EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0138

1997 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimas, nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekųTekstas svarbus EEE.

OL L 52, 1997 2 22, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2005; panaikino 32005D0270

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/138/oj

31997D0138Oficialusis leidinys L 052 , 22/02/1997 p. 0022 - 0030


Komisijos sprendimas

1997 m. vasario 3 d.

nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

(tekstas svarbus EEE)

(97/138/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [1], ypač į jos 12 straipsnio 3 dalį,

kadangi, remiantis praktine patirtimi, formas ir duomenų sistemą reikėtų reguliariai tikrinti ir prireikus pataisyti;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 94/62/EB 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas, taikomas visoms į Bendrijos rinką išleidžiamoms pakuotėms ir visoms pakuočių atliekoms, nurodytoms Direktyvos 94/62/EB 2 straipsnio 1 dalyje, yra skirtas nustatyti pakuočių ir pakuočių atliekų duomenų bazių sistemų formas, kurios nustatomos siekiant padėti valstybėms narėms ir Komisijai kontroliuoti Direktyvoje 94/62/EB nustatytų tikslų įgyvendinimą.

Šios formos yra skirtos suderinti rengiamų duomenų savybes ir pateikimą bei suderinti valstybių narių duomenis.

2 straipsnis

Šiame sprendime:

- kur tinkama, taikomi Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnyje pateikti sąvokų apibrėžimai,

- "sudėtinė pakuotė" – tai pakuotė, sudaryta iš įvairių skirtingų medžiagų, kurios negali būti atskirtos rankomis ir kurių kiekvienos svoris neturi viršyti procentais nustatyto kiekio, kuris nustatytas Direktyvos 94/62/EB 21 straipsnyje nustatyta tvarka. Galimos lengvatos kai kurioms medžiagoms gali būti nustatomos vadovaujantis ta pačia tvarka.

3 straipsnis

Prieduose pateiktos formos yra pildomos kiekvienais metais, pradedant nuo 1997 m. Visi kiekvienų kalendorinių metų duomenys Komisijai pateikiami per 18 mėnesių nuo atitinkamų metų pabaigos. Jie Komisijai taip pat pateikiami nacionalinėse ataskaitose, kurios pildomos pagal Direktyvos 94/62/EB 17 straipsnį.

4 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamą kokybinę informaciją apie pakuotėse esančių sunkiųjų metalų koncentracijos lygį kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB 11 straipsnyje bei apie nuodingų ir kitų pavojingų medžiagų buvimą kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB II priedo 1 punkto trečioje įtraukoje.

Valstybės narės taip pat pateikia Komisijai kiekybinę informaciją apie pakuočių atliekas, kurios laikomos pavojingomis dėl užterštumo produkto sudėtinėmis dalimis kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 91/689/EEB [2] ir Tarybos sprendime 94/904/EEB [3], ypač jeigu jos netinkamo naudoti.

Ataskaita turi būti pateikiama Komisijai ne vėliau kaip iki pirmojo penkerių metų etapo, nurodyto Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalyje, pabaigos. Ataskaita turi būti pakartotinai pateikiama paskesniais penkerių metų periodais.

5 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai užpildytas formas, nustatytas šiame sprendime, kartu su atitinkamu duomenų surinkimo apibūdinimu bei pagrindines duomenų bazių, iš kurių imami duomenys, charakteristikas.

Apibūdinime pirmiausia nurodomi apskaičiavimai, kurie buvo naudojami panaudotų ir perdirbtų pakuočių atliekų kiekiams bei dažnumui bei pakartotinio naudojimo dažnumui skaičiuoti.

6 straipsnis

Perdirbtų arba panaudotų pakuočių atliekų svorio duomenyse, kurie turi būti pateikti pagal III priedą (3, 4.1 ir 4.2 lentelės), nurodomi veiksmingam perdirbimo arba panaudojimo procesui reikalingi pakuočių atliekų kiekiai.

Skaičiuojant šiuos kiekius, gali būti atsižvelgiama į atliekas atsirandančias iš pakuočių pateiktų į rinką, išskyrus bet kokios rūšies pakuočių arba pakuočių medžiagų gamybos atliekas ar kito gamybos proceso metu susidariusias gamybos atliekas.

7 straipsnis

Formose pateikiami duomenys yra skirti kontroliuoti Direktyvos 94/62/EB tikslų įgyvendinimą ir naudojami informaciniais tikslais bei kaip pagrindas būsimiems sprendimams priimti.

II priedas (2 lentelė) turi būti pildomas savo noru.

III priedo (3, 4.1, 4.2 lentelės) duomenys apie atliekų organinį ar kitokį perdirbimą, naudojimą energijai gauti ar kitokį panaudojimą, deginimą ir šalinimą sąvartyne, pateikiami tik informaciniais tikslais ir savo noru.

Skiltyse "iš viso", "viso perdirbta" ir "viso panaudota" duomenis pateikti būtina. Skiltyje "atrinkta perdirbti" duomenys pateikiami savo noru.

Pakuočių medžiagos, apie kurias duomenis pateikti būtina, yra šios: stiklas, plastikas, popierius ir kartonas bei metalai.

8 straipsnis

Komisija Direktyvos 94/62/EB 21 straipsnyje nustatyta tvarka, pakeis valstybių narių duomenų pateikimo sistemą, kad šie duomenys būtų palyginami ir nuoseklūs. Šioje sistemoje reikėtų atsižvelgti į naudotinus sąvokų apibrėžimus, įskaitant sudėtinių pakuočių apibrėžimą, ir į siekiamo duomenų tikslumo ribas.

Valstybės narės užtikrina, kad pateikiami duomenys atitiktų šią sistemą.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Ritt Bjerregaard

Komisijos narė

[1] OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

[2] OL L 377, 1991 12 31, p. 20.

[3] OL L 356, 1994 12 31, p. 14.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

I lentelė

Pakuočių, išleistų į valstybės narės rinką, kiekis

+++++ TIFF +++++

1. 2, 3 ir 4 skiltis reikia pildyti tuo atveju, kai 5 skiltis yra pildoma pagal gamybos ir eksporto bei importo statistikos metodologiją.

2. 3 ir 4 skiltyse pateikiamus duomenis galima skirstyti į tuščias ir pripildytas pakuotes.

3. Duomenis apie skirstymą į atskiras plastiko kategorijas, apie metalų skirstymą į plieną ir aliuminį, duomenis apie sudėtinės pakuotes ir apie medieną pateikiami savo noru. Tamsesni langeliai pildomi savo noru.

4. Duomenis apie sudėtinės pakuotes, galima nurodyti pagal medžiagą, kurios bendrame svoryje yra daugiausia arba atskirai.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

2 lentelė

Pakartotinio naudojimo pakuotės

+++++ TIFF +++++

2 lentelė turi būti pildoma savo noru ir ji yra skirta tik toms produktų ir (arba) pakuočių kategorijoms, kurias nacionalinės institucijos laiko svarbiomis Direktyvos 94/62/EB 5 straipsnio kontekste.

Pildant skiltis, skirtas pakuočių rūšims ir produktams, jose reikia atitinkamai nurodyti tik tas potencialiai svarbias pakartotiniam naudojimui skirtas rūšis ir tuos produktus, kurie yra susiję su nacionalinių pakartotinio naudojimo sistemų kontekstu. Prireikus antraštes galima pritaikyti pagal faktines sistemas.

Jeigu yra duomenų, bendrus gėrimų/maisto/ne maisto punktus galima suskirstyti į bendrinius elementus, tokius kaip mineralinis vanduo, nealkoholiniai gėrimai, pienas, alkoholiniai gėrimai, mėsa, žuvis, skalbimo milteliai ir kt.

Duomenys, kuriuos reikia pateikti, ir jų tikslumas turėtų atitikti duomenų prieinamumą ir susijusias išlaidas ir gali būti pritaikyti valstybių narių situacijoms.

Pastabos:

"Vienetai apyvartoje": | vienetų, esančių apyvartoje pagal pakartotinio naudojimo sistemą, skaičius. |

"Ciklų skaičius per metus": | vidutinis vienetų naudojimo ciklų skaičius per metus. |

Juodi langeliai visais atvejais nelaikomi svarbiais.

Gėrimų/skysčių kiekis nurodomas litrais, o visais kitais atvejais – kilogramais.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

3 lentelė

Valstybėje narėje susidariusių ir tvarkomų pakuočių atliekų kiekiai (tonomis)

+++++ TIFF +++++

4.1 lentelė

Valstybėje narėje susidariusių ir už jos ribų naudojamų pakuočių atliekų kiekių (tonomis) monitoringas

+++++ TIFF +++++

4.2 lentelė

Už valstybė narės ribų susidariusių ir valstybėje narėje naudojamų pakuočių atliekų kiekių (tonomis) monitoringas

+++++ TIFF +++++

Pastaba dėl 3, 4.1 ir 4.2 lentelių

1. 3 lentelę atitinkantys duomenys savo noru gali būti skirstomi į savivaldybių ir ne savivaldybių duomenis.

2. Skiltį "iš viso" pildyti būtina. Skiltis "atrinkta perdirbti" turi būti pildoma savo noru.

3. Skiltys "organinis perdirbimas" ir "kiti perdirbimo būdai" turi būti pildomos savo noru.

Skiltį "viso perdirbta" pildyti būtina.

4. Skiltis "naudojimas energijai gauti" ir "kiti naudojimo būdai" turi būti pildomos savo noru.

Skiltį "viso panaudota" pildyti būtina.

5. Skiltys "deginimas" ir "šalinimas sąvartyne" turi būti pildomos savo noru.

6. Duomenis apie skirstymą į atskiras plastiko kategorijas, apie metalų skirstymą į plieną ir aliuminį, duomenis apie sudėtinės pakuotes ir apie medieną pateikiami savo noru.

7. Duomenis apie sudėtinės pakuotes, galima nurodyti pagal medžiagą, kurios bendrame svoryje yra daugiausia arba atskirai.

8. Juodi langeliai visais atvejais nelaikomi svarbiais. Tamsesni langeliai turi būti pildomi savo noru.

--------------------------------------------------

Top