EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0075

1996 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyva 96/75/EB dėl frachtavimo ir kainodaros nacionaliniame ir tarptautiniame Bendrijos vidaus vandens kelių transporte

OJ L 304, 27.11.1996, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 52 - 54

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/75/oj

31996L0075Oficialusis leidinys L 304 , 27/11/1996 p. 0012 - 0014


Tarybos direktyva 96/75/EB

1996 m. lapkričio 19 d.

dėl frachtavimo ir kainodaros nacionaliniame ir tarptautiniame Bendrijos vidaus vandens kelių transporte

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi didėjančios kelių ir geležinkelių apkrovimo, eismo saugos, aplinkos, energijos taupymo ir piliečių gyvenimo kokybės problemos reikalauja dėl visuomenės interesų labiau plėtoti ir geriau išnaudoti vidaus vandens kelių transporto galimybes, ypač gerinant jo konkurencingumą;

kadangi nacionalinių įstatymų dėl vidaus vandens kelių transporto komercinio eksploatavimo sistemų skirtumai neleidžia šiame sektoriuje sklandžiai veikti vidaus rinkai; kadangi dėl to pagal 1994 m. spalio 24 d. Tarybos rezoliuciją dėl vidaus vandens kelių transporto struktūrinio tobulinimo [4] Bendrijos lygiu reikėtų pradėti taikyti bendras nuostatas visai vidaus vandens kelių rinkai;

kadangi tam, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai, būtų užtikrintas didesnis komercinis lankstumas ir laisva frachtavimo bei kainodaros sistema, vidaus vandens kelių transporte reikia rotaciniu pagrindu organizuoti frachtavimą;

kadangi tuo tikslu būtina numatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį rotacinės sistemos taikymas būtų laipsniškai ribojamas, kad vežėjai galėtų prisitaikyti prie laisvos rinkos sąlygų ir atitinkamais atvejais sudarytų verslo grupes, geriau pritaikytas krovinių siuntėjų logistiniams poreikiams;

kadangi pagal subsidiarumo principą yra būtina ir pakankama Bendrijos lygiu nustatyti bendrą rinkos laipsniško liberalizavimo tvarkaraštį, valstybėms narėms paliekant atsakomybę šį liberalizavimą įgyvendinti;

kadangi būtina patvirtinti nuostatas, kurios šioje transporto rinkoje rimtų sutrikimų atvejais leistų imtis atitinkamų veiksmų; kadangi tuo tikslu Komisijai turėtų būti suteiktos galios imtis atitinkamų veiksmų patariamajam komitetui nustatyta tvarka,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) "rotacinė frachtavimo sistema" - sistema, pagal kurią užsakymų biržoje skirstomi klientų užsakymai transporto paslaugoms iš anksto nustatytomis kainomis ir žinomomis sąlygomis, laikantis sekos, kuria laivai po jų iškrovimo gali tokias paslaugas atlikti. Vežėjams jų užsiregistravimo rotaciniame sąraše seka siūloma pasirinkti siūlomą krovinį. Tie, kurie nepasirenka jokio krovinio, rotaciniame sąraše vis tiek išlaiko savo vietą;

b) "vežėjas" - vieno ar kelių vidaus vandenų laivų savininkas ar operatorius;

c) "kompetentinga institucija" - valstybės narės paskirta institucija rotacinei frachtavimo sistemai valdyti ir organizuoti;

d) "didelis rinkos sutrikimas" - ilgalaikė padėtis, kai atsiranda specifinės vidaus vandens kelių transporto rinkos problemos, dėl kurių pasiūla gali smarkiai viršyti paklausą, ir kuri kelia grėsmę daugelio vidaus vandens kelių vežėjų finansiniam stabilumui bei išlikimui, jei trumpalaikės ir vidutinės trukmės rinkos prognozės nerodo didelio ir pastovaus gerėjimo.

2 straipsnis

Bendrijos nacionalinio ir tarptautinio vidaus vandens kelių transporto srityje sutartys tarp šalių sudaromos laisvai ir laisvai deramasi dėl kainų.

3 straipsnis

Nepaisant 2 straipsnio nuostatų, valstybės narės pereinamuoju laikotarpiu iki 2000 m. sausio 1 d. gali ir toliau taikyti mažiausių privalomųjų tarifų sistemą ir rotacines frachtavimo sistemas, jei:

- laikomasi 4, 5 ir 6 straipsniuose nustatytų sąlygų ir

- taikomos rotacinė ir kainodaros sistemos yra tomis pačiomis sąlygomis laisvai prieinamos visų valstybių narių vežėjams.

4 straipsnis

3 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu tokios rotacinės frachtavimo sistemos netaikomos šiems kroviniams:

a) naftai ir dujoms, skystiems ir biriems kroviniams, specialiems, pavyzdžiui, sunkiems ir nedalomiems kroviniams, konteinerių pervežimui, pervežimams uosto teritorijoje, bet kokiam vežimui savo sąskaita ir bet kokioms pervežimo operacijoms, kurioms netaikoma rotacinė frachtavimo sistema;

b) kroviniams, kuriems tokia sistema negali būti veiksmingai taikoma, ypač:

- transportui, kuriam reikia specialios krovinius tvarkančios įrangos,

- kombinuotam transportui, būtent intermodaliniam transportui, kai maršrutas eina daugiausia vandens keliais, bet pradinė (arba) galinė atkarpa (kuo trumpesnė) eina keliais ar geležinkeliu.

5 straipsnis

3 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės imasi būtinų priemonių kuo būtų kuo labiau padidintas rotacinių frachtavimo sistemų lankstumas, ypač:

- suteikdamos laivų operatoriams ir savininkams galimybę sudaryti sutartis daugkartinėms kelionėms, t. y. kelioms kelionėms iš eilės tuo pačiu laivu,

- numatydamos, kad tuo atveju, jei vienkartinėms ar daugkartinėms kelionėms, pasiūlytoms du kartus iš eilės pagal rotacinę frachtavimo sistemą, nesurandama vykdytojų, jos išbraukiamos iš tos sistemos ir dėl jų deramasi laisvai.

6 straipsnis

Per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo valstybės narės, dalyvaujančios rotacinėse frachtavimo sistemose, imasi būtinų priemonių, kad krovinių siuntėjai galėtų laisvai pasirinkti iš trijų rūšių sutarčių, t.y.:

- sutarčių, sudarytų laiko pagrindu, įskaitant nuomos sutartis, kai vežėjas už tam tikrą pinigų sumą per dieną vieną ar kelis laivus bei įgulą tam tikrą konkretų laiką leidžia naudoti išskirtinai vienam klientui jo kroviniams gabenti. Šalys sutartis sudaro laisvai,

- sutarčių, sudarytų tonažo pagrindu, kai vežėjas tam tikrą sutartyje nustatytą laiką už užmokestį pagal vienai krovinių tonai nustatytus įkainius įsipareigoja gabenti tam tikrą tonažą krovinių. Šalys sutartis sudaro laisvai; siuntos, dėl kurių susitariama, turi būti didelės,

- sutarčių vienkartinėms ar daugkartinėms kelionėms.

7 straipsnis

1. Jei vidaus vandens kelių transporto rinkoje pastebimas rimtas sutrikimas, Komisija kurios nors valstybės narės prašymu, nepažeisdama 1989 m. balandžio 27 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1101/89 dėl vidaus vandens kelių transporto struktūrinio tobulinimo [5] nuostatų, gali imtis tinkamų priemonių, ypač priemonių, kad toje rinkoje daugiau nebūtų didinami siūlomo transporto pajėgumai. Sprendimas priimamas 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Jei kuri nors valstybė narė prašo imtis tinkamų priemonių, sprendimas priimamas per tris mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

3. Kartu su prašymu imtis tinkamų priemonių, valstybė narė pateikia visą informaciją, būtiną ekonominei padėčiai tame sektoriuje įvertinti, ypač:

- įvairių transporto tipų vidutines sąnaudas ir kainas,

- triumų išnaudojimo procentą,

- paklausos prognozę.

Šią informaciją galima naudoti tik statistiniais tikslais. Jos negalima naudoti mokesčių tikslais ir perduoti trečiosioms šalims.

4. Apie pagal šį straipsnį priimtus sprendimus, kurie neapima visos rinkos sutrikimo trukmės, nedelsiant pranešama valstybėms narėms.

8 straipsnis

1. Komisijai padeda Direktyva 91/672/EEB [6] įsteigtas Komitetas.

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia, jei būtina, balsuodamas per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą.

Nuomonė užprotokoluojama; be to, kiekviena valstybė narė turi teisę prašyti, kad jos pozicija būtų užprotokoluota atskirai.

Komisija kiek įmanoma atidžiau atsižvelgia į Komiteto nuomonę. Ji praneša Komitetui, kaip yra atsižvelgta į jo nuomonę.

9 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1997 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

10 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. lapkričio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Coveney

[1] OL C 318, 1995 11 29, p. 8.

[2] OL C 39, 1996 2 12, p. 96.

[3] 1996 m. vasario 13 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 65, 1996 3 4), 1996 m. birželio 27 d. bendroji Tarybos pozicija (OL C 264, 1996 9 11) ir 1996 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 320, 1996 6 28).

[4] OL C 309, 1994 11 5, p. 5.

[5] OL L 116, 1989 4 28, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2254/96 (OL L 304, 1996 11 27, p. 1).

[6] OL L 373, 1991 12 31, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

--------------------------------------------------

Top