniškumas Bendrijos lygyje dažnai tik atspindi situaciją, esančią valstybių narių lygyje.

Ploto atžvilgiu didžiausi regionai yra Švedijoje ir Suomijoje:

- Manner-Suomi (Kontinentinė Suomija) [2] NUTS 1 lygmenyje, jo plotas – 336,600 km2;

- Övre Norrland (SE): 154,310 km2, Pohjois-Suami (FI): 136,070 km2 NUTS 2 lygmenyje;

- Lappi (FI): 98,940 km2, Norrbottens län (SE): 98,910 km2, Västerbottens län (SE): 55,400 km2 NUTS 3 lygmenyje.

Gyventojų skaičiaus atžvilgiu tarp regionų irgi esama didžiulių skirtumų:

- NUTS 1 lygyje, Pietryčių Anglija ir Šiaurės Reino-Vestfalijos [Nordrhein-Westfalen] regionų gyventojų skaičius didžiausias (po 17000000), kita vertus, Olandas [Åland] (25000 gyventojų) yra menkiausia apgyvendintas iš NUTS 1 lygio regionų;

- NUTS 2 lygyje, Île de France ir Lombardia turi atitinkamai 10 ir 9 milijonus gyventojų, nors yra 16 regionų (dauguma iš jų yra salų periferinėse dalyse) su mažiau negu po 300000 gyventojų: Åland, Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y Mellila, Valle d'Aosta, Belgian Luxembourg, La Rioja, Corse, Açores, Madeira, Highlands ir Islands, taip pat keturi Graikijos regionai;

- NUTS 3 lygyje, Didysis Londonas, Berlynas, Ispanijos provincijos Madridas ir Barselona, Italijos provincijos Milanas, Roma bei Neapolis ir Graikijos Atiko regionas [nomos Attiki] visi turi per 3 milijonus gyventojų, tuomet kai keletas NUTS 3 regionų Vokietijoje, Belgijoje, Austrijoje, Suomijoje ir Graikijoje turi po mažiau negu 50000 gyventojų.

Toliau pateikiama lentelė, kurioje nurodytas kiekvienos valstybės narės ir visos Europos Sąjungos pirmųjų trijų lygių NUTS regionų didžiausias, mažiausias ir vidutinis plotas bei gyventojų skaičius.

PRISTATYMAS

Šiame leidinyje rasite tik pirmuosius tris NUTS lygius. Išsami nomenklatūra yra diskelyje. Ten yra visų penkių lygių, aprašytų šiame dokumente, Bendrijos kodai, nacionaliniai kodai ir identifikatoriai.

Eurostato informacijos biuras su malonumu atsiųs jums diskelį, jei kreipsitės šiuo adresu:

+++++ TIFF +++++

1 lentelė: Atitikimas tarp NUTS lygių ir nacionalinių administracinių vienetų

| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | NUTS 4 | NUTS 5 |

BE | Régions | 3 | Provinces | 11 | Arrondissements | 43 | - | | Communes | 589 |

DK | - | 1 | - | 1 | Amter | 15 | - | | Kommuner | 276 |

DE | Länder | 16 | Regierungsbezirke | 38 | Kreise | 445 | - | | Gemeinden | 16176 |

GR | Groups of development regions | 4 | Development regions | 13 | Nomoi | 51 | Eparchies | 150 | Demoi/Koinotides | 5921 |

ES | Agrupación de comunitades autónomas | 7 | Comunitades autónomas + Ceuta y Mellila | 171 | Provincias + Ceuta y Mellila | 502 | - | | Municipios | 8077 |

FR | Z.E.A.T + DOM | 81 | Régions + DOM | 224 | Départements + DOM | 964 | - | | Communes | 36664 |

IE | - | 1 | - | 1 | Regional Authority Regions | 8 | Counties/County boroughs | 34 | DEDs/Wards | 3445 |

IT | Gruppi di regioni | 11 | regioni | 20 | Provincie | 103 | - | | Comuni | 8100 |

LU | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Cantons | 12 | Communes | 118 |

NL | Landsdelen | 4 | Provincies | 12 | COROP regio's | 40 | - | | Gemeenten | 672 |

AT | Gruppen von Bundesländern | 3 | Bundesländern | 9 | Gruppen von Politischen Bezirken | 35 | - | | Gemeinden | 2351 |

PT | Continente + Regioes autonomas | 12 | Comissaoes de coordenacão regional + Regioes autonomas | 2 | Grupos de Concelhos | 30 | Concelhos – municipios | 305 | Freguesias | 4208 |

FI | Manner-Suomi/ Ahvenanmaa | 2 | Suuralueet | 6 | Maakunnat | 19 | Seutukunnat | 88 | Kunnat | 455 |

SE | - | 1 | Riksområden | 8 | Län | 24 | - | | Kommuner | 286 |

UK | Standard regions | 11 | Groups of counties | 35 | Counties/Local authority regions | 65 | Districts | 485 | Wards/Communities/ Localities | 11095 |

EUR 15 | | 77 | | 206 | | 1031 | | 1074 | | 98433 |

Pateikiant bendrą atskirų valstybių vieno lygio regionų skaičių atsižvelgiama ir į aukštesnio lygio regionus, priskirtus šiam lygiui (pvz., Belgija: 10 provincijų ir 1 darinys priskiriami NUTS 2 lygiui: Rég.Bruxelles-Cap/Brussels Hfdst.gewest).

2 lentelė: Regionų plotas (1000 km2)

| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

Vidutinis | Min. | Maks. | Vidutinis | Min. | Maks. | Vidutinis | Min. | Maks. |

B | 10,2 | 0,2 | 16,8 | 3,4 | 2,40 | 4,4 | 0,7 | 0,10 | 2 |

DK | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,10 | 43,1 | 2,9 | 0,10 | 6,2 |

D | 22,3 | 0,4 | 70,6 | 8,9 | 0,40 | 29,5 | 0,7 | 0,03 | 2,9 |

GR | 33 | 3,8 | 56,8 | 10,2 | 2,31 | 19,1 | 2,6 | 0,33 | 5,4 |

E | 72,1 | 7,2 | 215 | 28 | 0,03 | 94,2 | 9,7 | 0,01 | 21,7 |

F | 70,36 | 12 | 145,6 | 24,4 | 1,10 | 83,9 | 6,3 | 0,01 | 83,9 |

IRL | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,90 | 68,9 | 7,7 | 3,32 | 12,2 |

O | 27,4 | 13,6 | 44,4 | 15,1 | 3,30 | 25,7 | 3,2 | 0,21 | 7,5 |

L | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,60 | 2,6 | 2,6 | 2,60 | 2,6 |

NL | 10,3 | 7,3 | 11,9 | 3,4 | 1,40 | 5,7 | 1 | 0,13 | 3,4 |

A | 28 | 23,6 | 34,4 | 9,3 | 0,41 | 19,2 | 2,4 | 0,41 | 4,6 |

P | 30,7 | 0,8 | 88,9 | 13,1 | 0,80 | 27 | 3,1 | 0,80 | 8,6 |

FIN | 169,1 | 1,6 | 336,6 | 56,4 | 1,55 | 136,1 | 17,8 | 1,55 | 98,9 |

S | 410,9 | 410,9 | 410,9 | 51,4 | 6,50 | 154,3 | 17,1 | 2,90 | 98,9 |

UK | 22 | 7,3 | 77,1 | 6,9 | 0,70 | 30,6 | 3,7 | 0,38 | 25,3 |

EUR15 | 68,1 | 0,2 | 410,9 | 23,0 | 0,03 | 154,3 | 5,4 | 0,01 | 98,9 |

3 lentelė: Regionų gyventojų skaičius 1992 1 1 (1000)

| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

Vidutinis | Min. | Maks. | Vidutinis | Min. | Maks. | Vidutinis | Min. | Maks. |

B | 3348 | 951 | 5810 | 1116 | 236 | 2258 | 234 | 38 | 951 |

DK | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 335 | 45 | 608 |

D | 5039 | 684 | 17595 | 2015 | 492 | 5273 | 148 | 17 | 3456 |

GR | 2578 | 1004 | 3540 | 793 | 195 | 3540 | 202 | 21 | 3540 |

E | 5584 | 1502 | 10502 | 2171 | 127 | 6984 | 752 | 56 | 4910 |

F | 6546 | 1539 | 10862 | 2266 | 134 | 10862 | 589 | 73 | 2540 |

IRL | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 444 | 195 | 1371 |

O | 5169 | 1584 | 8868 | 2843 | 117 | 8868 | 599 | 92 | 3923 |

L | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |

NL | 3796 | 1605 | 7117 | 1265 | 238 | 3284 | 380 | 55 | 1292 |

A | 2638 | 1750 | 3336 | 879 | 273 | 1570 | 266 | 21 | 1570 |

P | 3286 | 238 | 9366 | 1408 | 238 | 3479 | 329 | 50 | 1832 |

FIN | 2527 | 25 | 5030 | 842 | 25 | 1787 | 266 | 25 | 1278 |

S | 8668 | 8668 | 8668 | 1084 | 397 | 1828 | 361 | 57 | 1662 |

UK | 5273 | 2089 | 17703 | 1657 | 278 | 6905 | 892 | 72 | 6905 |

EUR15 | 4238 | 25 | 17703 | 1830 | 25 | 10862 | 410 | 17 | 6905 |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

BE | | | BELGIQUE-BELGIË |

BE1 | RÉG. BRUXELLES-CAP.-BRUSSELS HFDST. GEWEST | Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest | Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest |

BE2 | VLAAMS GEWEST | | |

BE21 | | Antwerpen | |

BE211 | | | Antwerpen (Arrondissement) |

BE212 | | | Mechelen |

BE213 | | | Turnhout |

BE22 | | Limburg (b) | |

BE221 | | | Hasselt |

BE222 | | | Maaseik |

BE223 | | | Tongeren |

BE23 | | Oost-Vlaanderen | |

BE231 | | | Aalst |

BE232 | | | Dendermonde |

BE233 | | | Eeklo |

BE234 | | | Gent (Arrondissement) |

BE235 | | | Oudenaarde |

BE236 | | | Sint-Niklaas |

BE24 | | Vlaams Brabant | |

BE241 | | | Halle-Vilvoorde |

BE242 | | | Leuven |

BE25 | | West-Vlaanderen | |

BE251 | | | Brugge |

BE252 | | | Diksmuide |

BE253 | | | Ieper |

BE254 | | | Kortrijk |

BE255 | | | Oostende |

BE256 | | | Roeselare |

BE257 | | | Tielt |

BE258 | | | Veurne |

BE3 | RÉGION WALLONNE | | |

BE31 | | Brabant Wallon | Brabant Wallon |

BE32 | | Hainaut | |

BE321 | | | Ath |

BE322 | | | Charleroi |

BE323 | | | Mons |

BE324 | | | Mouscron |

BE325 | | | Soignies |

BE326 | | | Thuin |

BE327 | | | Tournai |

BE33 | | Liège | |

BE331 | | | Huy |

BE332 | | | Liège (Arrondissement) |

BE333 | | | Verviers |

BE334 | | | Waremme |

BE34 | | Luxembourg (b) | |

BE341 | | | Arlon |

BE342 | | | Bastogne |

BE343 | | | Marche-en-Famenne |

BE344 | | | Neufchâteau |

BE345 | | | Virton |

BE35 | | Namur | |

BE351 | | | Dinant |

BE352 | | | Namur (Arrondissement) |

BE353 | | | Philippeville |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 2 |

DK | DANMARK | Danmark | DANMARK |

DK001 | | | København og Frederiksberg Kommuner |

DK002 | | | Københavns amt |

DK003 | | | Frederiksborg amt |

DK004 | | | Roskilde amt |

DK005 | | | Vestsjællands amt |

DK006 | | | Storstrøms amt |

DK007 | | | Bornholms amt |

DK008 | | | Fyns amt |

DK009 | | | Sønderjyllands amt |

DK00A | | | Ribe amt |

DK00B | | | Vejle amt |

DK00C | | | Ringkøbing amt |

DK00D | | | Århus amt |

DK00E | | | Viborg amt |

DK00F | | | Nordjyllands amt |

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

DE | | | DEUTSCHLAND |

DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | | |

DE11 | | Stuttgart | |

DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis |

DE112 | | | Böblingen |

DE113 | | | Esslingen |

DE114 | | | Göppingen |

DE115 | | | Ludwigsburg |

DE116 | | | Rems-Murr-Kreis |

DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis |

DE118 | | | Heilbronn, Landkreis |

DE119 | | | Hohenlohekreis |

DE11A | | | Schwäbisch Hall |

DE11B | | | Main-Tauber-Kreis |

DE11C | | | Heidenheim |

DE11D | | | Ostalbkreis |

DE12 | | Karlsruhe | |

DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis |

DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis |

DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis |

DE124 | | | Rastatt |

DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis |

DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis |

DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis |

DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis |

DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis |

DE12A | | | Calw |

DE12B | | | Enzkreis |

DE12C | | | Freudenstadt |

DE13 | | Freiburg | |

DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |

DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald |

DE133 | | | Emmendingen |

DE134 | | | Ortenaukreis |

DE135 | | | Rottweil |

DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis |

DE137 | | | Tuttlingen |

DE138 | | | Konstanz |

DE139 | | | Lörrach |

DE13A | | | Waldshut |

DE14 | | Tübingen | |

DE141 | | | Reutlingen |

DE142 | | | Tübingen, Landkreis |

DE143 | | | Zollernalbkreis |

DE144 | | | Ulm, Stadtkreis |

DE145 | | | Alb-Donau-Kreis |

DE146 | | | Biberach |

DE147 | | | Bodenseekreis |

DE148 | | | Ravensburg |

DE149 | | | Sigmaringen |

DE2 | BAYERN | | |

DE21 | | Oberbayern | |

DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt |

DE212 | | | München, Kreisfreie Stadt |

DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |

DE214 | | | Altötting |

DE215 | | | Berchtesgadener Land |

DE216 | | | Bad Tölz-Wolfratshausen |

DE217 | | | Dachau |

DE218 | | | Ebersberg |

DE219 | | | Eichstätt |

DE21A | | | Erding |

DE21B | | | Freising |

DE21C | | | Fürstenfeldbruck |

DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen |

DE21E | | | Landsberg a. Lech |

DE21F | | | Miesbach |

DE21G | | | Mühldorf a. Inn |

DE21H | | | München, Landkreis |

DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen |

DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm |

DE21K | | | Rosenheim, Landkreis |

DE21L | | | Starnberg |

DE21M | | | Traunstein |

DE21N | | | Weilheim-Schongau |

DE22 | | Niederbayern | |

DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt |

DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt |

DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt |

DE224 | | | Deggendorf |

DE225 | | | Freyung-Grafenau |

DE226 | | | Kelheim |

DE227 | | | Landshut, Landkreis |

DE228 | | | Passau, Landkreis |

DE229 | | | Regen |

DE22A | | | Rottal-Inn |

DE22B | | | Straubing-Bogen |

DE22C | | | Dingolfing-Landau |

DE23 | | Oberpfalz | |

DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt |

DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt |

DE233 | | | Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt |

DE234 | | | Amberg-Sulzbach |

DE235 | | | Cham |

DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf. |

DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab |

DE238 | | | Regensburg, Landkreis |

DE239 | | | Schwandorf |

DE23A | | | Tirschenreuth |

DE24 | | Oberfranken | |

DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt |

DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |

DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt |

DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt |

DE245 | | | Bamberg, Landkreis |

DE246 | | | Bayreuth, Landkreis |

DE247 | | | Coburg, Landkreis |

DE248 | | | Forchheim |

DE249 | | | Hof, Landkreis |

DE24A | | | Kronach |

DE24B | | | Kulmbach |

DE24C | | | Lichtenfels |

DE24D | | | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |

DE25 | | Mittelfranken | |

DE251 | | | Ansbach, Kreisfreie Stadt |

DE252 | | | Erlangen, Kreisfreie Stadt |

DE253 | | | Fürth, Kreisfreie Stadt |

DE254 | | | Nürnberg, Kreisfreie Stadt |

DE255 | | | Schwabach, Kreisfreie Stadt |

DE256 | | | Ansbach, Landkreis |

DE257 | | | Erlangen-Höchstadt |

DE258 | | | Fürth, Landkreis |

DE259 | | | Nürnberger Land |

DE25A | | | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |

DE25B | | | Roth |

DE25C | | | Weißenburg-Gunzenhausen |

DE26 | | Unterfranken | |

DE261 | | | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt |

DE262 | | | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt |

DE263 | | | Würzburg, Kreisfreie Stadt |

DE264 | | | Aschaffenburg, Landkreis |

DE265 | | | Bad Kissingen |

DE266 | | | Rhön-Grabfeld |

DE267 | | | Haßberge |

DE268 | | | Kitzingen |

DE269 | | | Miltenberg |

DE26A | | | Main-Spessart |

DE26B | | | Schweinfurt, Landkreis |

DE26C | | | Würzburg, Landkreis |

DE27 | | Schwaben | |

DE271 | | | Augsburg, Kreisfreie Stadt |

DE272 | | | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |

DE273 | | | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |

DE274 | | | Memmingen, Kreisfreie Stadt |

DE275 | | | Aichach-Friedberg |

DE276 | | | Augsburg, Landkreis |

DE277 | | | Dillingen a.d. Donau |

DE278 | | | Günzburg |

DE279 | | | Neu-Ulm |

DE27A | | | Lindau (Bodensee) |

DE27B | | | Ostallgäu |

DE27C | | | Unterallgäu |

DE27D | | | Donau-Ries |

DE27E | | | Oberallgäu |

DE3 | BERLIN | Berlin | |

DE301 | | | Berlin-West, Stadt |

DE302 | | | Berlin-Ost, Stadt |

DE4 | BRANDENBURG | Brandenburg | |

DE401 | | | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |

DE402 | | | Cottbus, Kreisfreie Stadt |

DE403 | | | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |

DE404 | | | Potsdam, Kreisfreie Stadt |

DE405 | | | Barnim |

DE406 | | | Dahme-Spreewald |

DE407 | | | Elbe-Elster |

DE408 | | | Havelland |

DE409 | | | Märkisch-Oderland |

DE40A | | | Oberhavel |

DE40B | | | Oberspreewald-Lausitz |

DE40C | | | Oder-Spree |

DE40D | | | Ostprignitz-Ruppin |

DE40E | | | Potsdam-Mittelmark |

DE40F | | | Prignitz |

DE40G | | | Spree-Neiße |

DE40H | | | Teltow-Fläming |

DE40I | | | Uckermark |

DE5 | BREMEN | Bremen | |

DE501 | | | Bremen, Kreisfreie Stadt |

DE502 | | | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt |

DE6 | HAMBURG | Hamburg | |

DE601 | | | Hamburg, Freie - und Hansestadt |

DE7 | HESSEN | | |

DE71 | | Darmstadt | |

DE711 | | | Darmstadt, Kreisfreie Stadt |

DE712 | | | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt |

DE713 | | | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt |

DE714 | | | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt |

DE715 | | | Bergstraße |

DE716 | | | Darmstadt-Dieburg |

DE717 | | | Groß-Gerau |

DE718 | | | Hochtaunuskreis |

DE719 | | | Main-Kinzig-Kreis |

DE71A | | | Main-Taunus-Kreis |

DE71B | | | Odenwaldkreis |

DE71C | | | Offenbach, Landkreis |

DE71D | | | Rheingau-Taunus-Kreis |

DE71E | | | Wetteraukreis |

DE72 | | Gießen | |

DE721 | | | Gießen, Landkreis |

DE722 | | | Lahn-Dill-Kreis |

DE723 | | | Limburg-Weilburg |

DE724 | | | Marburg-Biedenkopf |

DE725 | | | Vogelsbergkreis |

DE73 | | Kassel | |

DE731 | | | Kassel, Kreisfreie Stadt |

DE732 | | | Fulda |

DE733 | | | Hersfeld-Rotenburg |

DE734 | | | Kassel, Landkreis |

DE735 | | | Schwalm-Eder-Kreis |

DE736 | | | Waldeck-Frankenberg |

DE737 | | | Werra-Meißner-Kreis |

DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | Mecklenburg-Vorpommern | |

DE801 | | | Greifswald, Kreisfreie Stadt |

DE802 | | | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt |

DE803 | | | Rostock, Kreisfreie Stadt |

DE804 | | | Schwerin, Kreisfreie Stadt |

DE805 | | | Stralsund, Kreisfreie Stadt |

DE806 | | | Wismar, Kreisfreie Stadt |

DE807 | | | Bad Doberan |

DE808 | | | Demmin |

DE809 | | | Güstrow |

DE80A | | | Ludwigslust |

DE80B | | | Mecklenburg-Strelitz |

DE80C | | | Müritz |

DE80D | | | Nordvorpommern |

DE80E | | | Nordwestmecklenburg |

DE80F | | | Ostvorpommern |

DE80G | | | Parchim |

DE80H | | | Rügen |

DE80I | | | Uecker-Randow |

DE9 | NIEDERSACHSEN | | |

DE91 | | Braunschweig | |

DE911 | | | Braunschweig, Kreisfreie Stadt |

DE912 | | | Salzgitter, Kreisfreie Stadt |

DE913 | | | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt |

DE914 | | | Gifhorn |

DE915 | | | Göttingen |

DE916 | | | Goslar |

DE917 | | | Helmstedt |

DE918 | | | Northeim |

DE919 | | | Osterode am Harz |

DE91A | | | Peine |

DE91B | | | Wolfenbüttel |

DE92 | | Hannover | |

DE921 | | | Hannover, Kreisfreie Stadt |

DE922 | | | Diepholz |

DE923 | | | Hameln-Pyrmont |

DE924 | | | Hannover, Landkreis |

DE925 | | | Hildesheim |

DE926 | | | Holzminden |

DE927 | | | Nienburg (Weser) |

DE928 | | | Schaumburg |

DE93 | | Lüneburg | |

DE931 | | | Celle |

DE932 | | | Cuxhaven |

DE933 | | | Harburg |

DE934 | | | Lüchow-Dannenberg |

DE935 | | | Lüneburg, Landkreis |

DE936 | | | Osterholz |

DE937 | | | Rotenburg (Wümme) |

DE938 | | | Soltau-Fallingbostel |

DE939 | | | Stade |

DE93A | | | Uelzen |

DE93B | | | Verden |

DE94 | | Weser-Ems | |

DE941 | | | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt |

DE942 | | | Emden, Kreisfreie Stadt |

DE943 | | | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt |

DE944 | | | Osnabrück, Kreisfreie Stadt |

DE945 | | | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt |

DE946 | | | Ammerland |

DE947 | | | Aurich |

DE948 | | | Cloppenburg |

DE949 | | | Emsland |

DE94A | | | Friesland |

DE94B | | | Grafschaft Bentheim |

DE94C | | | Leer |

DE94D | | | Oldenburg, Landkreis |

DE94E | | | Osnabrück, Landkreis |

DE94F | | | Vechta |

DE94G | | | Wesermarsch |

DE94H | | | Wittmund |

DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | | |

DEA1 | | Düsseldorf | |

DEA11 | | | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt |

DEA12 | | | Duisburg, Kreisfreie Stadt |

DEA13 | | | Essen, Kreisfreie Stadt |

DEA14 | | | Krefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA15 | | | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt |

DEA16 | | | Mülheim a. d. Ruhr, Kreisfreie Stadt |

DEA17 | | | Oberhausen, Kreisfreie Stadt |

DEA18 | | | Remscheid, Kreisfreie Stadt |

DEA19 | | | Solingen, Kreisfreie Stadt |

DEA1A | | | Wuppertal, Kreisfreie Stadt |

DEA1B | | | Kleve |

DEA1C | | | Mettmann |

DEA1D | | | Neuss |

DEA1E | | | Viersen |

DEA1F | | | Wesel |

DEA2 | | Köln | |

DEA21 | | | Aachen, Kreisfreie Stadt |

DEA22 | | | Bonn, Kreisfreie Stadt |

DEA23 | | | Köln, Kreisfreie Stadt |

DEA24 | | | Leverkusen, Kreisfreie Stadt |

DEA25 | | | Aachen, Landkreis |

DEA26 | | | Düren |

DEA27 | | | Erftkreis |

DEA28 | | | Euskirchen |

DEA29 | | | Heinsberg |

DEA2A | | | Oberbergischer Kreis |

DEA2B | | | Rheinisch-Bergischer-Kreis |

DEA2C | | | Rhein-Sieg-Kreis |

DEA3 | | Münster | |

DEA31 | | | Bottrop, Kreisfreie Stadt |

DEA32 | | | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt |

DEA33 | | | Münster, Kreisfreie Stadt |

DEA34 | | | Borken |

DEA35 | | | Coesfeld |

DEA36 | | | Recklinghausen |

DEA37 | | | Steinfurt |

DEA38 | | | Warendorf |

DEA4 | | Detmold | |

DEA41 | | | Bielefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA42 | | | Gütersloh |

DEA43 | | | Herford |

DEA44 | | | Höxter |

DEA45 | | | Lippe |

DEA46 | | | Minden-Lübbecke |

DEA47 | | | Paderborn |

DEA5 | | Arnsberg | |

DEA51 | | | Bochum, Kreisfreie Stadt |

DEA52 | | | Dortmund, Kreisfreie Stadt |

DEA53 | | | Hagen, Kreisfreie Stadt |

DEA54 | | | Hamm, Kreisfreie Stadt |

DEA55 | | | Herne, Kreisfreie Stadt |

DEA56 | | | Ennepe-Ruhr-Kreis |

DEA57 | | | Hochsauerlandkreis |

DEA58 | | | Märkischer Kreis |

DEA59 | | | Olpe |

DEA5A | | | Siegen-Wittgenstein |

DEA5B | | | Soest |

DEA5C | | | Unna |

DEB | RHEINLAND-PFALZ | | |

DEB1 | | Koblenz | |

DEB11 | | | Koblenz, Kreisfreie Stadt |

DEB12 | | | Ahrweiler |

DEB13 | | | Altenkirchen (Westerwald) |

DEB14 | | | Bad Kreuznach |

DEB15 | | | Birkenfeld |

DEB16 | | | Cochem-Zell |

DEB17 | | | Mayen-Koblenz |

DEB18 | | | Neuwied |

DEB19 | | | Rhein-Hunsrück-Kreis |

DEB1A | | | Rhein-Lahn-Kreis |

DEB1B | | | Westerwaldkreis |

DEB2 | | Trier | |

DEB21 | | | Trier, Kreisfreie Stadt |

DEB22 | | | Bernkastel-Wittlich |

DEB23 | | | Bitburg-Prüm |

DEB24 | | | Daun |

DEB25 | | | Trier-Saarburg |

DEB3 | | Rheinhessen-Pfalz | |

DEB31 | | | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt |

DEB32 | | | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt |

DEB33 | | | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |

DEB34 | | | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt |

DEB35 | | | Mainz, Kreisfreie Stadt |

DEB36 | | | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt |

DEB37 | | | Pirmasens, Kreisfreie Stadt |

DEB38 | | | Speyer, Kreisfreie Stadt |

DEB39 | | | Worms, Kreisfreie Stadt |

DEB3A | | | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt |

DEB3B | | | Alzey-Worms |

DEB3C | | | Bad Dürkheim |

DEB3D | | | Donnersbergkreis |

DEB3E | | | Germersheim |

DEB3F | | | Kaiserslautern, Landkreis |

DEB3G | | | Kusel |

DEB3H | | | Südliche Weinstraße |

DEB3I | | | Ludwigshafen, Landkreis |

DEB3J | | | Mainz-Bingen |

DEB3K | | | Pirmasens |

DEC | SAARLAND | Saarland | |

DEC01 | | | Stadtverband Saarbrücken |

DEC02 | | | Merzig-Wadern |

DEC03 | | | Neunkirchen |

DEC04 | | | Saarlouis |

DEC05 | | | Saarpfalz-Kreis |

DEC06 | | | Sankt Wendel |

DED | SACHSEN | Sachsen | |

DED01 | | | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |

DED02 | | | Dresden, Kreisfreie Stadt |

DED03 | | | Görlitz, Kreisfreie Stadt |

DED04 | | | Leipzig, Kreisfreie Stadt |

DED05 | | | Plauen, Kreisfreie Stadt |

DED06 | | | Zwickau, Kreisfreie Stadt |

DED07 | | | Auerbach |

DED08 | | | Klingenthal |

DED09 | | | Oelsnitz |

DED0A | | | Plauen-Land |

DED0B | | | Reichenbach |

DED0C | | | Annaberg |

DED0D | | | Bautzen |

DED0E | | | Chemnitzer Land |

DED0F | | | Delitzsch |

DED0G | | | Döbeln |

DED0H | | | Freiberg |

DED0I | | | Leipziger Land |

DED0J | | | Meißen |

DED0K | | | Mittlerer Erzgebirgkreis |

DED0L | | | Mittweida |

DED0M | | | Muldentalkreis |

DED0N | | | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |

DED0P | | | Riesa-Großenhain |

DED0Q | | | Löbau-Zittau |

DED0R | | | Sächsische Schweiz |

DED0S | | | Stollberg |

DED0T | | | Torgau-Oschatz |

DED0U | | | Weißeritzkreis |

DED0V | | | Aue-Schwarzenberg |

DED0W | | | Kamenz |

DED0X | | | Zwickauer Land |

DED0Y | | | Dresden-Land |

DED0Z | | | Hoyerswerda |

DEE | SACHSEN-ANHALT | | |

DEE1 | | Dessau | |

DEE11 | | | Dessau, Kreisfreie Stadt |

DEE12 | | | Anhalt-Zerbst |

DEE13 | | | Bernburg |

DEE14 | | | Bitterfeld |

DEE15 | | | Köthen |

DEE16 | | | Wittenberg |

DEE2 | | Halle | |

DEE21 | | | Halle/Saale, Stadtkreis |

DEE22 | | | Burgenlandkreis |

DEE23 | | | Mansfelder Land |

DEE24 | | | Merseburg-Querfurt |

DEE25 | | | Saalkreis |

DEE26 | | | Sangerhausen |

DEE27 | | | Weißenfels |

DEE3 | | Magdeburg | |

DEE31 | | | Magdeburg, Kreisfreie Stadt |

DEE32 | | | Aschersleben-Staßfurt |

DEE33 | | | Bördekreis |

DEE34 | | | Halberstadt |

DEE35 | | | Jerichower Land |

DEE36 | | | Ohrekreis |

DEE37 | | | Stendal |

DEE38 | | | Quedlinburg |

DEE39 | | | Schönebeck |

DEE3A | | | Wernigerode |

DEE3B | | | Altmarkkreis Salzwedel |

DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | Schleswig-Holstein | |

DEF01 | | | Flensburg, Kreisfreie Stadt |

DEF02 | | | Kiel, Kreisfreie Stadt |

DEF03 | | | Lübeck, Kreisfreie Stadt |

DEF04 | | | Neumünster, Kreisfreie Stadt |

DEF05 | | | Dithmarschen |

DEF06 | | | Herzogtum Lauenburg |

DEF07 | | | Nordfriesland |

DEF08 | | | Ostholstein |

DEF09 | | | Pinneberg |

DEF0A | | | Plön |

DEF0B | | | Rendsburg-Eckernförde |

DEF0C | | | Schleswig-Flensburg |

DEF0D | | | Segeberg |

DEF0E | | | Steinburg |

DEF0F | | | Stormarn |

DEG | THÜRINGEN | Thüringen | |

DEG01 | | | Erfurt, Kreisfreie Stadt |

DEG02 | | | Gera, Kreisfreie Stadt |

DEG03 | | | Jena, Kreisfreie Stadt |

DEG04 | | | Suhl, Kreisfreie Stadt |

DEG05 | | | Weimar, Kreisfreie Stadt |

DEG06 | | | Eichsfeld |

DEG07 | | | Nordhausen |

DEG08 | | | Wartburgkreis |

DEG09 | | | Unstrut-Hainich-Kreis |

DEG0A | | | Kyffhäuserkreis |

DEG0B | | | Schmalkalden-Meiningen |

DEG0C | | | Gotha |

DEG0D | | | Sömmerda |

DEG0E | | | Hildburghausen |

DEG0F | | | Ilm-Kreis |

DEG0G | | | Weimarer Land |

DEG0H | | | Sonneberg |

DEG0I | | | Saalfeld-Rudolstadt |

DEG0J | | | Saale-Holzland Kreis |

DEG0K | | | Saale-Orla-Kreis |

DEG0L | | | Greiz |

DEG0M | | | Altenburger Land |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

GR | | | ELLADA |

GR1 | VOREIA ELLADA | | |

GR11 | | Anatoliki Makedonia, Thraki | |

GR111 | | | Evros |

GR112 | | | Xanthi |

GR113 | | | Rodopi |

GR114 | | | Drama |

GR115 | | | Kavala |

GR12 | | Kentriki Makedonia | |

GR121 | | | Imathia |

GR122 | | | Thessaloniki |

GR123 | | | Kilkis |

GR124 | | | Pella |

GR125 | | | Pieria |

GR126 | | | Serres |

GR127 | | | Chalkidiki |

GR13 | | Dytiki Makedonia | |

GR131 | | | Grevena |

GR132 | | | Kastoria |

GR133 | | | Kozani |

GR134 | | | Florina |

GR14 | | Thessalia | |

GR141 | | | Karditsa |

GR142 | | | Larisa |

GR143 | | | Magnisia |

GR144 | | | Trikala |

GR2 | KENTRIKI ELLADA | | |

GR21 | | Ipeiros | |

GR211 | | | Arta |

GR212 | | | Thesprotia |

GR213 | | | Ioannina |

GR214 | | | Preveza |

GR22 | | Ionia Nisia | |

GR221 | | | Zakynthos |

GR222 | | | Kerkyra |

GR223 | | | Kefallinia |

GR224 | | | Lefkada |

GR23 | | Dytiki Ellada | |

GR231 | | | Aitoloakarnania |

GR232 | | | Achaia |

GR233 | | | Ileia |

GR24 | | Sterea Ellada | |

GR241 | | | Voiotia |

GR242 | | | Evvoia |

GR243 | | | Evrytania |

GR244 | | | Fthiotida |

GR245 | | | Fokida |

GR25 | | Peloponnisos | |

GR251 | | | Argolida |

GR252 | | | Arkadia |

GR253 | | | Korinthia |

GR254 | | | Lakonia |

GR255 | | | Messinia |

GR3 | ATTIKI | Attiki | Attiki |

GR4 | NISIA AIGAIOU, KRITI | | |

GR41 | | Voreio Aigaio | |

GR411 | | | Lesvos |

GR412 | | | Samos |

GR413 | | | Chios |

GR42 | | Notio Aigaio | |

GR421 | | | Dodekanisos |

GR422 | | | Kyklades |

GR43 | | Kriti | |

GR431 | | | Irakleio |

GR432 | | | Lasithi |

GR433 | | | Rethymni |

GR434 | | | Chania |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

ES | | | ESPAÑA |

ES1 | NOROESTE | | |

ES11 | | Galicia | |

ES111 | | | La Coruna |

ES112 | | | Lugo |

ES113 | | | Orense |

ES114 | | | Pontevedra |

ES12 | | Principado de Asturias | Principado de Asturias |

ES13 | | Cantabria | Cantabria |

ES2 | NORESTE | | |

ES21 | | Pais Vasco | |

ES211 | | | Alava |

ES212 | | | Guipuzcoa |

ES213 | | | Vizcaya |

ES22 | | Comunidad Foral de Navarra | Comunidad Foral de Navarra |

ES23 | | La Rioja | La Rioja |

ES24 | | Aragón | |

ES241 | | | Huesca |

ES242 | | | Teruel |

ES243 | | | Zaragoza |

ES3 | COMUNIDAD DE MADRID | Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid |

ES4 | CENTRO (E) | | |

ES41 | | Castilla y León | |

ES411 | | | Avila |

ES412 | | | Burgos |

ES413 | | | León |

ES414 | | | Palencia |

ES415 | | | Salamanca |

ES416 | | | Segovia |

ES417 | | | Soria |

ES418 | | | Valladolid |

ES419 | | | Zamora |

ES42 | | Castilla-la Mancha | |

ES421 | | | Albacete |

ES422 | | | Ciudad Real |

ES423 | | | Cuenca |

ES424 | | | Guadalajara |

ES425 | | | Toledo |

ES43 | | Extremadura | |

ES431 | | | Badajoz |

ES432 | | | Cáceres |

ES5 | ESTE | | |

ES51 | | Cataluña | |

ES511 | | | Barcelona |

ES512 | | | Girona |

ES513 | | | Lleida |

ES514 | | | Tarragona |

ES52 | | Comunidad Valenciana | |

ES521 | | | Alicante |

ES522 | | | Castellon De La Plana |

ES523 | | | Valencia |

ES53 | | Islas Baleares | Islas Baleares |

ES6 | SUR | | |

ES61 | | Andalucia | |

ES611 | | | Almeria |

ES612 | | | Cadiz |

ES613 | | | Cordoba |

ES614 | | | Granada |

ES615 | | | Huelva |

ES616 | | | Jaen |

ES617 | | | Málaga |

ES618 | | | Sevilla |

ES62 | | Región de Murcia | Región de Murcia |

ES63 | | Ceuta y Melilla | |

ES631 | | | Ceuta |

ES632 | | | Melilla |

ES7 | CANARIAS | Canarias | |

ES701 | | | Las Palmas |

ES702 | | | Santa Cruz De Tenerife |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

FR | | | FRANCE |

FR1 | ÎLE DE FRANCE | Île de France | |

FR101 | | | Paris |

FR102 | | | Seine-et-Marne |

FR103 | | | Yvelines |

FR104 | | | Essonne |

FR105 | | | Hauts-de-Seine |

FR106 | | | Seine-Saint-Denis |

FR107 | | | Val-de-Marne |

FR108 | | | Val-d'Oise |

FR2 | BASSIN PARISIEN | | |

FR21 | | Champagne-Ardenne | |

FR211 | | | Ardennes |

FR212 | | | Aube |

FR213 | | | Marne |

FR214 | | | Haute-Marne |

FR22 | | Picardie | |

FR221 | | | Aisne |

FR222 | | | Oise |

FR223 | | | Somme |

FR23 | | Haute-Normandie | |

FR231 | | | Eure |

FR232 | | | Seine-Maritime |

FR24 | | Centre | |

FR241 | | | Cher |

FR242 | | | Eure-et-Loir |

FR243 | | | Indre |

FR244 | | | Indre-et-Loire |

FR245 | | | Loir-et-Cher |

FR246 | | | Loiret |

FR25 | | Basse-Normandie | |

FR251 | | | Calvados |

FR252 | | | Manche |

FR253 | | | Orne |

FR26 | | Bourgogne | |

FR261 | | | Côte-d'Or |

FR262 | | | Nièvre |

FR263 | | | Saône-et-Loire |

FR264 | | | Yonne |

FR3 | NORD - PAS-DE-CALAIS | Nord - Pas-de-Calais | |

FR301 | | | Nord |

FR302 | | | Pas-de-Calais |

FR4 | EST | | |

FR41 | | Lorraine | |

FR411 | | | Meurthe-et-Moselle |

FR412 | | | Meuse |

FR413 | | | Moselle |

FR414 | | | Vosges |

FR42 | | Alsace | |

FR421 | | | Bas-Rhin |

FR422 | | | Haut-Rhin |

FR43 | | Franche-Comté | |

FR431 | | | Doubs |

FR432 | | | Jura |

FR433 | | | Haute-Saône |

FR434 | | | Territoire de Belfort |

FR5 | OUEST | | |

FR51 | | Pays de la Loire | |

FR511 | | | Loire-Atlantique |

FR512 | | | Maine-et-Loire |

FR513 | | | Mayenne |

FR514 | | | Sarthe |

FR515 | | | Vendée |

FR52 | | Bretagne | |

FR521 | | | Côtes-d'Armor |

FR522 | | | Finistère |

FR523 | | | Ille-et-Vilaine |

FR524 | | | Morbihan |

FR53 | | Poitou-Charentes | |

FR531 | | | Charente |

FR532 | | | Charente-Maritime |

FR533 | | | Deux-Sèvres |

FR534 | | | Vienne |

FR6 | SUD-OUEST | | |

FR61 | | Aquitaine | |

FR611 | | | Dordogne |

FR612 | | | Gironde |

FR613 | | | Landes |

FR614 | | | Lot-et-Garonne |

FR615 | | | Pyrénées-Atlantiques |

FR62 | | Midi-Pyrénées | |

FR621 | | | Ariège |

FR622 | | | Aveyron |

FR623 | | | Haute-Garonne |

FR624 | | | Gers |

FR625 | | | Lot |

FR626 | | | Hautes-Pyrénées |

FR627 | | | Tarn |

FR628 | | | Tarn-et-Garonne |

FR63 | | Limousin | |

FR631 | | | Corrèze |

FR632 | | | Creuse |

FR633 | | | Haute-Vienne |

FR7 | CENTRE-EST | | |

FR71 | | Rhône-Alpes | |

FR711 | | | Ain |

FR712 | | | Ardèche |

FR713 | | | Drôme |

FR714 | | | Isère |

FR715 | | | Loire |

FR716 | | | Rhône |

FR717 | | | Savoie |

FR718 | | | Haute-Savoie |

FR72 | | Auvergne | |

FR721 | | | Allier |

FR722 | | | Cantal |

FR723 | | | Haute-Loire |

FR724 | | | Puy-de-Dôme |

FR8 | MÉDITERRANÉE | | |

FR81 | | Languedoc-Roussillon | |

FR811 | | | Aude |

FR812 | | | Gard |

FR813 | | | Hérault |

FR814 | | | Lozère |

FR815 | | | Pyrénées-Orientales |

FR82 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |

FR821 | | | Alpes-de-Haute-Provence |

FR822 | | | Hautes-Alpes |

FR823 | | | Alpes-Maritimes |

FR824 | | | Bouches-du-Rhône |

FR825 | | | Var |

FR826 | | | Vaucluse |

FR83 | | Corse | |

FR831 | | | Corse-du-Sud |

FR832 | | | Haute-Corse |

FR9 | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER | | |

FR91 | | Guadeloupe | Gadeloupe |

FR92 | | Martinique | Martinique |

FR93 | | Guyane | Guyane |

FR94 | | Réunion | Réunion |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

IE | IRELAND | Ireland | IRELAND |

IE001 | | | Border |

IE002 | | | Dublin |

IE003 | | | Mid-East |

IE004 | | | Midland |

IE005 | | | Mid-West |

IE006 | | | South-East (IRL) |

IE007 | | | South-West (IRL) |

IE008 | | | West |

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

IT | | | ITALIA |

IT1 | NORD OVEST | | |

IT11 | | Piemonte | |

IT111 | | | Torino |

IT112 | | | Vercelli |

IT113 | | | Biella |

IT114 | | | Verbano-Cusio-Ossola |

IT115 | | | Novara |

IT116 | | | Cuneo |

IT117 | | | Asti |

IT118 | | | Alessandria |

IT12 | | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta |

IT13 | | Liguria | |

IT131 | | | Imperia |

IT132 | | | Savona |

IT133 | | | Genova |

IT134 | | | La Spezia |

IT2 | LOMBARDIA | Lombardia | |

IT201 | | | Varese |

IT202 | | | Como |

IT203 | | | Lecco |

IT204 | | | Sondrio |

IT205 | | | Milano |

IT206 | | | Bergamo |

IT207 | | | Brescia |

IT208 | | | Pavia |

IT209 | | | Lodi |

IT20A | | | Cremona |

IT20B | | | Mantova |

IT3 | NORD EST | | |

IT31 | | Trentino-Alto Adige | |

IT311 | | | Bolzano-Bozen |

IT312 | | | Trento |

IT32 | | Veneto | |

IT321 | | | Verona |

IT322 | | | Vicenza |

IT323 | | | Belluno |

IT324 | | | Treviso |

IT325 | | | Venezia |

IT326 | | | Padova |

IT327 | | | Rovigo |

IT33 | | Friuli-Venezia Giulia | |

IT331 | | | Pordenone |

IT332 | | | Udine |

IT333 | | | Gorizia |

IT334 | | | Trieste |

IT4 | EMILIA-ROMAGNA | Emilia-Romagna | |

IT401 | | | Piacenza |

IT402 | | | Parma |

IT403 | | | Reggio nell'Emilia |

IT404 | | | Modena |

IT405 | | | Bologna |

IT406 | | | Ferrara |

IT407 | | | Ravenna |

IT408 | | | Forlì-Cesena |

IT409 | | | Rimini |

IT5 | CENTRO (I) | | |

IT51 | | Toscana | |

IT511 | | | Massa-Carrara |

IT512 | | | Lucca |

IT513 | | | Pistoia |

IT514 | | | Firenze |

IT515 | | | Prato |

IT516 | | | Livorno |

IT517 | | | Pisa |

IT518 | | | Arezzo |

IT519 | | | Siena |

IT51A | | | Grosseto |

IT52 | | Umbria | |

IT521 | | | Perugia |

IT522 | | | Terni |

IT53 | | Marche | |

IT531 | | | Pesaro e Urbino |

IT532 | | | Ancona |

IT533 | | | Macerata |

IT534 | | | Ascoli Piceno |

IT6 | LAZIO | Lazio | |

IT601 | | | Viterbo |

IT602 | | | Rieti |

IT603 | | | Roma |

IT604 | | | Latina |

IT605 | | | Frosinone |

IT7 | ABRUZZO-MOLISE | | |

IT71 | | Abruzzo | |

IT711 | | | L'Aquila |

IT712 | | | Teramo |

IT713 | | | Pescara |

IT714 | | | Chieti |

IT72 | | Molise | |

IT721 | | | Isernia |

IT722 | | | Campobasso |

IT8 | CAMPANIA | Campania | |

IT801 | | | Caserta |

IT802 | | | Benevento |

IT803 | | | Napoli |

IT804 | | | Avellino |

IT805 | | | Salerno |

IT9 | SUD | | |

IT91 | | Puglia | |

IT911 | | | Foggia |

IT912 | | | Bari |

IT913 | | | Taranto |

IT914 | | | Brindisi |

IT915 | | | Lecce |

IT92 | | Basilicata | |

IT921 | | | Potenza |

IT922 | | | Matera |

IT93 | | Calabria | |

IT931 | | | Cosenza |

IT932 | | | Crotone |

IT933 | | | Catanzaro |

IT934 | | | Vibo Valentia |

IT935 | | | Reggio di Calabria |

ITA | SICILIA | Sicilia | |

ITA01 | | | Trapani |

ITA02 | | | Palermo |

ITA03 | | | Messina |

ITA04 | | | Agrigento |

ITA05 | | | Caltanissetta |

ITA06 | | | Enna |

ITA07 | | | Catania |

ITA08 | | | Ragusa |

ITA09 | | | Siracusa |

ITB | SARDEGNA | Sardegna | |

ITB01 | | | Sassari |

ITB02 | | | Nuoro |

ITB03 | | | Oristano |

ITB04 | | | Cagliari |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

LU | | | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) |

| LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) | Luxembourg (Grand-Duché) | Luxembourg (Grand-Duché) |

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

NL | | | NEDERLAND |

NL1 | NOORD-NEDERLAND | | |

NL11 | | Groningen | |

NL111 | | | Oost-Groningen |

NL112 | | | Delfzijl en omgeving |

NL113 | | | Overig Groningen |

NL12 | | Friesland | |

NL121 | | | Noord-Friesland |

NL122 | | | Zuidwest-Friesland |

NL123 | | | Zuidoost-Friesland |

NL13 | | Drenthe | |

NL131 | | | Noord-Drenthe |

NL132 | | | Zuidoost-Drenthe |

NL133 | | | Zuidwest-Drenthe |

NL2 | OOST-NEDERLAND | | |

NL21 | | Overijssel | |

NL211 | | | Noord-Overijssel |

NL212 | | | Zuidwest-Overijssel |

NL213 | | | Twente |

NL22 | | Gelderland | |

NL221 | | | Veluwe |

NL222 | | | Achterhoek |

NL223 | | | Arnhem/Nijmegen |

NL224 | | | Zuidwest-Gelderland |

NL23 | | Flevoland | Flevoland |

NL3 | WEST-NEDERLAND | | |

NL31 | | Utrecht | Ultrecht |

NL32 | | Noord-Holland | |

NL321 | | | Kop van Noord-Holland |

NL322 | | | Alkmaar en omgeving |

NL323 | | | IJmond |

NL324 | | | Agglomeratie Haarlem |

NL325 | | | Zaanstreek |

NL326 | | | Groot-Amsterdam |

NL327 | | | Het Gooi en Vechtstreek |

NL33 | | Zuid-Holland | |

NL331 | | | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek |

NL332 | | | Agglomeratie's-Gravenhage |

NL333 | | | Delft en Westland |

NL334 | | | Oost-Zuid-Holland |

NL335 | | | Groot-Rijnmond |

NL336 | | | Zuidoost-Zuid-Holland |

NL34 | | Zeeland | |

NL341 | | | Zeeuwsch- Vlaanderen |

NL342 | | | Overig Zeeland |

NL4 | ZUID-NEDERLAND | | |

NL41 | | Noord-Brabant | |

NL411 | | | West-Noord-Brabant |

NL412 | | | Midden-Noord-Brabant |

NL413 | | | Noordoost-Noord-Brabant |

NL414 | | | Zuidoost-Noord-Brabant |

NL42 | | Limburg (NL) | |

NL421 | | | Noord-Limburg |

NL422 | | | Midden-Limburg |

NL423 | | | Zuid-Limburg |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

AT | | | ÖSTERREICH |

AT1 | OSTÖSTERREICH | | |

AT11 | | Burgenland | |

AT111 | | | Mittelburgenland |

AT112 | | | Nordburgenland |

AT113 | | | Südburgenland |

AT12 | | Niederösterreich | |

AT121 | | | Mostviertel-Eisenwurzen |

AT122 | | | Niederösterreich-Süd |

AT123 | | | Sankt Pölten |

AT124 | | | Waldviertel |

AT125 | | | Weinviertel |

AT126 | | | Wiener Umland/Nordteil |

AT127 | | | Wiener Umland/Südteil |

AT13 | | Wien | Wien |

AT2 | SÜDÖSTERREICH | | |

AT21 | | Kärnten | |

AT211 | | | Klagenfurt-Villach |

AT212 | | | Oberkärnten |

AT213 | | | Unterkärnten |

AT22 | | Steiermark | |

AT221 | | | Graz |

AT222 | | | Liezen |

AT223 | | | Östliche Obersteiermark |

AT224 | | | Oststeiermark |

AT225 | | | West- und Südsteiermark |

AT226 | | | Westliche Obersteiermark |

AT3 | WESTÖSTERREICH | | |

AT31 | | Oberösterreich | |

AT311 | | | Innviertel |

AT312 | | | Linz-Wels |

AT313 | | | Mühlviertel |

AT314 | | | Steyr-Kirchdorf |

AT315 | | | Traunviertel |

AT32 | | Salzburg | |

AT321 | | | Lungau |

AT322 | | | Pinzgau-Pongau |

AT323 | | | Salzburg und Umgebung |

AT33 | | Tirol | |

AT331 | | | Außerfern |

AT332 | | | Innsbruck |

AT333 | | | Osttirol |

AT334 | | | Tiroler Oberland |

AT335 | | | Tiroler Unterland |

AT34 | | Vorarlberg | |

AT341 | | | Bludenz-Bregenzer Wald |

AT342 | | | Rheintal-Bodenseegebiet |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

PT | | | PORTUGAL |

PT1 | CONTINENTE | | |

PT11 | | Norte | |

PT111 | | | Minho-Lima |

PT112 | | | Cávado |

PT113 | | | Ave |

PT114 | | | Grande Porto |

PT115 | | | Tâmega |

PT116 | | | Entre Douro e Vouga |

PT117 | | | Douro |

PT118 | | | Alto Trás-os-Montes |

PT12 | | Centro (P) | |

PT121 | | | Baixo Vouga |

PT122 | | | Baixo Mondego |

PT123 | | | Pinhal Litoral |

PT124 | | | Pinhal Interior Norte |

PT125 | | | Dâo-Lafôes |

PT126 | | | Pinhal Interior Sul |

PT127 | | | Serra da Estrela |

PT128 | | | Beira Interior Norte |

PT129 | | | Beira Interior Sul |

PT12A | | | Cova da Beira |

PT13 | | Lisboa e Vale do Tejo | |

PT131 | | | Oeste |

PT132 | | | Grande Lisboa |

PT133 | | | Península de Setúbal |

PT134 | | | Médio Tejo |

PT135 | | | Lezíria do Tejo |

PT14 | | Alentejo | |

PT141 | | | Alentejo Litoral |

PT142 | | | Alto Alentejo |

PT143 | | | Alentejo Central |

PT144 | | | Baixo Alentejo |

PT15 | | Algarve | Algarve |

PT2 | AÇORES | Açores | Açores |

PT3 | MADEIRA | Madeira | Madeira |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

FI | | | SUOMI/FINLAND |

FI1 | MANNER-SUOMI | | |

FI11 | | Uusimaa | Uusimaa |

FI12 | | Etelä-Suomi | |

FI121 | | | Varsinais-Suomi |

FI122 | | | Satakunta |

FI123 | | | Häme |

FI124 | | | Pirkanmaa |

FI125 | | | Päijät-Häme |

FI126 | | | Kymenlaakso |

FI127 | | | Etelä-Karjala |

FI13 | | Itä-Suomi | |

FI131 | | | Etelä-Savo |

FI132 | | | Pohjois-Savo |

FI133 | | | Pohjois-Karjala |

FI134 | | | Kainuu |

FI14 | | Väli-Suomi | |

FI141 | | | Keski-Suomi |

FI142 | | | Etelä-Pohjanmaa |

FI143 | | | Vaasan rannikkoseutu |

FI144 | | | Keski-Pohjanmaa |

FI15 | | Pohjois-Suomi | |

FI151 | | | Pohjois-Pohjanmaa |

FI152 | | | Lappi |

FI2 | AHVENANMAA/ÅLAND | Ahvenanmaa/Åland | Ahvenanmaa/Åland |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

SE | SVERIGE | | SVERIGE |

SE01 | | Stockholm | |

SE011 | | | Stockholms län |

SE02 | | Östra Mellansverige | |

SE021 | | | Uppsala län |

SE022 | | | Södermanlands län |

SE023 | | | Östergötlands län |

SE024 | | | Örebro län |

SE025 | | | Västmanlands län |

SE03 | | Småland med öarna | |

SE031 | | | Jönköpings län |

SE032 | | | Kronobergs län |

SE033 | | | Kalmar län |

SE034 | | | Gotlands Län |

SE04 | | Sydsverige | |

SE041 | | | Blekinge län |

SE042 | | | Kristianstad län |

SE043 | | | Malmöhus län |

SE05 | | Västsverige | |

SE051 | | | Hallands län |

SE052 | | | Göteborgs och Bohus län |

SE053 | | | Älvsborgs län |

SE054 | | | Skaraborgs län |

SE06 | | Norra Mellansverige | |

SE061 | | | Värmlands län |

SE062 | | | Kopparbergs län |

SE063 | | | Gävleborgs län |

SE07 | | Mellersta Norrland | |

SE071 | | | Västernorrlands län |

SE072 | | | Jämtlands län |

SE08 | | Övre Norrland | |

SE081 | | | Västerbottens län |

SE082 | | | Norrbottens län |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODAS | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

UK | | | UNITED KINGDOM |

UK1 | NORTH | | |

UK11 | | Cleveland, Durham | |

UK111 | | | Cleveland |

UK112 | | | Durham |

UK12 | | Cumbria | Cumbria |

UK13 | | Northumberland, Tyne and Wear | |

UK131 | | | Northumberland |

UK132 | | | Tyne and Wear |

UK2 | YORKSHIRE AND HUMBERSIDE | | |

UK21 | | Humberside | Humberside |

UK22 | | North Yorkshire | North Yorkshire |

UK23 | | South Yorkshire | South Yorkshire |

UK24 | | West Yorkshire | West Yorkshire |

UK3 | EAST MIDLANDS | | |

UK31 | | Derbyshire, Nottinghamshire | |

UK311 | | | Derbyshire |

UK312 | | | Nottinghamshire |

UK32 | | Leicestershire, Northamptonshire | |

UK321 | | | Leicestershire |

UK322 | | | Northamptonshire |

UK33 | | Lincolnshire | Lincolnshire |

UK4 | EAST ANGLIA | East Anglia | |

UK401 | | | Cambridgeshire |

UK402 | | | Norfolk |

UK403 | | | Suffolk |

UK5 | SOUTH EAST (UK) | | |

UK51 | | Bedfordshire, Hertfordshire | |

UK511 | | | Bedfordshire |

UK512 | | | Hertfordshire |

UK52 | | Berkshire, Buckinghamshire Oxfordshire | |

UK521 | | | Berkshire |

UK522 | | | Buckinghamshire |

UK523 | | | Oxfordshire |

UK53 | | Surrey, East-West Sussex | |

UK531 | | | East Sussex |

UK532 | | | Surrey |

UK533 | | | West Sussex |

UK54 | | Essex | Essex |

UK55 | | Greater London | Greater London |

UK56 | | Hampshire, Isle of Wight | |

UK561 | | | Hampshire |

UK562 | | | Isle of Wight |

UK57 | | Kent | Kent |

UK6 | SOUTH WEST (UK) | | |

UK61 | | Avon, Gloucestershire, Wiltshire | |

UK611 | | | Avon |

UK612 | | | Gloucestershire |

UK613 | | | Wiltshire |

UK62 | | Cornwall, Devon | |

UK621 | | | Cornwall |

UK622 | | | Devon |

UK63 | | Dorset, Somerset | |

UK631 | | | Dorset |

UK632 | | | Somerset |

UK7 | WEST MIDLANDS | | |

UK71 | | Hereford & Worcester, Warwickshire | |

UK711 | | | Hereford and Worcester |

UK712 | | | Warwickshire |

UK72 | | Shropshire, Staffordshire | |

UK721 | | | Shropshire |

UK722 | | | Staffordshire |

UK73 | | West Midlands (County) | West Midlands (County) |

UK8 | NORTH WEST (UK) | | |

UK81 | | Cheshire | Cheshire |

UK82 | | Greater Manchester | Greater Manchester |

UK83 | | Lancashire | Lancashire |

UK84 | | Merseyside | Merseyside |

UK9 | WALES | | |

UK91 | | Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys | |

UK911 | | | Clwyd |

UK912 | | | Dyfed |

UK913 | | | Gwynedd |

UK914 | | | Powys |

UK92 | | Gwent, Mid-South-West Glamorgan | |

UK921 | | | Gwent |

UK922 | | | Mid Glamorgan |

UK923 | | | South Glamorgan |

UK924 | | | West Glamorgan |

UKA | SCOTLAND | | |

UKA1 | | Borders-Central-Fife-Lothian-Tayside | |

UKA11 | | | Borders |

UKA12 | | | Central |

UKA13 | | | Fife |

UKA14 | | | Lothian |

UKA15 | | | Tayside |

UKA2 | | Dumfries & Galloway, Strathclyde | |

UKA21 | | | Dumfries and Galloway |

UKA22 | | | Strathclyde |

UKA3 | | Highlands, Islands | |

UKA31 | | | Highlands |

UKA32 | | | Islands |

UKA4 | | Grampian | Grampian |

UKB | NORTHERN IRELAND | Northern Ireland | Northern Ireland |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

B priedėlis

Direktyvos 92/43/EEB I priedo buveinių tipai

Kodas | I priedo kodas | P | Buveinės tipas |

1110 | 11.25 | | Smėlėtos pakrantės, kurios visą laiką šiek tiek apsemtos jūros vandeniu |

1120 | 11.34 | * | Poseidonijų sąžalynai |

1130 | 13.2 | | Upių žiotys |

1140 | 14 | | Atoslūgio metu neužsemiamos dumblingos ir smėlingos lygumos |

1150 | 21 | * | Įlankos |

1160 | — | | Didelės seklios įlankos ir užutekiai |

1170 | — | | Rifai |

1180 | — | | Dėl išsiskiriančių dujų sekliuose vandenyse susiformavę "jūriniai stulpai" |

1210 | 17.2 | | Vienamečių augalų bendrijos ant sąnašų |

1220 | 17.3 | | Daugiamečių augalų bendrijos akmenuotuose krantuose |

1230 | 18.21 | | Augalais apaugusios Atlanto ir Baltijos jūros pakrančių uolos |

1240 | 18.22 | | Augalais apaugusios Viduržemio jūros pakrančių uolos (su endeminių rūšių kermėkais (Limonium)) |

1250 | 18.23 | | Augalais apaugusios Makaronezijos pakrančių uolos (su endeminių rūšių augalais) |

1310 | 15.11 | | Salikornijų (Salicornia) ir kitų vienamečių augalų užimti dumblynai ir smėlynai |

1320 | 15.12 | | Spartinų (Spartina) vejos (Spartinion) |

1330 | 15.13 | | Atlantinės druskingos pievos (Glauco-Puccinellietalia) |

1340 | 15.14 | * | Žemyninės druskingosios pievos (Puccinellietalia distantis) |

1410 | 15.15 | | Viduržemio pajūrio srities pakrančių druskingos pievos (Juncetalia maritimi) |

1420 | 15.16 | | Viduržemio pajūrio srities ir šiltų Atlanto pakrančių druskamėgių augalų krūmynai (Arthrocnemetalia fruticosae) |

1430 | 15.17 | | Pirėnų pusiasalio druskamėgių ir azotamėgių augalų krūmynai (Pegano-Salsoletea) |

1510 | 15.18 | * | Druskingos stepės (Limonietalia) |

1520 | 15.19 | * | Gipsingos stepės (Gypsophilietalia) |

1530 | 15.1A | * | Panoninės druskingos stepės ir druskingos žemapelkės |

2110 | 16.211 | | Užuomazginės pustomos kopos |

2120 | 16.212 | | Išilgai jūros kranto pustomos kopos, apaugusios pajūrinėmis smiltlendrėmis (Ammophila arenaria) (baltosios kopos) |

2130 | 16.221 -> 16.227 | * | Nurimusios kopos apaugusios žoliniais augalais (pilkosios kopos) |

2131 | 16.221 | * | Galio-Koelerion albescentis |

2132 | 16.222 | * | Euphorbio-Helichrysion |

2133 | 16.223 | * | Crucianellion maritimae |

2134 | 16.224 | * | Euphorbia terracina |

2135 | 16.225 | * | Mesobromion |

2136 | 16.226 | * | Trifolio-Geranietea sanguinei, Galio maritimi-Geranion sanguinei |

2137 | 16.227 | * | Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae |

2140 | 16.23 | * | Kalcio neturinčios nurimusios kopos su juodosiomis varnauogėmis (Empetrum nigrum) |

2150 | 16.24 | * | Atlanto pakrančių kalcio neturinčios nurimusios kopos (Calluno-Ulicetea) |

2160 | 16.25 | | Kopos su dygliuotaisiais šaltalankiais (Hyppophae rhamnoides) |

2170 | 16.26 | | Kopos su smėlyniniais karklais (Salix arenaria) |

2180 | 16.29 | | Atlanto pakrančių kopos apaugusios mišku |

2190 | 16.31 -> 16.35 | | Drėgni kopų duburiai |

2191 | 16.31 | | Kopų duburių telkiniai |

2192 | 16.32 | | Kopų duburių pirminiai žolynai |

2193 | 16.33 | | Kopų duburių pelkynai |

2194 | 16.34 | | Kopų duburių pievos |

2195 | 16.35 | | Kopų duburių nendrynai ir viksvynai |

21A0 | 1A | * | Mačeirai (* Airijoje, mačeiruose) |

2210 | 16.223 | | Nurimusios paplūdimio kopos su Crucianellion maritimae bendrijomis |

2220 | 16.224 | | Kopos su karpažolėmis (Euphorbia terracina) |

2230 | 16.228 | | Kopų žolynai priklausantys Malcolmietalia eilei |

2240 | 16.229 | | Brachypodietalia eilės kopų žolynai su vienamečiais augalais |

2250 | 16.27 | * | Kopos apaugusios kadagių (Juniperus) krūmynais |

2260 | 16.28 | | Kopos su kietalapių krūmų sąžalynais (Cisto-Levanduletalia) |

2270 | 16.29 × 42.8 | * | Italinių (Pinus pinea) arba/ir pajūrinių (Pinus pinaster) pušų miškais apaugusios kopos |

2310 | 64.1 × 31.223 | | Sausi smėlynų viržynai su viržiais (Calluna) ir prožirniais (Genista) |

2320 | 64.1 × 31.227 | | Sausi smėlynų viržynai su viržiais (Calluna) ir juodosiomis varnauogėmis (Empetrum nigrum) |

2330 | 64.1 × 35.2 | | Atviri žemyninių kopų žolynai su šepetukais (Corynephorus) ir smilgomis (Agrostis) |

2340 | 64.71 | * | Panonijos žemyninės kopos |

3110 | 22.11 × 22.31 | | Atlantinės srities smėlėtųjų lygumų oligotrofiniai vandens telkiniai su labai mažai mineralinių medžiagų turinčiu vandeniu ir būdmainių augalų: lobelijų (Lobelia), kraštūnių (Littorella) ir slepišerių (Isoetes) bendrijomis |

3120 | 22.11 × 22.34 | | Viduržemio pajūrio srities vakarinės dalies smėlėtųjų lygumų oligotrofiniai vandens telkiniai su labai mažai mineralinių medžiagų turinčiu vandeniu ir slepišerių (Isoetes) formuojamomis bendrijomis |

3130 | 22.12 × (22.31 a 22.32) | | Vidurio Europos ir perialpinių regionų oligotrofiniai vandens telkiniai su būdmainių augalų bendrijomis, kurias formuoja kraštūnės (Litorella), slepišerės (Isoetes) arba kurių išnyrančiose pakrantėse vyrauja žemųjų vikšrių (Nanocyperetalia) eilės bendrijos |

3131 | 22.12 × 22.31 | | Vidurio Europos ir perialpinių regionų oligotrofiniai vandens telkiniai su būdmainių augalų bendrijomis: Littorelia arba Isoetes |

3132 | 22.12 × 22.32 | | Vidurio Europos ir perialpinių regionų oligotrofiniai vandens telkiniai su vienmečių augalų bendrijomis ant atvirų krantų (Nanocyperetalia) |

3140 | 22.12 × 22.44 | | Stipriai oligomezotrofiniai vandens telkiniai kurių dugne formuojasi maurabraginių dumblių bendrijos |

3150 | 22.13 | | Natūralūs eutrofiniai ežerai su stambiųjų plūdžių (Magnopotamion) arba vandenplūkių (Hydrocharition) tipo augalija |

3160 | 22.14 | | Distrofiniai ežerai |

3170 | 22.34 | * | Viduržemio jūros srities laikinos kūdros |

3180 | — | * | Turlogai (Airija) |

3220 | 24.221 a 24.222 | | Alpinės upės kartu su žoline jų pakrančių augalija |

3221 | 24.221 | | Subalpinių karklinių augalų srovinė bendrija |

3222 | 24.222 | | Alpinės žvyro bendruomenės |

3230 | 24.223 | | Alpinės upės kartu su sumedėjusių augalų bendrijomis, kurias formuoja paupinės mirikarijos (Myricaria germanica) |

3240 | 24.224 | | Alpinės upės kartu su sumedėjusių augalų bendrijomis, kurias formuoja balsvieji gluosniai (Salix elaeagnos) |

3250 | 24.225 | | Nuolat tekančios Viduržemio pajūrio srities upės su gelsvuoju vaiklu (Glaucium flavum) |

3260 | 24.4 | | Lygumų ir priekalnių upės su plūduriuojančių augalų bendrijomis, kurias sudaro kurklės (Batrachium; = vandeniniai vėdrynai (Ranunculus)) |

3270 | 24.52 | | Priekalnių upių pakrančių bendrijos su raudonstiebės balandos formuojamomis bendrijomis (Chenopodietum rubri) |

3280 | 24.53 | | Nuolat tekančios Viduržemio pajūrio srities upės su (Paspalo-Agrostidion) bendrijomis ir apaugusios pakaitomis gluosniais (Salix) ir baltosiomis tuopomis (Populus alba) |

3290 | — | | Ne visada tekančios Viduržemio pajūrio srities upės |

4010 | 31.11 | | Drėgnieji Atlantinės srities šiaurinės dalies viržynai su tyruline erika (Erica tetralix) |

4020 | 31.12 | * | Drėgnieji Atlantinės srities pietinės dalies viržynai su blakstienotąja (Erica ciliaris) ir tyruline (Erica tetralix) erikomis |

4030 | 31.2 | | Sausieji viržynai (visi potipiai) |

4040 | 31.234 | * | Sausieji pakrančių viržynai su erikomis (Erica vagans) ir pajūriniais dygliakrūmiais (Ulex maritimus) |

4050 | 31.3 | * | Endeminiai sausieji Makaronezijos viržynai |

4060 | 31.4 | | Alpiniai ir subalpiniai viržynai |

4070 | 31.5 | * | Krūmynai su kalninėmis pušimis (Pinus mugo) ir plaukuotaisiais rododendrais (Rhododendron hirsutus)(Mugo-Rhododendretum hirsuti) |

4080 | 31.622 | | Subarktiniai karklų krūmynai |

4090 | 31.7 | | Endeminiai Viduržemio pajūrio srities kalnų viržynai su dygliakrūmiais |

5110 | 31.82 | | Pastovios paprastojo buksmedžio (Buxus sempervirens) bendrijos kalkingų uolų šlaituose (Berberidion) |

5120 | 31.842 | | Kalninės prožirnio (Genista purgans) bendrijos |

5130 | 31.88 | | Paprastojo kadagio (Juniperus communis) bendrijos kalkinguose viržynuose arba pievose |

5140 | 31.89 | * | Švitrūno (Cistus palhinhae) bendrijos drėgnuose pajūrio viržynuose (Junipero-Cistetum palhinhae) |

5210 | 32.131 -> 32.135 | | Kadagynai |

5211 | 32.131 | | Juniperus oxycedrus arborescent matorral |

5212 | 32.132 | | Juniperus phoenicea arborescent matorral |

5213 | 32.133 | | Juniperus excelsa ir J. foetidissima arborescent matorrals |

5214 | 32.134 | | Juniperus communis arborescent matorral |

5215 | 32.135 | | Juniperus drupacea arborescent matorral |

5220 | 32.17 | * | Matoralis su zizifais (Ziziphus) |

5230 | 32.18 | * | Matoralis su kilniaisiais laurais (Laurus nobilis) |

5310 | 32.216 | | Lauravyšnių (Laurocerasus) krūmynai |

5320 | 32.217 | | Žemaūgių karpažolių bendrijos arti skardžių |

5330 | 32.22 -> 32.26 | | Visi tipai |

5331 | 32.22 | | Sumedėję karpažolių krūmynai |

5332 | 32.23 | | Nedominuojantys makiai |

5333 | 32.24 | | Krūminės palmetės |

5334 | 32.25 | | Priešdykiniai krūmynai |

5335 | 32.26 | | Termo-Viduržeminiai palėpščių laukai (retamares) |

5410 | 33.1 | | Astralago-Plantaginetum subulatae phrygana |

5420 | 33.3 | | Sarcopoterium spinosum phrygana |

5430 | 33.4 | | Kretos (Cretan) (Euphorbieto-Verbascion) sąjungos bendrijos |

6110 | 34.11 | * | Karstinių regionų kalkingos pievos (laibeniniai šilokynai – Alysso-Sedion albi) |

6120 | 34.12 | * | Sausų smėlynų kalkingos pievos (melsvieji kelerijynai – Koelerion glaucae) |

6130 | 34.2 | | Kalaminarinės pievos |

6140 | 36.314 | | Pirėnų pievos su eraičinais (Festuca eskia) ant silicio substratų |

6150 | 36.32 | | Alpinės ir borealinės pievos ant silicio substratų |

6160 | 36.36 | | Iberijos pievos su eraičinais (Festuca indigesta) ant silicio substratų |

6170 | 36.41 ->36.45 | | Alpinės pievos ant kalkingų substratų |

6171 | 36.41 | | Rūdinės viksvų pievos ir panašios bendrijos |

6172 | 36.42 | | Vijų vikšrių žolynai |

6173 | 36.43 | | Stepiniai ir vainikiniai žolynai |

6174 | 36.44 | | Alpinės sunkiųjų metalų bendrijos |

6175 | 36.45 | | Oro-Viduržeminiai siauri žolynai |

6180 | 36.5 | | Makaronezijos kalnų pievos |

6210 | 34.31 ->34.34 | * | Stepiškosios pievos (Festuco-Brometalia) ant kalkingų substratų (* svarbios gegužraibinių šeimos augalų buveinės) |

6211 | 34.31 | * | Sub-kontinentinės stepių pievos |

6212 | 34.32 | * | Sub-Atlantinės pusiau sausos kalkingos pievos |

6213 | 34.33 | * | Sub-Atlantinės labai sausos kalkingos pievos |

6214 | 34.34 | * | Vidurio Europos kalkingos-silicingos pievos |

6220 | 34.5 | * | Netikrosios stepės su varpiniais ir vienamečiais augalais (Thero-Brachypodietalia) |

6230 | 35.1 | * | Rūšių turtingos briedgaurių (Nardus) pievos ant silicio substratų kalnų srityje (ir priekalnių srityse Europos žemyninėje dalyje) |

6240 | 34.31 | * | Sub-kontinentinės stepių pievos |

6250 | 34.91 | * | Panoninės stepės |

6260 | 34.A1 | * | Panoninės smėlingos stepės |

6310 | 32.11 | | Su kamštiniais ąžuolais (Quercus suber) ir/arba akmeniniais ąžuolais (Quercus ilex) |

6410 | 37.31 | | Melvenių (Molinia) pievos ant kreidos arba molio dirvožemio (Eu-Molinion) |

6420 | 37.4 | | Viduržemio pajūrio srities aukštųjų žolių ir meldų pievos (Molinio-Holoschoenion) |

6430 | 37.7 & 37.8 | | Eutrofinės aukštųjų žolių pievos |

6431 | 37.7 | | Drėgnosios aukštųjų žolių upių ir miškų pievos |

6432 | 37.8 | | Subalpinės ir alpinės aukštųjų žolių bendrijos |

6440 | — | | Pelkinių guostynų (Cnidion venosae) būtinai užliejamos pievos |

6510 | 38.2 | | Žemumų šienaujamos pievos (pievinis pašiaušėlis (Alopecurus pratensis), vaistinė kraujalakė (Sanguisorba officinalis)) |

6520 | 38.3 | | Kalnų šienaujamos pievos (Britanijos pievų tipai su miškiniu snapučiu (Geranium sylvaticum)) |

7110 | 51.1 | * | Aktyvios aukštapelkės |

7120 | 51.2 | | Degradavusios aukštapelkės (vis dar galinčios savaime atsistatyti) |

7130 | 52.1 & 52.2 | * | Plokščiosios pelkės (* tiktai aktyvios) |

7131 | 52.1 | * | Žemupių plokščiosios pelkės |

7132 | 52.2 | * | Skardžių plokščiosios pelkės |

7140 | 54.5 | | Tarpinio tipo pelkės ir liulančios pelkės |

7150 | 54.6 | | Durpingo substrato duburiai (Rhynchosporion) |

7210 | 53.3 | * | Kalkingosios žemapelkės su šakotąja ratainyte (Cladium mariscus) ir lieknine viksva (Carex davalliana) |

7220 | 54.12 | * | Šaltiniai su besiformuojanèiais tufais (Cratoneurion) |

7230 | 54.2 | | Šarmingosios žemapelkės |

7240 | 54.3 | * | Pionierinės alpinės formacijos iš Caricion bicoloris-atro-fuscae |

7310 | 54.8 | * | Aapa žemapelkės |

7320 | 54.9 | * | Falsa žemapelkės |

8110 | 61.1 | | Silicio uolienų |

8120 | 61.2 | | Maisto medžiagų turtingi nuobirynai |

8130 | 61.3 | | Viduržemio pajūrio srities vakarinės dalies ir termofiliniai alpiniai |

8140 | 61.4 | | Balkanų |

8150 | 61.5 | | Vidurio Europos silicio uolienų |

8160 | 61.6 | * | Vidurio Europos klintiniai |

8210 | 62.1 & 62.1A | | Potipiai ant kalkingų substratų |

8211 | 62.11 | | Vakarų ES-Viduržemio jūros ir Oro-Iberijos pusiasalio kalkingos uolos |

8212 | 62.12 | | Vidurio Pirėnų kalkingos uolos |

8213 | 62.13 | | Liguro-Apeninų kalkingos uolos |

8214 | 62.14 | | Pietų Italijos kalkingos uolos |

8215 | 62.15 | | Alpių ir Viduržemio jūros regiono kalkingos uolos |

8216 | 62.16 | | ES-Viduržemio jūros regiono graikų kalkingos uolos |

8217 | 62.17 | | Egėjo jūros regiono kalkingos uolos |

8218 | 62.18 | | Pietų Graikijos kalnų uolos |

8219 | 62.19 | | Centrinės Graikijos kalnų uolos |

821A | 62.1A | | Šiaurės Graikijos kalnų uolos |

8220 | 62.2 | | Potipiai ant silikatinių substratų |

8230 | 62.3 | | Uolų paviršiaus pionierinė augalija |

8240 | 62.4 | * | Klinčių grindiniai |

8310 | 65 | | Urvai, kuriuose neleidžiama lankytis žmonėms |

8320 | — | | Lavos laukai ir natūralūs urvai |

8330 | — | | Jūros apsemti ar pusiau apsemti urvai |

8340 | — | | Nuolatiniai ledynai |

9010 | 42.C | * | Vakarų taiga |

9110 | 41.11 | | Bukų miškai (Luzulo-Fagetum) |

9120 | 41.12 | | Epifitų turtingi bukų miškai su bugieniais (Ilex) ir kukmedžiais (Taxus) (Ilici-Fagion) |

9130 | 41.13 | | Bukų miškai (Asperulo-Fagetum) |

9140 | 41.15 | | Subalpiniai bukų miškai su klevais (Acer) ir rūgštynėmis (Rumex arifolius) |

9150 | 41.16 | | Bukų miškai ant kalkingų substratų (Cephalanthero-Fagion) |

9160 | 41.24 | | Ąžuolų ir skroblų miškai (Stellario-Carpinetum) |

9170 | 41.26 | | Ąžuolų ir skroblų miškai (Galio-Carpinetum) |

9180 | 41.4 | * | Griovų šlaitų miškai (Tilio-Acerion) |

9190 | 41.51 | | Seni acidofiliniai paprastojo ąžuolo (Quercus robur) miškai smėlėtose lygumose |

91A0 | 41.53 | | Seni ąžuolų miškai su bugieniais (Ilex) ir unksmenėmis (Blechnum) Britų salose |

91B0 | 41.86 | | Siauralapio uosio (Fraxinus angustifolia) miškai |

91C0 | 42.51 | * | Kaledonijos miškai |

91D0 | 44.A1 -> 44.A4 | * | Pelkiniai miškai |

91D1 | 44.A1 | * | Samaniniai beržynai |

91D2 | 44.A2 | * | Škotų pušynai |

91D3 | 44.A3 | * | Kalnų pušynai |

91D4 | 44.A4 | * | Samaniniai eglynai |

91 | 44.3 | * | Likutiniai aliuviniai miškai (Alnion glutinoso-incanae) |

91F0 | 44.4 | | Mišrūs ąžuolų, guobų ir uosių miškai prie stambių upių |

91G0 | 41.2B | * | Panoniniai ąžuolų ir skroblų miškai |

91H0 | 41.7374 | * | Panoniniai baltųjų ąžuolų miškai |

91I0 | 41.7A | * | Euro-Sibiriniai stepiniai ąžuolynai |

9210 | 41.181 | * | Apeninų bukų miškai su kukmedžiais (Taxus) ir bugieniais (Ilex) |

9220 | 41.184 | * | Apeninų bukų miškai su baltuoju kėniu (Abies alba) ir bukų miškai su kėniais (Abies nebrodensis) |

9230 | 41.6 | | Galicijos ir Portugalijos ąžuolynai su paprastaisiais ąžuolais (Quercus robur) ir pirėniniais ąžuolais (Quercus pyrenaica) |

9240 | 41.77 | | Bukinių ąžuolų (Quercus faginea) miškai (Pirėnų pusiasalis) |

9250 | 41.85 | | Trojinių ąžuolų (Quercus trojana) miškai (Italija ir Graikija) |

9260 | 41.9 | | Kaštainių (Castanea) miškai |

9270 | 41.1A X 42.17 | | Heleniniai bukų miškai su kėniais (Abies borisii-regis) |

9280 | 41.1B | | Ąžuolų (Quercus frainetto) miškai |

9290 | 42.A1 | | Kiparisų miškai (Acero-Cupression) |

92A0 | 44.17 | | Baltojo gluosnio (Salix alba) ir baltosios tuopos (Populus alba) galeriniai miškai |

92B0 | 44.52 | | Paupiniai miškai ne visada tekančių Viduržemio pajūrio srities upių pakrantėse su pontiniais rododendrais (Rhododendron ponticum), gluosniais (Salix) ir kitais augalais |

92C0 | 44.7 | | Rytinių platanų miškai (Platanion orientalis) |

92D0 | 44.8 | | Šiltieji Viduržemio pajūrio srities paupiniai galeriniai miškai (Nerio-Tamaricetea) ir Pirėnų pusiasalio pietvakarinės dalies paupiniai galeriniai miškai (Securinegion tinctoriae) |

9310 | 41.7C | | Kretos ąžuolų (Quercus brachyphylla) miškai |

9320 | 45.1 | | Alyvmedžių (Olea) ir ceratonijų (Ceratonia) miškai |

9330 | 45.2 | | Kamštinių ąžuolų (Quercus suber) miškai |

9340 | 45.3 | | Akmeninių ąžuolų (Quercus ilex) miškai |

9350 | 45.5 | | Ąžuolų (Quercus macrolepis) miškai |

9360 | 45.61 -> 45.63 | * | Makaronezijos laurų miškai (Laurus, Ocotea) |

9361 | 45.61 | * | Azoriniai laurisilvas |

9362 | 45.62 | * | Madeiros laurisilvas |

9363 | 45.63 | * | Kanarų laurisilvas |

9370 | 45.7 | * | Datulių (Phoenix) sąžalynai |

9380 | 45.8 | | Dygialapių bugienių (Ilex aquifolium) miškai |

9410 | 42.21 -> 42.23 | | Acidofiliniai miškai (Vaccinio-Piceetea) |

9411 | 42.21 | | Subalpiniai Alpių eglynai |

9412 | 42.22 | | Kalniniai vidinių Alpių eglynai |

9413 | 42.23 | | Subalpiniai herciniai miškai |

9420 | 42.31 & 42.32 | | Alpiniai miškai su maumedžiais ir kedrinėmis pušimis (Pinus cembra) |

9421 | 42.31 | | Rytiniai silikatiniai maumedžių ir kedrų miškai |

9422 | 42.32 | | Rytiniai kalkingi maumedžių ir kedrų miškai |

9430 | 42.4 | * | Pušų (Pinus uncinata) miškai (* ant gipso arba klinčių substrato) |

9510 | 42.14 | * | Baltojo kėnio (Abies alba) ir paprastosios eglės (Picea abies) miškai Apeninuose |

9520 | 42.19 | | Ispaninio kėnio (Abies pinsapo) miškai |

9530 | 42.61 -> 42.66 | * | Viduržemio pajūrio srities miškai su endeminėmis juodosiomis pušimis (Pinus nigra) |

9531 | 42.61 | * | Italijos juodųjų pušų (Pinus nigra) miškai |

9532 | 42.62 | * | Graikijos juodųjų pušų (Pinus nigra) miškai |

9533 | 42.63 | * | Salcmano pušų miškai |

9534 | 42.64 | * | Korsikos pušynai |

9535 | 42.65 | * | Kalabrų pušų miškai |

9536 | 42.66 | * | Pallas pušynai |

9540 | 42.8 | | Viduržemio pajūrio srities miškai su endeminėmis [Mesogean] pušimis, įskaitant kalnines (Pinus mugo) ir baltažieves (Pinus leucodermis) pušis |

9550 | 42.9 | | Makaronezijos pušų (endeminių) miškai |

9560 | 42.A2 -> 42.A5 & 42.A8 | * | Endeminiai Viduržemio pajūrio srities miškai su kadagiais (Juniperus spp.) |

9561 | 42.A2 | * | Ispanijos kadagių miškai |

9562 | 42.A3 | * | Graikijos kadagių miškai |

9563 | 42.A4 | * | Kvapiojo kadagio (Juniperus foetidissima) miškai |

9564 | 42.A5 | * | Sirijos kadagio (Juniperus drupaceae) miškai |

9565 | 42.A8 | * | Makronezijos kadagių miškai |

9570 | 42.A6 | * | Nariuotojo tetraklinio (Tetraclinis articulata) miškai (Murcia) |

9580 | 42.A71 -> 42.A73 | * | Uoginio kukmedžio (Taxus baccata) miškai |

9581 | 42.A71 | * | Britų kukmedžių miškai |

9582 | 42.A72 | * | Korsikos kukmedžių miškai |

9583 | 42.A73 | * | Sardinijos kukmedžių miškai |

C priedėlis

Direktyvos 79/409/EEB I priedo paukščių rūšys

NOWAK kodas | Rūšies pavadinimas | Priedas |

I | II/I | II/2 | III/l | III/2 |

A402 | Accipiter brevipes | Y | | | | |

A085 | Accipiter gentilis | | | | | |

A400 | Accipiter gentilis arrigonii | Y | | | | |

A086 | Accipiter nisus | | | | | |

A401 | Accipiter nisus granti | Y | | | | |

A298 | Acrocephalus arundinaceus | | | | | |

A293 | Acrocephalus melanopogon | Y | | | | |

A294 | Acrocephalus paludicola | Y | | | | |

A296 | Acrocephalus palustris | | | | | |

A295 | Acrocephalus schoenobaenus | | | | | |

A297 | Acrocephalus scirpaceus | | | | | |

A168 | Actitis hypoleucos | | | | | |

A324 | Aegithalos caudatus | | | | | |

A223 | Aegolius funereus | Y | | | | |

A079 | Aegypius monachus | Y | | | | |

A247 | Alauda arvensis | | | | | |

A200 | Alca torda | | | | | |

A229 | Alcedo atthis | Y | | | | |

A111 | Alectoris hbrbara | Y | | Y | Y | |

A411 | Alectoris chukar | | | | | |

A109 | Alectoris graeca | | Y | | | |

A412 | Alectoris graeca saYatilis | Y | | | | |

A413 | Alectoris graeca whitakeri | Y | | | | |

A110 | Alectoris rufa | | Y | | Y | |

A203 | Alle alle | | | | | |

A054 | Anas acuta | | Y | | | Y |

A056 | Anas clypeata | | Y | | | Y |

A052 | Anas crecca | | Y | | | Y |

A050 | Anas penelope | | Y | | | Y |

A053 | Anas platyrhynchos | | Y | | Y | |

A055 | Anas querquedula | | Y | | | |

A051 | Anas strepera | | Y | | | |

A041 | Anser albifrons | | | Y | | |

A394 | Anser albifrons albifrons | | | | | Y |

A395 | Anser albifrons flavirostris | Y | | | | |

A043 | Anser anser | | Y | | | Y |

A040 | Anser brachyrhynchus | | | Y | | |

A042 | Anser erythropus | Y | | | | |

A039 | Anser fabalis | | Y | | | |

A432 | Anthus berthelotii | | | | | |

A255 | Anthus campestris | Y | | | | |

A258 | Anthus cervinus | | | | | |

A257 | Anthus pratensis | | | | | |

A254 | Anthus richardi | | | | | |

A259 | Anthus spinoletta | | | | | |

A256 | Anthus trivialis | | | | | |

A226 | Apus apus | | | | | |

A424 | Apus caffer | Y | | | | |

A228 | Apus melba | | | | | |

A227 | Apus pallidus | | | | | |

A425 | Apus unicolor | | | | | |

A405 | Aquila adalberti | Y | | | | |

A091 | Aquila chrysaetos | Y | | | | |

A090 | Aquila clanga | Y | | | | |

A404 | Aquila heliaca | Y | | | | |

A089 | Aquila pomarina | Y | | | | |

A028 | Ardea cinerea | | | | | |

A029 | Ardea purpurea | Y | | | | |

A024 | Ardeola ralloides | Y | | | | |

A169 | Arenaria interpres | | | | | |

A222 | Asio flammeus | Y | | | | |

A221 | Asio otus | | | | | |

A218 | Athene noctua | | | | | |

A059 | Aythya ferina | | Y | | | Y |

A061 | Aythya fuligula | | Y | | | Y |

A062 | Aythya marila | | | Y | | Y |

A060 | Aythya nyroca | Y | | | | |

A263 | Bombycilla garrulus | | | | | |

A104 | Bonasa bonasia | Y | | Y | | |

A021 | Botaurus stellaris | Y | | | | |

A046 | Branta bernicla | | | Y | | |

A044 | Branta canadensis | | Y | | | |

A045 | Branta leucopsis | Y | | | | |

A396 | Branta ruficollis | Y | | | | |

A215 | Bubo bubo | Y | | | | |

A025 | Bubulcus ibis | | | | | |

A452 | Bucanetes githagineus | Y | | | | |

A067 | Bucephala clangula | | | Y | | |

A387 | Bulweria bulwerii | Y | | | | |

A133 | Burhinus oedicnemus | Y | | | | |

A087 | Buteo buteo | | | | | |

A088 | Buteo lagopus | | | | | |

A403 | Buteo rufinus | Y | | | | |

A243 | Calandrella brachydactyla | Y | | | | |

A431 | Calandrella rufescens | | | | | |

A374 | Calcarius lapponicus | | | | | |

A144 | Calidris alba | | | | | |

A149 | Calidris alpina | | | | | |

A143 | Calidris canutus | | | Y | | |

A147 | Calidris ferruginea | | | | | |

A148 | Calidris maritima | | | | | |

A145 | Calidris minuta | | | | | |

A146 | Calidris temminckii | | | | | |

A010 | Calonectris diomedea | Y | | | | |

A224 | Caprimulgus europaeus | Y | | | | |

A225 | Caprimulgus ruficollis | | | | | |

A366 | Carduelis cannabina | | | | | |

A364 | Carduelis carduelis | | | | | |

A363 | Carduelis chloris | | | | | |

A368 | Carduelis flammea | | | | | |

A367 | Carduelis flavirostris | | | | | |

A365 | Carduelis spinus | | | | | |

A371 | Carpodacus erythrinus | | | | | |

A202 | Cepphus grylle | | | | | |

A268 | Cercotrichas galactotes | | | | | |

A335 | Certhia brachydactyla | | | | | |

A334 | Certhia familiaris | | | | | |

A288 | Cettia cetti | | | | | |

A138 | Charadrius alexandrinus | | | | | |

A417 | Charadrius asiaticus | | | | | |

A136 | Charadrius dubius | | | | | |

A137 | Charadrius hiaticula | | | | | |

A430 | Chersophilus duponti | Y | | | | |

A416 | Chlamydotis undulata | Y | | | | |

A196 | Chlidonias hybridus | Y | | | | |

A198 | Chlidonias leucopterus | | | | | |

A197 | Chlidonias niger | Y | | | | |

A031 | Ciconia ciconia | Y | | | | |

A030 | Ciconia nigra | Y | | | | |

A264 | Cinclus cinclus | | | | | |

A080 | Circaetus gallicus | Y | | | | |

A081 | Circus aeruginosus | Y | | | | |

A082 | Circus cyaneus | Y | | | | |

A083 | Circus macrourus | Y | | | | |

A084 | Circus pygargus | Y | | | | |

A289 | Cisticola juncidis | | | | | |

A211 | Clamator glandarius | | | | | |

A064 | Clangula hyemalis | | | Y | | |

A373 | Coccothraustes coccothraustes | | | | | |

A422 | Columba bollii | Y | | | | |

A423 | Columba junoniae | Y | | | | |

A206 | Columba livia | | Y | | | |

A207 | Columba oenas | | | Y | | |

A208 | Columba palumbus | | Y | | Y | |

A421 | Columba palumbus azorica | Y | | | | |

A455 | Columba trocaz | Y | | | | |

A231 | Coracias garrulus | Y | | | | |

A350 | Corvus corax | | | | | |

A349 | Corvus corone | | Y | | | |

A348 | Corvus frugilegus | | Y | | | |

A347 | Corvus monedula | | Y | | | |

A 113 | Coturnix coturnix | | | Y | | |

A122 | Crex crex | Y | | | | |

A212 | Cuculus canorus | | | | | |

A134 | Cursorius cursor | Y | | | | |

A454 | Cyanopica cyana | | | | | |

A037 | Cygnus bewickii | Y | | | | |

A038 | Cygnus cygnus | Y | | | | |

A036 | Cygnus olor | | | Y | | |

A253 | Delichon urbica | | | | | |

A239 | Dendrocopos leucotos | Y | | | | |

A237 | Dendrocopos major | | | | | |

A427 | Dendrocopos major canariensis | Y | | | | |

A428 | Dendrocopos major thanneri | Y | | | | |

A238 | Dendrocopos medius | Y | | | | |

A240 | Dendrocopos minor | | | | | |

A429 | Dendrocopus syriacus | Y | | | | |

A236 | Dryocopus martius | Y | | | | |

A027 | Egretta alba | Y | | | | |

A026 | Egretta garzetta | Y | | | | |

A399 | Elanus caeruleus | Y | | | | |

A447 | Emberiza caesia | Y | | | | |

A378 | Emberiza cia | | | | | |

A446 | Emberiza cineracea | Y | | | | |

A377 | Emberiza cirlus | | | | | |

A376 | Emberiza citrinella | | | | | |

A379 | Emberiza hortulana | Y | | | | |

A382 | Emberiza melanocephala | | | | | |

A380 | Emberiza pusilla | | | | | |

A381 | Emberiza schoeniclus | | | | | |

A248 | Eremophila alpestris | | | | | |

A269 | Erithacus rubecula | | | | | |

A139 | Eudromias morinellus | Y | | | | |

A101 | Falco biarmicus | Y | | | | |

A098 | Falco columbarius | Y | | | | |

A100 | Falco eleonorae | Y | | | | |

A095 | Falco naumanni | Y | | | | |

A103 | Falco peregrinus | Y | | | | |

A102 | Falco rusticolus | Y | | | | |

A099 | Falco subbuteo | | | | | |

A096 | Falco tinnunculus | | | | | |

A097 | Falco vespertinus | | | | | |

A321 | Ficedula albicollis | Y | | | | |

A322 | Ficedula hypoleuca | | | | | |

A320 | Ficedula parva | Y | | | | |

A442 | Ficedula semitorquata | Y | | | | |

A204 | Fratercula arctica | | | | | |

A359 | Fringilla coelebs | | | | | |

A448 | Fringilla coclebs ombriosa | Y | | | | |

A360 | Fringilla montifringilla | | | | | |

A449 | Fringilla teydea | Y | | | | |

A125 | Fulica atra | | Y | | | Y |

A126 | Fulica cristata | Y | | | | |

A009 | Fulmarus glacialis | | | | | |

A244 | Galerida cristata | | | | | |

A245 | Galerida theklae | Y | | | | |

A153 | Gallinago gallinago | | Y | | | Y |

A154 | Gallinago media | Y | | | | |

A123 | Gallinula chloropus | | | Y | | |

A342 | Garrulus glandarius | | | Y | | |

A002 | Gavia arctica | Y | | | | |

A003 | Gavia immer | Y | | | | |

A001 | Gavia stellata | Y | | | | |

A189 | Gelochelidon nilotica | Y | | | | |

A033 | Geronticus eremita | | | | | |

A135 | Glareola pratincola | Y | | | | |

A217 | Glaucidium passerinum | Y | | | | |

A127 | Grus grus | Y | | | | |

A076 | Gypaetus barbatus | Y | | | | |

A078 | Gyps fulvus | Y | | | | |

A130 | Haematopus ostralegus | | | Y | | |

A426 | Halcyon smyrnensis | | | | | |

A075 | Haliaeetus albicilla | Y | | | | |

A093 | Hieraaetus fasciatus | Y | | | | |

A092 | Hieraaetus pennatus | Y | | | | |

A131 | Himantopus himantopus | Y | | | | |

A299 | Hippolais icterina | | | | | |

A439 | Hippolais olivetorum | Y | | | | |

A438 | Hippolais pallida | | | | | |

A300 | Hippolais polyglotta | | | | | |

A252 | Hirundo daurica | | | | | |

A251 | Hirundo rustica | | | | | |

A398 | Histrionicus histrionicus | | | | | |

A418 | Hoplopterus spinosus | Y | | | | |

A014 | Hydrobates pelagicus | Y | | | | |

A022 | Ixobrychus minutus | Y | | | | |

A233 | Jynx torquilla | | | | | |

A105 | Lagopus lagopus lagopus | | | Y | Y | |

A406 | Lagopus lagopus scot./hibernicus | | Y | | Y | |

A106 | Lagopus mutus | | Y | | | Y |

A408 | Lagopus mutus helveticus | Y | | | | |

A407 | Lagopus mutus pyrenaicus | Y | | | | |

A338 | Lanius collurio | Y | | | | |

A340 | Lanius excubitor | | | | | |

A339 | Lanius minor | Y | | | | |

A433 | Lanius nubicus | | | | | |

A341 | Lanius senator | | | | | |

A184 | Larus argentatus | | | Y | | |

A181 | Larus audouinii | Y | | | | |

A182 | Larus canus | | | Y | | |

A183 | Larus fuscus | | | Y | | |

A180 | Larus genei | Y | | | | |

Al85 | Larus glaucoides | | | | | |

A186 | Larus hyperboreus | | | | | |

A187 | Larus marinus | | | Y | | |

A176 | Larus melanocephalus | Y | | | | |

A177 | Larus minutus | | | | | |

A179 | Larus ridibundus | | | Y | | |

A178 | Larus sabini | | | | | |

A150 | Limicola falcinellus | | | | | |

A157 | Limosa lapponica | Y | | Y | | |

A156 | Limosa limosa | | | Y | | |

A291 | Locustella fluviatilis | | | | | |

A292 | Locustella luscinioides | | | | | |

A290 | Locustella naevia | | | | | |

A369 | Loxia curvirstra | | | | | |

A370 | Loxia pytyopsittacus | | | | | |

A451 | Loxia scotica | Y | | | | |

A246 | Lullula arborea | Y | | | | |

A270 | Luscinia luscinia | | | | | |

A271 | Luscinia megarhynchos | | | | | |

A272 | Luscinia svecica | Y | | | | |

A152 | Lymnocryptes minimus | | Y | | | Y |

A057 | Marmayonetta angustirostris | Y | | | | |

A066 | Melanitta fusca | | | Y | | |

A065 | Melanitta nigra | | | Y | | Y |

A242 | Melanocorypha calandra | Y | | | | |

A068 | Mergus albellus | Y | | | | |

A070 | Mergus merganser | | | Y | | |

A069 | Mergus serrator | | | Y | | |

A230 | Merops apiaster | | | | | |

A383 | Miliaria calandra | | | | | |

A073 | Milvus migrans | Y | | | | |

A074 | Milvus milvus | Y | | | | |

A280 | Monticola saxatilis | | | | | |

A281 | Monticola solitarius | | | | | |

A358 | Montifringilla nivalis | | | | | |

A262 | Motacilla alba | | | | | |

A261 | Motacilla cinerea | | | | | |

A260 | Motacilla flava | | | | | |

A441 | Muscicapa latirostris | | | | | |

A319 | Muscicapa striata | | | | | |

A077 | Neophron percnopterus | Y | | | | |

A058 | Netta rufina | | | Y | | |

A344 | Nucifraga caryocatactes | | | | | |

A160 | Numenius arqvata | | | Y | | |

A158 | Numenius phaeopus | | | Y | | |

A159 | Numenius tenuirostris | Y | | | | |

A216 | Nyctea scandiaca | Y | | | | |

A023 | Nycticorax nycticorax | Y | | | | |

A390 | Oceanodroma castro | Y | | | | |

A015 | Oceanodroma leucorhoa | Y | | | | |

A278 | Oenanthe hispanica | | | | | |

A435 | Oenanthe isabellina | | | | | |

A436 | Oenanthe leucopyga | | | | | |

A279 | Oenanthe leucura | Y | | | | |

A277 | Oenanthe oenanthe | | | | | |

A337 | Oriolus oriolus | | | | | |

A129 | Otis tarda | Y | | | | |

A214 | Otus scops | | | | | |

A071 | Oxyura leucocephala | Y | | | | |

A094 | Pandion haliaetus | Y | | | | |

A323 | Panurus biarmicus | | | | | |

A328 | Parus ater | | | | | |

A329 | Parus caeruleus | | | | | |

A327 | Parus cristatus | | | | | |

A443 | Parus lugubris | | | | | |

A330 | Parus major | | | | | |

A326 | Parus montanus | | | | | |

A325 | Parus palustris | | | | | |

A354 | Passer domesticus | | | | | |

A355 | Passer hispaniolensis | | | | | |

A356 | Passer montanus | | | | | |

A389 | Pelagodrama marina | Y | | | | |

A020 | Pelecanus crispus | Y | | | | |

A019 | Pelecanus onocrotalus | Y | | | | |

A112 | Perdix perdix | | Y | | Y | |

A415 | Perdix perdix hispaniensis | Y | | | | |

A414 | Perdix perdix italica | Y | | | | |

A072 | Pernis apivorus | Y | | | | |

A357 | Petronia petronia | | | | | |

A018 | Phalacrocorax aristotelis | | | | | |

A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii | Y | | | | |

A017 | Phalacrocorax carbo | | | | | |

A391 | Phalacrocorax carbo sinensis | Y | | | | |

A393 | Phalacrocorax pygmeus | Y | | | | |

A171 | Phalaropus fulicarnus | | | | | |

A170 | Phalaropus lobatus | Y | | | | |

A115 | Phasianus colchicus | | Y | | Y | |

A151 | Philomachus pugnax | Y | | Y | | |

A035 | Phoenicopterus ruber | Y | | | | |

A273 | Phoenicurus ochruros | | | | | |

A274 | Phoenicurus phoenicurus | | | | | |

A313 | Phylloscopus bonelli | | | | | |

A315 | Phylloscopus collybita | | | | | |

A314 | Phylloscopus sibilatrix | | | | | |

A312 | Phylloscopus trochiloides | | | | | |

A316 | Phylloscopus trochilus | | | | | |

A343 | Pica pica | | Y | | | |

A241 | Picoides tridactylus | Y | | | | |

A234 | Picus canus | Y | | | | |

A235 | Picus viridis | | | | | |

A034 | Platalea leucorodia | Y | | | | |

A375 | Plectrophenax nivalis | | | | | |

A032 | Plegadis falcinellus | Y | | | | |

A140 | Pluvialis apricaria | Y | | Y | | Y |

A141 | Pluvialis squatarola | | | Y | | |

A007 | Podiceps auritus | Y | | | | |

A005 | Podiceps cristatus | | | | | |

A006 | Podiceps grisegena | | | | | |

A008 | Podiceps nigricollis | | | | | |

A124 | Porphyrio porphyrio | Y | | | | |

A120 | Porzana parva | Y | | | | |

A119 | Porzana porzana | Y | | | | |

A121 | Porzana pusilla | Y | | | | |

A267 | Prunella collaris | | | | | |

A266 | Prunella modularis | | | | | |

A205 | Pterocles alchata | Y | | | | |

A420 | Pterocles orientalis | Y | | | | |

A386 | Pterodroma feae | Y | | | | |

A385 | Pterodroma madeira | Y | | | | |

A250 | Ptyonoprogne rupestris | | | | | |

A388 | Puffinus assimilis | Y | | | | |

A011 | Puffinus gravis | | | | | |

A012 | Puffinus griseus | | | | | |

A013 | Puffinus puffinus | | | | | |

A384 | Puffinus puffinus mauretanicus | Y | | | | |

A345 | Pyrrhocorax graculus | | | | | |

A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Y | | | | |

A453 | Pyrrhula murina | Y | | | | |

A372 | Pyrrhula pyrrhula | | | | | |

A118 | Rallus aquaticus | | | Y | | |

A132 | Recurvirostra avosetta | Y | | | | |

A318 | Regulus ignicapillus | | | | | |

A317 | Regulus regulus | | | | | |

A336 | Remiz pendulinus | | | | | |

A249 | Riparia riparia | | | | | |

A188 | Rissa tridactyla | | | | | |

A437 | Saxicola dacotiae | Y | | | | |

A275 | Saxicola rubetra | | | | | |

A276 | Saxicola torquata | | | | | |

A155 | Scolopax rusticola | | Y | | | Y |

A450 | Scrinus canaria | | | | | |

A362 | Serinus citrinella | | | | | |

A361 | Serinus serinus | | | | | |

A332 | Sitta europaea | | | | | |

A444 | Sitta krueperi | Y | | | | |

A445 | Sitta neumayer | | | | | |

A331 | Sitta whiteheadi | Y | | | | |

A063 | Somateria mollissima | | | Y | | Y |

A174 | Stercorarius longicaudus | | | | | |

A173 | Stercorarius parasiticus | | | | | |

A172 | Stertorarius pomarinus | | | | | |

A175 | Stercoramts skua | | | | | |

A195 | Sterna albifrons | Y | | | | |

A190 | Sterna caspia | Y | | | | |

A192 | Sterna dougallii | Y | | | | |

A193 | Sterna hirundo | Y | | | | |

A194 | Sterna paradisaea | Y | | | | |

A191 | Sterna sandvicensis | Y | | | | |

A209 | Streptopelia decaocto | | | Y | | |

A210 | Streptopelia turtur | | | Y | | |

A219 | Strix aluco | | | | | |

A457 | Strix nebulosa | Y | | | | |

A220 | Strix uralensis | Y | | | | |

A353 | Sturnus roseus | | | | | |

A352 | Sturnus unicolor | | | | | |

A351 | Sturnus vulgaris | | | | | |

A016 | Sula bassana | | | | | |

A456 | Surnia ulula | Y | | | | |

A311 | Sylvia atricapilla | | | | | |

A310 | Sylvia borin | | | | | |

A304 | Sylvia cantillans | | | | | |

A309 | Sylvia communis | | | | | |

A303 | Sylvia conspicillata | | | | | |

A308 | Sylvia curruca | | | | | |

A306 | Sylvia hortensis | | | | | |

A305 | Sylvia melanocephala | | | | | |

A307 | Sylvia nisoria | Y | | | | |

A440 | Sylvia rueppelli | Y | | | | |

A301 | Sylvia sarda | Y | | | | |

A302 | Sylvia undata | Y | | | | |

A004 | Tachybaptus ruficollis | | | | | |

A397 | Tadorna ferruginea | Y | | | | |

A048 | Tadorna tadorna | | | | | |

A107 | Tetrao tetrix | | | Y | | |

A410 | Tetrao tetrix britannicus | | | | | Y |

A409 | Tetrao tetrix tetrix | Y | | | | |

A108 | Tetrao urogallus | Y | | Y | | Y |

A128 | Tetrax tetrax | Y | | | | |

A333 | Tichodroma muraria | | | | | |

A161 | Tringa erythropus | | | Y | | |

A166 | Tringa glareola | Y | | | | |

A164 | Tringa nebularia | | | Y | | |

A165 | Tringa ochropus | | | | | |

A163 | Tringa stagnatilis | | | | | |

A162 | Tringa totanus | | | Y | | |

A265 | Troglodytes troglodytes | | | | | |

A434 | Troglodytes troglodytes fridanensis | Y | | | | |

A286 | Turdus iliacus | | | Y | | |

A283 | Turdus merula | | | Y | | |

A285 | Turdus philomelos | | | Y | | |

A284 | Turdus pilaris | | | Y | | |

A282 | Turdus torquatus | | | | | |

A287 | Turdus viscivorus | | | Y | | |

A117 | Turnix sylvatica | Y | | | | |

A213 | Tyto alba | | | | | |

A232 | Upupa epops | | | | | |

A199 | Uria aalge | | | | | |

A419 | Uria aalge ibericus | Y | | | | |

A142 | Vanellus vanellus | | | Y | | |

A167 | Xenus cinereus | Y | | | | |

Direktyvos 92/43/EEB II priedo gyvūnų rūšys

Kodas | P | Rūšies pavadinimas | Priedas |

II | IV | V |

1101 | * | Acipenser sturio (Linnaeus 1758) | Y | Y | |

1120 | | Alburnus albidus (Costa 1838) | Y | | |

1119 | | Alburnus vulturius | Y | | |

1911 | * | Alopex lagopus | Y | Y | |

1102 | | Alosa alosa (Linnaeus 1758) | Y | | Y |

1103 | | Alosa fallax (Lacepède 1800) | Y | | Y |

1187 | * | Alytes muletensis (Sanchez & Androver) | Y | Y | |

1133 | | Anaecypris hispanica (Steindachner 1866) | Y | Y | |

1152 | | Aphanius fasciatus (Cuvier & Valenciennes 1821) | Y | | |

1151 | | Aphanius iberus (Valenciennes 1846) | Y | | |

1051 | | Apteromantis aptera | Y | Y | |

1130 | | Aspius aspius (Linnaeus 1758) | Y | | Y |

1092 | | Austropotamobius pallipes | Y | | Y |

1049 | | Baetica ustulata | Y | Y | |

1308 | | Barbastella barbastellus (Schreber) | Y | Y | |

1143 | | Barbus capito | Y | | Y |

1142 | | Barbus comiza (Steindachner 1865) | Y | | Y |

1138 | | Barbus meridionalis (Risso 1826) | Y | | Y |

1137 | | Barbus plebejus (Valenciennes 1842) | Y | | Y |

1188 | | Bombina bombina (Linnaeus) | Y | Y | |

1193 | | Bombina variegata (Linnaeus) | Y | Y | |

1085 | | Buprestis splendens | Y | Y | |

1078 | * | Callimorpha quadripunctata | Y | | |

1352 | * | Canis lupus Linnaeus | Y | Y | Y |

1372 | | Capra aegagrus Erxleben | Y | Y | |

1370 | * | Capra pyrenaica Schinz pyrenaica | Y | Y | |

1914 | * | Carabus menetresi pacholei | Y | | |

1080 | * | Carabus olympiae | Y | Y | |

1224 | * | Caretta caretta (Linnaeus) | Y | Y | |

1011 | | Caseolus calculus | Y | Y | |

1010 | | Caseolus commixta | Y | Y | |

1009 | | Caseolus sphaerula | Y | Y | |

1337 | | Castor fiber (Linnaeus) | Y | Y | Y |

1088 | | Cerambyx cerdo | Y | Y | |

1367 | * | Cervus elaphus Linnaeus corsicanus Erxleben | Y | Y | |

1141 | | Chalcalburnus chalcoides (Guldenstaedt 1772) | Y | | |

1273 | | Calcilcides occidentalis | Y | Y | |

1172 | | Chioglossa lusitanica Bocage | Y | Y | |

1115 | | Chondrostoma genei Bonaparte 1832 | Y | | |

1128 | | Chondrostoma lusitanicum Collares-Pereira 1980 | Y | | |

1116 | | Chondrostoma polylepis Steindachner 1866 | Y | | |

1140 | | Chondrostoma soetta Bonaparte 1832 | Y | | |

1126 | | Chondrostoma toxostoma Vallot 1837 | Y | | |

1147 | | Cobitis conspersa Cantori | Y | | |

1148 | | Cobitis larvata De Filippi 1859 | Y | | |

1149 | | Cobitis taenia Linnaeus 1758 | Y | | |

1144 | | Cobitis trichonica Stephanidis 1974 | Y | | |

1045 | | Coenagrion hylas | Y | | |

1044 | | Coenagrion mercuriale | Y | | |

1071 | | Coenonympha oedippus | Y | Y | |

1047 | | Cordulegaster trinacriae | Y | Y | |

1113 | * | Coregonus oxyrhynchus (Linnaeus 1758) | Y | Y | |

1161 | | Cottus ferruginosus | Y | | |

1163 | | Cottus gobio Linnaeus I758 | Y | | |

1162 | | Cottus petiti Bacescu 1964 | Y | | |

1086 | | Cucujus cinnaberinus | Y | Y | |

1195 | | Discoglossus jeanneae Busack | Y | Y | |

1196 | | Discoglossus montalentii | Y | Y | |

1190 | | Discoglossus sardus | Y | Y | |

1004 | | Discula leacockiana | Y | Y | |

1002 | | Discula tabellata | Y | Y | |

1022 | | Discus defloratus | Y | Y | |

1023 | | Discus guerinianus | Y | Y | |

1081 | | Dytiscus latissimus | Y | Y | |

1279 | | Elaphe quatuorlineata (Lacépède) | Y | Y | |

1293 | | Elaphe situla (Linnaeus) | Y | Y | |

1007 | | Elona quimperiana | Y | Y | |

1220 | | Emys orbicularis (Linnaeus) | Y | Y | |

1072 | | Erebia calcaria | Y | Y | |

1073 | | Erebia christi | Y | Y | |

1074 | | Eriogaster catax | Y | Y | |

1098 | | Eudontomyzon spp. | Y | | |

1065 | | Euphydryas aurinia | Y | | |

1301 | | Galemys pyrenaicus (Geoffroy) | Y | Y | |

1255 | | Gallotia galloti insulanagae Martín | Y | Y | |

1242 | * | Gallotia simonyi (Steindachner) | Y | Y | |

1024 | | Geomalacus maculosus | Y | Y | |

1006 | | Geomitra moniziana | Y | Y | |

1124 | | Gobio albipinnatus Lukash 1933 | Y | | |

1122 | | Gobio uraoscopus (Agassiz 1828) | Y | | |

1046 | | Gomphus graslinii | Y | Y | |

1075 | | Graellsia isabellae | Y | | Y |

1082 | | Graphoderus bilineatus | Y | Y | |

1912 | * | Gulo gulo | Y | Y | |

1157 | | Gymnocephalus schraetzer (Linnaeus 1758) | Y | | Y |

1364 | | Halichoerus grypus (Fabricius) | Y | | Y |

1915 | | Helicopsis striata austriaca | Y | | |

1025 | | Helix subplicata | Y | Y | |

1105 | | Hucho hucho (Linnaeus 1758) | Y | | Y |

1052 | | Hypodryas maturna | Y | Y | |

1118 | | Iberocypris palaciosi (Doadrio 1980) | Y | | |

1249 | | Lacerta monticola Boulenger | Y | Y | |

1259 | | Lacerta schreiberi Bedriaga | Y | Y | |

1117 | * | Ladigesocypris ghigii (Gianferrari 1927) | Y | | |

1099 | | Lampetra fluviatilis (Linnaeus 1758) | Y | | Y |

1096 | | Lampetra planeri (Bloch 1784) | Y | | |

1017 | | Leiostyla abbreviata | Y | Y | |

1018 | | Leiostyla cassida | Y | Y | |

1019 | | Leiostyla corneocostata | Y | Y | |

1020 | | Leiostyla gibba | Y | Y | |

1021 | | Leiostyla lamellosa | Y | Y | |

1097 | | Lethenteron zanandreai (Vladykov 1955) | Y | | Y |

1132 | | Leuciscus lucumonis Bianco 1982 | Y | | |

1131 | | Leuciscus souffia Risso 1826 | Y | | |

1042 | | Leucorrhinia pectoralis | Y | Y | |

1079 | | Limoniscus violaceus | Y | | |

1043 | | Lindenia tetraphylla | Y | Y | |

1083 | | Lucanus cervus | Y | | |

1355 | | Lutra lutra (Linnaeus) | Y | Y | |

1060 | | Lycaena dispar | Y | Y | |

1361 | | Lynx lynx Linnaeus | Y | Y | |

1362 | * | Lynx pardina (Themminck) | Y | Y | |

1036 | | Macromia splendens | Y | Y | |

1061 | | Maculinea nausithous | Y | Y | |

1059 | | Maculinea teleius | Y | Y | |

1029 | | Margaritifera margaritifera | Y | | Y |

1222 | | Mauremys caspica | Y | Y | |

1221 | | Mauremys leprosa (Schweigger) | Y | Y | |

1062 | | Melanargia arge | Y | Y | |

1176 | | Mertensiella luschani (Steindachner) | Y | | |

1338 | | Microtus cabrerae Thomas | Y | Y | |

1340 | * | Microtus oeconomus (Pallas) arenicola | Y | Y | |

1310 | | Miniopterus schreibersi (Kuhl) | Y | Y | |

1145 | | Misgurnus fossilis (Linnaeus 1758) | Y | | |

1366 | * | Monachus monachus (Hermann) | Y | Y | |

1089 | | Morimus funereus | Y | | |

1356 | | Mustela lutreola (Linnaeus) | Y | Y | |

1323 | | Myotis bechsteinii (Kuhl) | Y | Y | |

1307 | | Myotis blythii (Tomes) | Y | Y | |

1316 | | Myotis capaccinii Bonaparte | Y | Y | |

1318 | | Myotis dasycneme Boie | Y | Y | |

1321 | | Myotis emarginatus (Geoffroy) | Y | Y | |

1324 | | Myotis myotis (Borkhausen) | Y | Y | |

1037 | | Ophiogomphus cecilia | Y | Y | |

1084 | * | Osmoderma eremita | Y | Y | |

1373 | | Ovis ammon Linnaeus musimon Pallas | Y | Y | |

1041 | | Oxygastra curtisii | Y | Y | |

1156 | | Padogobius nigricans (Canestrini 1867) | Y | | |

1155 | | Padogobius panizzae (Verga 1841) | Y | | |

1055 | | Papilio hospiton | Y | Y | |

1199 | * | Pelobates fuscus Laurenti insubricus | Y | | |

1095 | | Petromyzon marinus Linnaeus 1758 | Y | | |

1913 | * | Phoca hispida saimensis | Y | Y | |

1365 | | Phoca vitulina Linnaeus | Y | | Y |

1351 | | Phocaena phocaena (Linnaeus) | Y | Y | |

1129 | | Phoxinellus spp. | Y | | |

1229 | | Phyllodactylus europaeus | Y | Y | |

1063 | | Plebicula golgus | Y | Y | |

1265 | | Podarcis lifordi (Günther) | Y | Y | |

1252 | | Podarcis pityusensis (Boscá) | Y | Y | |

1154 | | Pomatoschistus canestrini (Nini 1882) | Y | | |

1186 | | Proteus anguinus Laurenti | Y | Y | |

1910 | * | Pteromys volans (Sciuropterus russicus) | Y | Y | |

1215 | | Rana latastei Boulenger | Y | Y | |

1306 | | Rhinolophus blasii Peters | Y | Y | |

1305 | | Rhinolophus euryale Blasius | Y | Y | |

1304 | | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber) | Y | Y | |

1303 | | Rhinolophus hipposideros (Bechstein) | Y | Y | |

1302 | | Rhinolophus mehelyi Matschie | Y | Y | |

1134 | | Rhodeus sericeus amarus (Pallas 1776) | Y | | |

1087 | * | Rosalia alpina | Y | Y | |

1374 | * | Rupicapra ornata Neumann | Y | Y | |

1371 | | Rupicapra rupicapra Linnaeus balcanica Bolkay | Y | Y | |

1123 | | Rutilus alburnoides (Steindachner 1866) | Y | | |

1127 | | Rutilus arcasii (Steindachner 1866) | Y | | |

1139 | | Rutilus frisii meidingeri (Heckel 1852) | Y | | Y |

1125 | | Rutilus lemmingii (Steindachner 1866) | Y | | |

1135 | | Rutilus macrolepidotus (Steindachner 1866) | Y | | |

1114 | | Rutilus pigus (Lacepède 1804) | Y | | |

1136 | | Rutilus rubilio (Bonaparte 1837) | Y | | |

1146 | | Sabanejewia aurata (Filippi 1865) | Y | | |

1169 | * | Salamandra salamandra (Linnaeus) aurorae | Y | | |

1175 | | Salamandrina terdigitata | Y | Y | |

1108 | | Salmo macrostigma (Dumeril 1858) | Y | | |

1107 | | Salmo marmoratus Cuvier 1817 | Y | | |

1106 | | Salmo salar Linnaeus 1758 | Y | | Y |

1121 | | Scardinius graecus Stephanidis 1937 | Y | | |

1150 | | Silurus aristotelis (Garman 1890) | Y | | Y |

1181 | | Speleomantes ambrosii | Y | Y | |

1182 | | Speleomantes flavus | Y | Y | |

1180 | | Speleomantes genei | Y | Y | |

1184 | | Speleomantes imperialis | Y | Y | |

1183 | | Speleomantes supramontes | Y | Y | |

1335 | | Spermophilus citellus Linnaeus | Y | | |

1219 | | Testudo graeca | Y | Y | |

1217 | | Testudo hermanni (Gmelin) | Y | Y | |

1218 | | Testudo marginata | Y | Y | |

1166 | | Triturus cristatus (Laurenti) | Y | Y | |

1349 | | Tursiops truncatus (Montagu) | Y | Y | |

1032 | | Unio crassus | Y | Y | |

1354 | * | Ursus arctos Linnaeus | Y | Y | |

1153 | * | Valencia hispanica (Valenciennes 1846) | Y | Y | |

1014 | | Vertigo angustior | Y | | |

1015 | | Vertigo genesii | Y | | |

1013 | | Vertigo geyeri | Y | | |

1016 | | Vertigo moulinsiana | Y | | |

1296 | * | Vipera schweizeri Werner | Y | Y | |

1298 | | Vipera ursinii (Bonaparte) | Y | Y | |

1160 | | Zingel streber (Siebold 1863) | Y | | |

Direktyvos 92/43/EEB II priedo gyvūnų rūšys

Kodas | P | Rūšies pavadinimas | Priedas |

II | IV | V |

1431 | * | Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei | Y | Y | |

1475 | * | Aconitum corsicum Gayer | Y | Y | |

1479 | | Adonis distorta Ten. | Y | Y | |

1517 | | Aeonium gomeraense Praeger | Y | Y | |

1518 | | Aeonium saundersii Bolle | Y | Y | |

1519 | | Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. | Y | Y | |

1516 | | Aldrovanda vesiculosa L. | Y | Y | |

1847 | | Allium grosii Font Quer | Y | Y | |

1508 | | Alyssum pyrenaicum Lapeyr. | Y | Y | |

1615 | | Ammi trifoliatum (H.C. Watson) Trelease | Y | Y | |

1559 | * | Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. | Y | Y | |

1674 | * | Anchusa crispa Viv. | Y | Y | |

1855 | * | Androcymbium psammophilum Svent. | Y | Y | |

1842 | * | Androcymbium rechingeri Greuter | Y | Y | |

1630 | | Androsace mathildae Levier | Y | Y | |

1632 | | Androsace pyrenaica Lam. | Y | Y | |

1807 | | Andryala crithmifolia Ait. | Y | Y | |

1607 | * | Angelica heterocarpa Lloyd | Y | Y | |

1617 | | Angelica palustris (Besser) Hoffm. | Y | Y | |

1766 | * | Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter | Y | Y | |

1553 | | Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra | Y | Y | |

1560 | | Anthyllis lemanniana Lowe | Y | Y | |

1723 | | Antirrhinum charidemi Lange | Y | Y | |

1619 | * | Apium bermejoi Llorens | Y | Y | |

1614 | | Apium repens (Jacq.) Lag. | Y | Y | |

1474 | | Aquilegia bertolonii Schott | Y | Y | |

1473 | | Aquilegia kitaibelii Schott | Y | Y | |

1472 | * | Aquilegia pyrenaica D.C. cazorensis (Heywood) Galiano. | Y | Y | |

1507 | | Arabis sadina (Samp.) P. Cout. | Y | Y | |

1439 | | Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw | Y | Y | |

1470 | * | Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter | Y | Y | |

1453 | | Arenaria provincialis Chater & Halliday | Y | Y | |

1812 | * | Argyranthemum lidii Humphries | Y | Y | |

1824 | | Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. | Y | Y | |

1823 | | Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries | Y | Y | |

1645 | | Armeria berlengensis Daveau | Y | Y | |

1646 | * | Armeria helodes Martini & Pold | Y | Y | |

1637 | | Armeria neglecta Girard | Y | Y | |

1638 | | Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld | Y | Y | |

1644 | * | Armeria rouyana Daveau | Y | Y | |

1636 | | Armeria soleirolii (Duby) Godron | Y | Y | |

1635 | | Anmeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter | Y | Y | |

1765 | * | Artemisia granatensis Boiss. | Y | Y | |

1916 | * | Artemisia laciniata Willd. | Y | Y | |

1917 | * | Artemisia pancicii (Janka) Ronn. | Y | Y | |

1840 | * | Asphodelus bento-rainhae P. Silva | Y | Y | |

1423 | | Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy | Y | Y | |

1802 | * | Aster pyrenaeus Desf. ex. DC. | Y | Y | |

1757 | * | Aster sorrentinii (Tod) Lojac. | Y | Y | |

1543 | * | Astragalus algarbiensis Coss. cx Bunge | Y | Y | |

1558 | * | Astragalus aquilanus Anzalone | Y | Y | |

1557 | | Astragalus centralpinus Braun-Blanquet | Y | Y | |

1548 | * | Astragalus maritimus Moris | Y | Y | |

1544 | | Astragalus tremolsianus Pau | Y | Y | |

1555 | * | Astragalus verrucosus Moris | Y | Y | |

1748 | | Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. | Y | Y | |

1613 | | Athamanta cortiana Ferrarini | Y | Y | |

1822 | * | Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis | Y | Y | |

1811 | | Atractylis preauxiana Schultz. | Y | Y | |

1707 | * | Atropa baetica Willk. | Y | Y | |

1886 | | Avenula hackelii (Henriq.) Holub | Y | Y | |

1755 | * | Azorina vidalii (H.C. Watson) Feer | Y | Y | |

1445 | * | Bassia saxicola (Guss.) A.J.Scott | Y | Y | |

1535 | * | Bencomia brachystachya Svent. | Y | Y | |

1536 | | Bencomia sphaerocarpa Svent. | Y | Y | |

1446 | | Beta patula Ait. | Y | Y | |

1506 | * | Biscutella neustriaca Bonnet | Y | Y | |

1505 | | Biscittella vincentina (Samp.) Rothm. | Y | Y | |

1500 | | Boleum asperum (Pers.) Desvaux | Y | Y | |

1872 | * | Borderea chouardii (Gausen) Heslot | Y | Y | |

1419 | | Botrychium simplex Hitchc. | Y | Y | |

1498 | | Brassica glabrescens Poldini | Y | Y | |

1496 | | Brassica insularis Moris | Y | Y | |

1494 | * | Brassica macrocarpa Guss. | Y | Y | |

1882 | | Bromus grossus Desf. ex DC. | Y | Y | |

1385 | | Bruchia vogesiaca Schwaegr. | Y | | |

1388 | * | Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill | Y | | |

1605 | * | Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. | Y | Y | |

1616 | | Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel | Y | Y | |

1606 | * | Bupleurum kakiskalae Greuter | Y | Y | |

1386 | | Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. | Y | | |

1832 | | Caldesia parnassifolia (L.) Parl. | Y | Y | |

1810 | | Calendula maderensis DC. | Y | Y | |

1751 | * | Campanula sabatia De Not. | Y | Y | |

1659 | | Caralluma burchardii N.E. Brown | Y | Y | |

1760 | * | Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. | Y | Y | |

1899 | | Carex malato-belizii Raymond | Y | Y | |

1897 | * | Carex panormitana Guss. | Y | Y | |

1770 | * | Centaurea alba L. heldreichii (Halacsy) Dostal | Y | Y | |

1830 | * | Centaurea alba L. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler | Y | Y | |

1806 | * | Centaurea attica Nyman megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal | Y | Y | |

1794 | * | Centaurea balearica J.D. Rodriguez | Y | Y | |

1796 | * | Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday | Y | Y | |

1772 | * | Centaurea citricolor Font Quer | Y | Y | |

1801 | | Centaurea corymbosa Pourret | Y | Y | |

1774 | | Centaurea gadorensis G. Bianca | Y | Y | |

1791 | * | Centaurea horrida Badaro | Y | Y | |

1776 | * | Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. | Y | Y | |

1798 | | Centaurea kartschiana Scop. | Y | Y | |

1778 | * | Centaurea lactiflora Halacsy | Y | Y | |

1793 | | Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link herminii (Rouy) Dostal | Y | Y | |

1780 | * | Centaurea niederi Heldr. | Y | Y | |

1799 | * | Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. | Y | Y | |

1782 | * | Centaurea pinnata Pau | Y | Y | |

1795 | | Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca | Y | Y | |

1784 | | Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostàl | Y | Y | |

1785 | | Centaurea vicentina Mariz | Y | Y | |

1655 | * | Centaurium rigualii Esteve Chueca | Y | Y | |

1658 | * | Centaurium somedanum Lainz | Y | Y | |

1746 | | Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot | Y | Y | |

1901 | * | Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. | Y | Y | |

1660 | * | Ceropegia chrysantha Svent. | Y | Y | |

1721 | | Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange lusitanicum R. Fernandes | Y | Y | |

1609 | | Chaerophyllum azoricum Trelease | Y | Y | |

1537 | * | Chamaemeles coriacea Lindl. | Y | Y | |

1814 | | Cheirolophus duranii (Burchard) Holub | Y | Y | |

1828 | | Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub | Y | Y | |

1808 | | Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub | Y | Y | |

1809 | | Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen | Y | Y | |

1826 | | Cirsium latifolium Lowe | Y | Y | |

1596 | | Cistus chinamadensis Bañares & Romero | Y | Y | |

1592 | | Cistus palhinhae Ingram | Y | Y | |

1492 | | Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva | Y | Y | |

1490 | * | Coincya rupestris Rouy | Y | Y | |

1887 | | Coleantus subtilis (Tratt.) Seidl | Y | Y | |

1478 | * | Consilda samia P.H. Davis | Y | Y | |

1663 | * | Convolvulus argyrothamnus Greuter | Y | Y | |

1666 | * | Convolvulus caput-medusae Lowe | Y | Y | |

1664 | * | Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles | Y | Y | |

1667 | * | Convolvulus lopez-socasii Svent. | Y | Y | |

1665 | * | Convolvulus massonii A. Dietr. | Y | Y | |

1488 | * | Coronopus navasii Pau | Y | Y | |

1511 | * | Crambe arborea Webb. ex Christ | Y | Y | |

1510 | | Crambe laevigata DC. ex Christ | Y | Y | |

1513 | * | Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. | Y | Y | |

1786 | * | Crepis crocifolia Bois & Heldr. | Y | Y | |

1787 | | Crepis granatensis (Wilk.) Bianca & M. Cueto | Y | Y | |

1420 | | Culcita macrocarpa C. Presl | Y | Y | |

1902 | | Cypripedium calceolus L. | Y | Y | |

1546 | * | Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl | Y | Y | |

1583 | | Daphne petraea Leybold | Y | Y | |

1584 | * | Daphne rodriguezii Texidor | Y | Y | |

1538 | | Dendriopterium pulidoi Svent. | Y | Y | |

1895 | | Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) | Y | Y | |

1447 | | Dianthus cintranus Bois. & Reuter cintranus Bois. & Reuter | Y | Y | |

1469 | | Dianthus marizii (Samp.) Samp. | Y | Y | |

1468 | | Dianthus rupicola Biv. | Y | Y | |

1383 | | Dichelyma capillaceum (With.) Myr. | Y | | |

1381 | | Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb | Y | | |

1486 | | Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo | Y | Y | |

1485 | * | Diplotaxis siettiana Maire | Y | Y | |

1497 | | Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm | Y | Y | |

1380 | | Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. | Y | | |

1561 | * | Dorycnium spectabile Webb & Berthel | Y | Y | |

1689 | | Dracocephalum austriacum L. | Y | Y | |

1393 | | Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. | Y | | |

1425 | * | Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. | Y | Y | |

1397 | * | Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. | Y | | |

1680 | | Echium candicans L. fil. | Y | Y | |

1677 | * | Echium gentianoides Webb & Coicy | Y | Y | |

1898 | | Eleocharis carniolica Koch | Y | Y | |

1624 | | Erica scoparia L. azorica (Hochst.) D.A. Webb | Y | Y | |

1789 | | Erigeron frigidus Boiss. ex DC. | Y | Y | |

1570 | * | Erodium astragaloides Boiss. & Reuter | Y | Y | |

1569 | | Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco | Y | Y | |

1568 | * | Erodium rupicola Boiss. | Y | Y | |

1502 | | Erucastrum palustre (Pirona) Vis. | Y | Y | |

1604 | | Eryngium alpinum L. | Y | Y | |

1603 | * | Eryngium viviparum Gay | Y | Y | |

1578 | * | Euphorbia handiensis Burchard | Y | Y | |

1576 | | Euphorbia lambii Svent | Y | Y | |

1575 | * | Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann | Y | Y | |

1577 | | Euphorbia stygiana H.C. Watson | Y | Y | |

1573 | | Euphorbia transtagana Boiss. | Y | Y | |

1736 | * | Euphrasia azorica Wats | Y | Y | |

1720 | * | Euphrasia genargentea (Feoli) Diana | Y | Y | |

1734 | | Euphrasia grandiflora Hochst. ex. Seub. | Y | Y | |

1714 | | Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. | Y | Y | |

1610 | | Ferula latipinna Santos | Y | Y | |

1884 | | Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. | Y | Y | |

1888 | | Festuca duriotagana Franco & R. Afonso | Y | Y | |

1885 | | Festuca elegans Boiss. | Y | Y | |

1890 | | Festuca henriquensii Hack. | Y | Y | |

1891 | | Festuca sumilusitanica Franco & Afonso | Y | Y | |

1580 | | Frangula azorica Tutin | Y | Y | |

1661 | * | Galium litorale Guss. | Y | Y | |

1662 | * | Galium viridiflorum Boiss. & Reuter | Y | Y | |

1893 | | Gaudinia hispanica Stace & Tutin | Y | Y | |

1550 | | Genista dorycnifolia Font Quer | Y | Y | |

1547 | | Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci | Y | Y | |

1656 | | Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet | Y | Y | |

1654 | | Gentianella anglica (Pugsley) E.F. Warburg | Y | Y | |

1571 | * | Geranium maderense P.F. Yeo | Y | Y | |

1737 | * | Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel | Y | Y | |

1738 | * | Globularia sarcophylla Svent. | Y | Y | |

1432 | * | Globularia stygia Orph. ex Boiss. | Y | Y | |

1907 | | Goodyera macrophylla Lowe | Y | Y | |

1467 | * | Gypsophila papillosa P. Potra | Y | Y | |

1593 | | Halimium verticillatum (Brot.) Sennen | Y | Y | |

1594 | | Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday | Y | Y | |

1597 | * | Helianthemum bystropogophyllum Svent. | Y | Y | |

1591 | | Helianthemum caput-felis Boiss. | Y | Y | |

1827 | | Helichrysum gossypinum Webb | Y | Y | |

1829 | | Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.) | Y | Y | |

1448 | | Herniaria algarvica Chaudri | Y | Y | |

1449 | | Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco | Y | Y | |

1466 | * | Herniaria latifolia Lapeyr. litardierei Gamisans | Y | Y | |

1462 | | Herniaria maritima Link | Y | Y | |

1892 | | Holcus setiglumis Boiss. & Reuter duriensis Pinto da Silva | Y | Y | |

1851 | | Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm. | Y | Y | |

1422 | | Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis | Y | Y | |

1779 | | Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd; | Y | Y | |

1433 | * | Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson | Y | Y | |

1495 | * | Iberis arbuscula Runemark | Y | Y | |

1503 | | Iberis procumbens Lange microcarpa Franco & Pinto da Silva | Y | Y | |

1487 | * | Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. | Y | Y | |

1499 | | Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. | Y | Y | |

1417 | | Isoetes azorica Durieu & Paiva | Y | Y | |

1416 | | Isoetes boryana Durieu | Y | Y | |

1415 | | Isoetes maliverniana Ces. & De Not. | Y | Y | |

1727 | * | Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan | Y | Y | |

1728 | | Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer | Y | Y | |

1752 | | Jasione crispa (Pourret) Samp. serpentinica Pinto da Silva | Y | Y | |

1753 | | Jasione lusitanica A. DC. | Y | Y | |

1652 | | Jasminum azoricum L. | Y | Y | |

1877 | | Juncus valvatus Link | Y | Y | |

1392 | | Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. | Y | Y | |

1805 | * | Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. | Y | Y | |

1800 | * | Jurinea fontqueri Cuatrec. | Y | Y | |

1444 | * | Kochia saxicola Guss | Y | Y | |

1581 | | Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. | Y | Y | |

1438 | | Kunkeliella subsucculenta Kammer | Y | Y | |

1825 | * | Lactuca watsoniana Trel. | Y | Y | |

1768 | * | Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter | Y | Y | |

1599 | * | Laserpitium longiradium Boiss. | Y | Y | |

1792 | | Leontodon boryi Boiss. ex DC. | Y | Y | |

1759 | | Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. | Y | Y | |

1790 | * | Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell | Y | Y | |

1871 | | Leucojum nicaeense Ard. | Y | Y | |

1788 | | Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link | Y | Y | |

1758 | | Ligularia sibirica (L.) Cass. | Y | Y | |

1649 | * | Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze | Y | Y | |

1650 | | Limonium dendroides Svent. | Y | Y | |

1633 | | Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze lusitanicum (Daveau) Franco | Y | Y | |

1634 | * | Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana | Y | Y | |

1639 | | Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco | Y | Y | |

1640 | | Limonium multiflorum Erben | Y | Y | |

1642 | * | Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana | Y | Y | |

1647 | * | Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding | Y | Y | |

1643 | * | Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. | Y | Y | |

1648 | * | Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan | Y | Y | |

1726 | | Linaria algarviana Chav. | Y | Y | |

1716 | | Linaria coutinhoi Valdés | Y | Y | |

1719 | * | Linaria ficalhoana Rouy | Y | Y | |

1715 | | Linaria flava (Poirer) Desf. | Y | Y | |

1718 | * | Linaria hellenica Turrill | Y | Y | |

1713 | * | Linaria ricardoi Cout. | Y | Y | |

1710 | | Linaria tonzigii Lona | Y | Y | |

1717 | * | Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo | Y | Y | |

1572 | * | Linum muelleri Moris | Y | Y | |

1903 | | Liparis loeselii (L.) Rich. | Y | Y | |

1668 | * | Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes | Y | Y | |

1562 | * | Lotus azoricus P.W. Ball | Y | Y | |

1563 | | Lottus callis-viridis D. Bramwell & D.H. Davis | Y | Y | |

1564 | * | Lotus kunkelii (K. Chueca) D. Bramwell & al. | Y | Y | |

1831 | | Luronium natans (L.) Raf. | Y | Y | |

1598 | * | Lythrum flexuosum Lag. | Y | Y | |

1379 | | Manma triandra (Scop.) Grolle | Y | | |

1539 | | Marcetella maderensis (Born.) Svent. | Y | Y | |

1430 | * | Marsilea azorica Launert & Paiva | Y | Y | |

1427 | | Marsilea batardae Launert | Y | Y | |

1428 | | Marsilea quadrifolia L. | Y | Y | |

1429 | | Marsilea strigosa Wiild. | Y | Y | |

1390 | * | Marsupella profunda Lindb. | Y | | |

1579 | | Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. | Y | Y | |

1389 | | Meesia longiseta Hedw. | Y | | |

1612 | | Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. | Y | Y | |

1556 | | Melilotus segetalis (Brot.) Ser. fallax Franco | Y | Y | |

1697 | * | Micromeria taygetea P.H. Davis | Y | Y | |

1879 | | Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco & Cabezudo | Y | Y | |

1458 | | Moehringia tommasinii Marches. | Y | Y | |

1520 | | Monanthes wildpretii Bañares & Scholz | Y | Y | |

1620 | | Munizia edulis Lowe | Y | Y | |

1850 | * | Muscari gussonei (Parl.) Tod. | Y | Y | |

1754 | | Musschia aurea (L.f.) DC. | Y | Y | |

1756 | * | Musschia wollastonii Lowe | Y | Y | |

1678 | | Myosofis azorica H.C. Watson | Y | Y | |

1669 | | Myosotis lusitanica Schuster | Y | Y | |

1679 | | Myosotis maritima Hochst. in Seub. | Y | Y | |

1670 | | Myosotis rehsteineri Wartm. | Y | Y | |

1673 | | Myosotis retusifolia R. Afonso | Y | Y | |

1435 | * | Myrica rivas-martinezii Santos. | Y | Y | |

1833 | | Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt | Y | Y | |

1865 | | Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley | Y | Y | |

1863 | | Narcissus calcicola Mendonça | Y | Y | |

1862 | | Narcissus cyclamineus DC. | Y | Y | |

1860 | | Narcissus fernandesii G. Pedro | Y | Y | |

1859 | | Narcissus humilis (Cav.) Traub | Y | Y | |

1858 | * | Narcissus nevadensis Pugsley | Y | Y | |

1857 | | Narcissus pseudonarcissus L. nobilis (Haw.) A. Fernandes | Y | Y | |

1870 | | Narcissus scaberulus Henriq. | Y | Y | |

1868 | | Narcissus triandrus (Salisb.) D.A. Webb capax (Salisb.) D.A. Webb | Y | Y | |

1869 | | Narcissus viridiflorus Schousboe | Y | Y | |

1600 | * | Naufraga balearica Constans & Cannon | Y | Y | |

1683 | | Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy | Y | Y | |

1684 | * | Nepeta sphaciotica P.H. Davis | Y | Y | |

1396 | | Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. | Y | | |

1709 | | Odontites granatensis Boiss. | Y | Y | |

1729 | | Odontites holliana (Lowe) Benth. | Y | Y | |

1601 | * | Oenanthe conioides Lange | Y | Y | |

1621 | | Oenanthe divaricata (R.Br.) Mabb. | Y | Y | |

1675 | | Omphalodes kuzinskyana Willk. | Y | Y | |

1676 | * | Omphalodes littoralis Lehm. | Y | Y | |

1549 | * | Ononis hackelii Lange | Y | Y | |

1815 | * | Onopordum carduelinum Bolle | Y | Y | |

1821 | * | Onopordum nogalesii Svent. | Y | Y | |

1418 | | Ophioglossum polyphyllum A. Braun | Y | Y | |

1905 | * | Ophrys lunulata Parl. | Y | Y | |

1685 | | Origanum dictamnus L. | Y | Y | |

1387 | | Orthotrichum rogeri Brid. | Y | | |

N201 | | Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. | Y | Y | |

1481 | | Paeonia clusii F.C. Stern rhodia (Stearn) Tzanoudakis | Y | Y | |

1482 | | Paeonia parnassica Tzanoudakis | Y | Y | |

1514 | * | Parolinia schizogynoides Svent. | Y | Y | |

1816 | * | Pericallis hadrosoma Svent. | Y | Y | |

1602 | | Petagnia saniculifolia Guss. | Y | Y | |

1395 | | Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. | Y | | |

1456 | | Petrocoptis grandiflora Rothm. | Y | Y | |

1454 | | Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. | Y | Y | |

1451 | | Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez-Casas | Y | Y | |

1817 | | Phagnalon benettii Lowe | Y | Y | |

1894 | | Phalaris maderensis (Menezes) Menezes | Y | Y | |

1896 | | Phoenix theophrasti Greuter | Y | Y | |

1653 | | Picconia azorica (Tutin) Knobl. | Y | Y | |

1741 | | Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper | Y | Y | |

1532 | * | Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait. | Y | Y | |

1742 | | Plantago algarbiensis Samp. | Y | Y | |

1743 | | Plantago almogravensis Franco | Y | Y | |

1744 | | Plantago malato-belizii Lawalree | Y | Y | |

1440 | | Polygonum praelongum Coode & Cullen | Y | Y | |

1412 | * | Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. | Y | Y | |

1534 | | Potentilla delphinensis Gren . & Godron | Y | Y | |

1627 | * | Primula apennina Widmer | Y | Y | |

1628 | | primula palinuri Petagna | Y | Y | |

1540 | | Prunus lusitanica L. azorica (Mouillef.) Franco | Y | Y | |

1878 | | Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub | Y | Y | |

1889 | | Puccinellia pungens (Pau) Paunero | Y | Y | |

1477 | | Pulsatilla patens (L.) Miller | Y | Y | |

1476 | | Ranunculus weyleri Mares | Y | Y | |

1515 | * | Reseda decursiva Forssk. | Y | Y | |

1531 | * | Ribes sardoum Martelli | Y | Y | |

1384 | | Riccia breidleri Jur. ex Steph. | Y | | |

1391 | | Riella helicophylla (Mont.) Hook. | Y | | |

1608 | | Rouya polygama (Desf.) Coincy | Y | Y | |

1442 | | Rumex azoricus Rech. fil. | Y | Y | |

1441 | | Rumex rupestris Le Gall | Y | Y | |

1443 | * | Salicornia veneta Pignatti & Lausi | Y | Y | |

1434 | | Salix salvifolia Brot. australis Franco | Y | Y | |

1745 | * | Sambucus palmensis Link | Y | Y | |

1622 | | Sanicula azorica Guthnick ex Seub. | Y | Y | |

1777 | | Santolina impressa Hoffmanns. & Link | Y | Y | |

1775 | | Santolina semidentata Hoffmanns. & Link | Y | Y | |

1525 | | Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb | Y | Y | |

1527 | | Saxifaga florulenta Moretti | Y | Y | |

1528 | | Saxifraga hirculus L. | Y | Y | |

1524 | | Saxifraga tombeanensis Loiss. ex Engl. | Y | Y | |

1747 | | Scabiosa nitens Roemer & J.A. Schultes | Y | Y | |

1394 | | Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell. | Y | | |

1854 | | Scilla maderensis Menezes | Y | Y | |

1521 | | Sedum brissemoretii Raymond-Hamet | Y | Y | |

1853 | | Semele maderensis Costa | Y | Y | |

1804 | * | Senecio elodes Boiss. ex DC. | Y | Y | |

1803 | | Senecio nevadensis Boiss. & Reuter | Y | Y | |

1611 | * | Seseli intricatum Boiss. | Y | Y | |

1730 | | Sibthorpia peregrina L. | Y | Y | |

1703 | * | Sideritis cystosiphon Svent. | Y | Y | |

1699 | * | Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle | Y | Y | |

1688 | | Sideritis incana L. glauca (Cav.) Malagarriga | Y | Y | |

1700 | | Sideritis infernalis Bolle | Y | Y | |

1687 | | Sideritis javalambrensis Pau | Y | Y | |

1704 | | Sideritis marmorea Bolle | Y | Y | |

1692 | | Sideritis serrata Cav. ex Lag. | Y | Y | |

1450 | | Silene cintrana Rothm. | Y | Y | |

1461 | * | Silene hicesiae Brullo & Signorello | Y | Y | |

1464 | | Silene hifacensis Rouy ex Willk. | Y | Y | |

1459 | * | Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. | Y | Y | |

1457 | | Silene longicilia (Brot.) Otth. | Y | Y | |

1455 | | Silene mariana Pau | Y | Y | |

1463 | * | Silene orphanidis Boiss. | Y | Y | |

1452 | * | Silene rothmaleri Pinto da Silva | Y | Y | |

1465 | * | Silene velutina Pourret ex Loisel. | Y | Y | |

1512 | | Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe | Y | Y | |

1501 | | Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo | Y | Y | |

1493 | | Sisymbrium supinum L. | Y | Y | |

1705 | * | Solanum lidii Sunding | Y | Y | |

1625 | | Soldanella villosa Darracq. | Y | Y | |

1671 | | Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci | Y | Y | |

1541 | | Sorbus maderensis (Lowe) Docle | Y | Y | |

1471 | | Spergularia azorica (Kindb.) Lebel | Y | Y | |

1398 | | Sphagnum pylaisii Brid. | Y | | |

1818 | | Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt | Y | Y | |

1883 | * | Stipa austroitalica Martinovsky | Y | Y | |

1881 | * | Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz | Y | Y | |

1918 | * | Stipa styriaca Martinovsky | Y | Y | |

1880 | * | Stipa veneta Moraldo | Y | Y | |

1819 | | Sventenia bupleuroides Font Quer | Y | Y | |

1672 | * | Symphytum cycladense Pawl. | Y | Y | |

1820 | * | Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth | Y | Y | |

1399 | | Tayloria rudolphiana (Gasrov) B.& G. | Y | | |

1565 | * | Teline rosmarinifalia Webb & Berthel. | Y | Y | |

1566 | * | Teline salsoloides Arco & Acebcs. | Y | Y | |

1701 | | Teucrium abutiloides L'Hér | Y | Y | |

1702 | | Teucrium betonicum L'Hér | Y | Y | |

1693 | | Teucrium lepicephalum Pau | Y | Y | |

1694 | | Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday | Y | Y | |

1382 | * | Thamnobryum fernandesii Sérgio | Y | | |

1437 | | Thesium ebracteatum Hayne | Y | Y | |

1618 | | Thorella verticillatinundata (Thore) Brig. | Y | Y | |

1695 | * | Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link | Y | Y | |

1681 | | Thymus carnosus Boiss. | Y | Y | |

1682 | * | Thymus cephalotos L. | Y | Y | |

1421 | | Trichomanes speciosum Willd. | Y | Y | |

1545 | | Trifolium saxatile All. | Y | Y | |

1595 | * | Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira | Y | Y | |

1731 | | Verbascum litigiosum Samp. | Y | Y | |

1733 | | Veronica micrantha Hoffmanns. & Link | Y | Y | |

1732 | * | Veronica oetaea L.-A. Gustavson | Y | Y | |

1552 | * | Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez | Y | Y | |

1567 | | Vicia dennesiana H.C. Watson | Y | Y | |

1585 | * | Viola hispida Lam. | Y | Y | |

1589 | | Viola jaubertiana Mares & Vigineix | Y | Y | |

1586 | | Viola paradoxa Lowe | Y | Y | |

1426 | | Woodwardia radicans (L.) Sm. | Y | Y | |

1436 | | Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. | Y | Y | |

D priedėlis

Apsaugos statuso kategorijos kiekvienoje valstybėje narėje nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu

BELGIË/BELGIQUE (BE)

Kategorija | Kodas | Tipas |

BE00 | AUCUN STATUT DE PROTECTION — GEEN BECHERMINGSSTATUS |

A | BE01 | Réserve naturelle domaniale — Staatsnatuurreservaat |

BE02 | Réserve naturelle agrée — Erkend natuurreservaat |

BE03 | Bosreservaat |

BE04 | Réserve forestière |

BE05 | Parc naturel — Natuurpark |

BE06 | Erkend bosreservaat |

B | BE11 | Berschermd duingebiet |

BE12 | Site classé — Gerangschikt landschap |

BE13 | Openbaar bos |

BE14 | Zone naturelle d'intérêt scientifique ou Réserve naturelleR/N-gebied |

BE15 | Autres — Andere |

C | BE21 | Réserve naturelle privée — Privaat natuurreservaat |

DANMARK (DK)

Kategorija | Kodas | Tipas |

DK00 | STATUS: UBESKYTTET |

A | DK01 | Fredet område |

DK02 | Videnskabeliegt reservat |

DK03 | Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens regler |

DK04 | Fortidsminde |

DK05 | Vildtreservat |

DK06 | Større nationalt naturområde |

DK07 | Nationalt biologisk interesseområde |

DK08 | Marint biologisk interesseområde |

B | DK11 | Naturskovsområde |

DK12 | Regionalt biologisk interesseområde |

DK13 | Regional spredningskorridor |

C | DK21 | Ejet af private fonde |

DEUTSCHLAND (DE)

Kategorija | Kodas | Tipas |

DE00 | OHNE SCHUTZSTATUS |

A | DE01 | Nationalpark |

DE02 | Naturschitzgebiet |

DE03 | Flächenhaftes Naturdenkmal |

DE04 | Geschützter Landschaftsbestandteil |

DE05 | NATURPARK (SOWEIT RELEVANT) |

DE06 | Artenschon- und Artenschutzgebiete |

DE07 | Landschaftsschutzgebiet |

B | DE11 | Waldschutzgebiet ohne forstliche Nutzung |

DE12 | Waldschutzgebiet mit eingeschränkter Nutzung |

DE13 | Schutzwald (Boden-, Erosions-, Lawinenschutz) |

C | DE21 | Im Besitz/Eigentum einer Naturschutzorganisation |

ELLAS (GR)

Kategorija | Kodas | Tipas |

GR00 | NO PROTECTION STATUS |

A | GR01 | Absolute nature reserve area |

GR02 | Absolute nature reserve zone in nature (woodland) park |

GR03 | Absolute marine reserve zone in marine park |

GR04 | Absolute nature reserve in ecodevelopment area |

GR05 | Core strict nature reserve in national park |

GR06 | Natural monument and landmark (protected as strict nature reserve) |

GR07 | Nature reserve area |

GR08 | Nature reserve zone in nature (woodland) park |

GR09 | Marine reserve zone in marine park |

GR10 | Nature reserve zone in ecodevelopment area |

GR11 | Peripheral zone of National park |

GR12 | Aesthetic forest |

B | GR21 | Game breeding station |

GR22 | Game refuge |

GR23 | Controlled hunting area |

GR24 | Protected forest |

GR25 | Multiple use management zone in nature (woodland) park |

GR26 | Multiple use management zone in marine park |

GR27 | Multiple use management zone in ecodevelopment area |

GR28 | Protected significant natural formations |

C | GR31 | Land owned by a non-governmental organization for nature conservation |

ESPAÑA (ES)

Kategorija | Kodas | Tipas |

ES00 | SIN ESTATUTO DE PROTECCIÓN |

A | ES01 | Reserva Biológica Nacional |

ES02 | Reserva Integral |

ES03 | Reserva Marina |

ES04 | Reserva Natural |

ES05 | Reserva Natural de Fauna Salvaje |

ES06 | Reserva Natural Parcial |

ES07 | Reserva Integral Natural |

ES08 | Parque Nacional |

ES09 | Parque Nacional (Red Estatal) |

ES10 | Parque Natural |

ES11 | Parque Regional |

ES12 | Parque |

ES13 | Paraje Natural |

ES14 | Paraje Natural de Interés National |

ES15 | Paraje Natural de la Comunitad Valenciana |

ES16 | Sitio Natural de Interés Nacional |

ES17 | Área Natural de Especial Interés |

ES18 | Enclave Natural |

ES19 | Monumento Natural |

ES20 | Monumento Natural de Interés Nacional |

ES21 | Paisaje Protegido |

C | ES31 | Reserva privada |

FRANCE (FR)

Kategorija | Kodas | Tipas |

FR00 | AUCUN STATUT DE PROTECTION |

A | FR01 | Parc national (zone centrale) |

FR02 | Parc national (réserve intégrale) |

FR03 | Réserve naturelle (par décret) |

FR04 | Réserve naturelle volontaire |

FR05 | Arrêté préfectoral de protection de biotope |

FR06 | Réserve biologique domaniale intégrale |

FR07 | Réserve biologique domaniale dirigée |

FR08 | Réserve biologique forestière |

B | FR11 | Forêt de protection |

FR12 | Site/Monument inscrit |

FR13 | Site/Monument classé |

FR14 | Site acquis par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |

FR15 | Parc naturel régional |

FR16 | Parc national (zone péripherique) |

FR17 | Réserve nationale de chasse |

FR18 | Réserve de chasse du domaine public maritime |

FR19 | Réserve de chasse du domaine public fluvial |

FR20 | Réserve de chasse approuvée |

FR21 | Réserve de pêche du domaine public fluvial |

FR22 | Réserve conventionnelle |

FR23 | Forêt domaniale |

FR24 | Forêt communale bénéficiant du régime forestier |

C | FR31 | Site acquis par un conservatoire des sites |

FR32 | Site acquis par le département |

FR33 | Réserve libérale (à caractère privé) |

IRELAND (IE)

Kategorija | Kodas | Tipas |

IE00 | NO PROTECTION STATUS |

A | IE01 | National nature reserve Section 15 of Wildlife Act 1976 |

IE02 | National nature reserve Section 16 of Wildlife Act 1976 |

IE03 | National park |

IE04 | Refuge for fauna Wildlife Act 1976 |

IE05 | No shooting area (Wildfowl Sanctuary) Wildlife Act 1976 |

B | IE11 | Fresh waters designated under terms of Directive 87/659/CEE — S.I. 293 of 1988 |

IE12 | Tree preservation order Planning Acts 1963 and subsequent |

IE13 | Special amenity area order — Planning Acts 1963 and subsequent |

C | IE21 | Land owned by a non-governmental organization for nature conservation |

ITALIA (IT)

Kategorija | Kodas | Tipas |

IT00 | NESUN TIPO DI PROTEZIONE |

A | IT01 | Parco nazionale |

IT02 | Riserva naturale statale |

IT03 | Parco naturale interregionale |

IT04 | Parco naturale regionale/provinciale |

IT05 | Riserva naturale regionale/provinciale |

IT06 | Monumenti naturali |

IT07 | Oasi di protezione della fauna |

B | IT11 | Bellezze naturali |

IT12 | Arce di verde urbano |

IT13 | Vincoli idrogeologici |

IT14 | Aree di protezione di sorgenti d'acqua |

C | IT21 | Oasi di protezione costituite da soggetti privati |

IT22 | Fondi chiusi |

LUXEMBOURG (LU)

Kategorija | Kodas | Tipas |

LU00 | AUCUN STATUT DE PROTECTION |

A | LU01 | Zone verte |

LU02 | Zone protégée |

LU03 | Site éco |

LU04 | Paysage protégé |

LU05 | Parc naturel |

B | LU11 | Sites et monuments |

LU12 | Réserve de chasse domaniale |

LU13 | Réserve de chasse communale |

LU14 | Réserve piscicole |

LU15 | Zone et secteur de protection des eaux |

C | LU31 | Réserve naturelle privée |

NEDERLAND (NL)

Kategorija | Kodas | Tipas |

NL00 | GEEN BECHERMINGSSTATUS |

A | NL01 | Natuurbeschermingswet |

C | NL21 | Natuurreservaat met beheerssubsidie |

NL22 | Nationaal park |

NL23 | Relatienota-beheersgebieden |

ÖSTERREICH (AT)

Kategorija | Kodas | Tipas |

AT00 | OHNE SCHUTZSTATUS |

A | AT01 | Nationalpark |

AT02 | Naturpark |

AT03 | Naturschutzgebiet |

AT04 | Landschaftsschutzgebiet |

AT05 | Ruhegegiet |

AT06 | Geschützter Landschaftsteil |

AT07 | Geschützte Grünbestände |

AT08 | Geschützte Naturgebiete von örtlicher Bedeutung |

AT09 | Sonstige Lanschaftsteile |

AT10 | Naturdenkmal |

AT11 | Naturhölen |

AT12 | Baumschutz (in der Stadt Salzburg) |

AT13 | Moorschutz |

AT14 | Feuchtgebietsschutz |

AT15 | Auwaldschutz |

AT16 | Schutz stehender Gewässer (einschließlich Uferbereich) |

AT17 | Schutz fließender Gewässer (einschließlich Uferbereich) |

AT18 | Schutz der Gletscher |

AT19 | Schutz der Alpinregion (bzw. d. Alpinen Ödlandes) |

AT20 | Seltene und bedrohte Tierarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume |

AT21 | Seltene und bedrohte Pflanzenarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume |

AT22 | Pilze |

B | AT31 | Naturwaldzellen (Forstrecht) |

AT32 | Erholungswald (Forstrecht) |

AT33 | Schutzwald (Forstrecht) |

AT34 | Wasserschutzgebiete (Wasserrecht) |

AT35 | Wasserschongebiete (Wasserrecht) |

AT36 | Ökologisch besonders wertvolle Gebiete (Raumordnung) |

C | AT41 | Moorerhaltungsprämien |

AT42 | Mähprämien in Streuwiesen |

AT43 | Mähprämien in sonstigen Feuchtwiesen |

AT44 | Mähprämien in Halbtrockenrasen |

AT45 | Weideverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten) |

AT46 | Beweidungsprämien (zumeist in Halbtrockenrasen oder Almbereich). |

AT47 | Lärchenwieseprämien (zur Erhaltung der traditionellen Kulturform "Lärchenwiese") |

AT48 | Düngeverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten und Halbtrockenrasen) |

AT49 | Almbewirtschaftungsprämien |

AT50 | Prämien für Außernutzungstellung von ökologisch wertvollen Gebieten wie Naturwäldern, Auwäldern |

PORTUGAL (PT)

Kategorija | Kodas | Tipas |

PT00 | SEM ESTATUTO DE PROTECÇÃO |

A | PT01 | Reserva integral |

PT02 | Refúgio ornitológico |

PT03 | Reserva botânica |

PT04 | Reserva zoológica |

PT05 | Area ornitológica a recuperar |

PT06 | Parque national |

PT07 | Reserva natural |

PT08 | Parque natural |

PT09 | Monumento natural |

PT10 | Sítio classificado |

PT11 | Paisagem protegida |

B | PT21 | Reserva ecólogica national |

PT22 | Domínio público hídrico |

PT23 | Reserva agricola national |

PT24 | Mata national |

PT25 | Reserva florestal natural integral |

PT26 | Reserva florestal natural parcial |

PT27 | Reserva florestal de recreio |

PT28 | Zona de caça proibida |

PT29 | Reserva de caça |

PT30 | Zona de caça nacional |

PT31 | Zona de pesca proibida |

PT32 | Zona de pesca reservada |

PT33 | Zona de defesa e controlo urbano |

C | PT41 | Sito de interesse biológico |

SUOMI / FINLAND (FI)

Kategorija | Kodas | Tipas |

FI00 | EI SUOJELTU |

A | FI01 | Luonnonpuisto ( Strict nature reserve) |

FI02 | Kansallispuisto ( National park) |

FI03 | Valtion luonnonsuojelualue ( State nature reserve) |

FI04 | Luonnonmuistomerkki valtion maalla ( Natural monument on state-owened land) |

B | FI11 | Erämaa-alue ( Wilderness area) |

FI12 | Valtion retkeilyalue ( State hiking area) |

FI13 | Metsähallituksen päätöksellä suojeltu valtion metsä ( State forest protected by decision of the Forest and Park Serevice) |

FI14 | Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue ( Esker or rock area protected by the Land Extraction Act) |

FI15 | Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö ( Water system proptected by the Act on Protection of Rapids) |

C | FI16 | Yksityinen luonnonsuojelualue ( Private nature reserve) |

FI17 | Luonnonmuistomerkki yksityismaala ( Natural monument on private land) |

SVERIGE (SE)

Kategorija | Kodas | Tipas |

SE00 | UTAN SKYDDSSTATUS |

A | SE01 | Nationalpark ( National park) |

SE02 | Naturreservat ( Nature reserve) |

SE03 | Naturvardsområde ( Nature conservation area) |

SE04 | Biotopskydd ( Habitat protection) |

SE05 | Samrådsområde ( Consultation area) |

SE06 | Särskilt skydd för djur eller växtart inom ett område ( Wildlife sanctuary) |

UNITED KINGDOM (UK)

Kategorija | Kodas | Tipas |

UK00 | NO PROTECTION STATUS |

A | UK01 | National nature reserve |

UK02 | Marine nature reserve |

UK03 | Area of special protection for birds |

UK04 | Site of special scientific interest / Area of special scientific interest (Northern Ireland) |

C | UK21 | Land owened by a non-governmental organization for nature conservation |

E priedėlis

Vietovės apsaugos statusui įtaką darantys poveikiai ir veikla

Kodas | Kategorija |

| Žemės ūkis, miškininkystė |

100 | Auginimas |

101 | auginimo praktikos modifikacija |

102 | šienavimas/pjovimas |

110 | Pesticidų naudojimas |

120 | Tręšimas |

130 | Drėkinimas |

140 | Ganymas |

141 | ganyklų sistemų apleidimas |

150 | Žemės ūkio paskirties žemės sklypų restruktūrizavimas |

151 | tvorų ir miškelių pašalinimas |

160 | Bendrasis miškininkystės valdymas |

161 | miškų sodinimas |

162 | dirbtinis sodinimas |

163 | miškų persodinimas |

164 | miškų kirtimas |

165 | pomiškio pašalinimas |

166 | sausuolių ir džiūvančių medžių pašalinimas |

167 | eksploatavimas neatsodinant |

170 | Gyvūnų veisimas |

171 | poskiepių maitinimas |

180 | Deginimas |

190 | Žemės ūkio ir miškininkystės veikla, neminima pirmiau |

| Žvejyba, medžioklė ir rinkimas |

200 | Žuvų ir kiaukutinių akvakultūros |

210 | Profesionali žvejyba |

211 | žvejyba nustatytoje vietovėje |

212 | žvejyba tralu |

213 | žvejyba dreifuojančiais tinklais |

220 | Laisvalaikio žvejyba |

221 | žvejojimas su masalu |

230 | Medžioklė |

240 | Faunos ėmimas / šalinimas, bendrai |

241 | rinkimas (vabzdžiai, ropliai, amfibiniai…) |

242 | ėmimas iš lizdų (sakalai) |

243 | gaudymas spąstais, nuodijimas, brakonieriavimas |

244 | kitos faunos ėmimo formos |

250 | Floros ėmimas / šalinimas, bendrai |

251 | gėlių stočių plėšimai |

290 | Medžioklės, žvejybos arba rinkimo veikla, neminima pirmiau |

| Kasyba ir medžiagų gavyba |

300 | Smėlio ir žvyro gavyba |

301 | karjerų |

302 | paplūdimio medžiagų išėmimas |

310 | Durpių gavyba |

311 | durpių pjovimas rankiniu būdu |

312 | durpių išėmimas mechaniniu būdu |

320 | Naftos arba dujų žvalgymas ir gavyba |

330 | Kasyklos |

331 | atvira kasyba |

332 | požeminės kasyklos |

340 | Druskų darbai |

390 | Kasybos ir gavybos veikla, neminima pirmiau |

| Urbanizacija, industrializacija ir panaši veikla |

400 | Urbanizuotos vietovės, apgyvendintos žmonių |

401 | nuolatinė urbanizacija |

402 | nenuolatinė urbanizacija |

403 | išsklaidytas apgyvendinimas |

409 | kiti apgyvendinimo tipai |

410 | Pramoninės arba komercinės vietovės |

411 | gamykla |

412 | pramoninė įranga |

419 | kitos pramoninės / komercinės vietovės |

420 | Išmetimas |

421 | namų ūkio atliekų išmetimas |

422 | pramoninių atliekų išmetimas |

423 | inertinių medžiagų išmetimas |

424 | kiti išmetimai |

430 | Žemės ūkio struktūros |

440 | Medžiagų saugojimas |

490 | Kita urbanizacijos, industrializacijos ir panaši veikla |

| Transportavimas ir ryšiai |

500 | Ryšio tinklai |

501 | keliai, takai, dviračių takai |

502 | keliai, automagistralės |

503 | geležinkelio linijos, TGV |

504 | uostų vietovės |

505 | oro uostai |

506 | aerodromai, sraigtasparnių aikštelės |

507 | tilai, viadukai |

508 | tuneliai |

509 | kiti ryšių tinklai |

510 | Energijos perdavimas |

511 | elektros linijos |

512 | vamzdynai |

513 | kitos energijos perdavimo formos |

520 | Laivyba |

530 | Pagerintas priėjimas prie vietovės |

590 | Kitos transportavimo ir ryšių formos |

| Laisvalaikis ir turizmas (kai kas įtraukta pirmiau kitose pozicijose) |

600 | Sporto ir laisvalaikio struktūros |

601 | golfo laukai |

602 | slidinėjimo kompleksai |

603 | stadionai |

604 | bėgimo takeliai |

605 | hipodromai |

606 | atrakcionų parkai |

607 | sporto aikštelės |

608 | stovyklavietės ir karavanai |

609 | kiti sporto / laisvalaikio kompleksai |

610 | Aiškinamieji centrai |

620 | Lauko sporto ir laisvalaikio veikla |

621 | jūrinis sportas |

622 | vaikščiojimas, jodinėjimas žirgais ir važinėjimas nemotorinėmis transporto priemonėmis |

623 | motorinės transporto priemonės |

624 | alpinizmas, kopimas į uolas, speliologija |

625 | sklandymas, delta sklandytuvais, parasparniais, oro balionais |

626 | slidinėjimas, greitojo kalnų nusileidimo trasomis |

629 | kita lauko sporto ir laisvalaikio veikla |

690 | Kitas laisvalaikio ir turizmo poveikis, neminimas pirmiau |

| Tarša ir kitas žmogaus poveikis/veikla |

700 | Teršimas |

701 | vandens teršimas |

702 | oro teršimas |

703 | dirvožemio teršimas |

709 | kitos arba maišytos teršimo formos |

710 | Triukšmavimas |

720 | Mynimas, piktnaudžiavimas |

730 | Kariniai manevrai |

740 | Vandalizmas |

790 | Kitas taršos arba žmogaus poveikis/veikla |

| Žmogaus sukelti hidraulinių sąlygų pokyčiai (pelkynų ir jūros aplinkos) |

800 | Sąvartynai, melioracija ir arimas, bendrai |

801 | polderizacija |

802 | žemės iš jūros, upės žiočių arba pelkių atgavimas |

803 | griovių, pylimų, tvenkinių, balų, pelkių arba duobių užpylimas |

810 | Drenažas |

811 | jūros ir sausumos augalijos tvarkymas drenažo tikslais |

820 | Nuosėdų (purvo…) pašalinimas |

830 | Kanalų kasimas |

840 | Užtvindymas |

850 | Hidrografinio veikimo keitimas, bendrai |

851 | jūros srovių keitimas |

852 | vidaus vandenų srovių struktūrų keitimas |

853 | vandens lygio tvarkymas |

860 | Išvertimas, dugno valymo atliekų išmetimas |

870 | Pylimai, užtvankos, dirbtiniai paplūdimiai, bendrai |

871 | jūros arba pakrantės apsaugos darbai |

890 | Kiti žmogaus sukelti hidraulinių sąlygų pokyčiai |

| Natūralūs procesai (biotiniai ir abiotiniai) |

900 | Erozija |

910 | Dumblėjimas |

920 | Išdžiūvimas |

930 | Panardinimas |

940 | Gamtinės katastrofos |

941 | potvyniai |

942 | lavinos |

943 | vietovės griuvimas, nuošliaužos |

944 | audros, ciklonai |

945 | vulkaniniai reiškiniai |

946 | žemės drebėjimas |

947 | potvynio bangos |

948 | gaisras (natūralus) |

949 | kitos gamtinės katastrofos |

950 | Bioceninė evoliucija |

951 | organinių medžiagų kaupimas |

952 | eutrofikacija |

953 | rūgštėjimas |

954 | rūšių antplūdis |

960 | Tarprūšiniai faunos santykiai |

961 | konkurencija (pavyzdžiui: kirai/žuvėdros) |

962 | parazitizmas |

963 | naujos ligos |

964 | genetinė tarša |

965 | agresyvumas |

966 | priešiškumas, kylantis iš naujų rūšių |

967 | priešiškumas tarp naminių gyvūnų |

969 | kitos arba maišytos tarprūšinių faunos konkurencijos formos |

970 | Tarprūšiniai floros santykiai |

971 | konkurencija |

972 | parazitizmas |

973 | naujos ligos |

974 | genetinė tarša |

975 | dulkinimo medžiagų trūkumas |

976 | laukinių rūšių žala |

979 | kitos arba maišytos tarprūšinės floros konkurencijos formos |

990 | Kiti gamtiniai procesai |

[1] Šaltinis: SEC 2.05, 13.07.

[2] Neskaitant Švedijos, kurios visą teritoriją sudaro vienintelis NUTS 1 regionas.

--------------------------------------------------

Top