EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0059

1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 95/59/EB dėl kitų nei apyvartos mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako suvartojimui

OJ L 291, 6.12.1995, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 5 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 5 - 10

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; panaikino 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/59/oj

31995L0059Oficialusis leidinys L 291 , 06/12/1995 p. 0040 - 0045


Tarybos direktyva 95/59/EB

1995 m. lapkričio 27 d.

dėl kitų nei apyvartos mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako suvartojimui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 99 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

(1) kadangi 1972 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvoje 72/464/EEB dėl kitų nei apyvartos mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako suvartojimui [3], ir 1978 m. gruodžio 18 d. Antrojoje Tarybos direktyvoje 79/32/EEB dėl kitų nei apyvartos mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako suvartojimui [4], daug kartų buvo padaryti svarbūs pakeitimai; kadangi, siekiant racionalumo ir aiškumo, minėtųjų direktyvų tekstus derėtų sujungti į vieną;

(2) kadangi Sutarties tikslas yra sukurti ekonominę sąjungą, kurioje veiktų sveika konkurencija ir kuri savo savybėmis būtų panaši į vidaus rinką; kalbant apie apdorotą tabaką, minėtojo tikslo įgyvendinimas reiškia, kad šio sektoriaus produktų suvartojimui įtakos turinčių mokesčių taikymas valstybėse narėse neturi iškreipti konkurencijos sąlygų ir trukdyti laisvam produktų judėjimui Bendrijoje;

(3) kadangi, kiek tai yra susiję su akcizais, struktūrų derinimas visų pirma turi užtikrinti, kad, taikant mokestį, nebus iškreipta konkurencija tai pačiai grupei priklausančiose atskirose apdoroto tabako kategorijose ir, atitinkamai, bus įgyvendintas valstybių narių nacionalinių rinkų atidarymas;

(4) kadangi cigaretėms taikomo akcizo struktūra būtinai turi apimti ne tik specifinį komponentą, skaičiuojamą vienam produkto vienetui, bet ir proporcinį komponentą, nustatomą pagal mažmeninę pardavimo kainą, įskaitant visus mokesčius; kadangi cigaretėms taikomas apyvartos mokestis veikia taip pat, kaip proporcinis akcizas, į tai turėtų būti atsižvelgiama nustatant akcizo specifinio komponento santykį su visais nustatytais mokesčiais;

(5) kadangi, kalbant apie cigaretes, pirmiau nurodytas tikslas geriausiai pasiekiamas taikant mažėjančio mokesčių lyginamojo svorio sistemą, ir kadangi dėl to minėtiesiems produktams taikomas mokestis turėtų apimti proporcinį akcizą ir specifinį akcizą, kurio dydį nustato kiekviena valstybė narė pagal Bendrijos kriterijus;

(6) kadangi apdoroto tabako akcizų struktūros turėtų būti derinamos etapais;

(7) kadangi konkurencijai būtini poreikiai apima laisvai formuojamų kainų sistemą visose apdoroto tabako grupėse;

(8) kadangi apdorotas tabakas yra kelių rūšių, besiskiriančių savo savybėmis ir naudojimo būdu;

(9) kadangi minėtąsias skirtingas apdoroto tabako rūšis reikėtų apibrėžti;

(10) kadangi dėl ekonominių priežasčių tam tikroms valstybėms narėms turėtų būti taikomos laikinos išlygos;

(11) kadangi reikia atskirti cigaretėms sukti naudojamą susmulkintą tabaką ir kitą rūkomąjį tabaką;

(12) kadangi gamintojas turi būti apibrėžtas kaip fizinis arba juridinis asmuo, kuris faktiškai ruošia tabako produktus ir nustato maksimalią mažmeninę pardavimo kainą kiekvienai valstybei narei, kurioje atitinkami produktai turi būti išleisti vartojimui;

(13) kadangi daugelis valstybių narių atleidžia nuo akcizo arba grąžina jį už tam tikrą apdorotą tabaką, atsižvelgdamos į jo panaudojimą, ir kadangi šioje Direktyvoje reikia reglamentuoti minėtąjį atleidimą nuo akcizo arba jo grąžinimą;

(14) kadangi tabako ritinėliai, kurie yra tinkami rūkyti tokie, kokie jie yra, po paprasto parengimo rankomis, taip pat turėtų būti laikomi cigaretėmis siekiant vienodo šių produktų apmokestinimo;

(15) kadangi Vokietijos Federacinei Respublikai reikėtų leisti ne ilgiau kaip iki 1998 m. gruodžio 31 d. tabako ritinėlius apmokestinti taikant ne mažesnį mokesčio tarifą arba dydį, negu taikomas susmulkintam tabakui, skirtam cigaretėms sukti;

(16) kadangi ši direktyva neturi turėti įtakos valstybių narių įsipareigojimams dėl I priedo B dalyje išvardytų direktyvų įgyvendinimo terminų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Bendrieji principai

1 straipsnis

1. Akcizo, kurį valstybės narės taiko apdorotam tabakui, struktūra yra derinama keliais etapais.

2. Šioje direktyvoje yra nustatyti bendrieji tokio derinimo principai bei derinimo etapams taikytini specialūs kriterijai.

3. Sprendimą dėl perėjimo nuo vieno derinimo etapo prie kito priima Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, atsižvelgdama į priemonių, kurias valstybės narės savo akcizo sistemoje naudoja tam, kad būtų laikomasi einamajam etapui keliamų reikalavimų, taikymo rezultatus. Perėjimas iš vieno etapo į kitą gali būti atidėtas, ypač jei dėl jo valstybės narės gali patirti neproporcingų pajamų nuostolių.

2 straipsnis

1. Toliau išvardyti produktai yra laikomi apdorotu tabaku:

a) cigaretės;

b) cigarai ir cigarilės;

c) rūkomasis tabakas

- susmulkintas tabakas, skirtas cigaretėms sukti,

- kitas rūkomasis tabakas;

kaip jis apibrėžtas 3-7 straipsniuose.

2. Taryba, veikdama pagal Komisijos pasiūlymą, priima sprendimus, būtinus, kad būtų galima nustatyti, kaip pagamintas tabakas turėtų būti apibrėžiamas ir skirstomas į grupes.

3. Nepaisant galiojančių Bendrijos nuostatų, 3-7 straipsniuose nurodyti apibrėžimai neturi įtakos minėtuosiuose straipsniuose nurodytoms skirtingoms produktų grupėms taikomos apmokestinimo būdo arba mokesčio dydžio pasirinkimui.

3 straipsnis

Toliau išvardyti produktai yra laikomi cigarais arba cigarilėmis, jeigu juos galima rūkyti tokius, kokie jie yra:

1) tabako ritinėliai, pagaminti vien iš natūralaus tabako;

2) tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą pagamintą iš natūralaus tabako;

3) tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį įprastinės cigaro spalvos apvalkalą ir turintys rišiklį iš regeneruoto tabako, kurių bent 60 % svorio tabako dalelių yra platesnės ir ilgesnės kaip 1,75 mm, ir kurių apvalkalas yra sudėtas spiraline forma ne mažesniu kaip 30o smailiu kampu išilginės cigaro ašies atžvilgiu;

4) tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį įprastinės cigaro spalvos apvalkalą, pagamintą iš regeneruoto tabako, jeigu jų vieneto svoris, neįskaitant filtro ar kandiklio, yra ne mažesnis kaip 2,3 gramo, bent 60 % svorio tabako dalelių yra platesnės ir ilgesnės kaip 1,75 mm ir ne mažiau kaip trečdalyje ritinėlio ilgio apskritimo perimetras yra ne mažesnis kaip 34 mm.

4 straipsnis

1. Toliau išvardyti produktai yra laikomi cigaretėmis:

a) tabako ritinėliai, tinkami rūkymui tokie, kokie jie yra, nepriskirtini prie cigarų ar cigarilių pagal 3 straipsnio nuostatas;

b) tabako ritinėliai, kurie paprastu nepramoniniu būdu gali būti įkišti į vamzdelius, pagamintus iš cigarečių popieriaus;

c) tabako ritinėliai, kurie paprastu nepramoniniu būdu gali būti įvynioti į cigarečių popierių.

Iki 1998 m. gruodžio 31 d. Vokietijos Federacinei Respublikai leidžiama apmokestinti b punkte nurodytus tabako ritinėlius taikant ne mažesnį mokesčio tarifą arba dydį negu taikomas cigaretėms sukti skirtam susmulkintam tabakui.

2. Taikant akcizą, šio straipsnio 1 dalyje apibūdintas tabako ritinėlis, yra laikomas dviem cigaretėmis, jeigu jo ilgis be filtro arba kandiklio yra daugiau kaip 9 cm, bet ne daugiau kaip 18 cm, trimis cigaretėmis, jeigu jo ilgis be filtro arba kandiklio yra daugiau kaip 18 cm, bet ne daugiau kaip 27 cm ir t. t.

5 straipsnis

Toliau išvardyti produktai yra laikomi rūkomuoju tabaku:

1) tabakas, kuris buvo supjaustytas arba kitaip susmulkintas, suspaustas į briketus arba nesuspaustas, kurį galima rūkyti ir be tolesnio pramoninio apdorojimo;

2) mažmeninei prekybai skirtos tabako liekanos, nepriskirtinos prie 3 ir 4 straipsniuose nurodytų produktų, ir kurios gali būti rūkomos.

6 straipsnis

5 straipsnyje apibrėžtas rūkomasis tabakas, kurio daugiau kaip 25 % svorio sudaro mažesnio kaip 1 mm pločio dalelės, yra laikomas cigaretėms sukti skirtu susmulkintu tabaku. Valstybės narės, kurios 1993 m. sausio 1 d. netaiko nuostatos dėl 1 mm pločio dalelių, šią nuostatą turi pradėti taikyti iki 1997 m. gruodžio 31 d.

Valstybės narės cigaretėms sukti skirtu susmulkintu tabaku taip pat gali laikyti rūkomąjį tabaką, kurio daugiau kaip 25 % svorio sudaro didesnio kaip 1 mm pločio dalelės ir kuris buvo parduotas arba skirtas parduoti cigaretėms sukti.

7 straipsnis

1. Produktai, turintys savo sudėtyje kitų nei tabakas medžiagų, bet kitaip atitinkančių 3 straipsnyje išvardytus kriterijus, yra laikomi cigarais arba cigarilėmis, jeigu jie:

- yra įvynioti į natūralaus tabako išorinį apvalkalą,

- yra įvynioti į regeneruoto tabako išorinį apvalkalą ir turi rišiklį iš regeneruoto tabako,

- yra įvynioti į regeneruoto tabako išorinį apvalkalą.

2. Produktai, kurie yra visiškai arba iš dalies pagaminti ne iš tabako, bet iš kitų medžiagų, tačiau kitaip atitinka 4 ir 5 straipsniuose išvardytus kriterijus, yra laikomi cigaretėmis ir rūkomuoju tabaku.

Nepaisant pirmosios pastraipos, produktai, kurių sudėtyje nėra tabako ir kurie naudojami tik medicinos tikslams, nelaikomi apdorotu tabaku.

8 straipsnis

1. Bendrijoje pagamintoms, taip pat iš valstybių, nepriklausančių Bendrijai, importuotoms cigaretėms taikomas proporcinis akcizas, skaičiuojamas pagal maksimalią mažmeninę pardavimo kainą, įskaitant muitą, ir specifinis akcizas, skaičiuojamas produkto vienetui.

2. Proporcinio akcizo tarifas ir specifinio akcizo dydis turi būti vienodi visoms cigaretėms.

3. Baigiamajame struktūrų derinimo etape visose valstybėse narėse cigaretėms nustatomas vienodas specifinio akcizo ir proporcinio akcizo bei apyvartos mokesčio dydžio santykis taip, kad mažmeninių pardavimo kainų skalė teisingai atspindėtų gamintojo pardavimo kainų skirtumus.

4. Prireikus cigaretėms taikomas akcizas gali apimti minimalų mokesčio komponentą, kurio aukščiausias ribas kiekviename etape nustato Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

9 straipsnis

1. Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris iš tabako gamina mažmeniniam pardavimui skirtus produktus, yra laikomas gamintoju.

Gamintojai arba prireikus jų atstovai ar įgaliotieji tarpininkai Bendrijoje ir tabako importuotojai iš valstybių, nepriklausančių Bendrijai, gali laisvai nustatyti maksimalią mažmeninę kiekvieno savo produkto pardavimo kainą kiekvienai valstybei narei, kurioje atitinkami produktai turi būti išleisti suvartoti.

Tačiau antroji pastraipa neriboja teisės įgyvendinti nacionalinės teisės normas dėl kainų lygių kontrolės arba nustatytų kainų laikymosi, jeigu minėtosios normos neprieštarauja Bendrijos teisės aktams.

2. Siekdamos palengvinti akcizo taikymą, valstybės narės kiekvienai apdoroto tabako grupei gali nustatyti mažmeninių pardavimo kainų skalę, apimtis ir įvairovė turi faktiškai atitikti produktų įvairovę Bendrijoje. Kiekviena skalė galioja visiems produktams, priskiriamiems apdoroto tabako grupei, kuriai ji yra nustatyta, neskirstant produktų arba panaudotų medžiagų pagal kokybę, pateikimą ir kilmę, įmonių charakteristikas arba pagal kuriuos nors kitus kriterijus.

10 straipsnis

1. Akcizo surinkimo taisyklės derinamos ne vėliau kaip baigiamajame etape. Pirmesniais etapais akcizas iš esmės surenkamas naudojant fiskalinį ženklinimą. Jeigu valstybės narės, surinkdamos akcizą, naudoja fiskalinį ženklinimą, jos tokius ženklus privalo pateikti kitų valstybių narių gamintojams ir tiekėjams. Valstybės narės, kurios akcizui surinkti naudoja kitokias priemones, užtikrina, kad tokios priemonės nekeltų prekybai administracinių arba techninių kliūčių.

2. Akcizo taikymo ir mokėjimo taisyklės apdoroto tabako importuotojams ir vietos gamintojams taikomos atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones.

11 straipsnis

Toliau išvardyti produktai gali būti neapmokestinami akcizu, arba už juos sumokėtas akcizas gali būti grąžintas:

a) denatūruotas apdorotas tabakas, naudojamas pramonėje arba sodininkystėje;

b) apdorotas tabakas, kuris sunaikinamas esant administracinei priežiūrai;

c) apdorotas tabakas, kuris yra skirtas tik moksliniams tyrimams ir tyrimams, susijusiems su produkto kokybe;

d) apdorotas tabakas, kurį perdirba gamintojas.

Valstybės narės nustato sąlygas ir formalumus, kurių reikia laikytis atleidžiant nuo akcizo mokėjimo ir grąžinant sumokėtą akcizą.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Pirmajame derinimo etape taikytinos specialiosios nuostatos

12 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 1 straipsnio 3 dalį pirmasis apdorotam tabakui taikomo akcizo struktūrų derinimo etapas apima šešiasdešimties mėnesių laikotarpį nuo 1973 m. liepos 1 d.

2. Pirmajame derinimo etape yra taikomi 13 ir 14 straipsniai.

13 straipsnis

1. Cigaretėms taikomo specifinio akcizo dydis pirmą kartą nustatomas, remiantis 1973 metų sausio 1 d. duomenimis apie populiariausiai kainų kategorijai priskiriamas cigaretes.

2. Neatsižvelgiant į galutinį sprendimą, kuris turi būti priimtas dėl specifinio ir proporcinio komponento santykio, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas dydis neturi būti mažesnis kaip 5 % arba didesnis kaip 75 % bendros cigaretėms taikomo proporcinio akcizo ir specifinio akcizo sumos.

3. Jeigu po 1973 m. sausio 1 d. yra pakeičiamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kainų kategorijos cigaretėms taikomas akcizas, specifinio akcizo dydis nustatomas atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytų cigarečių apmokestinimo pasikeitimą.

14 straipsnis

Nepaisant 8 straipsnio 1 dalies, kiekviena valstybė narė į cigaretėms taikomo proporcinio akcizo skaičiavimo bazę gali neįtraukti muitų.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Antrajame derinimo etape taikomos specialiosios nuostatos

15 straipsnis

1. Apdorotam tabakui taikomo akcizo struktūrų derinimo antrasis etapas prasideda 1978 m. liepos 1 d.

2. Antrajame derinimo etape yra taikomas 16 straipsnis.

16 straipsnis

1. Cigaretėms taikomo specifinio akcizo dydis nuo 1978 m. sausio 1 d. nustatomas, remiantis kiekvienų metų sausio 1 d. duomenimis apie populiariausiai kainų kategorijai priskiriamas cigaretes.

2. Specifinis akcizo komponentas neturi būti mažesnis kaip 5 % arba didesnis kaip 55 % visų mokesčių sumos, kuri skaičiuojama susumavus šioms cigaretėms taikomą proporcinį akcizą, specialų akcizą ir apyvartos mokestį.

3. Jeigu po 1978 m. sausio 1 d. yra pakeičiamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kainų kategorijos cigaretėms taikomas akcizas arba apyvartos mokestis, specifinio akcizo dydis nustatomas atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytų cigarečių bendro apmokestinimo pasikeitimą.

4. Nepaisant 8 straipsnio 1 dalies, kiekviena valstybė narė į cigaretėms taikomo proporcinio akcizo skaičiavimo bazę gali neįtraukti muitų.

5. Valstybės narės gali cigaretes ir cigaretėms sukti skirtą smulkintą tabaką apmokestinti minimaliu akcizu, jeigu dėl to bendra mokesčio suma nesudaro daugiau kaip 90 % visų mokesčių, atitinkamai taikomų populiariausios kainų kategorijos cigaretėms arba populiariausios kainų kategorijos cigaretėms sukti skirtam smulkintam tabakui.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

Baigiamosios nuostatos

17 straipsnis

Jeigu reikia, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, priima nuostatas dėl šios Direktyvos taikymo.

18 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymui priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

19 straipsnis

1. I priedo A dalyje išvardytos direktyvos, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl I priedo B dalyje nustatytų įgyvendinimo terminų, pripažįstamos netekusiomis galios.

2. Nuorodos į direktyvas, pripažintas netekusiomis galios, yra laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikimo lentelę.

20 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

21 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1995 m. lapkričio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Solbes Mira

[1] OL C 56, 1995 3 6, p. 164.

[2] OL C 133, 1995 5 31, p. 1.

[3] OL L 303, 1972 12 31, p. 1. Direktyvos paskutiniai pakeitimai padaryti Direktyva 92/78/EEB (OL L 316, 1992 10 31, p. 5).

[4] OL L 10, 1979 1 16, p. 8. Direktyvos paskutiniai pakeitimai padaryti Direktyva 92/78/EEB.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

A DALIS

DIREKTYVOS, PRIPAŽINTOS NETEKUSIOMIS GALIOS

(nurodytos 19 straipsnyje)

1. Direktyva 72/464/EEB

2. Direktyva 79/32/EEB

ir vėlesni jų pakeitimai:

- Direktyva 74/318/EEB

- Direktyva 75/786/EEB

- Direktyva 76/911/EEB

- Direktyva 77/805/EEB

- Direktyva 80/369/EEB

- Direktyva 80/1275/EEB

- Direktyva 81/463/EEB

- Direktyva 82/2/EEB

- Direktyva 82/877/EEB

- Direktyva 84/217/EEB

- Direktyva 86/246/EEB

- Direktyva 92/78/EEB.

B DALIS

Direktyva | Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai |

— 72/464/EEB | 1973 7 1 [1] |

— 79/32/EEB | 1980 1 1 |

— 74/318/EEB | |

— 75/786/EEB | |

— 76/911/EEB | |

— 77/805/EEB | |

— 80/369/EEB | |

— 80/1275/EEB | |

— 81/463/EEB | |

— 82/2/EEB | |

— 82/877/EEB | |

— 84/217/EEB | |

— 86/246/EEB | 1986 1 1 |

— 92/78/EEB | 1992 12 31 |

[1] Jungtinei Karalystei ir Airijai buvo leista terminą atidėti iki 1997 m. gruodžio 31 d.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

ATITIKIMO LENTELĖ

Ši direktyva | Direktyva 72/464/EEB | Direktyva 79/32/EEB |

I antraštinė dalis | I antraštinė dalis | |

1 straipsnio 1 ir 2 dalys | 1 straipsnio 1 ir 2 dalys | |

1 straipsnio 3 dalis | 1 straipsnio 4 dalis | |

2 straipsnio 1 ir 2 dalys | 3 straipsnio 1 ir 2 dalys | 1 straipsnio 1 dalis |

2 straipsnio 3 dalis | | 1 straipsnio 2 dalis |

3 straipsnis | | 2 straipsnis |

4 straipsnis | | 3 straipsnis |

5 straipsnis | | 4 straipsnis |

6 straipsnis | | 4a straipsnis |

7 straipsnis | | 7 straipsnis |

8 straipsnis | 4 straipsnis | |

9 straipsnis | 5 straipsnis | |

10 straipsnis | 6 straipsnis | |

11 straipsnis | 6a straipsnis | |

II antraštinė dalis | II antraštinė dalis | |

12 straipsnis | 7 straipsnis | |

13 straipsnis | 8 straipsnis | |

14 straipsnis | 9 straipsnis | |

III antraštinė dalis | II a antraštinė dalis | |

15 straipsnis | 10a straipsnis | |

16 straipsnis | 10b straipsnis | |

IV dalis | III antraštinė dalis | |

17 straipsnis | 11 straipsnis | |

18 straipsnis | 12 straipsnio 2 dalis | |

19 straipsnis | – | – |

20 straipsnis | – | – |

21 straipsnis | 13 straipsnis | 10 straipsnis |

--------------------------------------------------

Top