EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1610

1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo

OJ L 198, 8.8.1996, p. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 160 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 160 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 97 - 102

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1610/oj

31996R1610Oficialusis leidinys L 198 , 08/08/1996 p. 0030 - 0035


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1610/96

1996 m. liepos 23 d.

dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 189b straipsnyje nurodytos tvarkos [3],

(1) kadangi augalų apsaugos priemonių tyrimas prisideda prie gausaus geros kokybės maisto produktų už prieinamą kainą gamybos ir pirkimo nuolatinio tobulinimo;

(2) kadangi augalų apsaugos priemonių tyrimas prisideda prie nuolatinio augalininkystės gerinimo;

(3) kadangi augalų apsaugos priemonės, ypač tos, kurios yra ilgų ir brangių tyrimų rezultatas, ir toliau bus kuriamos Bendrijoje ir Europoje, jeigu, skatinant tokius tyrimus, pakankamą minėtų priemonių apsaugą užtikrins priimtos tinkamos taisyklės;

(4) kadangi augalų apsaugos sektoriaus konkurencingumas, pagal šios pramonės šakos pobūdį, reikalauja tokio apsaugos lygio, kuris atitiktų vaistų apsaugos lygį, numatytą 1992 m. birželio 18 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1768/92 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo [4];

(5) kadangi šiuo metu dėl laikotarpio, kuris praeina nuo patento paraiškos dėl naujos augalų apsaugos priemonės pateikimo iki leidimo šią augalų apsaugos priemonę pateikti į rinką gavimo, pagal patentą taikomos apsaugos laikotarpio nepakanka investicijoms į tyrimus padengti ir aukšto tyrimų lygio išlaikymui reikalingiems ištekliams gauti;

(6) kadangi tokia situacija sąlygoja nepakankamą apsaugą, stabdančią augalų apsaugos tyrimus ir mažinančią sektoriaus konkurencingumą;

(7) kadangi vienas iš pagrindinių papildomos apsaugos liudijimo tikslų yra užtikrinti tokį Europos pramonės konkurencingumą, kuris prilygtų Šiaurės Amerikos ir Japonijos partnerių konkurencingumui;

(8) kadangi 1993 m. vasario 1 d. rezoliucijoje dėl Bendrijos politikos ir veiklos programos aplinkosaugos ir tvarios plėtros srityje [5] Taryba patvirtino bendrą Komisijos pateiktos programos požiūrį ir strategiją, kurioje buvo akcentuojama ekonomikos augimo ir aplinkosaugos kokybės tarpusavio priklausomybė; kadangi aplinkosaugos gerinimas reiškia pramonės ekonominio konkurencingumo išlaikymą; kadangi todėl papildomos apsaugos liudijimo išdavimas gali būti vertinamas kaip aplinkosaugai naudinga teigiama priemonė;

(9) kadangi Bendrijos lygiu reikėtų priimti bendrą sprendimą, užkertantį kelią nevienalyčiam nacionalinių įstatymų kūrimui, skatinančiam tolimesnius skirtumus, kurie galėtų trukdytų laisvam augalų apsaugos priemonių judėjimui Bendrijoje ir todėl turėtų tiesioginės įtakos vidaus rinkos veikimui; kadangi tai atitinka Sutarties 3b straipsnyje apibrėžtą subsidiarumo principą;

(10) kadangi dėl šios priežasties reikia papildomos apsaugos liudijimo, kurį tomis pačiomis sąlygomis išduotų kiekviena valstybė narė nacionalinio arba Europos patento, susijusio su augalų apsaugos priemone, kuriai būtinas leidimas prekiauti, turėtojo prašymu; kadangi todėl reglamentas yra tinkamiausias teisinis dokumentas;

(11) kadangi liudijimu garantuojamas apsaugos terminas turėtų užtikrinti pakankamą ir veiksmingą apsaugą; kadangi šiuo tikslu tiek patento, tiek liudijimo turėtojui turėtų būti suteiktas išimtinumas ne ilgesniam nei penkiolikos metų laikotarpiui nuo primojo leidimo pateikti konkrečią augalų apsaugos priemonę į Bendrijos rinką gavimo;

(12) kadangi, vis dėlto, būtina atsižvelgti į visus susijusius interesus tokiame sudėtingame ir besikeičiančiame sektoriuje kaip augalų apsauga; kadangi dėl šios priežasties liudijimas turi būti išduodamas ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui;

(13) kadangi liudijimas suteikia tokias pačias teises kaip ir pagrindinis patentas; kadangi, jeigu pagrindiniame patente yra nurodyta veiklioji medžiaga ir įvairūs jos dariniai (druskos ir eteriniai aliejai), liudijime turi būti numatyta tokia pati apsauga;

(14) kadangi liudijimo išdavimas priemonei, kurios sudėtyje yra veikliosios medžiagos, nedraudžia išduoti liudijimus tos medžiagos dariniams (druskoms ir eteriniams aliejams), jeigu jiems yra išduoti specialūs patentai;

(15) kadangi taip pat reikėtų užtikrinti teisingą pereinamojo laikotarpio priemonių pusiausvyrą; kadangi tokios priemonės turėtų sudaryti sąlygas Bendrijos augalų apsaugos pramonei tam tikru mastu pasivyti savo pagrindinius konkurentus, tuo pat metu užtikrinant, kad nurodytos priemonės nekliudytų siekti kitų teisėtų žemės ūkio ir aplinkosaugos politikos tikslų nacionaliniu ir Bendrijos lygiu;

(16) kadangi tik Bendrijos lygiu taikomos priemonės padės veiksmingai įgyvendinti tikslą, apimantį tinkamą naujovių įdiegimo augalų apsaugos priemonių srityje apsaugą garantuojant tinkamą augalų apsaugos priemonių vidaus rinkos veikimą;

(17) kadangi šio reglamento 12, 13 ir 14 konstatuojamosiose dalyse bei 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnyje, 8 straipsnio 1 dalies c punkte ir 17 straipsnio 2 dalyje pateiktos išsamios taisyklės mutatis mutandis taip pat taikomos pirmiausia Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1768/92 9 konstatuojamajai daliai, 3 ir 4 straipsniams, 8 straipsnio 1 dalies c punktui ir 17 straipsniui išaiškinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente vartojami tokie sąvokų apibrėžimai:

1) "augalų apsaugos priemonės": veikliosios medžiagos ir preparatai, sudaryti iš vienos arba kelių veikliųjų medžiagų, tokios formos, kokios jas gauna vartotojas, ir kurie yra skirti:

a) augalams arba augaliniams produktams apsaugoti nuo visų augalų kenkėjų arba užkirsti kelią tokių kenkėjų poveikiui, jeigu tokios medžiagos arba preparatai toliau neapibūdinti kitaip;

b) veikti augalų gyvybinius procesus kitaip negu maistingosios medžiagos (pvz., augalų augimą reguliuojančios medžiagos);

c) augalinių produktų konservavimui, jeigu tokioms medžiagoms arba produktams netaikomos specialios Tarybos arba Komisijos nuostatos dėl konservantų;

d) sunaikinti nepageidaujamus augalus arba

e) sunaikinti augalų dalis, nustatyti ar sustabdyti netinkamą augalų augimą ar užkirsti jam kelią;

2) "medžiagos": cheminiai elementai ir jų junginiai, gamtiniai arba pagaminti, įskaitant visas gamybos proceso metu neišvengiamai atsirandančias priemaišas;

3) "veikliosios medžiagos": medžiagos arba mikroorganizmai, įskaitant virusus, turinčius bendro pobūdžio arba specifinį poveikį:

a) augalų kenkėjams arba

b) augalams, augalų dalims arba augaliniams produktams;

4) "preparatai": mišiniai arba tirpalai, sudaryti iš dviejų arba daugiau medžiagų, kurių bent viena yra veiklioji medžiaga, skirta naudoti kaip augalų apsaugos priemonė;

5) "augalai": gyvi augalai ir gyvosios augalų dalys, įskaitant šviežius vaisus ir sėklas;

6) "augaliniai produktai": iš augalų gaunami neperdirbti produktai arba paprastu būdu, t. y. malant, džiovinant, spaudžiant apdorotus produktus iš augalų gauti produktai, išskyrus pačius augalus, apibrėžtus 5 punkte;

7) "kenksmingi organizmai": augalų arba augalinių produktų kenkėjai, priklausantys gyvūnų arba augalų pasauliui, taip pat virusai, bakterijos, mikoplazmos ir kiti patogenai;

8) "produktas": 3 punkte apibrėžta veiklioji medžiaga arba augalų apsaugos priemonę sudarančių veikliųjų medžiagų derinys;

9) "pagrindinis patentas": patentas, kuris saugo produktus, apibrėžtus 8 punkte, 4 punkte apibrėžtus preparatus, bei produkto gavimo arba jo taikymo procesus, ir kurį turėtojas naudoja liudijimui įsigyti;

10) "liudijimas": papildomos apsaugos liudijimas.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Pagal šio reglamento sąlygas liudijimas gali būti išduotas visiems produktams, kuriuos valstybės narės teritorijoje saugo patentas, ir kuriems, prieš juos pateikiant į rinką kaip augalų apsaugos priemones, taikoma Direktyvos 91/414/EEB [6] 4 straipsnyje arba pagal analogiškas nacionalinės taisės nuostatas nustatyta administracinė leidimų išdavimo tvarka, jei tai – augalų apsaugos priemonė, dėl kurios prieš įgyvendinant Direktyvą 91/414/EEB atitinkamoje valstybėje narėje buvo paduota paraiška leidimui gauti.

3 straipsnis

Liudijimo išdavimo sąlygos

1. Liudijimas išduodamas, jeigu valstybėje narėje, kurioje paduodama 7 straipsnyje nurodyta paraiška, paraiškos padavimo dieną:

a) produkto apsaugą užtikrina galiojantis pagrindinis patentas;

b) pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnį arba analogiškas nacionalinės teisės nuostatas buvo išduotas galiojantis leidimas pateikti produktą į rinką kaip augalų apsaugos priemonę;

c) produktui dar nėra išduotas liudijimas;

d) b punkte nurodytas leidimas yra pirma leidimas, išduotas pateikti į rinką produktą kaip augalų apsaugos priemonę.

2. Daugiau nei vieno patento, išduoto tam pačiam produktui, turėtojas, tam pačiam produktui gali gauti ne daugiau kaip vieną liudijimą. Vis dėlto, jeigu du arba daugiau skirtingų patentų turėtojų yra padavę du arba daugiau paraiškų dėl to paties produkto, kiekvienam iš jų gali būti išduotas vienas to produkto liudijimas.

4 straipsnis

Apsaugos objektas

Pagrindinio patento garantuojamos apsaugos ribose liudijimas saugo tik tą produktą, kuris yra nurodytas leidime pateikti atitinkamą augalų apsaugos priemonę į rinką, ir jos panaudojimą kaip augalų apsaugos priemonę, kuriai leidimas pateikti į rinką buvo duotas prieš pasibaigiant liudijimo galiojimui.

5 straipsnis

Liudijimo veikimas

Pagal 4 straipsnį liudijimas suteikia tokias pačias teises kaip ir pagrindinis patentas, ir jam yra taikomi tokie patys apribojimai ir įsipareigojimai.

6 straipsnis

Teisė gauti liudijimą

Liudijimas išduodamas pagrindinio patento turėtojui arba jo teisių perėmėjui.

7 straipsnis

Paraiška liudijimui gauti

1. Paraiška liudijimui gauti paduodama per šešis mėnesius nuo 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto leidimo pateikti produktą į rinką kaip augalų apsaugos priemonę gavimo dienos.

2. Nepaisant 1 dalies, jei leidimas pateikti produktą į rinką išduodamas prieš išduodant pagrindinį patentą, paraiška liudijimui gauti paduodama per šešis mėnesius nuo patento gavimo dienos.

8 straipsnis

Paraiškos liudijimui gauti turinys

1. Paraišką liudijimui gauti sudaro:

a) prašymas išduoti liudijimą, kuriame visų pirma nurodoma:

i) pareiškėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

ii) atstovo, jeigu toks yra, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

iii) pagrindinio patento numeris ir išradimo pavadinimas;

iv) 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir data, o jeigu tai – ne pirmas leidimas pateikti produktą į Bendrijos rinką – jo numeris ir data;

b) 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto pirmojo leidimo pateikti produktą į Bendrijos rinką kaip augalų apsaugos priemonę kopija, kurioje turi būti nurodytas produktas, įrašyta leidimo data ir numeris bei Direktyvos 91/414/EEB II priedo A.I dalyje (1–7 punktai) arba B.I dalyje (1–7 punktai) arba valstybės narės, kurioje buvo paduota paraiška, analogiškuose įstatymuose nurodytas trumpas produkto apibūdinimas;

c) jeigu b punkte nurodytas leidimas yra ne pirmas leidimas pateikti produktą į rinką kaip augalų apsaugos priemonę Bendrijoje, tuomet turi būti pateikta informacija, identifikuojanti produktą, kuriam buvo išduotas leidimas, ir nurodyta teisinė nuostata, kuria remiantis jis buvo išduotas, kartu su atitinkamame oficialiame leidinyje paskelbto pranešimo apie leidimą kopija, arba, jeigu toks pranešimas nebuvo paskelbtas, bet kuris kitas leidimo išdavimą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta jo išdavimo data ir nurodoma produkto, kuriam išduotas leidimas, tapatybė.

2. Valstybės narės už paraiškos liudijimui gauti padavimą gali imti mokestį.

9 straipsnis

Paraiškos liudijimui gauti padavimas

1. Paraiška liudijimui gauti paduodama kompetentingai pramoninės nuosavybės įstaigai toje valstybėje narėje, kuri išdavė pagrindinį patentą, arba kurios vardu patentas buvo išduotas, ir kurioje buvo gautas 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas leidimas pateikti produktą į rinką, jeigu šiam tikslui valstybė narė nepaskiria kitos institucijos.

2. Pranešimą apie paraišką liudijimui gauti paskelbia 1 dalyje nurodyta institucija.Pranešime nurodoma bent jau ši informacija:

a) pareiškėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b) pagrindinio patento numeris;

c) išradimo pavadinimas;

d) 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir data ir leidime nurodytas produktas;

e) jeigu reikia, pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką Bendrijoje numeris ir data.

10 straipsnis

Liudijimo išdavimas arba paraiškos atmetimas

1. Jeigu paraiška liudijimui gauti ir joje nurodytas produktas atitinka šio reglamento sąlygas, 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija išduoda liudijimą.

2. 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija, vadovaudamasi 3 dalimi, atmeta paraišką liudijimui gauti, jeigu paraiška arba joje nurodytas produktas neatitinka šiame reglamente nustatytų sąlygų.

3. Jeigu paraiška liudijimui išduoti neatitinka 8 straipsnyje nustatytų sąlygų, 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija prašo pareiškėjo pašalinti neatitikimą arba per nurodytą laikotarpį sumokėti mokestį.

4. Per nurodytą laikotarpį nepašalinus 3 dalyje nurodyto neatitikimo arba nesumokėjus mokesčio, paraiška atmetama.

5. Valstybės narės gali numatyti, kad 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija išduotų liudijimus nepatikrinusi, ar laikomasi 3 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nustatytų sąlygų.

11 straipsnis

Skelbimas

1. Pranešimą apie liudijimo išdavimą skelbia 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija. Pranešime pateikiama bent jau ši informacija:

a) liudijimo turėtojo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b) pagrindinio patento numeris;

c) išradimo pavadinimas;

d) 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir data ir leidime nurodytas produktas;

e) jeigu reikia, pirmo leidimo pateikti produktą į rinką Bendrijoje numeris ir data.

f) liudijimo galiojimo terminas.

2. Pranešimą apie paraiškos liudijimui gauti atmetimą skelbia 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija. Pranešime pateikiama bent jau 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.

12 straipsnis

Metiniai mokesčiai

Valstybės narės už liudijimus gali imti metinį mokestį.

13 straipsnis

Liudijimo galiojimo terminas

1. Liudijimas įsigalioja pasibaigus nustatytam pagrindinio patento galiojimo terminui ir jo galiojimo terminas lygus laikotarpiui nuo paraiškos pagrindiniam patentui išduoti padavimo dienos iki pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką Bendrijoje suteikimo dienos, sutrumpinto penkeriais metais.

2. Nepaisant 1 dalies, liudijimas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jo įsigaliojimo datos.

3. Apskaičiuojant liudijimo galiojimo terminą, į laikiną pirmą leidimą prekiauti atsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu po jo tam pačiam produktui buvo išduotas galutinis leidimas.

14 straipsnis

Liudijimo galiojimo termino pabaiga

Liudijimo galiojimo terminas baigiasi:

a) pasibaigus 13 straipsnyje nurodytam laikotarpiui;

b) jeigu liudijimo turėtojas jį grąžina;

c) jeigu laiku nesumokamas pagal 12 straipsnį nustatytas metinis mokestis;

d) jeigu liudijime nurodytas produktas daugiau nebegali būti pateikiamas į rinką dėl leidimo arba leidimų pateikti į rinką atšaukimo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnį arba atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas. 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija gali savo iniciatyva arba trečiosios šalies prašymu priimti sprendimą nutraukti liudijimo galiojimą.

15 straipsnis

Liudijimo negaliojimas

1. Liudijimas negalioja, jeigu:

a) jis buvo išduotas nesilaikant 3 straipsnio nuostatų;

b) pagrindinis patentas neteko galios dar nepasibaigus jo teisėtam galiojimo terminui;

c) pagrindinis patentas panaikinamas arba apribojamas taip, kad produkto, kuriam buvo išduotas liudijimas, daugiau nesaugo pagrindinis patentas, arba pasibaigus pagrindinio patento galiojimo terminui yra tokį panaikinimą ar apribojimą pateisinančių priežasčių.

2. Bet kuris asmuo gali pateikti paraišką arba pareikšti ieškinį dėl liudijimo paskelbimo negaliojančiu institucijai, kuri pagal nacionalinės teisės aktus yra atsakinga už atitinkamo pagrindinio patento panaikinimą.

16 straipsnis

Pranešimas apie galiojimo pabaigą

Jeigu liudijimas nustoja galioti pagal 14 straipsnio b, c arba d punktus, arba negalioja pagal 15 straipsnį, pranešimą apie tai skelbia 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija.

17 straipsnis

Apeliaciniai skundai

1. 9 straipsnio 1 dalyje arba 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų pagal šį reglamentą priimti sprendimai gali būti apskųsti tokia pačia apeliacine tvarka, numatyta nacionalinės teisės aktuose panašiems sprendimams, priimtiems dėl nacionalinių patentų.

2. Sprendimas išduoti liudijimą gali būti apskųstas apeliacine tvarka, siekiant ištaisyti neteisingą liudijimo galiojimo terminą, kai pirmojo leidimo pateikti produktą į Bendrijos rinką data, nurodyta prašyme išduoti liudijimą pagal 8 straipsnį, yra neteisinga.

18 straipsnis

Liudijimų išdavimo taisyklės

1. Kadangi šiame reglamente nėra nustatytos procedūrinės nuostatos, liudijimams taikomos procedūrinės nuostatos, kurios pagal nacionalinės teisės aktus taikomos atitinkamam pagrindiniam patentui, o atitinkamais atvejais procedūrinės nuostatos, taikomos Reglamente (EEB) Nr. 1768/92 nurodytiems liudijimams, nebent nacionalinės teisės aktai šiame reglamente minimiems liudijimams nustato specialias procedūrines nuostatas.

2. Nepažeidžiant 1 dalies, atsisakymo išduoti liudijimą tvarka nėra numatyta.

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

19 straipsnis

1. Liudijimas gali būti išduotas produktams, kuriuos šio reglamento įsigaliojimo dieną saugo galiojantis pagrindinis patentas, ir kuriems pirmasis leidimas pateikti juos į Bendrijos rinką kaip augalų apsaugos priemones buvo išduotas po 1985 m. sausio 1 d. pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnį arba atitinkamas nacionalines nuostatas.

2. Paraiška dėl liudijimo išdavimo pagal 1 dalį paduodama per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

20 straipsnis

Valstybėse narėse, kurių nacionalinės teisės aktuose 1990 m. sausio 1 d. nebuvo nuostatos, numatančios galimybę užpatentuoti augalų apsaugos priemones, šis reglamentas taikomas nuo 1998 m. sausio 2 d.

Tose valstybėse narėse 19 straipsnis netaikomas.

BAIGIAMOJI NUOSTATA

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1996 m. liepos 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

K. Hänsch

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Lowry

[1] OL C 390, 1994 12 31, p. 21 ir OL C 335, 1995 2 13, p. 15.

[2] OL C 155, 1995 6 21, p. 14.

[3] 1995 m. birželio 15 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 166, 1995 7 3, p. 89), 1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 353, 1995 12 30, p. 36) ir 1996 m. kovo 12 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 96, 1996 4 1, p. 30).

[4] OL L 182, 1992 7 2, p. 1.

[5] OL C 138, 1993 5 17, p. 1.

[6] OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 95/36/EB (OL L 172, 1995 7 22, p. 8).

--------------------------------------------------

Top