EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2943

1995 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2943/95, nustatantis išsamias taisykles Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1627/94, nustatančiam bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų, taikyti

OJ L 308, 21.12.1995, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 281 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 281 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 281 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 281 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 281 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 281 - 282
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 281 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 281 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 281 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 42 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 42 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; panaikino 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2943/oj

31995R2943Oficialusis leidinys L 308 , 21/12/1995 p. 0015 - 0016


Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2943/95,

1995 m. gruodžio 20 d.

nustatantis išsamias taisykles Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1627/94, nustatančiam bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų, taikyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1627/94, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų [1], ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 16 straipsnį,

kadangi turėtų būti nustatytos išsamios taisyklės, kaip perduoti Komisijai atitinkamą informaciją apie Bendrijos žvejybos laivus siekiant, kad būtų išduoti specialūs žvejybos leidimai, ir nustatyti kriterijai, kuriais Komisija vadovautųsi svarstydama paraiškas gauti leidimus;

kadangi tais atvejais, kai pažeidimą padarė su trečiosios šalies vėliava plaukiojantis žvejybos laivas, to laivo savininkui turėtų būti suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę apie priemones, kurių buvo imtasi;

kadangi turi būti nustatyta valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo tvarka, kad būtų lengviau keistis informacija tais atvejais, kai nebuvo laikomasi Bendrijos taisyklių;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatytos išsamios taisyklės, kaip taikyti Reglamento (EB) Nr. 1627/94 7, 8, 10 ir 13 straipsnius.

1 SKYRIUS

Leidimas žvejoti Bendrijos žvejybos vandenyse ir atviroje jūroje

2 straipsnis

1. Valstybės narės ne vėliau kaip prieš mėnesį iki žvejybinės veiklos pradžios nusiunčia Komisijai Bendrijos žvejybos laivų, galinčių pagal Reglamento (EB) Nr. 1627/94 7 straipsnyje nustatytas sąlygas ir reikalavimus užsiimti žvejybine veikla, sąrašo projektą ir informaciją, padedančią patikrinti, ar sąrašas atitinka Bendrijos teisės tam tikras nuostatas, įskaitant duomenis, leidžiančius įvertinti žvejybos pastangas.

2. Laivų sąraše pirmiausia nurodoma Reglamento (EB) Nr. 1627/94 I priede paminėta informacija.

3. Pageidautina, kad laivų sąrašas ir papildoma informacija Komisijai būtų pateikta kompiuterine duomenų perdavimo forma arba elektroniniu paštu.

4. Reglamento (EB) Nr. 1627/94 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas galutinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai gaunama visa atitinkama informacija.

3 straipsnis

1. Valstybės narės vėliausiai per 30 dienų nuo leidimų išdavimo dienos pateikia Komisijai galutinį laivų, kuriems buvo išduotas specialus leidimas, sąrašą.

Galutinis sąrašas galioja tol, kol jo aiškiai arba visiškai neatšaukia valstybė narė.

2. Tuo atveju, kai galutinis sąrašas yra pataisomas, pagal 2 straipsnio 1 dalį būtiną pateikti informaciją Komisija turi gauti bent prieš 12 darbo dienų iki žvejybinės veiklos pradžios.

3. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus visiškai arba iš dalies panaikintus ar sustabdytus specialius leidimus, nurodydamos tokio veiksmo priežastis.

4 straipsnis

Vėliausiai iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. valstybės narės Komisijai nusiunčia informaciją apie konkrečias Reglamento (EB) Nr. 1627/94 8 straipsnyje paminėtas nacionalines leidimų sistemas, jeigu jos sukūrė tokias sistemas.

2 SKYRIUS

Trečiosios šalies laivams išduotų leidimų panaikinimas ir sustabdymas

5 straipsnis

Valstybės narės, kaip minėta Reglamento (EB) Nr. 1627/94 10 straipsnio 1 dalyje, praneša apie visus išaiškintus pažeidimus, nurodydamos bent svarstomo laivo pavadinimą, išorės ženklinimą, jo tarptautinį radijo šaukinį, trečiąją šalį, su kurios vėliava jis plaukioja, kapitono ir savininko pavardes bei adresus, išsamų bylos aplinkybių išdėstymą, informaciją apie visus pateiktus teismo, administracijos ar kitus ieškinius bei galiojantį galutinį sprendimą dėl pažeidimo.

6 straipsnis

1. Komisija svarsto visus trečiosios šalies laivų padarytus pažeidimus, apie kuriuos buvo pranešta, kiekvieno atvejo rimtumą įvertindama pagal teismo ir valstybių narių kompetentingų institucijų administracijos sprendimus, o ypač atsižvelgdama į komercinę naudą, kurią laivo savininkas galėjo gauti, bei pažeidimo poveikį žvejybos ištekliams.

Kai kalbama apie atitinkamą laivą, Komisija, nepažeisdama jokio žvejybos susitarimo su trečiosios valstybės laivo vėliavos valstybe nuostatos, suteikdama savininkui galimybę pareikšti savo nuomonę apie įtariamą pažeidimą, remdamasi atvejo rimtumu, gali nutarti:

- sustabdyti specialų žvejybos leidimą,

- panaikinti specialų žvejybos leidimą,

- išbraukti atitinkamą laivą iš laivų, kuriems kitais kalendoriniais metais gali būti išduotas specialus žvejybos leidimas, sąrašo.

2. Komisijos sprendimas negali būti priimtas per 14 dienų po to, kai savininkas gavo pranešimą apie įtariamą pažeidimą.

3 SKYRIUS

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

7 straipsnis

1. Kompetentingos institucijos, išaiškinusios pažeidimą, suteikia laivo vėliavos valstybės narės institucijoms visą būtiną paramą, kad jos galėtų pradėti Reglamento (EB) Nr. 1627/94 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.

2. Tokia parama visų pirma gali būti suteikta, nusiunčiant rašytinį įrodymą, suteikiantį teisę gauti pažeidimo įrodymą ir palengvinantį jų pareigūnams laivo vėliavos valstybėje narėje teismo procesuose dalyvauti kaip liudininkams.

3. Pažeidimą išaiškinusios kompetentingos institucijos praneša laivo vėliavos valstybės narės institucijoms apie visus laivus, nesilaikančius jiems už pažeidimą paskirtų nuobaudų.

4. Valstybės narės praneša Komisijai ir laivo vėliavos valstybei narei apie visus pateiktus teismo, administracijos ar kitus ieškinius ir galiojantį galutinį sprendimą dėl su ta vėliava plaukiojančių laivų, padariusių, kaip buvo nustatyta, pažeidimą.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1995 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Emma Bonino

Komisijos narė

[1] OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

--------------------------------------------------

Top