Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0099

1996 m. gruodžio 30 d. Tarybos direktyva 96/99/EB iš dalies keičianti Direktyvą 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo bei kontrolės

OJ L 8, 11.1.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 28 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/99/oj

31996L0099Oficialusis leidinys L 008 , 11/01/1997 p. 0012 - 0013


Tarybos direktyva 96/99/EB

1996 m. gruodžio 30 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo bei kontrolės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 99 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, su kuriuo buvo konsultuotasi dėl Komisijos pasiūlymo, nepareiškė savo nuomonės Tarybos nustatytu laiku pagal Sutarties 198 straipsnį; kadangi tikslinga neatsižvelgti į tai, kad šis komitetas nepareiškė savo nuomonės;

kadangi Direktyva 92/12/EEB [2] nustato bendrąsias procedūras, taikomas akcizu apmokestinamų produktų laikymui, judėjimui ir kontrolei;

kadangi šios direktyvos 26 straipsnis numato leidžiančią nukrypti nuostatą Danijai ir leidžia taikyti akcizą didesniems negu nustatytiems alkoholinių gėrimų ir tabako produktų, kuriuos į jos teritoriją įveža privatūs asmenys ir kurie skirti asmeniniams tikslams, kiekiams;

kadangi 1994 m. Stojimo aktas nustato pagal Direktyvos 92/12/EEB 26 straipsnį, kad Švedija ir Suomija tokiomis pačiomis sąlygomis gali taikyti akcizą platesniam alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių sąrašui;

kadangi šios leidžiančios nukrypti nuostatos buvo įtvirtintos, nes Europoje be sienų, kurioje galioja labai skirtingi akcizų tarifai, visiškas ir neatidėliotinas akcizo apribojimų panaikinimas būtų sukėlęs nepageidautinus prekybos ir pajamų pokyčius bei konkurencijos iškraipymus atitinkamose valstybėse narėse, kurios tradiciškai šiems produktams taiko didelius akcizus, laikydamos juos svarbiu pajamų šaltiniu ir atsižvelgdamos į sveikatos bei socialines priežastis;

kadangi šios leidžiančios nukrypti nuostatos buvo suteiktos iki 1996 m. gruodžio 31 d. ir turėtų būti peržiūrėtos, taikant panašią į Direktyvos 77/388/EEB [3] 281 straipsnyje nustatytą tvarką;

kadangi 1996 m. gruodžio 31 d. Bendrijoje taikomi minimalūs akcizų tarifai bus mažesni negu manyta nustatant leidžiančias nukrypti nuostatas, ir todėl jų panaikinimas tą dieną sukurtų didesnių problemų negu buvo numatyta;

kadangi dėl šios priežasties būtina duoti daugiau laiko sąlygų derinimui Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje, pratęsiant Direktyvos 92/12/EEB 26 straipsnyje nurodytą terminą;

kadangi 26 straipsnio nuostatos nukrypsta nuo vidaus rinkos pagrindinio principo, būtent piliečių teisės Bendrijos teritorijoje vežti asmeniniais tikslais įsigytas prekes, neįsipareigojant mokėti naujų mokesčių, ir todėl būtina kaip galima daugiau sumažinti tokio nukrypimo padarinius;

kadangi dėl šios priežasties Danijoje ir Suomijoje reikėtų, iš vienos pusės, sudaryti sąlygas laipsniškai liberalizuoti kiekybinius apribojimus, kurie gali būti taikomi, iki bus panaikinti 2003 m. gruodžio 31 d., o, antra, sutrumpinti nuo 36 iki 24 valandų nustatytą įskaitinį laikotarpį, per kurį nuolatiniai gyventojai turi būti išvykę iš atitinkamos valstybės narės, kad galėtų pasinaudoti bet kuria leidžiama paklaida;

kadangi atitinkamos valstybės narės gali nustatyti tikslias liberalizavimo detales, atsižvelgdamos į visus su šiuo procesu susijusius faktorius;

kadangi šis procesas turėtų būti stebimas ne ilgiau kaip iki 2000 m. birželio 30 d.;

kadangi Švedijai reikėtų leisti iki 2000 m. birželio 30 d. taikyti dabartinius apribojimus ir juos peržiūrėti taikant panašią į Direktyvos 77/388/EEB 281 straipsnyje nustatytą tvarką;

kadangi 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3925/91 dėl kontrolės ir formalumų, taikomų asmenų, skrendančių Bendrijos vidaus oro erdve, rankiniam ir asmeniniam bagažui ir asmenų, plaukiančių Bendrijos vidaus jūros vandenimis, bagažui, panaikinimo [4] 1 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad šių nuostatų taikymas nepažeidžia tikrinimų, susijusių su draudimais ar apribojimais, nustatytais valstybių narių, su sąlyga kad pastarieji atitinka tris Europos Bendrijų steigimo sutartis; kadangi šiame kontekste laikoma, kad patikrinimai, kurie būtini taikant Direktyvos 92/12/EEB 26 straipsnyje nurodytus kiekybinius apribojimus, laikomi minėtos kontrolės priemonėmis ir todėl atitinka Bendrijos teisės aktus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

"26 straipsnis

1. Nepažeidžiant 8 straipsnio, iki 2003 m. gruodžio 31 d. Danijai ir Suomijai leidžiama taikyti antroje ir trečioje pastraipose nurodytas specialias priemones kai kuriems alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams, kuriuos privatūs asmenys įveža į jų teritorijas ir kurie skirti asmeniniams tikslams.

Nuo 1997 m. sausio 1 d. Danijai ir Suomijai leidžiama taikyti tuos pačius kiekybinius apribojimus, galiojusių 1996 m. gruodžio 31 d., prekėms, kurias galima įvežti į šių valstybių teritorijas nemokant papildomo akcizo. Šios valstybės narės turi laipsniškai panaikinti minėtus apribojimus.

Jeigu šias prekes įveža asmenys, nuolat gyvenantys jų teritorijose, Danija ir Suomija gali apriboti jų neapmokestinamą įvežimą asmenims, kurie buvo išvykę iš savo valstybės teritorijos ilgesniam kaip 24 valandų laikotarpiui.

2. Iki 2000 m. birželio 30 d. Komisija turi pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie 1 dalies nuostatų vykdymą.

3. Nepažeidžiant 8 straipsnio, nuo 1997 m. sausio 1 d. iki 2000 m. birželio 30 d. Švedijai leidžiama taikyti tuos pačius kiekybinius apribojimus, kurie galiojo 1996 m. gruodžio 31 d. ir kurie bus peržiūrėti pagal panašią į Direktyvos 77/388/EEB 281 straipsnio nustatytą tvarką alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams, kuriuos privatūs asmenys gali įvežti į jos teritoriją asmeniniams tikslams, nemokėdami papildomo akcizo mokesčio.

4. Danija, Suomija ir Švedija gali rinkti akcizo mokesčius ir atlikti būtinus produktų, kuriems taikomas šis straipsnis, patikrinimus."

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip 1997 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja nuo 1997 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. gruodžio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. Barrett

[1] Nuomonė pareikšta 1996 m. gruodžio 13 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL L 76, 1992 3 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/74/EB (OL L 365, 1994 12 31, p. 46).

[3] OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 95/7/EB (OL L 102, 1995 5 9, p. 18).

[4] OL L 374, 1991 12 31, p. 4.

--------------------------------------------------

Top