EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1485

1996 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1485/96, nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 92/109/EEB taikymo taisykles dėl pirkėjo deklaracijos apie konkretų tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, panaudojimą pateikimoTekstas svarbus EEE.

OJ L 188, 27.7.1996, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2005; netiesiogiai panaikino 32004R0273

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1485/oj

31996R1485Oficialusis leidinys L 188 , 27/07/1996 p. 0028 - 0031


Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1485/96

1996 m. liepos 26 d.

nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 92/109/EEB taikymo taisykles dėl pirkėjo deklaracijos apie konkretų tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, panaudojimą pateikimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyvą 92/109/EEB dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo į rinką [1] su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/46/EEB [2], ypač į jos 2 straipsnio 1 punkto b papunktį,

kadangi visi Direktyvos 92/109/EEB 1 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžti į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pateikimo į rinką sandoriai turi būti pagrįsti tinkamais dokumentais; kadangi prie šių dokumentų turi būti pridedama pirkėjo deklaracija, kurioje būtų nurodyta konkreti medžiagos paskirtis;

kadangi, patvirtinus pirkėjo deklaracijų pateikimą reglamentuojančias nuostatas, bus užtikrinta, jog sudarant kiekvieną sandorį bus aiškiai nustatyta, kur pirkėjas naudos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas; kadangi toks identifikavimas padės išvengti į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimo neteisėtai narkotikų gamybai;

kadangi, atsižvelgiant į nuolatinius to paties tiekėjo ir pirkėjo sudaromus sandorius, pirkėjui reikėtų suteikti galimybę tam tikromis sąlygomis pateikti bendrą deklaraciją, kurioje būtų nurodyti visi su 2 kategorijos medžiaga susiję sandoriai, sudaryti daugiausia per vienerius metus;

kadangi šio reglamento nuostatos atitinka Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3677/90 [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3769/92 [4], 10 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Vienkartinių sandorių deklaravimas

1. Bet kuris Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris pirkėjui tiekia į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, išvardytas Direktyvos 92/109/EEB I priedo 1 ir 2 kategorijose, ir kuris pagal minėtos direktyvos 2 straipsnį yra įpareigotas dokumentais pagrįsti visus atskirus sandorius, išskyrus šio reglamento 2 straipsnyje numatytus atvejus, gauna pirkėjo deklaraciją, kurioje nurodoma konkreti jam pateiktos medžiagos paskirtis. Kiekvienai į oficialų sąrašą įtrauktai medžiagai pateikiama atskira deklaracija.

2. Deklaracijoje išdėstoma šio reglamento priedo 1 punkte pateiktame pavyzdyje nurodyta informacija. Juridiniai asmenys deklaraciją pateikia ant firminio blanko.

2 straipsnis

Daugkartinių su 2 kategorijos medžiagomis susijusių sandorių deklaravimas

1. Bet kuris Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris pirkėjui nuolat tiekia į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, išvardytas Direktyvos 92/109/EEB I priedo 1 ir 2 kategorijose ir kuris pagal minėtos direktyvos 2 straipsnį yra įpareigotas dokumentais pagrįsti visus atskirus sandorius, išskyrus minėtos direktyvos 2 straipsnyje numatytus atvejus, kaip vienkartinio sandorio deklaracijos alternatyvą gali priimti jam tinkamą bendrą pirkėjo deklaraciją apie daugkartinius sandorius, sudarytus daugiausia per vienerius metus, jei bus įvykdyti šie kriterijai:

- pirkėjas bus asmuo, kuriam jis per praėjusius 12 mėnesių mažiausiai tris kartus tiekė medžiagų,

- tiekėjas neturės pagrindo manyti, jog medžiaga bus panaudota neteisėtiems tikslams,

- bus užsakyti tokie kiekiai, kokių paprastai reikia to pirkėjo reikmėms patenkinti.

2. Deklaracijoje išdėstoma šio reglamento priedo 2 punkte pateiktame pavyzdyje nurodyta informacija. Juridiniai asmenys deklaraciją pateikia ant firminio blanko.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1996 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Martin Bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 370, 1992 12 19, p. 76.

[2] OL L 159, 1993 7 1, p. 134.

[3] OL L 357, 1990 12 20, p. 1.

[4] OL L 383, 1992 12 29, p. 17.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. Vienkartinių su 1 arba 2 kategorijos medžiagomis susijusių sandorių deklaracijos pavyzdys

+++++ TIFF +++++

2. Daugkartinių su 2 kategorijos medžiagomis susijusių sandorių deklaracijos pavyzdys

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top