EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0047

1996 m. liepos 23 d., Tarybos direktyva 96/47/EB iš dalies keičianti Direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų

OL L 235, 1996 9 17, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; netiesiogiai panaikino 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/47/oj

31996L0047Oficialusis leidinys L 235 , 17/09/1996 p. 0001 - 0005


Tarybos direktyva 96/47/EB

1996 m. liepos 23 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų [4] nustato, kad nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai turi būti įvedami pagal I priede aprašytą Bendrijos pavyzdį;

kadangi, siekiant atsižvelgti į esamą praktiką ir patenkinti tam tikrų valstybių narių pageidavimus, reikėtų įvesti alternatyvų pavyzdį;

kadangi abipusiškai pripažįstant pažymėjimus reikia užtikrinti tokių pažymėjimų suderinamumą ir sąveiką visoje Bendrijoje; kadangi šiuo tikslu reikėtų vengti atskiro kompiuterinės technologijos taikymo Bendrijos pavyzdžio pažymėjimui, vis dėlto kartu paliekant jame vietos, jei vėliau reikėtų panaudoti mikroschemą ar panašų kompiuterinį įtaisą;

kadangi valstybėms narėms reikėtų palikti galimybę įdėti tam tikroje vietoje informaciją, nesusijusią su vairuotojo pažymėjimo administravimu ar eismo sauga, suvokiant, kad tokie įrašai priklauso nuo savininko konkretaus raštiško sutikimo;

kadangi Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo techninių specifikacijų atžvilgiu ši direktyva taiko "naują požiūrį" į techninį suderinimą nustatydama bendrą specifikacijų sistemą, o konkrečius reikalavimus palikdama nustatyti techninės standartizacijos tvarka,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 91/439/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnio 1 dalis ir 2 straipsnio 3 dalis pakeičiamos po "I priede" pridedant žodį "arba";

2) 2 straipsnis papildomas šia dalimi:

"4. Nepažeidžiant šiuo atžvilgiu Tarybos priimamų nuostatų, I ir Ia prieduose nurodytų pavyzdžių vairuotojo pažymėjimuose neturėtų būti jokių kompiuterinių elektroninių įtaisų.";

3) Pridedamas šios direktyvos priede pateiktas Ia priedas.

2 straipsnis

1. Pasikonsultavusios su Komisija, valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1996 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pareikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų vidaus teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. liepos 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. Yates

[1] OL C 21, 1996 1 25, p. 4 ir OL C 54, 1996 2 23, p. 5.

[2] OL C 301, 1996 11 13, p. 22 ir OL C 204, 1996 7 15, p. 20.

[3] 1995 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 323, 1995 12 4, p. 109), 1996 m. vasario 26 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 120, 1996 4 24, p. 1) ir 1996 m. birželio 6 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 181, 1996 6 24, p. 16).

[4] OL L 237, 1991 8 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/72/EB (OL L 337, 1994 12 24, p. 86).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

Ia PRIEDAS

NUOSTATOS DĖL BENDRIJOS PAVYZDŽIO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO

(I priede pateikto pavyzdžio alternatyva)

1. Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo kortelės fizinės ypatybės atitinka ISO 7810 ir ISO 7816-1.

Ar vairuotojo pažymėjimų savybės atitinka tarptautinius standartus, tikrinama pagal ISO 10373.

2. Pažymėjimas turi dvi puses.

1 puslapyje:

a) žodžiai "Vairuotojo pažymėjimas", išspausdinti stambiu šriftu pažymėjimą išduodančios valstybės narės kalba ar kalbomis;

b) pažymėjimą išduodančios valstybės narės pavadinimas (neprivalomas);

c) pažymėjimą išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas, išspausdintas negatyvo atvaizdu mėlyname stačiakampyje ir apsuptas dvylikos geltonų žvaigždučių ratu; skiriamieji ženklai yra šie:

B : Belgija

DK : Danija

D : Vokietija

GR : Graikija

E : Ispanija

F : Prancūzija

IRL : Airija

I : Italija

L : Liuksemburgas

NL : Nyderlandai

A : Austrija

P : Portugalija

FIN : Suomija

S : Švedija

UK : Jungtinė Karalystė;

d) konkreti išduotame pažymėjime pateikta informacija, numeruojama šia tvarka:

1) turėtojo pavardė;

2) kitas turėtojo vardas (-ai) ar pavadinimas (-ai);

3) gimimo data ir vieta;

4) a) pažymėjimo išdavimo data;

b) pažymėjimo galiojimo pabaigos data, arba brūkšnys, jei pažymėjimo galiojimas neterminuotas;

c) išduodančios institucijos pavadinimas (gali būti išspausdintas 2 puslapyje);

d) kitas numeris nei nurodytas 5 punkte, skirtas administravimo tikslams (neprivalomas);

5) pažymėjimo numeris;

6) turėtojo fotografija;

7) turėtojo parašas;

8) nuolatinė gyvenamoji vieta arba pašto adresas (neprivalomas);

9) transporto priemonės (-ių), kurią turėtojas turi teisę vairuoti, kategorijos ir pakategorės (nacionalinės kategorijos spausdinamos kitu šriftu nei suderintos kategorijos);

e) žodžiai "Europos Bendrijų pavyzdys" pažymėjimą išduodančios valstybės narės kalba arba kalbomis ir žodžiai "Vairuotojo pažymėjimas" spausdinami rausva spalva pažymėjimo fone:

Permiso de Conducción

Kørekort

Führerschein

Άδεια Οδήγηοης

Driving Licence

Ajokortti

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Rijbewijs

Carta de Condução

Körkort;

f) spalvų nuorodos:

mėlyna : pantone reflex blue,

geltona : patone yellow.

2 puslapyje:

a) 9) transporto priemonės (-ių), kurią turėtojas turi teisę vairuoti, kategorijos ir pakategorės (nacionalinės kategorijos spausdinamos kitu šriftu nei suderintos kategorijos);

10) kiekvienos kategorijos ir pakategorės pirmo suteikimo data (ši data turi būti įrašoma ir naujame pažymėjime, jei pažymėjimas keičiamas);

11) kategorijos ir pakategorės galiojimo pabaigos data;

12) papildomos informacijos arba apribojimo kodas, nurodomi prie atitinkamų kategorijų ir pakategorių;

Naudojami šie kodai:

kodai 1-99 : suderinti Bendrijos kodai,

kodai 100 ir toliau : nacionaliniai kodai, galiojantys tiktai vairuotojo pažymėjimą išdavusios valstybės narės teritorijoje.

Jei kodas taikomas visoms kategorijoms ir pakategorėms, kurioms išduotas pažymėjimas, jis gali būti išspausdintas 9, 10 ir 11 skiltyse;

13) įgyvendinant šio priedo 3 dalies a punktą, paliekama vietos pažymėjimo administravimui reikalingos informacijos įrašui, kurį gali padaryti nuolatinę gyvenamąją vietą suteikianti valstybė narė;

14) paliekama vieta pažymėjimo administravimui reikalingos ar su eismo sauga susijusios informacijos įrašui, kurį gali padaryti pažymėjimą išduodanti valstybė narė (neprivaloma). Jei ta informacija yra susijusi su viena iš šiame priede aptariamų pozicijų, prieš ją turėtų būti rašomas atitinkamos pozicijos numeris.

Gavus konkretų raštišką turėtojo sutikimą šioje vietoje taip pat gali būti papildomai pateikiama informacija, nesusijusi su vairuotojo pažymėjimo administravimu ar eismo sauga; toks papildymas jokiu būdu nekeičia šio pavyzdžio kaip vairuotojo pažymėjimo paskirties;

b) 1 ir 2 pažymėjimo puslapiuose pateikiamų numeruotų punktų paaiškinimas (bent jau tų, kurie pažymėti skaičiais ir raidėmis 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 ir 12).

Jei valstybė narė pageidauja įrašus daryti kita valstybine kalba nei danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, portugalų, ispanų ar švedų, ji parengia pažymėjimo dvikalbį variantą vartodama vieną iš minėtų kalbų ir nepažeisdama kitų šio priedo nuostatų;

c) Bendrijos pavyzdžio pažymėjime paliekama vietos, kad būtų galima įtaisyti mikroschemą ar panašų kompiuterinį įtaisą.

3. Specialios nuostatos:

a) Tais atvejais, kai valstybės narės pagal šį priedą išduoto vairuotojo pažymėjimo turėtojas turi normalią gyvenamąją vietą kitoje valstybėje narėje, ši valstybė narė gali į pažymėjimą įrašyti jo administravimui reikalingą informaciją, jeigu šio tipo informaciją ji įrašo ir savo išduodamuose pažymėjimuose ir jeigu šiam tikslui yra pakankamai vietos.

b) Pasikonsultavusios su Komisija, valstybės narės gali papildomai naudoti spalvas ar ženklus, pavyzdžiui, brūkšninius kodus, nacionalinius simbolius ir apsaugos ženklus, nepažeisdamos kitų šio priedo nuostatų.

Abipusiškai pripažįstant pažymėjimus brūkšniniame kode negali būti pateikiama kita informacija, kurios nebūtų vairuotojo pažymėjime arba kuri nėra svarbi pažymėjimą išduodant.

BENDRIJOS PAVYZDŽIO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

+++++ TIFF +++++

1 puslapis

+++++ TIFF +++++

2 puslapis

BENDRIJOS PAVYZDŽIO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PAVYZDYS

Belgijos pažymėjimas (informavimo tikslais)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top