EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2406

1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2406/96, nustatantis bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams

OJ L 334, 23.12.1996, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 6 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2406/oj

31996R2406Oficialusis leidinys L 334 , 23/12/1996 p. 0001 - 0015


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2406/96,

1996 m. lapkričio 26 d.

nustatantis bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3759/92 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo [1], ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi bendros pardavimo normos tam tikroms žuvų rūšims nustatytos Reglamentu (EEB) Nr. 103/76 [2] ir tam tikroms vėžiagyvių rūšims Reglamentu (EEB) Nr. 104/86 [3]; kadangi siekiant prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir prekybos nusistovėjusios tvarkos permainų pirmiau nurodyti reglamentai privalo būti iš esmės pakeisti; kadangi todėl šias nuostatas būtina visiškai pakeisti ir sutraukti į bendrą teisės aktą, siekiant jų aiškumo ir tinkamo taikymo; kadangi Reglamentai (EEB) Nr. 103/76 ir (EEB) Nr. 104/76 todėl turėtų būti pakeisti;

kadangi žuvininkystės produktams nustatytomis bendromis pardavimo normomis pirmiausia siekiama gerinti produktų kokybę bei palengvinti produktų pardavimą, kad iš to naudos turėtų tiek gamintojai tiek vartotojai; kadangi žuvininkystės produktus parduodant neapdorotus ir šviežius ar atšaldytus, produktų kokybė daugiausiai nustatoma pagal jų šviežumą, kuris įvertinamas pagal objektyvius kriterijus, gautus atlikus organoleptinį patikrinimą; kadangi, jeigu pageidaujama parengti vienodo šviežumo žuvininkystės produktų partijas, jas privalu sudaryti iš tos pačios rūšies produktų, ir partijos gali būti atgabentos iš tų pačių žvejybos rajonų bei tik iš to paties žvejybinio laivo;

kadangi, remiantis pavienėms produktų grupėms tinkamais kriterijais, turėtų būti nustatyta keletas šviežumo kategorijų; kadangi, atsižvelgiant į poreikį remti kokybiškus produktus, vėliausiai nuo 2000 m. sausio 1 d. ne visų šviežumo kategorijų produktams turėtų būti leidžiama taikyti intervencinius mechanizmus, įvestus kaip dalis iš rinkos organizavimo priemonių;

kadangi bendros pardavimo normos taip pat panaudotinos apibrėžiant aptariamų produktų bendras prekybines charakteristikas visoje Bendrijos rinkoje, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymų ir, kita vertus, kad būtų galima vienodai taikyti rinkos organizavimo susitarimus dėl kainos; kadangi šiam tikslui taikytinas reikalavimas žuvininkystės produktus rūšiuoti remiantis dydžio kategorijomis, nustatomomis pagal svorį arba atskirais atvejais pagal dydį;

kadangi bendros pardavimo normos taikomos Bendrijos ar trečiųjų šalių produktams, skirtiems žmonėms vartoti, ir Bendrijos teritorijoje parduodamiems pirmą kartą; kadangi normos taikomos nepažeidžiant nustatytų sanitarinių taisyklių arba taisyklių, priimtų kaip dalis iš išteklių išsaugojimo priemonių; kadangi ypač svarbu visais atvejais prisiminti, kad visiems nustatytiems mažiausiems leistinų gaudyti organizmų dydžiams teikiamas prioritetas, palyginus su mažiausiais dydžiais, nustatomais žuvininkystės produktams, remiantis bendromis pardavimo normomis;

kadangi bendrąsias pardavimo normas taikant iš trečiųjų šalių tiekiamiems produktams, ant jų pakuotės privalu pateikti papildomą informaciją; kadangi šios informacijos nereikia pateikti, jeigu produktai, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Bendrijos sugavimai, į Bendriją gabenami su trečiosios šalies vėliava plaukiojančiais laivais;

kadangi atsižvelgiant į daugelio valstybių narių įprastą praktiką patartina, kad pramonė žuvininkystės produktus rūšiuotų pagal jų šviežumą ir dydį; kadangi, ypač kai šviežumą reikia įvertinti pagal organoleptinius kriterijus, turėtų būti priimtos nuostatos dėl šiuo tikslu suinteresuotųjų prekybos organizacijų paskirtų ekspertų bendradarbiavimo;

kadangi, siekiant būti informuotiems, kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pateikia minėtų ekspertų vardus, pavardes ir adresus bei prekybos organizacijų pavadinimus ir jų adresus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

A. Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

1. Šis reglamentas, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 3759/92 (toliau – pagrindinis reglamentas), 2 straipsnyje, nustato bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams.

2. Šiame reglamente:

"marketingas" – pirmoji oferta parduoti ir (arba) pirminis produktų, skirtų suvartojimui žmonių maistui, pardavimas Bendrijos teritorijoje;

"partija" – vienodai apdorotas nustatytos rūšies žuvininkystės produktų kiekis, kuris gali būti atgabentas iš to paties žvejybos rajono ir iš to paties laivo;

"žvejybos rajonas" – įprastinis laimikio sugavimo vietos pavadinimas, kurį jai suteikia žvejybos pramonė;

"pateikimo forma" – parduodamos žuvies apdorojimo forma, pvz., neišdarinėta žuvis, žuvis be galvos, išskrosta žuvis;

"matomas parazitas" – savo dydžiu, spalva ar struktūra nuo žuvies audinių aiškiai besiskiriantis parazitas ar jų grupė, kurie matomi esant normaliam apšvietimui žmogaus akimi, be optinių didinamųjų prietaisų.

3. a) Šio reglamento nuostatai dėl žuvininkystės produktų šviežumo kategorijų taikomi nepažeidžiant 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/493/EEB, nustatančios sveikatos reikalavimus žuvininkystės produktų gamybai ir pateikimui į rinką [4], reikalavimų.

b) Kol Komisija priims sprendimą pagal Direktyvą 91/493/EEB, kriterijai dėl žmonių vartojimui netinkamų žuvų pateikti šio reglamento I priede "Vartoti netinka" kategorijoje.

2 straipsnis

1. 3 straipsnyje nurodytus Bendrijoje arba trečiosiose šalyse pagamintus žuvininkystės produktus galima parduoti tik tada, jeigu jie atitinka šio reglamento reikalavimus.

2. Šio reglamento nuostatos netaikomos nedideliems priekrantės žvejų tiesiogiai mažmenininkams arba vartotojams patiekiamiems produktų kiekiams.

3. Detalios šio straipsnio taikymo taisyklės priimamos laikantis pagrindinio reglamento 32 straipsnyje nustatytos procedūros.

3 straipsnis

1. Bendros pardavimo normos nustatomos šiems produktams:

a) Jūrų žuvys (KN kodas 0302):

- jūrinė plekšnė (Pleuronectes platessa),

- ilgapelekis tunas (Thunnus alalunga),

- paprastasis tunas (Thunnus thynnus),

- didžiaakis tunas (Thunnus arba Parathunnus obesus)

- silkių rūšys (Clupea harengus),

- menkių rūšys (Gadus Morhua),

- sardinių rūšys (Sardina pilchardus),

- juodadėmė menkė (Melanogrammus aeglefinus),

- ledjūrio menkė (Pollachius virens),

- polakas (Pollachius pollachius),

- skumbrių rūšys (Scomber scombrus),

- skumbrių rūšys (Scomber japonicus),

- stauridė (Trachurus spp.),

- paprastasis dygliaryklys ir katrykliai (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.),

- jūrų ešerys (Sebastes spp.),

- merlangas (Merlangius merlangus),

- šiaurinis putasu (Micromestistius poutassou arba Gadus poutassou),

- molvos (Molva spp.),

- ančiuviai (Engraulis spp.),

- jūrų lydekų rūšys (Merluccius merluccius),

- megrimai (Lepidorhombus spp.),

- jūrų karšiai (Brama spp.),

- jūrų velniai (Lophius spp.),

- limanda (Limanda limanda),

- europinė mažažiotė plekšnė (Microstomus kitt),

- Prancūzijos menkenė (Trisopterus luscus) ir mažoji menkenė (Trisopterus minutus),

- dryžuotasis jūrų karosas (Boops boops),

- paprastoji smaridė (Maena smaris),

- Atlanto jūrų ungurys (Conger conger),

- jūrų gaidžiai (Trila spp.),

- kefalė (Mugil spp.),

- rombinės rajos (Raja spp.),

- upinė plekšnė (Platichthys flesus),

- jūrų liežuviai (Solea spp.),

- uodegotoji kardžuvė (Lepidopus candatus) ir juodoji kardžuvė (Aphanopus carbo).

b) Vėžiagyviai (KN kodas 0306), jeigu pateikiami gyvi, švieži arba atšaldyti ar išvirti garuose arba vandenyje:

- krevetė (Crangon crangon) ir šiaurinė krevetė (Pandalus borealis),

- krabas miegalius (Cancer pagurus),

- norveginis omaras (Nephrops norvegicus).

c) Galvakojai (KN kodas 0307):

- sepija (Sepia officinalis ir Rossia macrosoma).

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems marketingo standartams priskiriama:

a) šviežumo kategorija; ir

b) dydžio kategorija.

B. Šviežumo kategorijos

4 straipsnis

1. Kiekvienos partijos produktų šviežumo kategorija nustatoma pagal produktų šviežumą ir kitus papildomus reikalavimus.

Šviežumas nustatomas remiantis I priede išdėstytais konkrečiais kriterijais, taikomais pavieniams produktų tipams.

2. Remiantis 1 dalyje nurodytais kriterijais, 3 straipsnyje išvardytų produktų partijoms nustatoma viena iš šių šviežumo kategorijų:

a) žuvų, ryklių, galvakojų, gėlavandenių omarų: ekstra, A arba B;

b) krevečių: ekstra arba A.

Gyviems gėlavandeniams omarams priskiriama E kategorija.

3. 3 straipsnyje išvardytiems krabams konkrečios šviežumo normos netaikomos.

Parduoti galima tik nesmulkintus krabus, išskyrus pateles su kiaušinėliais arba krabus minkštais kiautais.

5 straipsnis

1. Visas partijas privalu sudaryti iš vienodo šviežumo produktų. Nedidelėse partijose gali būti nevienodo šviežumo produktų. Šioms partijoms suteiktina šviežumo kategorija turi atitikti toje partijoje esančių mažiausios šviežumo kategorijos produktų kategoriją.

2. Šviežumo kategoriją etiketėje, tvirtinamoje prie partijos, privalu aiškiai ir nenutrinamai užrašyti ne mažesnėmis kaip 5 cm aukščio raidėmis.

6 straipsnis

1. 3 straipsnyje išvardytų žuvų, galvakojų, kremzlinių žuvų ir Norvegijos omarų partijai suteikus B kategoriją, partijos pašalinimui iš rinkos finansinė parama, numatyta pagrindinio reglamento 12 straipsnyje, 12 straipsnio a dalyje, 14 ir 15 straipsniuose, neskirtina.

2. Ekstra šviežumo kategorijos žuvys, kremzlinės žuvys, galvakojai ir Norvegijos omarai privalo būti be suspaudimo žymių, nesužaloti, be dėmių ir nepakitusios spalvos.

3. A šviežumo kategorijos žuvys, kremzlinės žuvys, galvakojai ir Norvegijos omarai privalo būti be dėmių ir nepakitusios spalvos. Leidžiama, kad labai nedidelis produktų kiekis būtų su menkomis suspaudimo žymėmis ir paviršiaus sužalojimais.

4. B kategorijos žuvų, kremzlinių žuvų, galvakojų ir Norvegijos omarų nedidelis kiekis gali būti su akivaizdesnėmis suspaudimo žymėmis ir paviršiaus sužalojimais. Žuvys privalo būti be dėmių ir jų spalva ryškiau nepakitusi.

5. Produktams suteikiant šviežumo kategorijas, nepažeidžiant galiojančių sanitarinių taisyklių, taip pat vertinama, atsižvelgiant į produkto tipą ir jo pateikimo formą, ar produktai su matomais parazitais ir ar jie gali turėti įtakos produktų kokybei.

6. Šiam straipsniui taikyti išsamios taisyklės priimamos laikantis pagrindinio reglamento 32 straipsniu nustatytos procedūros.

C. Dydžio kategorijos

7 straipsnis

1. 3 straipsnyje išvardyti produktai pagal dydį skirstomi atsižvelgiant į svorį arba į vienetų skaičių kilograme. Krevetės ir krabai į dydžio kategorijas rūšiuojami pagal kiauto plotį.

2. Pagal šio reglamento reikalavimus, naudojantis II priede pateikta skale, nustatytas mažiausias dydis naudojamas nepažeidžiant nuostatų dėl mažiausio dydžio, išdėstytų šiuose reglamentuose:

- 1986 m. birželio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1866/86, nustatančiame tam tikras technines Baltijos jūros, Beltų ir Zundo vandenyse esančių žuvų išteklių išsaugojimo priemones [5],

- 1986 m. spalio 7 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3094/86, nustatančiame tam tikras technines žuvų išteklių išsaugojimo priemones [6],

- 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1626/94, nustatančiame tam tikras technines Viduržemio jūros žuvų išteklių išsaugojimo priemones [7],

Kompetentingos institucijos kontroliuoja, ar jūrų organizmų rūšims taikant pardavimo normas atsižvelgiama į nustatytus mažiausius biologinius organizmų dydžius ir pateiktus II priede.

8 straipsnis

1. Partijos pagal dydžio kategorijas rūšiuojamos laikantis II priede pateiktos skalės.

2. Visas partijas privalu parengti iš vienodo dydžio produktų. Nedidelėse partijose gali būti nevienodo dydžio produktų. Šioms partijoms suteiktina dydžio kategorija turi atitikti toje partijoje esančių mažiausią dydžio kategoriją turinčių produktų kategoriją.

3. Dydžio kategoriją etiketėje, tvirtinamoje prie partijos, privalu aiškiai ir nenutrinamai užrašyti ne mažesnėmis kaip 5 cm aukščio raidėmis.

Partijos neto svoris kilogramais aiškiai ir įskaitomai užrašomas ant kiekvienos partijos. Kai partijos pateikiamos parduoti sukrautos į standartines dėžes, neto svorio neprivalu nurodyti, jeigu, prieš parduodant pasvėrus, dėžės turinio svoris sutampa su nurodomu kilogramais išreikštu svoriu.

4. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės, ypač dėl būdų partijoms sverti ir kiekvienai partijai leistiniems neto svorio nuokrypiams, kai svoris, palyginus su nurodytu arba numanomu, didesnis ar mažesnis, nustatyti, priimamos laikantis pagrindinio reglamento 32 straipsnyje numatytos procedūros.

9 straipsnis

Pelaginių rūšių žuvis, taikant mėginių ėmimo sistemą, galima išrūšiuoti į skirtingas šviežumo ir dydžio kategorijas. Ši sistema turi užtikrinti kuo vienodesnį partijos produktų šviežumą ir produktų dydį.

Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės, ypač nustatant imtinų mėginių skaičių, kiekvieno mėginio žuvų svorį arba tūrį, įvertinant parduoti tiekiamų partijų išrūšiavimą ir tikrinant partijų svorį, priimamos laikantis pagrindinio reglamento 32 straipsniu nustatytos procedūros.

10 straipsnis

Kad tam tikroms Bendrijos pakrantės zonoms vietiniai ir regiono žvejai tiektų krevetes bei krabus, mažiausiems II priede nurodytiems šių produktų dydžiams gali būti nustatytos išimtys.

Nurodytos zonos ir atitinkami prekybiniai dydžiai nustatomi laikantis pagrindinio reglamento 32 straipsniu nustatytos procedūros.

D. Trečiųjų šalių produktai

11 straipsnis

1. Nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies nuostatų, 3 straipsnyje išvardytus produktus, importuotus iš trečiųjų šalių, galima parduoti tik tada, jeigu jie pateikti sudėti į pakuotes, ant kurių aiškiai ir nenutrinamai užrašyta ši informacija:

- ne mažesnėmis kaip 20 mm aukščio romėniškomis raidėmis kilmės šalies pavadinimas,

- mokslinis ir prekybinis produkto pavadinimas,

- pateikimo forma,

- šviežumo ir dydžio kategorija,

- pakuotėje esančio produkto neto svoris kilogramais,

- rūšiavimo data ir išsiuntimo data,

- krovinio siuntėjo pavadinimas ir adresas.

2. 3 straipsnyje išvardytiems produktams, iš žvejybos rajonų atgabentiems su trečiųjų šalių vėliavomis plaukiojančiais laivais, tiesiogiai iškraunamiems Bendrijos uostuose ir skirtiems parduoti, taikomos tos pačios nuostatos, galiojančios Bendrijos sugavimams, nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1093/94 reikalavimų [8].

E. Baigiamosios nuostatos

12 straipsnis

1. Pagal šviežumo kategoriją ir dydį žuvų produktus žvejybos pramonė priskiria ekstra, A ir B kategorijoms bendradarbiaudama su suinteresuotųjų prekybos organizacijų paskirtais ekspertais. Valstybės narės imasi priemonių šio straipsnio nuostatų laikymosi kontrolei užtikrinti.

2. Jeigu rūšiuojant nesilaikoma straipsnio 1 dalimi nustatytos procedūros, rūšiavimą gali atlikti kompetentingos vietinės institucijos.

13 straipsnis

Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip likus mėnesiui iki šio reglamento įsigaliojimo kitoms valstybėms narėms ir Komisijai įteikia 12 straipsnyje nurodytų ekspertų ir prekybos organizacijų vardų, pavardžių, pavadinimų ir adresų sąrašą. Valstybėms narėms ir Komisijai privalu pranešti apie visus šio sąrašo pakeitimus.

14 straipsnis

Iki 2001 m. gruodžio 31 d. Komisija Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo rezultatus ir prireikus prideda atitinkamus pasiūlymus.

15 straipsnis

Reglamentai (EEB) Nr. 103/76 ir (EEB) Nr. 104/76 panaikinami. Nuorodos į pastaruosius reglamentus laikytinos nuorodomis į šį reglamentą.

16 straipsnis

1. Šis reglamentas įsigalioja nuo 1997 m. sausio 1 d.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio 1 dalies nuostatai pradedami taikyti nuo 2000 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1996 m. lapkričio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. Kenny

[1] OL L 388, 1992 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3318/94 (OL L 350, 1994 12 31, p. 15).

[2] OL L 20, 1976 1 28, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1935/93 (OL L 176, 1993 7 20, p. 1).

[3] OL L 20, 1976 1 28, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/93 (OL L 126, 1995 6 9, p. 3).

[4] OL L 268, 1991 9 24, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/23/EB (OL L 125, 1996 5 23, p. 10).

[5] OL L 162, 1986 6 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1821/96 (OL L 241, 1996 9 21, p. 8).

[6] OL L 288, 1986 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3071/95 (OL L 329, 1995 12 30, p. 14).

[7] OL L 171, 1994 7 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1075/96 (OL L 142, 1996 6 15, p. 1).

[8] OL L 121, 1994 5 12, p. 3.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

KRITERIJAI NUSTATYTI ŠVIEŽUMĄ

Šiuo priedu nustatytas skirstymas taikomas šiems produktams arba produktų grupėms, pagal kiekvienam produktui ar jų grupei būdingus vertinimo kriterijus.

A. Baltosios žuvys

Juodadėmė menkė, menkė, ledjūrio menkė, polakas, jūrinis ešerys, merlangas, molva, jūrų lydeka, jūrų karšis, jūrų velnias, prancūzinė menkenė ir mažoji menkenė, dryžasis jūrų karosas, paprastoji smaridė, Atlanto jūrų ungurys, jūrų gaidys, kefalė, jūrinė plekšnė, megrimas, jūrų liežuvis, limanda, europinė mažažiotė plekšnė, upinė plekšnė, kardžuvė.

B. Mėlynosios žuvys

Ilgapelekis tunas, paprastasis tunas, didžiaakis tunas, šiaurinis putasu, silkė, sardinė, skumbrė, stauridė, ančiuvis.

C. Kremzlinės žuvys

Paprastasis dygliaryklis ir paprastasis katryklis, rajos.

D. Galvakojai

Sepija

E. Vėžiagyviai

1. Krevetės

2. Norveginiai omarai

A. BALTOSIOS ŽUVYS

| Kriterijai |

Šviežumo kategorijos | Vartoti netinka |

Ekstra | A | B |

Oda | Ryškus, kaitantis spalvas (išskyrus jūrinio ešerio) arba pieniškai gelsvas (opalinis) pigmentas; be spalvos pokyčių | Pigmentacija ryški, tačiau neblizganti | Pigmentacija beblunkanti ir pilka | Pilka pigmentacija |

Odos gleivės | Pavandenijusios, skaidrios | Šiek tiek blausios | Pieno spalvos | Gelsvai pilkos, neskaidrios gleivės |

Akys | Iškilos (išsprogusios); juodos, vyzdys ryškus; akies ragena skaidri | Iškilos ir šiek tiek įdubusios; vyzdys dulsvai juodas, akies ragena šiek tiek pieniškai gelsva | Plokščios; akies ragena pieniškai gelsva; vyzdys dulsvas | Akies vidus įdubęs; vyzdys pilkas; akies ragena pieno spalvos |

Žiaunos | Ryškios spalvos; negleivėtos | Kiek išblukusios; skaidrios gleivės | Rudos/pilkos, beišblunkančios; tirštos, neskaidrios gleivės | Gelsvos; pieno spalvos gleivės |

Pilvaplėvė (išskrostos žuvies) | Lygi; ryškios spalvos; sunkiai atplėšiama nuo raumens | Šiek tiek dulsva; galima atplėšti nuo raumens | Marga; lengvai atplėšiama nuo raumens | Nesukibusi su žuviena |

Žiaunų ir pilvo ertmės kvapas | | | | |

–baltųjų žuvų, išskyrus jūrines plekšnes | Jūros dumblių | Jūros dumblių kvapo nėra; kvapas neutralus | Rūgimo kvapas; šiek tiek rūgštokas | Rūgštus |

– jūrinės plekšnės | Šviežio aliejaus; aštrus; žemės kvapas | Aliejaus; jūros dumblių arba šiek tiek salstelėjęs | Aliejaus; rūgimo kvapas; šiek tiek gaižokas | Rūgštus |

Žuviena | Standi ir elastinga; paviršius lygus | Mažiau elastinga | Kiek suminkštėjusi (suglebusi), elastingumas sumažėjęs; vaškinis ir dulsvas paviršius | Minkšta (suglebusi); žvynus lengva nuplėšti nuo odos, paviršius gana raukšlėtas |

Papildomi kriterijai jūrų velniui (žuvys be galvų)

Kraujagyslės (išeinamosios angos raumenų) | Ryškūs kontūrai ir šviesiai raudonos spalvos | Ryškūs kontūrai; kraujas patamsėjęs | Kraujagyslės išsisklaidę ir parudavusios | Kraujagyslės aiškiai išsisklaidę , žuviena parudavusi ir pageltonavusi |

| Kriterijai |

| Šviežumo kategorijos | Vartoti netinka |

| Ekstra | A | B |

Oda | Pigmentacija ryški, vaiskios, žvilgančios ir besimainančios spalvos; aiškus nugaros ir vidurinės dalies paviršių skirtumas | Nežvilga ir nespindi; spalvos dulsvesnės; nugaros ir vidurinės dalies paviršių skirtumas menkesnis | Spalvos dulsvos, nežvilga, blankios; žuvį sulenkus, oda raukšlėjasi | Pigmentacija labai dulsva; oda nesukibusi su žuviena |

Odos gleivės | Pavandenijusios, skaidrios | Šiek tiek blausios | Pieno spalvos | Gelsvai pilkos, neskaidrios gleivės |

Raumens konsistencija | Labai kietas, standus | Gana standus, kietas | Pominkštis | Minkštas (suglebęs) |

Žiaunų apnašos | Sidabro spalvos | Sidabro spalvos, šiek tiek paraudusios arba parudavusios | Rudokos, gausiai infiltruotos krauju | Gelsvos |

Akys | Iškilos, išsprogusios; vyzdys mėlynai juodas, ryškios spalvos; akies ragena skaidri | Iškilos ir šiek tiek įdubusios; vyzdys dulsvai juodas, akies ragena šiek tiek pieniškai gelsva | Plokščios; vyzdžio kontūrai neryškūs, akis pakraujavusi | Akies vidus įdubęs; vyzdys pilkas; akies ragena pieno spalvos |

| Kriterijai |

| Šviežumo kategorijos | Vartoti netinka |

| Ekstra | A | B |

Akys | Iškilos, labai ryškios ir besikaitančių spalvų; maži vyzdžiai | Iškilos ir kiek įdubusios; spalvos kiek pablukusios, nesikaitalioja, vyzdžiai ovalūs | Plokščios, blankios | Įdubusios, gelsvos |

Išvaizda | Gyvūno kūnas sustingęs arba tik iš dalies sustingęs; oda kai kur apsitraukusi skaidriomis gleivėmis | Gyvūnas nesustingęs; oda neapsitraukusi gleivėmis, jų nėra žiotyse ir žiaunų plyšiuose | Šiek tiek gleivių yra žiotyse ir žiaunų plyšiuose; nasrai kiek suplokštėję | Žiotyse ir žiaunų plyšiuose gausu gleivių |

Kvapas | Jūros dumblių kvapas | Nėra jokio kvapo arba vos juntamas šlapalo , tačiau ne amoniako kvapas | Šiek tiek į amoniako panašus kvapas; gaižus | Aitrus amoniako kvapas |

Būdingi arba papildomi kriterijai rajai

| Ekstra | A | B | Vartoti netinka |

Oda | Ryški, kaitanti spalvas ir blizganti pigmentacija, pavandenijusios gleivės | Ryški pigmentacija, pavandenijusios gleivės | Pigmentacija pradėjusi blukti ir darytis dulsva, balkšvos gleivės | Spalvos išblukusios, oda susiraukšlėjusi, tirštos gleivės |

Žuvienos struktūra | Kieta ir elastinga | Kieta | Minkšta | Suglebusi |

Išvaizda | Pelekų kraštai pusiau skaidrūs ir išlenkti | Pelekai standūs | Pelekai minkšti | Nusvirę pelekai |

Pilvas | Baltas ir blizgantis, aplink pelekus su rausvai violetine juosta | Baltas ir blizgantis, su raudonomis dėmėmis, susitelkusiomis tik prie pelekų | Baltas ir papikėjęs, nusėtas raudonomis ir geltonomis dėmėmis | Nuo geltonos ir žalsvos spalvos, žuviena išmarginta raudonomis dėmėmis |

D. GALVAKOJAI

| Kriterijai |

| Šviežumo kategorijos |

| Ekstra | A | B |

Oda | Ryški pigmentacija, oda sukibusi su raumenimis | Pigmentacija blanki; oda sukibusi su raumenimis | Bespalvė; lengvai nuplėšiama nuo raumens |

Mėsa | Labai standi; perlo baltumo | Kieta, balta kaip kreida | Pominkštė, šviesiai rožinė ir balsva arba gelsva |

Čiuptuvai | Sunkiai pajudinami | Sunkiai pajudinami | Kur kas lengviau pajudinami |

Kvapas | Šviežias; jūros dumblių | Silpnas arba jokio kvapo | Sepijos išskiriamo skysčio kvapas |

E. VĖŽIAGYVIAI

1. Krevetės

| Kriterijai |

Šviežumo kategorijos |

Ekstra | A |

Minimalūs reikalavimai | kiaukuto paviršius: drėgnas ir žvilgantiskrevetes iš vieno indo perdedant į kitą, jos turi pabirti nesukibusiosraumuo privalo nekvepėti jokiais pašaliniais kvapaiskrevetės neturi būti smėlėtos, aptrauktos gleivėmis, neturi būti priemaišų ar svetimkūnių | Tie patys, kaip ir ekstra kategorijai |

Išvaizda:

1. Nelukštentų krevečių | Ryškios raudonos ir šviesiai rožinės spalvos, nusėta smulkiais baltais taškeliais; kiaukuto krūtininė dalis privalo būti tik šviesios spalvos | –spalva nuo šiek tiek pablukusios rausvai rožinės iki melsvai raudonos, nusėtos baltais taškeliais; krūtininė kiaukuto dalis šviesi, virstanti pilka |

2. Giliavandenių krevečių | Vientisai ryškiai rožinės spalvos | –ryškiai rožinės spalvos, tačiau galva gali būti pradėjusi tamsėti |

Mėsos būklė krevetes lukštenant ir po lukštenimo | Kiaukutas nusilupa lengvai, mėsos nuostoliai minimalūs ir techniškai neišvengiamiStandi, bet nediržinga | Kiaukutas nusilupa lengvai, mėsos nuostoliai nedideliPominkštė, šiek tiek diržinga |

Krevečių kūnelių gabaliukai | Gali būti vienas kitas gabaliukas | Gali būti nedidelis krevečių gabaliukų kiekis |

Kvapas | Šviežių jūros dumblių; šiek tiek aromatingas | Rūgštokas; jūros dumbliais nekvepia |

2. Norveginis omaras

| Kriterijai |

| Šviežumo kategorijos |

| Ekstra | A | B |

Kiaukutas | Blankiai raudonas arba nuo ryškiai rožinės iki rausvai gelsvos spalvos | Balsvai raudona arba nuo ryškiai rožinės iki gelsvai raudonos; nėra juodų dėmių | Spalvos kiek pablukusios; kai kur atsiradę juodų dėmių ir pilkos spalvos, ypač ant kiaukuto ir tarp uodegos segmentų |

Akys ir žiaunos | Blizgančios juodos akys; ryškiai rožinės spalvos žiaunos | Akys blankios ir pilkai juodos; žiaunos pilkos | Žiaunos tamsiai pilkos arba šiek tiek pilkšvos spalvos, kiaukuto viršutinė dalis žalsvos spalvos |

Kvapas | Vėžiagyviams būdingas švelnus aromatas | Neužuodžiamas vėžiagyviams būdingas kvapas. Nėra amoniako kvapo | Šiek tiek aitrokas |

Raumuo (uodegos) | Permatomas, mėlynos spalvos, palaipsniui įgaunantis baltą spalvą | Nepermatomas, tačiau neišblukęs | Dulsvas ir balkšvas |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

DYDŽIO KATEGORIJOS

Svorių mastelis | Mažiausi dydžiai, kurių privalu laikytis 7 straipsnyje nurodytais reglamentais nustatytomis sąlygomis |

Žuvies pavadinimas | Dydis | Vienos žuvies svoris kg | Žuvų skaičius 1 kg | Regionas | Zona (geografinė) | Mažiausias dydis |

Silkės (Clupea harengus) | 1 | 0,25 ir daugiau | 4 ar mažiau | 1 | ICES Vb (EC zona) | 20 cm |

2 | nuo 0,125 iki 0,25 | nuo 5 iki 8 | 2 | | 20 cm |

3 | nuo 0,085 iki 0,125 | nuo 9 iki 11 | | | 18 cm |

4 | nuo 0,05 iki 0,085 | nuo 12 iki 20 | 3 | | 20 cm |

Į šiaurę nuo 59° 30' šiaurės platumos žvejojamos ir iškraunamos strimelės | 5 | nuo 0,031 iki 0,085 | nuo 12 iki 32 | | | |

Sardinės (Sardine pilchardus) | 1 | 0,067 ir daugiau | 15 ar mažiau | | | dar nenustatytas |

2 | nuo 0,042 iki 0,067 | nuo 16 iki 24 | | |

3 | nuo 0,028 iki 0,042 | nuo 25 iki 35 | | |

4 | nuo 0,015 iki 0,028 | nuo 36 iki 67 | | |

Viduržemio jūros | | nuo 0,011 iki 0,028 | nuo 36 iki 91 | | |

Paprastieji katrykliai (Scyliorhinus spp.) | 1 | 2 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 1 iki 2 | | |

3 | nuo 0,5 iki 1 | | |

Paprastasis dygliaryklys (Squalus acanthias) | 1 | 2,2 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 1 iki 2,2 | | |

3 | nuo 0,5 iki 1 | | |

Jūrinis ešerys (Sebastes spp.) | 1 | 2 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 0,6 iki 2 | | |

3 | nuo 0,35 iki 0,6 | | |

Menkė (Gadus morhua) | 1 | 7 ir daugiau | – | 1 | | 35 cm |

2 | nuo 4 iki 7 | 2 | | 35 cm |

3 | nuo 2 iki 4 | | | 30 cm |

4 | nuo 1 iki 2 | 3 | | 35 cm |

5 | nuo 0,3 iki 1 | Baltijos | Į pietus nuo 59° 30' šiaurės platumos | 35 cm |

Ledjūrio menkė (Pollachius virens) | 1 | 5 ir daugiau | – | 1 | | 35 cm |

2 | nuo 3 iki 5 | 2 | | 35 cm |

3 | nuo 1,5 iki 3 | | | 30 cm |

4 | nuo 0,3 iki 1,5 | 3 | | 35 cm |

| | Baltijos | Į pietus nuo 59° 30' šiaurės platumos | 30 cm |

Juodadėmė menkė (Melanogrammus aeglefinus) | 1 | 1 ir daugiau | – | 1 | ICES Vb (EC zona) | 30 cm |

2 | nuo 0,57 iki 1 | 2 | | 30 cm |

3 | nuo 0,37 iki 0,57 | | | 27 cm |

4 | nuo 0,17 iki 0,37 | 3 | | 30 cm |

Merlangas (Merlangius merlangus) | 1 | 0,5 ir daugiau | – | 1 | | 27 cm |

2 | nuo 0,35 iki 0,5 | 2 | | 23 cm |

3 | nuo 0,25 iki 0,35 | | | 23 cm |

4 | nuo 0,11 iki 0,25 | 3 | | 23 cm |

Molvos (Molva spp.) | 1 | 5 ir daugiau | – | 1 | | – |

2 | nuo 3 iki 5 | 2 | | nenustatytas |

3 | nuo 1,2 iki 3 | | | – |

| | 3 | | 63 cm |

Skumbrės (Scomber scombrus) Viduržemio jūra | 1 | 0,5 ir daugiau | 50 ar mažiau | 1 | | 20 cm |

2 | nuo 0,2 iki 0,5 | nuo 51 iki 125 | 2 | Išskyrus Šiaurės jūrą | 20 cm |

3 | nuo 0,1 iki 0,2 | nuo 126 iki 250 | | Šiaurės jūra | 30 cm |

| nuo 0,08 iki 0,2 | nuo 126 iki 325 | 3 | | 20 cm |

| | | 5 | | 20 cm |

| | | | Viduržemio jūra | 18 cm |

Skumbrės (Scomber japonicus) | 1 | 0,5 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 0,25 iki 0,5 | | |

3 | nuo 0,14 iki 0,25 | | |

4 | nuo 0,05 iki 0,14 | | |

Ančiuviai (Engraulis spp.) | 1 | 0,033 ir daugiau | 30 ar mažiau | 3 | Išskyrus ICES IX a) | 12 cm |

2 | nuo 0,020 iki 0,033 | nuo 31 iki 50 | 3 | ICES IX a) | 10 cm |

3 | nuo 0,012 iki 0,020 | nuo 51 iki 83 | | Viduržemio jūra | 9 cm |

4 | nuo 0,008 iki 0,012 | nuo 84 iki 125 | | | |

Jūrinė plekšnė (Pleuronectes platessa) | 1 | 0,6 ir daugiau | – | 1 | | 25 cm |

2 | nuo 0,4 iki 0,6 | 2 | | 25 cm |

3 | nuo 0,3 iki 0,4 | | | 27 cm |

4 | nuo 0,15 iki 0,3 | | Šiaurės jūra | 27 cm |

| | 3 | | 25 cm |

| | Baltijos | 22–25 rajonai | 25 cm |

| | | 26–28 rajonai | 21 cm |

| | | 29 rajonas Į pietus nuo 59° 30' šiaurės platumos | 18 cm |

Jūrų lydeka (Merluccius merluccius) | 1 | 2,5 ir daugiau | – | 1 | | 30 cm |

2 | nuo 1,2 iki 2,5 | 2 | | 30 cm |

3 | nuo 0,6 iki 1,2 | | | 30 cm |

4 | nuo 0,28 iki 0,6 | 3 | | 27 cm |

5 | nuo 0,2 iki 0,28 | | Viduržemio jūra | 20 cm |

Viduržemio jūra | | nuo 0,15 iki 0,28 | | | | |

Megrimai (Lepidorhombus spp.) | 1 | 0,45 ir daugiau | – | 1 | | 25 cm |

2 | nuo 0,25 iki 0,45 | 2 | | 25 cm |

3 | nuo 0,20 iki 0,25 | | | 25 cm |

4 | nuo 0,11 iki 0,20 | 3 | | 20 cm |

Viduržemio jūra | | nuo 0,05 iki 0,20 | | | | |

Jūrų karšiai (Brama spp.) | 1 | 0,8 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 0,2 iki 0,8 | | |

Jūrų velniai (Lophus spp.) neišdarinėtas, išdarinėtas | 1 | 8 ir daugiau | – | 1 | | – |

2 | nuo 4 iki 8 | 2 | | nenustatyta |

3 | nuo 2 iki 4 | | | – |

4 | nuo 1 iki 2 | 3 | | nenustatyta |

5 | nuo 0,5 iki 1 | | Viduržemio jūra | 30 cm |

Jūrų velniai (Lophus spp.) be galvų | 1 | 8 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 2 iki 4 | | |

3 | nuo 1 iki 2 | | |

4 | nuo 0,5 iki 1 | | |

5 | nuo 0,2 iki 0,5 | | |

Limanda (Limanda limanda) | 1 | 0,25 ir daugiau | – | 1 | | 15 cm |

2 | nuo 0,13 iki 0,25 | 2 | | 15 cm |

| | | 23 cm |

| | | Šiaurės jūra | 23 cm |

| | 3 | | 23 cm |

Europinė mažažiotė plekšnė (Microstomus kitt) | 1 | 0,6 ir daugiau | – | 1 | | 25 cm |

2 | nuo 0,35 iki 0,6 | 2 | | 25 cm |

3 | nuo 0,18 iki 0,35 | | | 25 cm |

| | 3 | | 25 cm |

Ilgapelekis tunas (Thunnus alalunga) | 1 | 4 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 1,5 iki 4 | | |

Paprastasis tunas (Thunnus thynnus) | 1 | 70 ir daugiau | – | | Viduržemio jūra | 70 cm arba 6,4 kg |

2 | nuo 50 iki 70 | |

3 | nuo 25 iki 50 | |

4 | nuo 10 iki 25 | |

5 | nuo 6,4 iki 10 | |

Didžiaakis tunas (Thunnus obesus) | 1 | 10 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 3,2 iki 10 | | |

Polakas (Pollachius pollachius) | 1 | 5 ir daugiau | – | 1 | | – |

2 | nuo 3 iki 5 | 2 | | 30 cm |

3 | nuo 1,5 iki 3 | | | – |

4 | nuo 0,3 iki 1,5 | 3 | | 30 cm |

Šiaurinis putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou) | 1 | – | 7 ar mažiau | | | – |

2 | nuo 8 iki 14 | | |

3 | nuo 15 iki 25 | | |

4 | nuo 26 iki 30 | | |

Prancūzinė menkenė (Trisopterus lustus) ir mažoji menkenė (Trisopterus minutus) | 1 | 4 ir daugiau | – | 3 | | nenustatytas |

2 | nuo 0,25 iki 0,4 | |

3 | nuo 0,125 iki 0,25 | |

4 | nuo 0,05 iki 0,125 | |

Dryžasis jūrų karosas (Boops boops) | 1 | – | 5 ar mažiau | | | – |

2 | nuo 6 iki 31 | | |

3 | nuo 32 iki 70 | | |

Smaridė (Maena smaris) | 1 | – | 20 ar mažiau | | | – |

2 | nuo 21 iki 40 | | |

3 | nuo 41 iki 90 | | |

Atlanto jūrų ungurys (Conger conger) | 1 | 7 ir daugiau | – | 1 | | – |

2 | nuo 5 iki 7 | 2 | | 58 cm |

3 | nuo 0,5 iki 5 | | | – |

| | 3 | | 58 cm |

Paprastieji jūrų gaidžiai (Trigla spp.) | 1 | 1 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 0,4 iki 1 | | |

3 | nuo 0,2 iki 0,4 | | |

4 | nuo 0,06 iki 0,2 | | |

Kiti jūrų gaidžiai | 1 | 0,25 ir daugiau | | | | |

2 | nuo 0,2 iki 0,25 | | | | |

Stauridės (Trachurus spp.) | 1 | 0,6 ir daugiau | – | 1 | | 15 cm |

2 | nuo 0,4 iki 0,6 | 2 | | 15 cm |

3 | nuo 0,2 iki 0,4 | 3 | | 15 cm |

4 | nuo 0,08 iki 0,2 | 5 | | 15 cm |

5 | nuo 0,02 iki 0,08 | | Viduržemio jūra | 12 cm |

Kefalės (Mugil spp.) | 1 | 1 ir daugiau | – | 1 | | – |

2 | nuo 0,5 iki 1 | 2 | | 20 cm |

3 | nuo 0,2 iki 0,5 | | | – |

4 | nuo 0,1 iki 0,2 | 3 | | 20 cm |

| | | Viduržemio jūra | 16 cm |

Raja (Raja spp.) | 1 | 5 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 3 iki 5 | | |

3 | nuo 1 iki 3 | | |

4 | nuo 0,3 iki 1 | | |

Raja (pelekai) | 1 | 3 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 0,5 iki 3 | | |

Upinė plekšnė (Platichtys flesus) | 1 | daugiau kaip 0,3 | – | 1 | | 24 cm |

2 | nuo 0,2 iki 0,3 (įskaitant) | 2 | | 24 cm |

| | 24 cm |

| | 3 | | 24 cm |

| | Baltijos | 22–25 rajonai | 25 cm |

| | 26–28 rajonai | 21 cm |

| | 29–32 rajonai Į pietus nuo 59° 30' šiaurės platumos | 18 cm |

Jūrų liežuviai (Solea spp.) | 1 | 0,5 ir daugiau | – | 1 | | 24 cm |

2 | nuo 0,33 iki 0,5 | 2 | | 24 cm |

3 | nuo 0,25 iki 0,33 | | 24 cm |

4 | nuo 0,17 iki 0,25 | 3 | | 24 cm |

5 | nuo 0,12 iki 0,17 | | Viduržemio jūra | 20 cm |

| 1 | 0,5 ir daugiau | | | | |

| 2 | nuo 0,33 iki 0,5 | | | | |

| 3 | nuo 0,25 iki 0,35 | | | | |

| 4 | nuo 0,20 iki 0,25 | | | | |

| 5 | nuo 0,12 iki 0,2 | | | | |

Uodegotoji kardžuvė (Lepidopus caudatus) | 1 | 3 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 2 iki 3 | | |

3 | nuo 1 iki 2 | | |

4 | nuo 0,5 iki 1 | | |

Juodoji kardžuvė (Aphanopus carbo) | 1 | 3 ir daugiau | | | – | |

2 | nuo 0,5 iki 3 | | | | |

| – | | | | |

Paprastoji ir didžioji sepijos ir(Sepia officinalis Rossa macrosoma) | 1 | 0,5 ir daugiau | – | | | – |

2 | nuo 0,3 iki 0,5 | | |

3 | nuo 0,1 iki 0,3 | | |

Norveginis omaras (Nephrops norvegicus) | 1 | – | 20 ir daugiau | 2 | Skagerako ir Kategato sąsiauriai | 40 mm |

2 | nuo 21 iki 30 | | | 130 mm |

3 | nuo 31 iki 40 | 2 | išskyrus Škotiją | |

4 | daugiau kaip 40 | | Airijos jūra | 25 mm |

| | | [ICES Via) ir VIIa)], Skagerakas ir Kategatas | 85 mm |

| | 2 | Vakarų Škotija ir Airijos jūra | 20 mm |

| | [ICES VI a) ir VIIa)] | 70 mm |

| | 3 | | 20 mm |

| | | 70 mm |

| | Viduržemio jūra | 20 mm |

| | 70 mm |

Norveginio omaro uodegėlės | 1 | – | 60 ir mažiau | 2 | Skagerakas ir Kategatas | 72 mm |

2 | nuo 61 iki 120 | | | |

| | 2 | išskyrus vakarų Škotiją, | 46 mm |

3 | nuo 121 iki 180 | | Airijos jūrą | |

4 | daugiau kaip 180 | | [ICES VIa) ir VIIa)], Skagerakas ir Kategatas | |

| | 2 | Vakarų Škotija ir Airijos jūra [ICES VIa) ir VIIa)] | 37 mm |

| | 3 | | 37 mm |

Paprastosios krevetės (Crangon crangon) | 1 | 6,8 mm ir daugiau | – | | | – |

2 | 6,5 mm ir daugiau | | |

Šviežios arba atšaldytos šiaurinės krevetės (Pandalus borealis) | Vieno dydžio | – | 250 ir mažiau | | | – |

Vandenyje arba garuose išvirtos šiaurinės krevetės | 1 | – | 160 ir mažiau | | | – |

2 | nuo 161 iki 250 | | |

Krabas miegalius (Cancer pagurus) | 1 | 16 cm ir didesni | – | | | – |

2 | nuo 13 iki 16 cm | | |

--------------------------------------------------

Top