EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0391

1996 m. kovo 28 d. Tarybos Sprendimas nustatantis priemones, skirtas sudaryti palankesnes sąlygas energetikos sektoriaus transeuropiniams energetiniams tinklams plėtoti

OL L 161, 1996 6 29, p. 154–155 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2006; panaikino 32006D1364

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/391/oj

31996D0391Oficialusis leidinys L 161 , 29/06/1996 p. 0154 - 0155


Tarybos sprendimas

1996 m. kovo 28 d.

nustatantis priemones, skirtas sudaryti palankesnes sąlygas energetikos sektoriaus transeuropiniams energetiniams tinklams plėtoti

(96/391/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ir ypač į jos 129d straipsnio trečiąją pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

kadangi palankesnių sąlygų transeuropinių energetinių tinklų plėtrai sukūrimas yra plataus masto priemonių, apibrėžtų Sutarties 129c straipsnyje ir numatytų 1996 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Sprendime Nr. 1254/96/EB, nustatančiame transeuropinių energetinių tinklų gaires [5], dalis;

kadangi, siekiant baigti energetikos vidaus rinkos formavimą, priemonės turi būti įtrauktos į bendrą energetinę strategiją, kuri apibrėžia ne tik Bendrijos pagrindinius kriterijus ir tikslus šioje srityje, bet detaliau apibūdina ir sąlygas energetinių produktų rinkai liberalizuoti;

kadangi energetikos sektoriaus transeuropinių tinklų kūrimas ir plėtra padės sumažinti energijos tiekimo sąnaudas ir tokiu būdu prisidės prie ekonominio augimo ir užimtumo didinimo bei Europos ekonomikos konkurencingumo stiprinimo;

kadangi palankesnių sąlygų kūrimas turėtų iš esmės siekti suteikti stimulą techniniam bendradarbiavimui tarp atsakingų už tinklus subjektų ir palengvinti leidimų išdavimo tvarkos tinklų projektams valstybėse narėse įgyvendinimą, siekiant sumažinti delsimus;

kadangi, siekiant pagreitinti bendro intereso projektų, nustatytų Sprendime Nr. 1254/96/EB, įgyvendinimą, reikalinga sudaryti Bendrijai galimybę remti finansines pastangas šiems projektams įgyvendinti pagal Tarybos reglamente nustatytas bendras taisykles Bendrijos finansinei pagalbai transeuropinių tinklų srityje skirti;

kadangi kiti Bendrijos žinioje esantys finansiniai instrumentai, tokie kaip struktūriniai fondai, Europos investicijų fondas, Europos Investicijų Banko parama ir programos, skirtos trečiosioms šalims, galėtų prisidėti, o tam tikrais atvejais iš esmės, prie bendro intereso projektų, nustatytų Sprendime Nr. 1254/96/EB, realizavimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiame sprendime nurodytas veiksmas, kuris turėtų būti vykdomas, siekiant sukurti palankesnes sąlygas bendro intereso projektams, susijusiems su transeuropiniais energetikos tinklais, realizuoti ir šių tinklų sistemų suderintam darbui Bendrijoje.

2 straipsnis

1. Siekiant prisidėti prie palankesnių sąlygų sudarymo transeuropiniams energetiniams tinklams plėtoti, Bendrija didžiausią reikšmę suteikia šioms priemonėms ir prireikus jas skatina:

- techninio bendradarbiavimo projektų tarp subjektų, atsakingų už transeuropinius energetinius tinklus ir deramą Europos jungiamųjų linijų, nurodytų Sprendimo Nr. 1254/96/EB 2 straipsnyje, darbą, realizavimas,

- bendradarbiavimas tarp valstybių narių per abipuses konsultacijas, siekiant palengvinti leidimų išdavimo tvarką projektams, susijusiems su transeuropiniais energetiniais tinklais, siekiant sumažinti delsimus.

2. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su suinteresuotomis valstybėmis narėmis, imasi visų atitinkamų iniciatyvų 1 dalyje nurodytų veiklos rūšių koordinavimui skatinti.

3 straipsnis

Padedant sudaryti palankesnes finansines sąlygas transeuropiniams energetiniams tikslams plėtoti, Bendrija:

1) gali suteikti finansinę pagalbą kaip dalį priemonės, skirtos transeuropiniams energetikos tinklams. Šias priemones Komisija patvirtina pagal Tarybos reglamentą, nustatantį bendras taisykles Bendrijos finansinei pagalbai transeuropinių tinklų srityje teikti;

2) atsižvelgia į bendro intereso projektus, nustatytus Sprendime Nr. 1254/96/EB, dėl pagalbos, skiriamos iš jos fondų, instrumentų ir finansinių programų, taikomų šiems tinklams pagal jų taisyklėse nustatytas sąlygas ir tikslus.

4 straipsnis

Įgyvendinant 2 straipsnyje nurodytas priemones, Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Sprendimo Nr. 1254/96/EB 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, to sprendimo 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Komisija kas dveji metai parengia ataskaitą apie šio sprendimo įgyvendinimą, kurią pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. kovo 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Clo

[1] OL C 72, 1994 3 10, p. 15.

[2] OL C 195, 1994 7 18, p. 33.

[3] OL C 217, 1994 8 6, p. 26.

[4] 1995 gegužės 18 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 151, 1995 6 19, p. 232), 1995 m. birželio 29 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 216, 1995 8 21, p. 38) ir 1995 spalio 26 d. Europos Parlamento sprendimas (Oficialiajame leidinyje dar nepaskelbtas).

[5] OL L 161, 1996 6 29, p. 147.

--------------------------------------------------

Top