EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0059

1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT)

OJ L 243, 24.9.1996, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 178 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 178 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 58 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/59/oj

31996L0059

1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT)

Oficialusis leidinys L 243 , 24/09/1996 p. 0031 - 0035
CS.ES skyrius 15 tomas 03 p. 75 - 79
ET.ES skyrius 15 tomas 03 p. 75 - 79
HU.ES skyrius 15 tomas 03 p. 75 - 79
LT.ES skyrius 15 tomas 03 p. 75 - 79
LV.ES skyrius 15 tomas 03 p. 75 - 79
MT.ES skyrius 15 tomas 03 p. 75 - 79
PL.ES skyrius 15 tomas 03 p. 75 - 79
SK.ES skyrius 15 tomas 03 p. 75 - 79
SL.ES skyrius 15 tomas 03 p. 75 - 79


Tarybos Direktyva 96/59/EB

1996 m. rugsėjo 16 d.

dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 130s straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties [3] 189c straipsnyje nustatytos tvarkos,

(1) Kadangi 1976 m. balandžio 6 d. Tarybos direktyva 76/403/EEB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo [4] suvienodino valstybių narių šios srities įstatymus; kadangi pasirodė, kad tų taisyklių nepakanka; kadangi mokslo ir technikos pažanga pasiekė tokį lygį, kai PCB šalinimo sąlygas galima gerinti; kadangi dėl to toji direktyva turėtų būti pakeista nauja direktyva;

(2) Kadangi 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo [5] pabrėžia, kad būtina reguliariai peržiūrėti visą problemą, kad būtų galima palaipsniui pereiti prie visiško PCB ir PCT uždraudimo;

(3) Kadangi neperdirbtinų ir pakartotinai nenaudotinų atliekų saugus šalinimas yra vienas iš 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimo [6] tikslų, patvirtintų Penktojoje aplinkosaugos ir tvariosios plėtros veiksmų programoje, kurių bendrą poziciją ir strategiją 1993 m. vasario 1 d. nutarimu [7] patvirtino Taryba ir valstybių narių Vyriausybių atstovai, susirinkę į Tarybą;

(4) Kadangi pagal 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 75/442/EEB dėl atliekų [8] turi būti taikomos tam tikros priemonės, neleidžiančios atliekų išmesti, išversti ar nekontroliuojamai šalinti bei naudoti procesus ir metodus, galinčius pakenkti aplinkai;

(5) Kadangi dėl PCB keliamo pavojaus aplinkai ir žmonėms būtina juos šalinant laikytis bendrų įsipareigojimų šalinti tik kontroliuojamu būdu bei įsipareigojimų nukenksminti ar šalinti ir pačią įrangą;

(6) Kadangi tokių priemonių reikėtų imtis kuo greičiau nepažeidžiant valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų, ypač nurodytų PARCOM sprendime 92/3 [9]; kadangi PCB, kurių inventorizaciją būtina atlikti, turi būti pašalintas vėliausiai iki 2010 m. pabaigos;

(7) Kadangi PCB šalinimas yra laikina pereinamojo laikotarpio problema, o kai kurios valstybės narės, kurios neturi PCB šalinimo pajėgumų, susiduria su neįveikiamomis aplinkybėmis; kadangi artumo principą reikia aiškinti lanksčiai, skatinant šioje srityje Europos solidarumą; kadangi, be to, Bendrijoje turėtų būti pastatyti įrenginiai, skirti šalinti, nukenksminti ir laikyti PCB;

(8) Kadangi 1975 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo [10] nustato 50 ppm kaip maksimalią PCB ar PCT kiekio ribą regeneruotose alyvose ir alyvose, naudojamose kaip kuras;

(9) Kadangi 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/339/EEB, vienuoliktą kartą pakeičianti Direktyvą 76/769/EEB [11], draudžia ir riboja tam tikrų PCB pakaitalų prekybą, ir kadangi dėl to juos taip pat reikia visiškai pašalinti;

(10) Kadangi svarbu žinoti, kokie PCB kiekiai egzistuoja, kad būtų galima pasirūpinti atitinkamais šalinimo pajėgumais; kadangi dėl to būtina ženklinti įrangą, kurioje yra PCB, ir ją inventorizuoti; kadangi tokius inventorinius sąrašus būtina reguliariai atnaujinti;

(11) Kadangi, turint galvoje mažai PCB užterštos įrangos inventorizavimo sąnaudas ir techninius sunkumus, turėtų būti naudojamas supaprastintas inventorizavimo būdas; kadangi, be to, atsižvelgiant į mažai PCB užterštos įrangos keliamą nedidelį pavojų aplinkai, būtina numatyti, kad tokia įranga būtų šalinama pasibaigus jos naudojimo laikui;

(12) Kadangi PCB prekyba yra uždrausta ir kadangi dėl to turėtų būti draudžiama atskirti PCB nuo kitų medžiagų ir jas pakartotinai naudoti bei transformatoriams pripildyti; tačiau kadangi saugumo sumetimais transformatorių priežiūra gali būti tęsiama, kad būtų galima išlaikyti juose esančių PCB dielektrines savybes;

(13) Kadangi įmonės, šalinančios ir nukenksminančios PCB, privalo gauti leidimus;

(14) Kadangi būtina apibrėžti PCB užterštos įrangos nukenksminimo sąlygas ir kadangi tokia įranga turėtų būti specialiai ženklinama;

(15) Kadangi Komisija, laikydamasi Direktyvos 75/442/EEB 18 straipsnyje nustatytos komitetų tvarkos, turėtų įvykdyti tam tikrus šios direktyvos įgyvendinimui būtinus techninius uždavinius;

(16) Kadangi PCB šalinančių ir nukenksminančių įmonių yra nedaug ir jų pajėgumai riboti, dėl to suinventorizuotų PCB šalinimą ir (arba) nukenksminimą reikia tinkamai planuoti; kadangi, be to, reikėtų sudaryti neinventorizuotos įrangos rinkimo ir šalinimo planus; kadangi sudarant tokius planus galima prireikus pasinaudoti esamais atliekų šalinimo mechanizmais ir nebūtina atsižvelgti į labai nedidelius PCB kiekius, kurių praktiškai neįmanoma nustatyti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva skirta suderinti valstybių narių aktus dėl kontroliuojamo PCB šalinimo, įrangos, užterštos PCB, nukenksminimo ir šalinimo ir (arba) panaudotų PCB šalinimo, kad, remiantis šios direktyvos nuostatomis, būtų galima juos visiškai pašalinti.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) "PCB" reiškia:

- polichlorintus bifenilus,

- polichlorintus terfenilus,

- monometiltetrachlorodifenilo metaną, monometildichlorodifenilo metaną, monometildibromodifenilo metaną,

- bet kurį mišinį, kuriame aukščiau minėtos medžiagos kartu sudaro daugiau kaip 0,005 % jo svorio;

b) "įranga, užteršta PCB" — tai bet kuri įranga, kurioje yra ar buvo PCB (pavyzdžiui, transformatoriai, kondensatoriai, indai su likučiais) ir kuri nėra nukenksminta. Tokios rūšies įranga, kurioje gali būti PCB, laikoma užteršta PCB, nebent yra pagrindo manyti priešingai;

c) "naudoti PCB" — tai bet kurie PCB, kurie tampa atliekomis kaip apibrėžta Direktyvoje 75/442/EEB;

d) "turėtojas" — tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi PCB bei naudoja PCB ir (arba) įrangą, užterštą PCB;

e) "nukenksminimas" — tai operacijos, kurios leidžia saugiai pakartotinai naudoti, perdirbti ar šalinti užterštą PCB įrangą, objektus, medžiagas ar skysčius; šis terminas gali reikšti ir pakeitimą, t. y. visas operacijas, kurių metu PCB yra pakeičiami tinkamais skysčiais, neturinčiais PCB;

f) "šalinimas" — tai operacijos D 8, D 9, D 10, D 12 (tik saugiam laikymui giliai po žeme sausose uolienose ir tik įrangai, užterštai PCB, ir naudotiems PCB, kurių negalima nukenksminti) ir D 15, numatytas Direktyvos 75/442/EEB II A priede.

3 straipsnis

Nepažeisdamos savo tarptautinių įsipareigojimų, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad naudoti PCB būtų kuo greičiau šalinami, o įranga, užteršta PCB, — nukenksminama ar pašalinama. Įranga ir joje esantys PCB, kurie pagal 4 straipsnio 1 dalį turi būti inventorizuoti, turi būti nukenksminti ir (arba) pašalinti vėliausiai iki 2010 metų pabaigos.

4 straipsnis

1. Vykdydamos 3 straipsnio reikalavimus, valstybės narės užtikrina, kad būtų sudaryti įrangos, kurioje PCB yra daugiau kaip 5 dm3, inventoriniai sąrašai, ir tokius apibendrintus inventorinius sąrašus jos atsiunčia Komisijai vėliausiai per trejus metus nuo šios direktyvos priėmimo. Elektros kondensatoriuose 5 dm3 riba yra nustatyta visiems komplekto elementams drauge paėmus.

2. Įranga, kurioje, reikia manyti, PCB sudaro nuo 0,05 % iki 0,005 % skysčių svorio, gali būti inventorizuota, nenurodant duomenų, kurių reikalauja 3 dalies trečia ir ketvirta įtrauka, ir gali būti ženklinama taip: "užteršta PCB < 0,05 %". Tokie skysčiai turi būti nukenksminami arba šalinami pagal 9 straipsnio 2 dalį.

3. Inventoriniuose sąrašuose nurodoma:

- turėtojo pavardė/pavadinimas ir adresai,

- įrangos vieta ir aprašas,

- įrangoje esančių PCB kiekis,

- atlikto ar numatomo atlikti tvarkymo ar pakeitimo būdai ir datos,

- deklaravimo datos.

Jei valstybė narė jau yra sudariusi panašų inventorinį sąrašą, naujo sudarinėti nereikia. Inventoriai sąrašai reguliariai atnaujinami.

4. Vykdydamos 1 dalies reikalavimus, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad tokios įrangos turėtojai praneštų kompetentingoms institucijoms apie turimus kiekius ir bet kuriuos jų pokyčius šiuo atžvilgiu.

5. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visa įranga, kuri pagal šio straipsnio 1 dalį turi būti inventorizuota, būtų paženklinta. Panašūs ženklai turi būti pritvirtinti ir prie patalpų, kuriose tokia įranga laikoma, durų.

6. Šalinančios PCB įmonės registruoja jiems pristatytų naudotų PCB kiekį, kilmę, pobūdį ir koncentraciją. Šią informaciją jos praneša atsakingosioms institucijoms. Sąrašai turi būti prieinami vietinės valdžios atstovams ir visuomenei. Įmonės taip pat išduoda joms pristačiusiems PCB turėtojams kvitus, kuriuose pažymėtas pristatytų PCB pobūdis ir kiekis.

7. Valstybės narės užtikrina, kad atsakingosios institucijos stebėtų kiekius, apie kuriuos joms pranešama.

5 straipsnis

1. Nukrypdamos nuo Direktyvos 75/442/EEB 3 straipsnio valstybės narės draudžia atskirti PCB nuo kitų medžiagų, kad vėliau galėtų pakartotinai tokius PCB panaudoti.

2. Valstybės narės draudžia pripildyti transformatorius PCB.

3. Kol transformatoriai bus nukenksminti, uždrausti vartoti ir (arba) pašalinti pagal šią direktyvą, transformatorių, turinčių PCB, priežiūra gali būti toliau vykdoma tik siekiant, kad esantys juose PCB atitiktų dielektrinius techninius standartus ar specifikacijas, ir su sąlyga, kad transformatorių būklė yra gera ir jie neprakiurę.

6 straipsnis

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad naudoti PCB ir PCB užteršta įranga, kuri turi būti inventorizuota pagal 4 straipsnio 1 dalį, būtų kuo greičiau pervežti į įmones, kurioms išduoti leidimai pagal 8 straipsnį.

2. Kol leidimus turinčios įmonės perims PCB, naudotus PCB ir (arba) įrangą, užterštą PCB, turi būti imamasi visų atsargos priemonių gaisro pavojui išvengti. Dėl to PCB turi būti laikomi toliau nuo degių produktų.

3. Kai praktiškai įmanoma, įranga, užteršta PCB, kurios pagal 4 straipsnio 1 dalį inventorizuoti nebūtina ir kuri yra kitos įrangos dalis, yra išimama ir surenkama atskirai, kai visa įranga tampa nebenaudojama, perdirbama ar šalinama.

7 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių uždrausti deginti PCB ir (arba) laivuose naudotus PCB.

8 straipsnis

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visos įmonės, užsiimančios PCB, naudotų PCB ir (arba) įrangos, užterštos PCB, nukenksminimu, gautų leidimus pagal Direktyvos 75/442/EEB 9 straipsnį.

2. Kai šalinama deginant, turi būti taikoma 1994 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 94/67/EB dėl pavojingų atliekų deginimo [12]. Gali būti priimtini PCB, naudotų PCB ir įrangos, užterštos PCB, kiti šalinimo būdai su sąlyga, kad juos naudojant pasiekiami lygiaverčiai ekologiniai saugos standartai — kaip ir deginant — ir laikomasi techninių reikalavimų, vadinamų geriausiais prieinamais metodais.

3. Jei būtina, valstybės narės kiekviena atskirai ir visos drauge imasi būtinų priemonių kurti pagal Reglamento (EEB) Nr. 259/93 4 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktį [13] bei Direktyvos 75/442/EEB 5 straipsnio 1 dalį, įrenginius, skirtus PCB, naudotiems PCB ir (arba) įrangai, užterštai PCB, šalinti, nukenksminti ir saugiai laikyti.

9 straipsnis

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad transformatoriai, kuriuose PCB sudaro daugiau kaip 0,05 % svorio, būtų nukenksminami tokiomis sąlygomis:

a) nukenksminimo tikslas turi būti sumažinti PCB, kad būtų mažiau kaip 0,05 % ir, jei galima, iki ne daugiau kaip 0,005 % svorio;

b) skysčio pakaitalas, kuriame nėra PCB, turi kelti daug mažesnį pavojų;

c) skysčio pakeitimas neturi apsunkinti saugiai pašalinti PCB;

d) nukenksminto transformatoriaus ženklinimo ženklas turi būti pakeistas šios direktyvos priede nurodytu ženklu.

2. Nukrypdamos nuo 3 straipsnio valstybės narės užtikrina, kad transformatoriai, kurių skysčiuose yra PCB nuo 0,05 % iki 0,005 % svorio, būtų arba nukenksminti, laikantis šio straipsnio 1 dalies b ir d punktų sąlygų, arba pašalinti pasibaigus jų naudojimo laikui.

10 straipsnis

Komisija Direktyvos 75/442/EEB 18 straipsniu numatyta tvarka:

a) nurodo matavimo atskaitinius metodus PCB kiekiui užterštose medžiagose nustatyti. Matavimai, atlikti prieš nustatant atskaitinius metodus, galioja;

b) gali nustatyti techninius reikalavimus kitiems PCB šalinimo būdams, minimiems 8 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje;

c) privalo turėti kondensatorių, rezistorių ir indukcinių ričių, užterštų PCB, gamyklinių pavadinimų sąrašą;

d) turi, jei būtina, taikydamos 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, nustatyti kitus mažiau pavojingus PCB pakaitalus.

11 straipsnis

1. Per trejus metus nuo šios direktyvos priėmimo valstybės narės sudaro:

- inventorizuotos įrangos ir joje esančių PCB nukenksminimo ir (arba) šalinimo planus,

- įrangos, kurios pagal 4 straipsnio 1 dalį inventorizuoti nereikia, surinkimo ir šalinimo gaires, kaip nurodyta 6 straipsnio 3 dalyje.

2. Nedelsdamos tuos planus ir gaires valstybės narės praneša Komisijai.

12 straipsnis

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų laikomasi šios direktyvos ne vėliau, kaip praėjus 18 mėnesių nuo jos priėmimo. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės Komisijai pateikia nacionalinių teisės aktų, kuriuos jos priima šios direktyvos reglamentuojamoje srityje, nuostatų tekstus. Komisija apie juos informuoja kitas valstybes nares.

13 straipsnis

1. Ši direktyva įsigalioja jos priėmimo dieną, o Direktyva 76/403/EEB nuo tos dienos panaikinama.

2. Nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos datos:

a) Direktyvos 87/101/EEB [14] 10 straipsnio 1 dalies frazė "kaip apibrėžta PCB ir PCT Direktyvoje 76/403/EEB" turi būti suprantama kaip nuoroda į PCB kaip apibrėžta šioje direktyvoje;

b) Direktyvos 87/101/EEB 10 straipsnio 2 dalies nuoroda į Direktyvą 76/403/EEB turi būti suprantama kaip nuoroda į šią direktyvą;

c) Reglamento (EEB) Nr. 259/93 2 straipsnio j punkto nuoroda į Direktyvos 76/403/EB 6 straipsnį turi būti suprantama kaip nuoroda į šios direktyvos 8 straipsnį.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. rugsėjo 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. Yates

[1] OL C 319, 1988 12 12, p. 57.OL C 299, 1991 11 20, p. 9.

[2] OL C 139, 1989 6 5, p. 1.

[3] 1990 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 149, 1990 6 18, p. 150) ir 1990 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 19, 1991 1 28, p. 83). 1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 87, 1996 3 25, p. 1) ir 1996 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 166, 1996 6 10, p. 76).

[4] OL L 108, 1976 4 26, p. 41.

[5] OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/60/EB (OL L 365, 1994 12 31, p. 1).

[6] OL C 122, 1990 5 18, p. 2.

[7] OL C 138, 1993 5 17, p. 1.

[8] OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 94/3/EB (OL L 5, 1994 1 7, p. 15).

[9] 1992 m. rugsėjo 21-22 d. Oslo ir Paryžiaus Komisijų ministrų susitikimas.

[10] OL L 194, 1975 7 25, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/692/EEB (OL L 377, 1991 12 31, p. 48).

[11] OL L 186, 1991 7 12, p. 64.

[12] OL L 365, 1994 12 31, p. 34.

[13] OL L 30, 1993 2 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 94/721/EB (OL L 288, 1994 11 9, p. 36).

[14] OL L 42, 1987 2 12, p. 43.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Nukenksmintos PCB įrangos ženklinimas

Visa nukenksminta įranga turi būti aiškiai paženklinta neištrinamu, įspaudžiamu ar išgraviruotu ženklu, kuriame turi būti žemiau nurodyta informacija šalies, kurioje įranga naudojama, oficialia kalba:

NUKENKSMINTA PCB ĮRANGA

PCB turintis skystis buvo pakeistas

- … (medžiagos pavadinimas)

- … (data)

- … (skystį pakeitusi įmonė).

PCB koncentracija

- senajame skystyje …% svorio

- naujajame skystyje …% svorio.

--------------------------------------------------

Top