EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1523

1996 m. liepos 24 d., Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1523/96 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1617/93 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams, susijusiems su bendru tvarkaraščių planavimu ir derinimu, bendromis operacijomis, konsultacijomis dėl keleivių ir krovinių reguliariojo oro susisiekimo tarifų ir laiko tarpsnių paskirstymo oro uostuose

OL L 190, 1996 7 31, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1523/oj

31996R1523Oficialusis leidinys L 190 , 31/07/1996 p. 0011 - 0012


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1523/96

1996 m. liepos 24 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1617/93 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams, susijusiems su bendru tvarkaraščių planavimu ir derinimu, bendromis operacijomis, konsultacijomis dėl keleivių ir krovinių reguliariojo oro susisiekimo tarifų ir laiko tarpsnių paskirstymo oro uostuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3976/87 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, ypač į jo 3 straipsnį,

pasitarusi su Oro transporto susitarimų ir dominuojančių padėčių patariamuoju komitetu,

paskelbusi šio reglamento projektą [2],

kadangi:

(1) Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 1617/93 [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, skelbia, kad Sutarties 85 straipsnio 3 dalis turi būti taikoma susitarimams tarp oro transporto įmonių, tokių įmonių asociacijų priimtiems sprendimams ir tokių įmonių, kurios siekia, inter alia, konsultuotis dėl keleivių ir jų bagažo bei krovinių, vežamų reguliariu oro susisiekimu iš vieno Bendrijos oro uostą į kitą, vežimo tarifų, suderintiems veiksmams.

(2) Reglamento dėl išimčių, susijusio su konsultacijomis dėl krovinių vežimo tarifų, priėmimą nulėmė du pagrindiniai veiksniai, t.y.:

- poreikis suteikti oro transporto įmonėms laiko prisiderinti prie atsiradusios konkurencijos sąlygų,

- poreikis prisidėti prie to, kad būtų visuotinai priimtos vežėjų kaitos sąlygos, naudingos tiek vežėjams, tiek vartotojams.

(3) Kalbant apie pirmąjį veiksnį, reikėtų pažymėti, kad priėmus Reglamentą (EEB) Nr. 3976/87, oro transporto įmonės turėjo aštuonerius metus laiko, kad prisitaikytų prie didesnės konkurencijos. Pagal 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus [4] su pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, patekimas į rinką turi būti visiškai liberalizuotas nuo 1997 m. balandžio 1 d.

(4) Atrodo, kad tokio laiko pakanka, kad būtų prisitaikyta prie naujų rinkos sąlygų, ir todėl daugiau nėra pagrindo jį pratęsti.

(5) Vežėjų kaitos atveju būtina atsižvelgti į šiuos aspektus:

- pagal oro transporto įmonių ir Tarptautinės oro transporto asociacijos pateiktą informaciją ir dokumentus tarifai, dėl kurių susitarta konsultacijų metu, yra ne daugiau kaip 70 % didesni už rinkos kainas. Dėl to ypač kroviniai, dėl kurių sudarytos vežėjų kaitos sutartys, yra vežami už tokią kainą, kokią sutaria siuntėjai ir vežėjai arba jų atstovai, ir kuri nėra susijusi su tais tarifais, kurie aptariami konsultacijų metu. Taigi buvo nustatyta, kad kai kuriais vežėjų kaitos atvejais taikomi tarifai, kurie yra dvigubai mažesni už nustatytus konsultacijų metu,

- be to, buvo nustatyta, kad oro transporto įmonės, nedalyvaujančios konsultacijose dėl tarifų, veža krovinius pagal vežėjų kaitos susitarimus,

- remiantis oro transporto įmonių pateikta informacija, pagal vežėjų kaitos susitarimus Bendrijoje vežamų krovinių dalis sumažėjo nuo 30 % 1991 m. iki 11 % 1994 m. pabaigoje. Kai kuriose oro transporto įmonėse šis skaičius yra mažesnis kaip 2 %,

- kai kuriais atvejais labai dideli tarifai, nustatyti konsultacijų metu, taikomi siuntėjams ir tada, kai nėra vežėjų kaitos,

- kai kurios oro transporto įmonės bandė reformuoti tarifų nustatymo konsultacijose tvarką ir taikyti mažesnius tarifus, bet joms nepavyko.

(6) Atsižvelgiant į šiuos aspektus, konsultacijos dėl tarifų, kurios gali prisidėti prie vežėjų kaitos bendrųjų terminų ir sąlygų priėmimo, jau nebepasiteisina. Šios konsultacijos nustato vartotojams didelius tarifus, ir jos jau nėra tokios svarbios organizuojant vežėjų kaitą, atsižvelgiant į tą faktą, jog minėti susitarimai nėra gausūs skaičiumi ir kad juos dažniausiai sudaro dvi šalys.

(7) Todėl konsultacijoms dėl krovinių tarifų Reglamentas (EEB) Nr. 1617/93 neturi būti taikomas.

(8) Turėtų būti skirtas laikas pakeisti minėtus susitarimus ir suderintus veiksmus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1617/93 iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnio trečioji įtrauka pakeičiama taip:

"— konsultacijų dėl keleivių ir jų bagažo, vežamų reguliariuoju oro susisiekimu iš vieno Bendrijos oro uosto į kitą, vežimo tarifų".

2. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:"Specialios nuostatos, susijusios su konsultacijomis dėl keleivių vežimo tarifų";

b) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:"Išimtis, susijusi su konsultacijomis dėl keleivių vežimo tarifų, taikoma tik tada, kai laikomasi šių sąlygų:";

ii) a punktas pakeičiamas taip:

"a) dalyviai aptaria tik keleivių bilietų kainas, kurias oro transporto vartotojai turi tiesiogiai sumokėti vežėjui - konsultacijų dalyviui arba jo įgaliotiesiems atstovams už keleivių vežimą reguliariuoju oro susisiekimu, taip pat su tomis bilietų kainomis ir tarifais susijusias sąlygas. Konsultacijose nediskutuojama apie keleivių vietų, kurios parduodamos suderintais tarifais, skaičių;"

iii) c punktas pakeičiamas taip:

"c) konsultacijose dalyvaujantys vežėjai taiko jose aptartus keleivių vežimo tarifus lygiateisiškumo pagrindu, neatsižvelgdami į keleivio pilietybę arba gyvenamąją vietą;"

iv) e punktas pakeičiamas taip:

"e) konsultacijos dalyviams nėra privalomos, t. y., po konsultacijų jie išsaugoja teisę savarankiškai nustatyti keleivių tarifus;".

2 straipsnis

Dabartiniai susitarimai ir suderinti veiksmai gali būti pakeisti taip, kad iki 1997 m. birželio 30 d. atitiktų šį reglamentą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1996 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Karel Van Miert

Komisijos narys

[1] OJ L 374, 1987 12 31, p. 9.

[2] OJ C 322, 1995 12 2, p. 15.

[3] OJ L 155,1993 6 26, p. 18.

[4] OJ L 240, 1992 8 24, p. 8.

--------------------------------------------------

Top