EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0350

1996 m. gegužės 24 d. Komisijos sprendimas pritaikantis Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų IIA ir IIB priedusTekstas svarbus EEE.

OL L 135, 1996 6 6, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2006; netiesiogiai panaikino 32006L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/350/oj

31996D0350Oficialusis leidinys L 135 , 06/06/1996 p. 0032 - 0034


Komisijos Sprendimas

1996 m. gegužės 24 d.

pritaikantis Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų IIA ir IIB priedus

(tekstas svarbus EEE)

(96/350/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 75/442/EEB dėl atliekų [1] su pakeitimais, padarytais Direktyva 91/692/EEB [2], ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi pirmiau minėta nuostata leidžia Komisijai pritaikyti Direktyvos 75/442/EEB IIA ir IIB priedus;

kadangi Komisijai padeda pagal Direktyvos 75/442/EEB 18 straipsnį įkurtas iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pirmiau minėto komiteto nuominę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 75/442/EEB IIA ir IIB priedai pakeičiami šio sprendimo IIA ir IIB priedais.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Ritt Bjerregaard

Komisijos narė

[1] OL L 194, 1975 7 25, p. 47.

[2] OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

--------------------------------------------------

IIA PRIEDAS

ATLIEKŲ ŠALINIMO BŪDAI

Pastaba:

šiame priede šalinimo būdai išvardyti tokia seka, kokia yra vykdomi. Pagal 4 straipsnį atliekos turi būti šalinamos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant procesų ar metodų, galinčių pakenkti aplinkai.

D1 Išvertimas ant žemės ar po žeme (sąvartynuose ir t. t.)

D2 Apdorojimas žemėje (pvz., biologinis skystų atliekų ar dumblo skaidymas dirvožemyje ir t. t.)

D3 Giluminis įpurškimas (pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius, šachtas, druskos olas ar natūraliai susidariusias ertmes ir t. t.)

D4 Surinkimas į tvenkinius ant žemės paviršiaus (skystų atliekų ar dumblo supylimas į duobes, baseinus ar lagūnas ir t. t.)

D5 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose (dėjimas į atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo aplinkos ir t. t.)

D6 Išmetimas į vandens telkinį, išskyrus jūras/vandenynus

D7 Išmetimas į jūras/vandenynus, įskaitant įterpimą į jūros dugną

D8 Biologinis apdorojimas, nenurodytas kitur šiame priede, dėl kurio susidaro galutiniai junginiai ar mišiniai, šalinami bet kuriuo D1–D12 būdu

D9 Fizinis ir cheminis apdorojimas, nenurodytas kitur šiame priede, dėl kurio susidaro galutiniai junginiai ar mišiniai, šalinami bet kuriuo D1–D12 būdu (pvz., garinimas, džiovinimas, kalcinavimas ir t. t.)

D10 Deginimas sausumoje

D11 Deginimas jūroje

D12 Nuolatinis saugojimas (pvz., konteinerių laikymas šachtose ir t. t.)

D13 Maišymas prieš bet kurį šiame priede nurodytą D1–D12 būdą

D14 Perpakavimas prieš bet kurį šiame priede nurodytą D1–D13 būdą

D15 Saugojimas prieš bet kurį šiame priede nurodytą D1–D14 būdą (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje surinkimo metu)

--------------------------------------------------

IIB PRIEDAS

ATLIEKŲ NAUDOJIMO BŪDAI

Pastaba:

šiame priede atliekų naudojimo būdai išvardyti tokia seka, kokia yra vykdomi. Pagal 4 straipsnį atliekos turi būti naudojamos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant procesų ar būdų, galinčių pakenkti aplinkai.

R1 Panaudojimas kaip kuro ar kitos priemonės energijai gauti

R2 Tirpiklių atnaujinimas/regeneracija

R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio perdirbimo metodus)

R4 Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas)

R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas)

R6 Rūgščių ar bazių regeneracija

R7 Užterštumui mažinti naudojamų komponentų atnaujinimas

R8 Katalizės komponentų atnaujinimas

R9 Pakartotinis naftos perdirbimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas

R10 Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę

R11 Atliekų, gautų R1–R10 naudojimo būdais, panaudojimas

R12 Pasikeitimas atliekomis, siekiant taikyti joms bet kurį iš R1–R11 naudojimo būdų

R13 Atliekų saugojimas prieš bet kurį iš R1–R12 naudojimo būdų (išskyrus laikinąjį saugojimą prieš surinkimą atliekų susidarymo vietoje)

--------------------------------------------------

Top