EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0098

1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių

OL L 46, 1997 2 17, p. 25–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; panaikino 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/98/oj

31996L0098Oficialusis leidinys L 046 , 17/02/1997 p. 0025 - 0056


Tarybos direktyva 96/98/EB

1996 m. gruodžio 20 d.

dėl laivų įrenginių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

(1) kadangi pagal bendrą transporto politiką turi būti priimtos papildomos priemonės jūrų transporto saugai užtikrinti;

(2) kadangi laivybos avarijos kelia Bendrijai didelį susirūpinimą, ypač tos avarijos, kurių metu žūva žmonės, užteršiamos valstybių narių jūros ir pakrantės;

(3) kadangi laivybos avarijų pavojų galima veiksmingai sumažinti bendrais standartais, užtikrinančiais aukštą laivuose sumontuotų įrenginių veikimo saugos lygį; kadangi bandymo standartai ir bandymo metodai gali turėti didelę įtaką tolesniam įrenginių veikimui;

(4) kadangi pagal tarptautines konvencijas reikalaujama, kad vėliavos valstybės užtikrintų, jog laivuose sumontuoti įrenginiai atitiktų tam tikrus saugos reikalavimus ir kad būtų išduoti atitinkami sertifikatai; kadangi šiuo tikslu tarptautinės standartizavimo institucijos ir Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) yra sukūrusios tam tikrų laivo įrenginių tipų bandymo standartus; kadangi nacionaliniai bandymo standartai, kuriais diegiami tarptautiniai standartai, palieka sertifikavimo institucijoms, kurių kvalifikacija ir patirtis yra skirtinga, tam tikrą veiksmo laisvę; kadangi dėl pirmiau minėtų priežasčių atsiranda skirtingi produktų, kuriuos kompetentingos nacionalinės institucijos sertifikuoja kaip atitinkančius tam tikrus tarptautinius saugos standartus, saugos lygiai ir dėl šių priežasčių kai kurios valstybės narės labai nenori sutikti, kad laivuose, plaukiojančiuose su šių valstybių vėliava, būtų montuojama, neatlikus papildomo patikrinimo, kitų valstybių narių patvirtinti įrenginaiai;

(5) kadangi turi būti nustatytos bendros taisyklės, kad būtų pašalinti tarptautinių standartų įgyvendinimo skirtumai; kadangi įgyvendinus tokias bendras taisykles būtų išvengta nereikalingų lėšų, nereikėtų atlikti įrenginių atvirtinimo administracinių procedūrų, pagerėtų Bendrijos laivybos sąlygos ir gebėjimas konkuruoti bei prie įrenginių tvirtinant atitikties ženklą, būtų pašalintos techninės prekybos kliūtys;

(6) kadangi savo 1993 m. birželio 8 d. rezoliucijoje dėl bendros saugių jūrų politikos [4] Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymus dėl TJO standartų ir laivų įrenginių tvirtinimo tvarkos įgyvendinimo suderinimo;

(7) kadangi veiksmai Bendrijos lygiu yra vienintelis būdas įgyvendinti pirmiau minėtą suderinimą, nes valstybės narės, veikdamos atskirai arba tarptautinėse organizacijose, negali nustatyti vienodo įrenginių veikimo saugos lygio;

(8) kadangi Tarybos direktyva yra tinkamas teisinis dokumentas, numatantis vienodo ir privalomo tarptautinių bandymo standartų taikymo valstybėse narėse sistemą;

(9) kadangi tikslinga pirmiausia imtis įrenginių, kuriuos pagal pagrindines tarptautines konvencijas privalu montuoti laive ir kuriuos privalo tvirtinti nacionalinės administracijos, laikydamosi tarptautinėse konvencijose arba rezoliucijose nustatytų saugos standartų;

(10) kadangi yra parengta įvairių direktyvų, užtikrinančių laisvą tam tikrų produktų, kuriuos, inter alia, galima montuoti laivuose, judėjimą, tačiau kurie nesusiję su valstybių narių atliekamu įrenginių sertifikavimu laikantis atitinkamų tarptautinių konvencijų; kadangi dėl to laivuose montuotiniems įrenginiams turi būti taikomos išimtinai naujos bendros taisyklės;

(11) kadangi nauji bandymo standartai turi būti nustatyti geriau tarptautiniu lygmeniu įrenginiams, kuriems tokie standartai kol kas neparengti arba jie nepakankamai išsamūs;

(12) kadangi valstybės narės turėtų užtikrinti, kad notifikuotosios įstaigos, tikrinančios, ar įrenginiai atitinka bandymo standartus, būtų nepriklausomos, dirbtų veiksmingai ir kompetentingai atliktų savo uždavinius;

(13) kadangi tai, jog laikomasi tarptautinių bandymo standartų nuostatų, geriausiai galima įrodyti taikant atitikties įvertinimo tvarką, pavyzdžiui, nustatytą 1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendime 93/465/EEB dėl atitikties įvertinimo procedūrų įvairiuose etapuose taikomų modulių ir ženklinimo atitikties ženklu "CE" ir jo naudojimo taisyklių, kurios skirtos naudoti techninio suderinimo direktyvose [5];

(14) kadangi jokia šios direktyvos nuostata neriboja vėliavos valstybės teisės, kurią tokiai valstybei suteikia tarptautinės konvencijos, laivuose, kuriems vėliavos valstybė yra išdavusi saugos sertifikatą, atlikti eksploatacinius ir darbo charakteristikų nustatymo bandymus, jeigu jie nedubliuoja atitikties įvertinimo procedūros;

(15) kadangi įrenginiai, kuriems taikoma ši direktyva, paprastai turėtų būti žymimi ženklu, nurodančiu, kad jie atitinka šios direktyvos reikalavimus;

(16) kadangi valstybės narės tam tikrais atvejais gali imtis laikinų priemonių apriboti arba uždrausti įrenginių, pažymėtų atitikties ženklu, naudojimą;

(17) kadangi nepaprastomis aplinkybėmis gali būti leista naudoti įrenginius, nepažymėtus atitikties ženklu;

(18) kadangi keičiant šią direktyvą turi būti laikomasi supaprastintos tvarkos, taikomos reguliavimo komitetui,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šios direktyvos tikslas - didinti saugą jūroje ir užkirsti kelią jūros teršimui vienodai taikant atitinkamus tarptautinius dokumentus, susijusius su A priede išvardytiems įrenginiams, montuotiniems laivuose, kuriems saugos sertifikatus išduoda valstybės narės, laikydamosi tarptautinių konvencijų, arba kurie išduoti šių valstybių narių vardu, bei užtikrinti laisvą tokių įrenginių judėjimą Bendrijoje.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) "atitikties įvertinimo tvarka" - tai 10 straipsnyje ir B priede nustatyta tvarka;

b) "įrenginiai" - tai A.1 ir A.2 prieduose išvardyti įrenginiai, kurie turi būti montuojami naudoti laive, kad būtų laikomasi tarptautinių dokumentų nuostatų, arba kurie savanoriškai montuojami laive ir kuriuos, laikydamasi tarptautinių dokumentų nuostatų, turi tvirtinti vėliavos valstybės administracija;

c) "radijo ryšio įrenginiai" - tai pagal 1974 m. Solas konvencijos IV skyriaus nuostatas su pakeitimais, padarytais atsižvelgiant į 1988 m. Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) nuostatas, privalomi įrenginiai bei pagal pirmiau minėtos konvencijos III/6.2.1 taisyklę privalomas dvipusio ryšio labai aukšto dažnio radiotelefonas;

d) "tarptautinės konvencijos" - tai:

- 1966 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo (LL66),

- 1972 m. Tarptautinių taisyklių siekiant išvengti laivų susidūrimų jūroje konvencija (Colreg),

- 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos konvencija (Marpol)

un

- 1974 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (Solas),

kartu su jų protokolais ir pakeitimais, galiojančiais šios direktyvos priėmimo dieną;

e) "tarptautiniai dokumentai" - tai atitinkamos tarptautinės konvencijos, Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) atitinkamos rezoliucijos ir aplinkraščiai bei atitinkami tarptautiniai bandymo standartai;

f) "ženklas" - tai 11 straipsnyje nurodytas ir D priede nustatytas simbolis;

g) "notifikuotoji įstaiga" - tai laikantis 9 straipsnyje numatytos tvarkos valstybės narės kompetentingos nacionalinės administracijos paskirta įstaiga;

h) "pastatyta laive" - sumontuota arba pastatyta laive;

i) "saugos sertifikatai" - tai laikantis tarptautinių konvencijų valstybių narių arba jų vardu išduoti sertifikatai;

j) "laivas" - tai laivas, kuriam taikomos tarptautinės konvencijos; ši direktyva netaikoma karo laivams;

k) "Bendrijos laivas" - tai laivas, kuriam, laikantis tarptautinių konvencijų nuostatų, valstybės narės yra išdavusios saugos sertifikatus arba kurie yra išduoti šių valstybių narių vardu. Šis apibrėžimas netaikomas valstybės narės administracijai trečiosios šalies administracijos prašymu, išduodančiai laivui sertifikatą;

l) "naujas laivas" - tai laivas, pradėtas statyti šios direktyvos įsigaliojimo dieną ar po šios datos arba kurio statybos etapas yra panašus. Šiame apibrėžime "panašus statybos etapas" - tai etapas, kai:

i) pradedama konkretaus laivo statyba

ir

ii) pradedamas pirmiau minėto laivo surinkimas, kuriam sunaudota bent 50 tonų arba 1 % apskaičiuotų visų konstrukcinių medžiagų masės (iš šių dviejų naudojamas mažesnis dydis);

m) "eksploatuojamas laivas" - tai nenaujas laivas;

n) "bandymo standartai" - tai standartai, kuriuos nustatė:

- Tarptautinė jūrų organizacija (TJO),

- Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO),

- Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC),

- Europos standartizacijos komitetas (CEN)

- Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (Cenelec),

ir

- Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI),

galiojantys šios direktyvos priėmimo dieną ir nustatyti laikantis atitinkamų tarptautinių konvencijų, atitinkamų TJO rezoliucijų, aplinkraščių, apibrėžiančių bandymo būdus ir bandymo rezultatus, tačiau atitinkančių A priede nurodytą formą;

o) "tipo patvirtinimas" - tai įrenginių įvertinimo tvarka, naudojama laikantis atitinkamų bandymo standartų, ir atitinkamo sertifikato išdavimas.

3 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma įrenginiams, skirtiems naudoti:

a) naujuose Bendrijos laivuose, neatsižvelgiant į tai, ar statybos metu laivas yra Bendrijoje, ar kur kitur;

b) eksploatuojamame Bendrijos laive:

- kai iki šiol laive nebuvo sumontuoti tokie įrenginiai

arba

- kai keičiami įrenginiais, iki šiol buvę sumontuoti laive, išskyrus atvejus, kai tarptautinės konvencijos leidžia veikti kitaip,

neatsižvelgiant į tai, ar įrenginių montavimo metu laivas yra Bendrijoje, ar kur kitur.

2. Ši direktyva netaikoma įrenginiams, sumontuotiems laive iki šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

3. Nepaisant to fakto, kad siekiant užtikrinti laisvą judėjimą, 1 dalyje nurodytiems įrenginiams gali būti taikomos ne šios, o kitų direktyvų nuostatos, ypač 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvos 89/336/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo [6] ir 1989 m. gruodžio 21 d. 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo [7], siekiant tų tikslų, pirmiau minėtiems įrenginiams taikoma tik ši direktyva, išskyrus visas kitas.

4 straipsnis

Kiekviena valstybė narė arba jos vardu veikianti organizacija, išduodama atitinkamą saugos sertifikatą ar pratęsdama jo galiojimą, užtikrina, kad Bendrijos laive, kuriam valstybė narė išduoda saugos sertifikatą, esantys įrenginiais atitinka šios direktyvos nuostatas.

5 straipsnis

1. A.1 priede išvardyti įrenginiai, montuojami Bendrijos laive 20 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje nurodytą datą arba po jos, atitinka tame priede nurodytus taikomus tarptautinių dokumentų reikalavimus.

2. Kad įrenginiai atitinka taikomus tarptautinių konvencijų, Tarptautinės jūrų organizacijos atitinkamų rezoliucijų ir aplinkraščių reikalavimus, įrodoma tik laikantis nustatytų atitinkamų bandymų standartų ir A.1 priede nurodytos atitikties įvertinimo tvarkos. Vertinant A.1 priede išvardytų įrenginių atitiktį, kai pateikti IEC ir ETSI bandymo standartai, abu šie standartai yra lygiaverčiai ir gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas gali pasirinkti, kurį standartą naudoti.

3. A.1 priede išvardytus įrenginius, pagamintus iki 1 dalyje nurodytos datos, taip pat galima pateikti į rinką ir sumontuoti Bendrijos laive, kuriam sertifikatus išdavė valstybė narė, laikydamasi tarptautinių konvencijų, arba kurie buvo išduoti jos vardu per dvejus metus nuo pirmiau minėtos datos, jeigu šie įrenginiai iki šios direktyvos priėmimo, laikantis galiojančios tipo patvirtinimo tvarkos, buvo pagaminti sertifikatus išdavusios valstybės narės teritorijoje

6 straipsnis

1. Jokia valstybė narė nedraudžia pateikti į rinką arba montuoti Bendrijos laive A.1 priede nurodytų įrenginių, kurie yra pažymėti ženklu arba dėl kitų priežasčių atitinka šios direktyvos nuostatas, arba neatsisako išduoti su įrenginiais susijusius saugos sertifikatus arba pratęsti šių sertifikatų galiojimą.

2. Radijo licenciją laikydamasi tarptautinių radijo taisyklių kompetentinga institucija išduoda prieš išduodama atitinkamą saugos sertifikatą.

7 straipsnis

1. Po šios direktyvos įsigaliojimo dienos Bendrija atitinkamai TJO arba Europos standartizavimo organizacijoms paduoda prašymą nustatyti A.2 priede išvardytų įrenginių standartus, įskaitant išsamius bandymo standartus.

2. 1 dalyje nurodytą prašymą pateikia:

- Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir Komisija, kai prašymas pateikiamas IMO,

- Komisija, laikydamasi 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyvos 83/189/EEB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [8], kai prašymas pateikiamas Europos standartizacijos organizacijoms. Komisijos išduotais mandatais siekiama tobulinti tarptautinius standartus nustatant Europos institucijų ir jų kolegų bendradarbiavimo tarptautiniu lygmeniu tvarką.

3. Valstybės narės pagal galimybes užtikrina, kad tarptautinės organizacijos, įskaitant IMO, šiuos standartus sparčiai tobulintų.

4. Komisija nuolatos stebi bandymo standartų tobulinimą.

5. Jeigu tarptautinėms organizacijoms, įskaitant IMO, per pagrįstą laiką nepavyksta priimti konkretiems įrenginių įtaisams skirtų atitinkamų bandymo standartų arba jeigu jos atsisako priimti tokius standartus, laikantis 18 straipsnyje numatytos tvarkos galima priimti Europos standartizacijos organizacijų parengtus standartus.

6. Kai priimami arba kai įsigalioja 1 arba 5 dalyse nurodyti bandymo standartai, atitinkamai skirti konkretiems įrenginių įtaisams, laikantis 18 straipsnyje numatytos tvarkos, tokius įrenginius iš A.2 priedo galima perkelti į A.1 priedą, o 5 straipsnio nuostatos taikomos nuo šių įrenginių perkėlimo datos.

8 straipsnis

1. Naują laivą, kuris, neatsižvelgiant į jo vėliavą, nėra įregistruotas valstybėje narėje, tačiau turi būti įrašytas į valstybės narės laivų registrą, jį perkėlus į kitą registrą, priimančioji valstybė narė, siekdama nustatyti, ar šio laivo įrenginių tikroji būklė atitinka jo saugos sertifikatų ir šios direktyvos nuostatas ir ar šie įrenginiai yra pažymėti ženklu arba šiam ženklui lygiaverčiu žymeniu, tikrina, kad būtų patenkinti šios direktyvos nuostatas atitinkantys tos valstybės narės administracijos reikalavimai dėl įrenginių tipo patvirtinimo.

2. Jeigu įrenginiai nėra pažymėti ženklu arba žymeniu, kurį administracija laiko lygiaverčiu ženklui, jie pakeičiami.

3. Įrenginiai, kurie pagal šio straipsnio nuostatas laikomi lygiaverčiais, valstybė narė išduoda sertifikatą, kuris visą laiką laikomas šalia įrenginių, suteikia vėliavos valstybės narės leidimą montuoti įrenginius montuoti laive ir nustato apribojimus arba nuostatas, susijusias su įrenginių naudojimu.

4. Vėliavos valstybės administracija reikalauja, kad radijo ryšio įrenginiai atitiktų radijo dažnių spektro reikalavimus.

9 straipsnis

1. Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, kurias jos paskiria 10 straipsnyje numatytai tvarkai įgyvendinti, apie konkrečias toms notifikuotosioms įstaigoms pavestas užduotis bei apie šių įstaigų identifikacijos numerius, kuriuos joms iš anksto paskiria Komisija. Kiekviena įstaiga valstybei narei, ketinančiai ją paskirti, pateikia visą informaciją ir patvirtinimą, kad laikomasi C priede išdėstytų kriterijų.

2. Bent vieną kartą per dvejus metus kiekviena valstybė narė pasirūpina, kad būtų atliktas jos notifikuotųjų įstaigų įsipareigojimų, kuriuos šios įstaigos prisiima valstybės narės vardu, auditas ir kad šį auditą atliktų administracija arba administracijos paskirta nešališka išorės organizacija. Šis auditas užtikrina, kad kiekviena notifikuotoji įstaiga toliau atitinka C priede nustatytus kriterijus.

3. Įstaigą paskyrusi valstybė narė šį paskyrimą panaikina, jei nustatoma, kad įstaiga nebeatitinka C priede nustatytų kriterijų. Valstybė narė nedelsdama apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

10 straipsnis

1. Atitikties įvertinimo tvarka, kurios detalės išvardytos B priede, tai:

i) EB tipo tyrimas (B modulis) ir prieš pateikiant įrenginius į rinką pagal gamintojo arba Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo iš A.1 priede nurodytą pasirinkimą visiems įrenginiams taikomi šie moduliai:

a) EB atitikties tipui deklaracija (C modulis);

b) EB atitikties tipui deklaracija (produkto kokybės užtikrinimas) (D modulis);

c) EB atitikties tipui deklaracija (produkto kokybės užtikrinimas) (E modulis);

d) EB atitikties tipui deklaracija (produkto patikra) (F modulis) arba

ii) visapusiškas EB kokybės užtikrinimas (H modulis).

2. Atitikties tipui deklaracija pateikiama raštu ir joje išdėstoma B priede nurodyta informacija.

3. Kai įrenginių rinkiniai gaminami atskirai arba jie gaminami mažais kiekiais ir ne serijomis arba įrenginių rinkiniai nėra gaminami masiškai, įvertinant atitiktį galima taikyti EB gaminio tikrinimo tvarką (G modulis).

4. Komisija tvarko nuolatos atnaujinamą patvirtintų įrenginių ir paraiškų, kurios paskelbtos negaliojančiomis arba kurias gavus atsisakyta išduoti leidimą, sąrašą ir jį pateikia suinteresuotoms šalims.

11 straipsnis

1. A.1 priede nurodyti įrenginiai, atitinkantys tam tikras tarptautinių dokumentų nuostatas ir pagaminti laikantis atitikties įvertinimo tvarkos, žymimi ženklu, kurį pritvirtina įrenginių gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas.

2. Po ženklo nurodomas atitikties įvertinimą atlikusios notifikuotosios įstaigos, jeigu ji kontroliuoja įrenginių gamybą, identifikacijos numeris, o po šio numerio - du skaičiai, nurodantys ženklo pritvirtinimo metus. Notifikuotosios įstaigos identifikacijos numerį pritvirtina pati notifikuotoji įstaiga arba jos vardu - gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas.

3. Naudotino ženklo forma pateikiama D priede.

4. Prie įrenginių arba jų pagrindinių techninių duomenų plokštelės ženklas tvirtinamas taip, kad per visą numatomą įrenginių naudojimo laiką jis būtų matomas, įskaitomas ir nenutrinamas. Tačiau kai pirmiau minėtų reikalavimų laikytis nėra galimybės arba kai atsižvelgiant į įrenginių įtaiso pobūdį jų laikytis nėra reikalaujama, ženklas tvirtinamas prie produkto pakuotės, etiketės arba informacinio lapelio.

5. Netvirtinami jokie ženklai ir nedaromi jokie įrašai, kurie savo reikšme ar grafika, panašia į šioje direktyvoje minimą ženklą, galėtų klaidinti trečiąsias šalis.

6. Ženklas pritvirtinamas gamybos etapo pabaigoje.

12 straipsnis

1. Nepaisydama 6 straipsnio nuostatų kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų atliktas jos rinkoje esančių įrenginių, turinčių pritvirtintą ženklą ir kol kas dar nesumontuotų laive, atrankinis patikrinimas siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų šią direktyvą. Atrankinius patikrinimus, nenumatytus B priede pateiktuose atitikties įvertinimo moduliuose, valstybė narė atlieka savo sąskaita.

2. Nepaisydama 6 straipsnio, Bendrijos laive sumontavus šios direktyvos reikalavimus atitinkančius įrenginius, vėliavos valstybės administracija leidžia vertinti tokius įrenginius, kai pagal tarptautinius dokumentus siekiant saugos ir (arba) apsaugos nuo teršimo tikslų privalu atlikti įrenginių eksploatavimo ir jų darbo laive bandymus, jeigu jie nekartoja jau taikytos atitikties įvertinimo tvarkos. Vėliavos valstybės administracija iš įrenginių gamintojo, Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo arba iš asmens, atsakingo už prekybą įrenginiais Bendrijoje, gali prašyti pateikti tikrinimo (bandymų) ataskaitas.

13 straipsnis

1. Kai valstybė narė, atlikusi tikrinimą arba kitu būdu nustato, kad A.1 priede nurodyto įrenginio įtaisas neatsižvelgiant į tai, jog jis yra pažymėtas ženklu, yra teisingai sumontuotas, prižiūrimas ir naudojamas pagal tikslinę paskirtį, tačiau gali kelti pavojų įgulos, keleivių arba atitinkamais atvejais kitų asmenų sveikatai ir (arba) saugai arba gali nepalankiai veikti jūros aplinką, ji tokius įrenginius pašalina iš rinkos arba draudžia ar riboja tokių įrenginių pateikimą į rinką arba jų naudojimą laive, kuriam valstybė narė išduoda saugos sertifikatus. Valstybė narė apie tokią priemonę nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai bei nurodo tokio sprendimo priežastis, visų pirma nurodydama, ar įrenginiai neatitinka šios direktyvos nuostatų dėl to, kad:

a) jie neatitinka 5 straipsnio 1 ir 2 dalies;

b) neteisingai naudojami 5 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyti bandymo standartai arba

c) patys bandymo standartai turi trūkumų.

2. Komisija su suinteresuotomis šalimis nedelsdama pradeda konsultacijas. Jeigu po šių konsultacijų Komisija nustato, kad:

- priemonės pagrįstos, ji nedelsdama apie tai praneša valstybei narei, kuri ėmėsi pirmiau minėtos priemonės, ir kitoms valstybėms narėms; jeigu 1 dalyje nurodytas sprendimas priimtas dėl bandymo standartų trūkumų, Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotomis šalimis, per du mėnesius klausimą perduoda 18 straipsnyje nurodytam Komitetui, jeigu sprendimą priėmusi valstybė narė neketina keisti savo nuomonės, ir imasi 18 straipsnyje numatytų veiksmų,

- priemonės nepagrįstos, ji nedelsdama apie tai praneša valstybei narei, kuri ėmėsi pirmiau minėtos priemonės, ir gamintojui arba Bendrijoje įsisteigusiam jo įgaliotajam atstovui.

3. Kai reikalavimų neatitinkantis įrenginio įtaisas yra pažymėtas ženklu, atitinkamų priemonių imasi valstybė narė, turinti įgaliojimus tokių priemonių imtis nepriklausomai nuo to, kas pritvirtino ženklą; ši valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie priemones, kurių ji ėmėsi.

4. Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų informuojamos apie šios tvarkos taikymo eigą ir padarinius.

14 straipsnis

1. Nepaisydama 5 straipsnio nuostatų, išskirtinėmis dėl techninių naujovių diegimo susidariusiomis aplinkybėmis vėliavos valstybės administracija gali leisti atitikties įvertinimo tvarkos reikalavimų neatitinkančius įrenginius montuoti Bendrijos laive, jeigu, siekiant patenkinti vėliavos valstybės administracijos reikalavimus, atliktu bandymu arba kitu būdu nustatyta, kad pirmiau minėti įrenginiai yra tokie pat veiksmingi kaip ir įrenginiai, atitinkantys atitikties įvertinimo tvarkos reikalavimus.

Radijo ryšio įrenginių atveju vėliavos valstybės administracija reikalauja, kad radijo ryšio įrenginiai atitiktų radijo dažnių spektro reikalavimus.

2. Taikant pirmiau minėto bandymo atlikimo tvarką neteikiama pirmenybė nei vėliavos valstybėje, nei kitose valstybėse pagamintiems įrenginiams.

3. Įrenginiai, kuriems taikomas šis straipsnis, vėliavos valstybė išduoda sertifikatą, kuris visą laiką laikomas šalia įrenginių, suteikia vėliavos valstybės leidimą montuoti įrenginius laive ir nustato apribojimus arba nuostatas, susijusias su įrenginių naudojimu.

4. Kai valstybė narė leidžia įrenginius, kuriems taikomas šis straipsnis, montuoti Bendrijos laive, ta valstybė narė įrenginių detales, visų atitinkamų bandymų, įvertinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos ataskaitas nedelsdama pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

5. 1 dalyje nurodyti įrenginiai 18 straipsnyje numatyta tvarka įrašomi į A.2 priedą.

6. Kai kitai valstybei narei perduodamas laivas su jame sumontuotais įrenginiais, kuriems taikomos 1 dalies nuostatos, priimančioji vėliavos valstybė narė gali imtis būtinų priemonių, įskaitant tikrinimus ir laivo eksploatavimo bandymus, kuriais siekiama užtikrinti, kad įrenginiai yra tokie pat veiksmingi kaip ir įrenginiai, atitinkantys atitikties įvertinimo tvarkos reikalavimus.

15 straipsnis

1. Nepaisydama 5 straipsnio nuostatų, vėliavos valstybė atitikties įvertinimo tvarkos reikalavimų neatitinkančius įrenginius arba įrenginius, kuriems netaikomos 14 straipsnio nuostatos, gali leisti montuoti Bendrijos laive, kad šie įrenginiai būtų bandomi arba vertinami, tačiau tik tuomet, jei laikomasi šių sąlygų:

a) vėliavos valstybė narė turi būti išdavusi įrenginiams sertifikatą, kurį visą laiką privalu laikyti šalia įrenginių, kuris suteikia valstybės narės leidimą montuoti įrenginius Bendrijos laive ir kuris nustato apribojimų arba nuostatas, susijusias su įrenginių naudojimu;

b) leidimo galiojimo laikas turi būti trumpas;

c) neturi būti pasitikima kitais įrenginiais vietoje šios direktyvos reikalavimus atitinkančių įrenginių ir jie neturi pakeisti įrenginių, atitinkančių šios direktyvos reikalavimus, kuriuos veikiančius ir parengtus, kad juos būtų galima nedelsiant pradėti naudoti, privalu palikti Bendrijos laive.

2. Radijo ryšio įrenginių atveju vėliavos valstybės administracija reikalauja, kad radijo ryšio įrenginiai atitiktų radijo dažnių spektro reikalavimus.

16 straipsnis

1. Jeigu esant išskirtinėms aplinkybėms, kurios deramai pagrindžiamos vėliavos valstybės administracijai, įrenginius reikia pakeisti ne Bendrijos uoste ir jeigu atsižvelgiant į pagrįstą laiką, delsimą ir išlaidas neįmanoma, kad laivų įrenginiai būtų pakeisti EB tipo patvirtinimo reikalavimus atitinkančiais įrenginiais, laive galima sumontuoti kitus įrenginius, laikantis šios tvarkos:

a) su įrenginiais pateikiami notifikuotajai įstaigai lygiavertės pripažintos organizacijos išduoti dokumentai, jeigu Bendrija su atitinkama trečiąja šalimi yra sudariusi sutartį dėl abipusio tokių organizacijų pripažinimo;

b) jeigu įrodoma, kad neįmanoma laikytis a punkto nuostatų, pagal 2 ir 3 dalies nuostatas laive galima montuoti įrenginius, su kuriais pateikiami TJO veikloje dalyvaujančios valstybės narės išduoti dokumentai, kurie yra atitinkamų konvencijų dalis ir kurie patvirtina, kad įrenginiai atitinka tam tikrus TJO reikalavimus.

2. Vėliavos valstybės administracijai nedelsiant pranešama apie kitų tokių įrenginių pobūdį ir jų charakteristikas.

3. Atsiradus pirmai galimybei vėliavos valstybės administracija užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti įrenginiai bei jų bandymo dokumentai atitiktų susijusius tarptautinių dokumentų ir šių įrenginių reikalavimus.

4. Radijo ryšio įrenginių atveju vėliavos valstybės administracija reikalauja, kad radijo ryšio įrenginiai atitiktų radijo dažnių spektro reikalavimus.

17 straipsnis

Laikantis 18 straipsnyje numatytos tvarkos, galima iš dalies keisti šią direktyvą, kad:

- šios direktyvos tikslams būtų galima pritaikyti vėlesnius tarptautinių dokumentų pakeitimus,

- diegiant naujus įrenginius ir juos perrašant iš A.2 priedo į A.1 priedą ir vice versa, būtų galima atnaujinti A priedą,

- būtų suteikta galimybė su A.1 priede išvardytais įrenginiais naudoti B + C modulius bei H modulį,

- kitas standartizacijos organizacijas būtų galima įtraukti į 2 straipsnyje pateiktą apibrėžimą "bandymo standartai".

18 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal 1993 m. rugsėjo 13 d. Tarybos direktyvos 93/75/EEB dėl būtiniausių reikalavimų į Bendrijos uostus įplaukiantiems arba iš jų išplaukiantiems laivams, vežantiems pavojingus arba aplinką teršiančius krovinius [9], 12 straipsnį įsteigtas komitetas, kuris dirba, laikydamasis šiame straipsnyje numatytos tvarkos.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje numatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip numatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

b) Kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per du mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

19 straipsnis

Valstybės narės viena kitai siūlo abipusę pagalbą, kad ši direktyva būtų veiksmingai įgyvendinama ir vykdoma.

20 straipsnis

1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1998 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą.

Šias priemones jos taiko nuo 1999 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos pirmojoje pastraipoje nurodytas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

21 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje dieną.

22 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. Barrett

[1] OL C 218, 1995 8 23, p. 9.

[2] OL C 101, 1996 4 3, p. 3.

[3] 1995 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 339, 1995 12 18, p. 21), 1996 m. birželio 18 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 248, 1996 8 26, p. 10) ir 1996 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 347, 1996 11 18).

[4] OL C 271, 1993 10 7, p. 1.

[5] OL C 220, 1993 8 30, p. 23.

[6] OL L 139, 1989 5 23, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB (OL L 220, 1993 8 31, p. 1).

[7] OL L 399, 1989 12 30, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/95/EEB (OL L 276, 1993 11 9, p. 11).

[8] OL L 109, 1983 4 26, p. 8. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[9] OL L 247, 1993 10 5, p. 19.

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

I. Atitikties įvertinimo moduliai

EB TIPO TYRIMAS (B MODULIS)

1. Notifikuotoji įstaiga turi nustatyti ir patvirtinti, kad reprezentacinis numatomo gaminti gaminio pavyzdys atitinka jam taikomų tarptautinių dokumentų nuostatas.

2. Paraišką, kad būtų atliktas EB tipo tyrimas, gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas paduoda pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Paraiškoje turi būti:

- gamintojo pavadinimas ir adresas, o jeigu paraišką paduoda gamintojo įgaliotasis atstovas - atstovo pavadinimas ir adresas,

- raštiškas pareiškimas, kad ta pati paraiška nepaduota kitai notifikuotajai įstaigai,

- 3 punkte išvardyti techniniai dokumentai.

Paraiškėjas notifikuotajai įstaigai turi pateikti reprezentacinį numatomo gaminti gaminio pavyzdį, toliau - tipą [1]. Jeigu to reikalauja bandymų programa, notifikuotoji įstaiga gali prašyti pateikti daugiau gaminio pavyzdžių.

3. Iš techninių dokumentų turi būti įmanoma įvertinti, ar gaminys atitinka susijusių tarptautinių dokumentų reikalavimus. Šiuose dokumentuose, jeigu tai susiję su pirmiau minėtu įvertinimu, laikantis šio priedo priedėlyje pateikto techninių dokumentų aprašymo, turi būti pateikti gaminio projektavimo, surinkimo, gaminimo, montavimo ir jo veikimo duomenys.

4. Notifikuotoji įstaiga privalo:

4.1. išnagrinėti techninius dokumentus ir patikrinti, ar gaminio tipas pagamintas laikantis šių techninių dokumentų nuostatų;

4.2. atlikti arba pasirūpinti, kad būtų atlikti atitinkami tikrinimai bei būtini bandymai siekiant nustatyti, ar tikrai buvo laikomasi susijusių tarptautinių dokumentų reikalavimų;

4.3. susitarti su pareiškėju dėl tikrinimų ir būtinų bandymų atlikimo vietos.

5. Jeigu gaminio tipas atitinka susijusių tarptautinių dokumentų nuostatas, pareiškėjui notifikuotoji įstaiga turi išduoti EB tipo tyrimo sertifikatą. Į sertifikatą turi būti įrašytas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, sertifikato galiojimo sąlygos bei patvirtintam gaminio tipui identifikuoti būtini duomenys.

Prie sertifikato turi būti pridėtas techninių dokumentų atitinkamų dalių sąrašas ir šio sąrašo kopiją privalo turėti notifikuotoji įstaiga.

Jeigu gamintojui atsisakoma išduoti gaminio tipo sertifikatą, notifikuotoji įstaiga turi pateikti išsamias tokio savo sprendimo priežastis.

Jeigu gamintojas dar kartą pateikia paraišką dėl gaminio tipo patvirtinimo, kuriam buvo atsisakyta išduoti tipo sertifikatą, savo paraiškoje, pateiktoje notifikuotajai įstaigai, gamintojas turi pateikti visus susijusius dokumentus, įskaitant bandymų ataskaitų originalą, nurodyti išsamias ankstesnio atsisakymo priežastis ir išsamias įrenginių modifikavimų detales.

6. Pareiškėjas notifikuotajai įstaigai, turinčiai visų patvirtinto gaminio modifikacijų su EB tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, privalo pranešti apie visus patvirtintame gaminyje padarytus pakeitimus, kurie turi būti patvirtinti dar kartą, jeigu šie pakeitimai gali turėti įtakos reikalavimų arba nustatytų naudojimo sąlygų laikymuisi. Dar kartą patvirtinus pirmiau minėtus pakeitimus, išduodamas pirminio EB tipo tyrimo sertifikato priedas.

7. Kiekviena notifikuotoji įstaiga, gavusi prašymą, vėliavos valstybės narės administracijai turi pateikti susijusią informaciją apie išduotus EB tipo tyrimo sertifikatus ir jų priedus bei apie sertifikatus, paskelbtus negaliojančiais.

8. Kitos notifikuotosios įstaigos gali gauti EB tipo tyrimo sertifikatų kopijas ir (arba) jų priedus. Sertifikatų priedai turi būti prieinami kitoms notifikuotosioms įstaigoms.

9. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs gamintojo įgaliotasis atstovas EB tipo tyrimo sertifikatų techninių dokumentų ir jų priedų kopijas turi saugoti ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

ATITIKTIS TIPUI (C MODULIS)

1. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi užtikrinti ir pareikšti, kad atitinkami gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šiems gaminiams taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno gaminio turi pritvirtinti ženklą ir raštu parengti atitikties pareiškimą.

2. Gamintojas turi imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad gamybos proceso metu būtų užtikrinta, jog pagaminti gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šiems gaminiams taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus.

3. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas atitikties pareiškimo kopiją turi saugoti ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

PRODUKCIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS (D MODULIS)

1. Gamintojas, laikydamasis 2 punkte nustatytų įsipareigojimų, turi užtikrinti ir pareikšti, kad atitinkami gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno gaminio turi pritvirtinti ženklą ir raštu turi parengti atitikties pareiškimą. Prie ženklo turi būti dedamas už 4 punkte nustatytą priežiūrą atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikacijos simbolis.

2. Patvirtintą kokybės sistemą gamintojas turi taikyti produkcijai, galutinio gaminio patikrinimui ir bandymui, kaip nurodyta 3 punkte, o gamintojui taikoma 4 punkte nustatyta priežiūros sistema.

3. Kokybės sistema

3.1. Savo pasirinktai notifikuotajai įstaigai gamintojas turi paduoti paraišką dėl jo taikomos kokybės sistemos įvertinimo.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- visa atitinkama informacija apie numatomą gaminio kategoriją,

- susiję kokybės sistemos dokumentai,

- patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2. Kokybės sistema turi užtikrinti, kad gaminiai atitiktų EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos gamintojas priima, turi būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, raštu parengiant veiklos kryptis, procedūras ir instrukcijas. Remiantis kokybės sistemos dokumentais turi būti įmanoma nuolatos vertinti kokybės programas, planus, žinynus ir įrašus.

Dokumentuose visų pirma turi būti tinkamai aprašyta:

- kokybės tikslai ir administracijos organizacinė struktūra, jos įsipareigojimai ir su gaminio kokybe susiję įgaliojimai,

- taikytini gamybos būdai, procesai ir nuolatiniai veiksmai bei kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir nuolatiniai veiksmai,

- prieš gamybą, gamybos metu ir po jos atliktini tikrinimai ir bandymai bei jų atlikimo dažnis,

- kokybės duomenų įrašai, pavyzdžiui, patikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.,

- priemonės, kuriomis prižiūrima, ar pasiekiama būtina kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema,

3.3. Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą ir nustatyti, ar ji atitinka 3.2 punkto reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga turi daryti prielaidą, kad kokybės sistemos, kuriose naudojami atitinkami suderinti standartai, atitinka pirmiau minėtus reikalavimus.

Grupėje, atliekančioje auditą, turi būti bent vienas narys, turintis patirties vertinti susijusio gaminio technologiją. Atliekant įvertinimo procedūrą turi būti apsilankyta gamintojo patalpose.

Apie sprendimą turi būti pranešama gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

3.4. Gamintojas turi pasižadėti, kad laikysis su patvirtinta kokybės užtikrinimo sistema susijusių įsipareigojimų ir užtikrinti, kad ši sistema bus taikoma tinkamai ir veiksmingai.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi informuoti kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusią notifikuotąją įstaigą apie bet kokius numatomus kokybės užtikrinimo sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeista kokybės užtikrinimo sistema tebeatitinka 3.2 punkte nustatytus reikalavimus, ar šią sistemą yra privalu įvertinti iš naujo.

Apie savo sprendimą notifikuotoji įstaiga turi pranešti gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

4. Notifikuotosios įstaigos atliekama priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas tinkamai laikytųsi patvirtintos kokybės sistemos numatytų įsipareigojimų.

4.2. Gamintojas notifikuotajai įstaigai turi leisti patekti į gamybos, patikrinimo, bandymo ir saugojimo vietas, kad ji galėtų atlikti patikrinimą ir turi pateikti visą būtiną informaciją, visų pirma:

- kokybės sistemos dokumentus,

- kokybės duomenų įrašus, t.y. patikrinimo ataskaitų ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją.

4.3. Notifikuotoji įstaiga, siekdama užtikrinti, kad gamintojas palaikytų ir naudotų kokybės sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir gamintojui pateikti audito ataskaitas.

4.4. Be to, notifikuotoji įstaiga, iš anksto nepranešusi, gali apsilankyti pas gamintoją. Prireikus tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad tokie bandymai būtų atlikti, kuriais patikrinama, ar kokybės sistema veikia teisingai. Notifikuotoji įstaiga gamintojui turi pateikti apsilankymo ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitas.

5. Gamintojas ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos privalo saugoti ir nacionalinėms institucijoms pateikti:

- 3.1 punkto antros dalies antroje įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto antroje dalyje nurodytus pakeitimus,

- 3.4 punkto paskutinėje dalyje, 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

6. Kiekviena notifikuotoji įstaiga, gavusi prašymą, vėliavos valstybės administracijai ir kitoms notifikuotosioms įstaigoms turi pateikti su kokybės sistemos patvirtinimais ir šių patvirtinimų paskelbimu negaliojančiais susijusią informaciją.

GAMINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS (E MODULIS)

1. Gamintojas, laikydamasis 2 punkte nustatytų įsipareigojimų, užtikrina ir pareiškia, kad atitinkami gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno gaminio turi pritvirtinti ženklą ir raštu turi parengti atitikties pareiškimą. Prie ženklo turi būti dedamas už 4 punkte nustatytą priežiūrą atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikacijos simbolis.

2. Patvirtintą kokybės sistemą gamintojas turi taikyti galutinio gaminio patikrinimui ir bandymui, kaip nurodyta 3 punkte, o gamintojui taikoma 4 punkte nustatyta priežiūros sistema.

3. Kokybės sistema

3.1. Savo pasirinktai notifikuotajai įstaigai gamintojas turi paduoti paraišką dėl jo taikomos kokybės sistemos įvertinimo.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- visa atitinkama informacija apie numatomą gaminio kategoriją,

- susiję kokybės sistemos dokumentai,

- patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2. Taikant kokybės sistemą kiekvienas produktas turi būti patikrintas ir turi būti atlikti atitinkami bandymai siekiant užtikrinti, kad jis atitinka susijusių tarptautinių dokumentų reikalavimus. Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos gamintojas priima, turi būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, raštu parengiant veiklos kryptis, procedūras ir instrukcijas. Remiantis kokybės sistemos dokumentais turi būti įmanoma nuolatos vertinti kokybės programas, planus, žinynus ir įrašus.

Dokumentuose visų pirma turi būti tinkamai aprašyta:

- kokybės tikslai ir administracijos organizacinė struktūra, jos įsipareigojimai ir su gaminio kokybe susiję įgaliojimai,,

- patikrinimai ir bandymai, kurie bus atlikti pagaminus gaminį,

- veiksmingo kokybės sistemos taikymo priežiūros priemonės,

- kokybės duomenų įrašai, pavyzdžiui, patikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.

3.3. Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą ir nustatyti, ar ji atitinka 3.2 punkto reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga turi daryti prielaidą, kad kokybės sistemos, kuriose naudojami atitinkami suderinti standartai, atitinka pirmiau minėtus reikalavimus.

Grupėje, atliekančioje auditą, turi būti bent vienas narys, turintis patirties vertinti susijusio gaminio technologiją. Atliekant įvertinimo procedūrą turi būti apsilankyta gamintojo patalpose.

Apie sprendimą turi būti pranešama gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

3.4. Gamintojas turi pasižadėti, kad laikysis įsipareigojimų, susijusių su patvirtinta kokybės užtikrinimo sistema, ir užtikrinti, kad ši sistema bus taikoma tinkamai ir veiksmingai.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi informuoti kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusią notifikuotąją įstaigą apie bet kokius numatomus kokybės užtikrinimo sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeista kokybės užtikrinimo sistema tebeatitinka 3.2 punkte nustatytus reikalavimus, ar šią sistemą yra privalu įvertinti iš naujo.

Apie savo sprendimą notifikuotoji įstaiga turi pranešti gamintojui. Pranešimr turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

4. Notifikuotosios įstaigos atliekama priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas tinkamai laikytųsi patvirtintos kokybės sistemos numatytų įsipareigojimų.

4.2. Gamintojas notifikuotajai įstaigai turi leisti patekti į gamybos, patikrinimo, bandymo ir sandėliavimo vietas, kad ji galėtų atlikti patikrinimą, ir turi pateikti visą būtiną informaciją, visų pirma:

- kokybės sistemos dokumentus,

- techninius dokumentus,

- kokybės duomenų įrašus, t. y. patikrinimo ataskaitų ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją.

4.3. Notifikuotoji įstaiga, siekdama užtikrinti, kad gamintojas palaikytų ir naudotų kokybės sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir gamintojui pateikti audito ataskaitas.

4.4. Be to, notifikuotoji įstaiga, iš anksto nepranešusi, gali apsilankyti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu prireikus notifikuotoji įstaiga gali atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad tokie bandymai būtų atlikti, kuriais patikrinama, ar kokybės sistema veikia teisingai. Notifikuotoji įstaiga gamintojui turi pateikti apsilankymo ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Gamintojas ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos privalo saugoti ir nacionalinėms institucijoms pateikti:

- 3.1 punkto antros dalies trečioje įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto antroje dalyje nurodytus pakeitimus,

- 3.4 punkto paskutinėje dalyje, 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

6. Kiekviena notifikuotoji įstaiga, gavusi prašymą, vėliavos valstybės administracijai ir kitoms notifikuotosioms įs taigoms turi pateikti su kokybės sistemos patvirtinimais ir šių patvirtinimų paskelbimu negaliojančiais, susijusią informaciją.

GAMINIO PATVIRTINIMAS (F MODULIS)

1. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi tikrinti ir patvirtinti, kad produktai, kuriems taikomos 3 punkto nuostatos, atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą.

2. Gamintojas turi imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad gamybos procesas vyktų taip, jog gaminiai atitiktų EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą. Gamintojas prie kiekvieno gaminio turi tvirtinti ženklą ir turi parengti atitikties pareiškimą.

3. Notifikuotoji įstaiga, siekdama patikrinti, ar gaminys atitinka tarptautinių dokumentų reikalavimus, kiekvieną gaminį tikrina ir bando pagal 4 punktą arba, jeigu gamintojas pageidauja, jiems tikrinti ir bandyti naudoja statistinius metodus, atitinkančius 5 punkte nurodytas nuostatas.

3a. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas atitikties pareiškimo kopiją turi saugoti ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

4. Kiekvieno gaminio patvirtinimas jį patikrinant ir išbandant

4.1. Visi gaminiai turi būti atskirai patikrinti ir turi būti atlikti atitinkami bandymai siekiant patvirtinti, kad gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą.

4.2. Notifikuotoji įstaiga prie kiekvieno patvirtinto produkto turi pritvirtinti savo identifikacijos simbolį arba pasirūpinti, kad toks simbolis būtų pritvirtintas, ir turi raštu parengti su atliktais bandymais susijusį atitikties sertifikatą.

4.3. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi užtikrinti, kad vėliavos valstybės narės administracijos prašymu jis galės pateikti notifikuotosios įstaigos atitikties sertifikatą.

5. Statistinė patikra

5.1. Gamintojas savo gaminius turi pristatyti iš vienodos rūšies gaminių sudarytomis siuntomis ir turi imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad gamybos metu būtų užtikrintas kiekvienos pagamintos gaminių siuntos vienalytiškumas.

5.2. Patikrai visi gaminiai turi būti pateikti iš vienodos rūšies gaminių sudarytomis siuntomis. Iš kiekvienos siuntos turi būti paimta atsitiktinė imtis. Kiekvienas imties gaminys turi būti tikrinamas atskirai ir turi būti atlikti atitinkami bandymai, kuriais siekiama užtikrinti, kad gaminiai atitiktų jiems taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus, ir nustatyti, ar siunta turi būti laikoma atitinkančia reikalavimus, ar jų neatitinka.

5.3. Ant kiekvieno reikalavimus atitinkančių siuntų gaminio notifikuotoji įstaiga turi pritvirtinti savo identifikacijos simbolį arba pasirūpinti, kad jis būtų pritvirtintas, ir raštu turi parengti su atliktais bandymais susijusį sertifikatą. Į rinką galima pateikti visus siuntos gaminius, išskyrus tuos imties gaminius, kurie neatitinka reikalavimų.

Jeigu siunta neatitinka reikalavimų, notifikuotoji įstaiga arba kompetentinga institucija turi imtis atitinkamų priemonių, kad siunta nebūtų pateiktai į rinką. Jeigu siuntos dažnai neatitinka reikalavimų, notifikuotoji įstaiga gali nebetaikyti statistinės patikros.

Gamintojas notifikuotosios įstaigos vardu jos identifikacijos simbolį gali pritvirtinti gamybos metu.

5.4. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi užtikrinti, kad vėliavos valstybės narės administracijos prašymu jis gali pateikti notifikuotosios įstaigos atitikties sertifikatus.

AGREGATO PATVIRTINIMAS (G MODULIS)

1. Gamintojas turi užtikrinti ir pareikšti, kad atitinkamas gaminys, kuriam išduotas 2 punkte nurodytas sertifikatas, atitinka jam taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie gaminio turi pritvirtinti ženklą ir parengti atitikties pareiškimą.

2. Notifikuotoji įstaiga turi patikrinti atskirą gaminį ir atlikti atitinkamus bandymus siekdama užtikrinti, kad jis atitinka susijusius tarptautinių dokumentų reikalavimus.

Notifikuotoji įstaiga prie patvirtinto gaminio turi pritvirtinti savo identifikacijos numerį arba pasirūpinti, kad jis būtų pritvirtintas, ir turi parengti su atliktais bandymais susijusį atitikties sertifikatą.

3. Techninių dokumentų paskirtis - užtikrinti, kad būtų galima įvertinti, ar gaminys atitinka tarptautinių dokumentų reikalavimus, ir kad būtų galima suprasti gaminio projektą, gamybą ir veikimą.

VISIŠKAS KOKYBĖS UŽTIK RINIMAS (H MODULIS)

1. Gamintojas, laikydamasis 2 punkte nustatytų įsipareigojimų, turi užtikrinti ir pareikšti, kad atitinkami gaminiai atitinka jiems taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno gaminio turi pritvirtinti ženklą ir raštu turi parengti atitikties pareiškimą. Prie ženklo turi būti dedamas už 4 punkte nustatytą priežiūrą atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikacijos simbolis.

2. Patvirtintą kokybės sistemą gamintojas turi taikyti projektavimui, galutinio gaminio patikrinimui ir bandymui, kaip nurodyta 3 punkte, o gamintojui taikoma 4 punkte nustatyta priežiūros sistema.

3. Kokybės sistema

3.1. Savo pasirinktai notifikuotajai įstaigai gamintojas turi paduoti paraišką dėl jo taikomos kokybės sistemos įvertinimo.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- visa atitinkama numatomos gaminio kategorijos informacija ir

- susiję kokybės sistemos dokumentai,

3.2. Kokybės sistema turi užtikrinti, kad gaminiai atitiktų jiems taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos gamintojas priima, turi būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, raštu parengiant veiklos kryptis, procedūras ir instrukcijas. Remiantis kokybės sistemos dokumentais turi būti įmanoma suprasti kokybės sistemos veiklos kryptis ir procedūras, t. y. programas, planus, žinynus ir įrašus.

Dokumentuose visų pirma turi būti tinkamai aprašyta:

- kokybės tikslai ir administracijos organizacinė struktūra, jos įsipareigojimai ir su gaminio kokybe susiję įgaliojimai,

- projekto techninės charakteristikos, įskaitant standartus, kurie bus naudojami, ir garantijos, kad bus laikomasi gaminiams taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimų,

- projekto kontrolės ir jo patvirtinimo būdai, su numatoma produkto kategorija susijusiems gaminiams projektuoti naudosimi procesai ir sisteminiai veiksmai,

- atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir sisteminiai veiksmai, kurių bus imtasi,

- prieš gamybą, gamybos metu ir po jos atliktini tikrinimai ir bandymai bei jų atlikimo dažnis,

- kokybės duomenų įrašai, pavyzdžiui, patikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.,

- priemonės, kuriomis prižiūrima, ar pasiekiama būtina kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

3.3. Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą ir nustatyti, ar ji atitinka 3.2 punkto reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga turi daryti prielaidą, kad kokybės sistemos, kuriose naudojami atitinkami suderinti standartai, atitinka pirmiau minėtus reikalavimus.

Grupėje, atliekančioje auditą, turi būti bent vienas narys, turintis patirties vertinti susijusio gaminio technologiją. Atliekant įvertinimo procedūrą turi būti apsilankyta gamintojo patalpose.

Apie sprendimą turi būti pranešama gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

3.4. Gamintojas turi pasižadėti, kad laikysis su patvirtinta kokybės sistema susijusių įsipareigojimų ir užtikrins, kad ši sistema bus taikoma tinkamai ir veiksmingai.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi informuoti kokybės sistemą patvirtinusią notifikuotąją įstaigą apie bet kokius numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeista kokybės sistema tebeatitinka 3.2 punkte nustatytus reikalavimus, ar šią sistemą yra privalu įvertinti iš naujo.

Apie savo sprendimą notifikuotoji įstaiga turi pranešti gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

4. Notifikuotosios įstaigos atliekama priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas tinkamai laikytųsi patvirtintos kokybės sistemos numatytų įsipareigojimų.

4.2. Gamintojas notifikuotajai įstaigai turi leisti patekti į projektavimo, gamybos, patikrinimo, bandymo ir saugojimo vietas, kad ji galėtų atlikti patikrinimą ir turi pateikti visą būtiną informaciją, visų pirma:

- kokybės sistemos dokumentus,

- kokybės sistemos projektinėje dalyje numatytus kokybės duomenų įrašus, t. y. analizės, apskaičiavimų, bandymų rezultatus ir t. t.,

- gamybai skirtoje kokybės sistemos dalyje numatytus kokybės duomenų įrašus, t. y. patikrinimo ataskaitų ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.

4.3. Notifikuotoji įstaiga, siekdama užtikrinti, kad gamintojas išlaikytų ir naudotų kokybės sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir gamintojui patiekti audito ataskaitas.

4.4. Be to, notifikuotoji įstaiga, iš anksto nepranešusi, gali apsilankyti pas gamintoją. Prireikus, tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad tokie bandymai būtų atlikti, kuriais patikrinama, ar kokybės sistema veikia teisingai. Notifikuotoji įstaiga gamintojui turi pateikti apsilankymo ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Gamintojas ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos privalo saugoti ir nacionalinėms institucijoms pateikti:

- 3.1 punkto antros dalies antroje įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto antros dalyje nurodytus pakeitimus,

- 3.4 punkto paskutinėje dalyje, 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

6. Kiekviena notifikuotoji įstaiga, gavusi prašymą, vėliavos valstybės administracijai ir kitoms notifikuotosioms įstaigoms turi pateikti su kokybės sistemos patvirtinimais ir šių patvirtinimų paskelbimu negaliojančiais susijusią informaciją.

7. Projekto tikrinimas

7.1. Gamintojas vienai notifikuotajai įstaigai turi paduoti paraišką dėl projekto patikrinimo.

7.2. Remiantis paraiška turi būti įmanoma suprasti gaminio projektą, gaminio gamybą ir jo veikimą bei įvertinti, ar gaminys atitinka tarptautinių dokumentų reikalavimus.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- projekto techninės charakteristikos, įskaitant naudotus standartus, ir

- standartų atitikimą patvirtinantys būtini įrodymai visų pirma pateikiami tada, kai taikomi ne visi 5 straipsnyje tiksliai apibrėžti standartai. Į šiuos patvirtinančius įrodymus turi būti įtraukti atitinkamos gamintojo laboratorijos arba jo vardu atliktų bandymų rezultatai.

7.3. Notifikuotoji įstaiga turi ištirti paraišką ir, jeigu projektas atitinka jam taikomus tarptautinių dokumentų reikalavimus, išduoti pareiškėjui EB projekto tikrinimo sertifikatą. Sertifikate turi būti įrašytos tikrinimo išvados, jo galiojimo sąlygos, patvirtintam projektui identifikuoti būtini duomenys ir atitinkamais atvejais - gaminio veikimo aprašymas.

7.4. Pareiškėjas EB projekto tikrinimo sertifikatą išdavusiai notifikuotajai įstaigai turi pranešti apie bet kokius patvirtinto projekto pakeitimus. Patvirtinto projekto pakeitimus dar kartą turi patvirtinti EB projekto tikrinimo sertifikatą išdavusi notifikuotoji įstaiga, jeigu šie pakeitimai gali turėti įtakos atitinkamų tarptautinių dokumentų reikalavimų arba nustatytų produkto naudojimo sąlygų laikymuisi. Šis papildomas patvirtinimas turi būti suteiktas išduodant EB projekto tikrinimo sertifikato priedą.

7.5. Gavusios vėliavos valstybės narės administracijos ir kitų notifikuotųjų įstaigų prašymą notifikuotosios įstaigos turi suteikti joms atitinkamą informaciją, susijusią su:

- išduotais EB projekto tikrinimo sertifikatais ir jų priedais ir

- EB projekto patvirtinimais, papildomais patvirtinimais ir šių patvirtinimų paskelbimu netekusiais galios.

[1] Tipas gali reprezentuoti kelias gaminio versijas, jeigu gaminio versijų skirtumai neturi įtakos saugos lygiui arba kitiems gaminio veikimui taikomiems reikalavimams.

--------------------------------------------------

C PRIEDAS

Minimalūs kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti institucijas skiriančios valstybės narės

1. Notifikuotoji įstaiga turi atitikti susijusios serijos EN 45000 reikalavimus.

2. Notifikuotoji įstaiga turi būti nepriklausoma ir neturi būti kontroliuojama gamintojų arba tiekėjų.

3. Notifikuotoji įstaiga turi būti įsisteigusi Bendrijoje.

4. Kai tipo patvirtinimą notifikuotoji įstaiga išduoda valstybės narės vardu, valstybė narė turi užtikrinti, kad notifikuotosios įstaigos darbuotojų kvalifikacija, jų techninė patirtis, jos darbuotojai būtų parinkti taip, jog notifikuotoji įstaiga galėtų išduoti šios direktyvos reikalavimus atitinkantį tipo patvirtinimą ir užtikrintų aukštą saugos lygį.

5. Notifikuotoji įstaiga turi sugebėti atlikti įrenginių ekspertizę jūroje.

Notifikuotajai įstaigai suteikta teisė atitikties įvertinimo tvarką taikyti kiekvienam Bendrijoje įsisteigusiam ekonominės veiklos vykdytojui.

Notifikuotoji įstaiga atitikties įvertinimo tvarką gali taikyti kiekvienoje valstybėje narėje arba, naudodama savo įsisteigimo valstybės narės priemones ar pasitelkdama savo užsienio skyrių darbuotojus, valstybėje ne Bendrijos narėje.

Kai atitikties įvertinimo tvarką taiko notifikuotajai įstaigai priklausanti bendrovė, visus su atitikties įvertinimo tvarka susijusius dokumentus turi išduoti notifikuotoji įstaiga arba jie išduodami šios institucijos, o ne jai priklausančios bendrovės vardu.

Kitoje valstybėje narėje įsisteigusi notifikuotajai įstaigai priklausanti bendrovė gali išduoti su atitikties įvertinimo tvarka susijusius dokumentus, jeigu šią bendrovę yra notifikavusi valstybė narė.

--------------------------------------------------

D PRIEDAS

Atitikties ženklas

Atitikties ženklas turi būti toks:

+++++ TIFF +++++

Jeigu ženklas didinamas arba mažinamas, turi būti paisoma pirmiau pateiktame piešinyje nurodytų proporcijų.

Ženklo įvairių sudedamųjų dalių vertikalūs matmenys negali būti mažesni kaip 5 mm ir jie turi būti iš esmės vienodi.

Pirmiau nurodytų minimalių matmenų mažuose įtaisuose galima nepaisyti.

--------------------------------------------------

Top