Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0035

1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 96/35/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais, geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais saugos instruktorių skyrimo ir jų profesinės kvalifikacijos

OJ L 145, 19.6.1996, p. 10–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 346 - 351
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 233 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 233 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; panaikino 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/35/oj

31996L0035Oficialusis leidinys L 145 , 19/06/1996 p. 0010 - 0015


Tarybos direktyva 96/35/EB

1996 m. birželio 3 d.

dėl pavojingų krovinių vežimo keliais, geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais saugos instruktorių skyrimo ir jų profesinės kvalifikacijos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi per daugelį metų valstybėse narėse ir tarptautiniu mastu vežamų pavojingų krovinių kiekiai gerokai padidėjo tuo padidindami avarijų riziką;

kadangi kai kurių avarijų, pasitaikančių vežant pavojingus krovinius, priežastis gali būti nepakankamas tokiam vežimui būdingos rizikos žinojimas;

kadangi, baigiant kurti bendrą transporto rinką, būtina gerinti prevencijos priemones dėl tokiam vežimui būdingos rizikos;

kadangi 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [4] nenurodo priemonių, skirtų pavojingų krovinių vežimui būdingos rizikos prevencijai;

kadangi turėtų būti reikalaujama, kad įmonėse, susijusiose su pavojingų krovinių vežimu arba su juo susijusiu pakrovimu ar iškrovimu, būtų laikomasi pavojingų krovinių vežimui keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenų keliais būdingos rizikos prevencijos taisyklių; kadangi dėl to turėtų būti nustatytas atitinkamą profesinį pasirengimą turinčių pavojingų krovinių vežimo saugos instruktorių skyrimas;

kadangi tokių saugos instruktorių profesinio pasirengimo tikslas turi būti tokiam vežimui taikomų svarbiausių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų žinojimas;

kadangi valstybės narės turi nustatyti bendrus minimalius profesinio pasirengimo reikalavimus, tikrinamus laikant egzaminą;

kadangi valstybės narės turi išduoti Bendrijos pavyzdžio pažymėjimus, patvirtinančius instruktorių profesinę kvalifikaciją, kad tokių pažymėjimų turėtojai paskui visoje Bendrijoje galėtų verstis šiuo verslu;

kadangi saugos instruktorių profesinė kvalifikacija padės gerinti jų teikiamos paslaugos kokybę naudotojų labui; kadangi tokia profesinė kvalifikacija taip pat padės sumažinti avarijų, galinčių padaryti nepataisomą žalą aplinkai ir sunkius sužalojimus kitiems asmenims, kurie gali liesti pavojingus krovinius, riiką,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Valstybės narės, pagal šios direktyvos reikalavimus, imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ne vėliau kaip nuo 1999 m. gruodžio 31 d. įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenų keliais arba su jų pakrovimu ar iškrovimu, būtų paskirtas vienas ar daugiau pavojingų krovinių vežimo saugos instruktorių, atsakingų už pagalbą, siekiant užkirsti kelią šiai veiklai būdingai rizikai žmonėms, turtui ir aplinkai.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

a) "įmonė" - tai kiekvienas pelno siekiantis ar jo nesiekiantis fizinis ar juridinis asmuo, pelno siekianti ar jo nesiekianti juridinio asmens statuso neturinti asmenų asociacija, grupė arba oficiali institucija, nepaisant to, ar ji pati yra juridinis asmuo ar pavaldi juridinio asmens statusą turinčiai institucijai, kurie veža, pakrauna ar iškrauna pavojingus krovinius;

b) "pavojingų krovinių vežimo saugos instruktorius" (toliau "instruktorius") - tai bet kuris 4 straipsnyje apibrėžtoms užduotims ir funkcijoms atlikti įmonės vadovo paskirtas asmuo, turintis 5 straipsnyje nustatytą profesinio pasirengimo pažymėjimą;

c) "pavojingi kroviniai" - tai kroviniai, apibrėžti 1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyvos 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų dėl pavojingų krovinių vežimo keliais suderinimo [5] A priede;

d) "veikla" - tai pavojingų krovinių vežimas keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenų keliais, išskyrus valstybės narės vidaus vandenų kelius, nesijungiančius su kitų valstybių narių vidaus vandenų keliais, bei tų prekių pakrovimas ir iškrovimas.

3 straipsnis

Taikymo išimtys

Valstybės narės gali nustatyti, kad ši direktyva netaikoma įmonėms:

a) kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu transporto priemonėmis, priklausančiomis ginkluotosioms pajėgoms, arba už kurias ginkluotosios pajėgos atsako;

b) kurių veikla susijusi su kiekiais kiekviename transporto vienete, mažesniais už nustatytus kraštiniuose numeriuose 10010 ir 10011 Direktyvos 94/55/EB B priede arba

c) kurių pagrindinė ar papildoma veikla nėra pavojingų krovinių vežimas arba su juo susijęs pakrovimas ar iškrovimas, bet kurios kartais valstybės mastu užsiima mažą pavojų ir taršos riziką keliančių pavojingų krovinių vežimu ar su juo susijusiu pakrovimu ar iškrovimu.

4 straipsnis

Instruktoriaus vaidmuo ir jo skyrimas

1. Pagrindinė instruktoriaus užduotis? įmonės vadovo atsakomybe visomis tinkamomis priemonėmis ir visais tinkamais veiksmais, neperžengiant įmonės atitinkamos veiklos ribų, palengvinti tos veiklos atlikimą pagal taikomas taisykles ir pačiu saugiausiu būdu. Jis atlieka I priede nurodytas su įmonės veikla susijusias pareigas.

2. Instruktorius gali būti ir įmonės vadovas, kitas pareigas įmonėje turintis asmuo arba tos įmonės netiesiogiai samdomas asmuo, jeigu jis gali atlikti instruktoriaus pareigas.

3. Kiekviena atitinkama įmonė paprašyta praneša kiekvienos valstybės narės tam tikslui paskirtai kompetentingai institucijai ar įstaigai apie savo instruktoriaus tapatybę.

5 straipsnis

Profesinio pasirengimo pažymėjimas

1. Instruktorius privalo turėti atitinkamai transporto rūšiai ar rūšims galiojantį Bendrijos pavyzdžio profesinio pasirengimo pažymėjimą (toliau - pažymėjimas). Šį pažymėjimą išduoda kiekvienos valstybės narės tam tikslui paskirta kompetentinga institucija ar įstaiga.

2. Kad gautų pažymėjimą, kandidatas įgyja profesinį pasirengimą ir išlaiko valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintą egzaminą.

3. Pagrindiniai profesinio rengimo tikslai? suteikti kandidatams pakankamai žinių apie pavojingų krovinių vežimui būdingą riziką, atitinkamoms transporto rūšims taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus bei I priede išvardytas pareigas.

4. Egzaminas turi apimti bent II priede išvardytas temas.

5. Pažymėjimas turi atitikti III priede nustatytą formą.

6. Pažymėjimą pripažįsta visos valstybės narės.

6 straipsnis

Pažymėjimo galiojimas

Pažymėjimas galioja penkerius metus. Pažymėjimo galiojimo laikotarpis automatiškai pratęsiamas dar penkeriems metams tuo atveju, jei per pastaruosius jo galiojimo metus jo turėtojas lankė kompetentingos institucijos patvirtintus kvalifikacijos kėlimo kursus arba išlaikė jos patvirtintą egzaminą.

7 straipsnis

Pranešimai apie avarijas

Kai atitinkamai įmonei vežant, pakraunant ar iškraunant pavojingus krovinius įvykusi avarija paveikia asmenį, turtą ar aplinką arba padaro žalą turtui ar aplinkai, instruktorius, surinkęs visą reikalingą informaciją, įmonės vadovybei arba vietinės valdžios institucijai parengia pranešimą apie tą avariją.

Tas pranešimas nepakeičia įmonės vadovybės pranešimo, kurio valstybėse narėse gali būti reikalaujama pagal kitus tarptautinės, Bendrijos ar nacionalinės teisės aktus.

8 straipsnis

Direktyvos derinimas

Pataisos, reikalingos šiai direktyvai derinti su mokslo ir technikos pažanga jos taikymo srityse, priimamos 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

9 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Direktyvos 94/55/EB 9 straipsnį įsteigtas Pavojingų krovinių vežimo komitetas, toliau vadinamas "komitetu", kurį sudaro valstybių narių atstovai ir kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas komitetui pateikia priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė priimama balsų dauguma, kuri yra nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje tiems atvejams, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip paskirstyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

b) kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu nuo pateikimo dienos, kai klausimas buvo perduotas Tarybai, ji per tris mėnesius nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

10 straipsnis

Ši direktyva neturi poveikio Direktyvoje 89/391/EEB ir atskirose jos įgyvendinimo direktyvose nustatytoms darbuotojų saugos ir sveikatos darbe nuostatoms.

11 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1999 gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1996 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. Treu

[1] OL C 185, 1991 7 17, p. 5 ir OL C 233, 11.9.1992, p. 5.

[2] Nuomonė pateikta 1991 m. lapkričio 27 d. (OL C 40, 1992 2 17, p. 46).

[3] 1992 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 150, 1992 06 15, p. 332), 1995 m. spalio 6 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 297, 1995 11 10, p. 13) ir 1996 m. sausio 17 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 32, 1996 2 05, p. 49).

[4] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

[5] OL L 319, 1994 12 12, p. 7.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

4 STRAIPSNIO 1 DALYJE MINĖTO INSTRUKTORIAUS PAREIGOS

Instruktorius pirmiausia atlieka šias pareigas:

- prižiūri, kaip laikomasi pavojingų krovinių vežimą reglamentuojančių taisyklių,

- pataria savo įmonei pavojingų krovinių vežimo klausimais,

- savo įmonės vadovybei arba vietinės valdžios institucijai rengia įmonės veiklos vežant pavojingus krovinius metinę ataskaitą. Tokios metinės ataskaitos laikomos penkerius metus ir pareikalavus pateikiamos valstybės institucijoms.

Instruktorius taip pat prižiūri su atitinkama įmonės veikla susijusius konkrečius veiksmus ir jų atlikimo tvarką:

- kaip laikomasi vežamų pavojingų krovinių identifikavimą reglamentuojančių taisyklių,

- kaip įmonė, pirkdama transporto priemones, atsižvelgia į specialius reikalavimus, kurie joms keliami dėl to, kad jomis vežami pavojingi kroviniai,

- kaip tikrinama pavojingiems kroviniams vežti, pakrauti ar iškrauti naudojama įranga,

- ar tinkamai mokomi įmonės darbuotojai ir tvarkoma tokio mokymo registracija,

- ar tinkamai įgyvendinamos atitinkamos neatidėliotinos priemonės įvykus avarijai ar autoįvykiui, kuris gali pakenkti saugai vežant, pakraunant ar iškraunant pavojingus krovinius,

- kaip tiriami ir prireikus rengiami pranešimai apie avarijas, autoįvykius ar didelius pažeidimus, užfiksuotus vežant, pakraunant ar iškraunant pavojingus krovinius,

- kaip įgyvendinamos atitinkamos priemonės siekiant išvengti avarijų, autoįvykių ar didesnių pažeidimų pasikartojimo,

- kaip atsižvelgiama į teisines nuostatas ir specialius reikalavimus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu parenkant subrangovus ar trečiąsias šalis ir naudojantis jų paslaugomis,

- kaip tikrinama, ar su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ar iškrovimu susiję darbuotojai žino tikslią veiklos tvarką ir nurodymus,

- kaip taikomos priemonės, kuriomis siekiama padidinti pavojingų krovinių vežimui, pakrovimui ir iškrovimui būdingos rizikos supratimą,

- kaip laikomasi tikrinimo tvarkos užtikrinant, kad transporto priemonėse būtų privalomi transporto dokumentai ir saugos priemonės, ir kad šie dokumentai ir priemonės atitinka jiems keliamus reikalavimus,

- kaip laikomasi tikrinimo tvarkos užtikrinant pakrovimo ir iškrovimo taisyklių laikymosi.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

5 STRAIPSNIO 4 DALYJE PAMINĖTOS TEMOS

Žinių minimumas, kurio reikalaujama pažymėjimui gauti, turi apimti bent šias temas:

I. Bendrosios prevencinės ir saugos priemonės:

- žinios apie padarinių, kuriuos gali sukelti su pavojingais kroviniais susijusi avarija, tipus,

- žinios apie svarbiausias avarijų priežastis.

II. Naudojamą transporto rūšį reglamentuojančių nacionalinės teisės, Bendrijos standartų, tarptautinių konvencijų ir susitarimų nuostatos, kurių svarbiausios:

1) pavojingų krovinių klasifikavimas:

- tirpalų ir mišinių klasifikavimo tvarka,

- medžiagų aprašo struktūra,

- pavojingų krovinių klasės ir jų klasifikavimo principai,

- vežamų pavojingų medžiagų ir gaminių pobūdis,

- jų fizinės, cheminės ir toksikologinės savybės;

2) bendrieji reikalavimai pakuotei, įskaitant cisternas, konteinerines cisternas ir kt:

- pakavimo, kodifikavimo ir žymėjimo tipai,

- reikalavimai pakuotei ir nurodymai dėl pakuotės išbandymo,

- pakuotės būklė ir periodiški patikrinimai;

3) pavojaus ir pavojaus identifikavimo ženklai:

- simboliai pavojaus identifikavimo ženkluose,

- pavojaus ženklų išdėstymas ir nuėmimas,

- ženklinimas pavojaus ir pavojaus identifikavimo ženklais;

4) įrašai transporto dokumentuose:

- transporto dokumentuose pateikiama informacija,

- siuntėjo deklaracija dėl krovinio atitikties;

5) siuntimo būdas ir vežimo apribojimai:

- vežimas visiškai pakrovus,

- vežimas palaidai,

- vežimas dideliais biraliniais konteineriais,

- vežimas konteineriais,

- vežimas stacionariomis ar nuimamomis cisternomis;

6) keleivių vežimas;

7) draudimas krauti mišriai ir atsargos priemonės;

8) medžiagų atskyrimas;

9) vežamų krovinių kiekių ribojimas ir leistini kiekiai;

10) tvarkymas ir sukrovimas:

- pakrovimas ir iškrovimas (užpildymo lygis),

- sukrovimas ir atskyrimas;

11) valymas ir (arba) degazavimas prieš pakrovimą ir po iškrovimo;

12) transporto priemonės įgula/ekipažas: profesinis parengimas;

13) transporto priemonės dokumentai:

- transporto dokumentas,

- raštiškos instrukcijos,

- transporto priemonės tinkamumo patvirtinimo sertifikatas,

- kelių transporto priemonės vairuotojo profesinio pasirengimo pažymėjimas,

- profesinio pasirengimo vežti vidaus vandenų keliais atestatas,

- visų nukrypimų kopijos,

- kiti dokumentai;

14) saugos nurodymai: nurodymų įgyvendinimas ir vairuotojo saugos priemonės;

15) įsipareigojimai dėl priežiūros: automobilių statymas;

16) eismo ir navigacijos taisyklės ir apribojimai;

17) eksploataciniai ir avariniai teršalų) nuotėkiai;

18) vežimo įrangai taikomi reikalavimai.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

5 STRAIPSNIO 5 DALYJE MINĖTO PAŽYMĖJIMO FORMA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top