EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0057

1995 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo

OL L 291, 1995 12 6, p. 32–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2011; panaikino 32011R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/57/oj

31995L0057Oficialusis leidinys L 291 , 06/12/1995 p. 0032 - 0039


Tarybos direktyva 95/57/EB

1995 m. lapkričio 23 d.

dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 213 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Europos Parlamento rezoliucijos, priimtos 1991 m. birželio 11 d. [1] ir 1994 m. sausio 18 d. [2], pabrėžia, kad Bendrijai priklauso pagrindinis vaidmuo rengiant turizmo statistiką;

kadangi direktyvos, kuria siekiama suvienyti pavienes nacionalines pastangas, parengimui pritarė Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [3];

kadangi Sprendimu 90/655/EEB [4] buvo sukurta metodologinė Bendrijos turizmo statistinių duomenų kaupimo sistema;

kadangi dvejų metų programos (1991–1992) dėl Bendrijos turizmo statistinių duomenų rinkimo pagal Sprendimą 90/655/EEB rezultatai parodė privataus ir valstybinio sektoriaus vartotojų poreikį greitai gauti patikimą ir palyginamą statistinę informaciją apie turizmo paslaugų paklausą ir pasiūlą Bendrijoje;

kadangi Bendrijos turizmo statistinių duomenų rengimas pagal 1992 m. liepos 13 d. priimtą Tarybos sprendimą 92/421/EEB dėl Bendrijos veiksmų plano padėti turizmo plėtrai [5] buvo pripažintas prioritetu;

kadangi pripažintą turizmo, kaip plėtros ir socialinės ekonominės integracijos priemonės, vaidmenį galėtų užtikrinti turima svarbiausia susijusi statistika, ypač sutvarkyta regioniniu lygiu;

kadangi norint įvertinti Bendrijos turizmo pramonės konkurencingumą, būtina turėti daugiau informacijos apie turizmo mastą, jo pobūdį, turistų charakteristikas ir išlaidas;

kadangi norint nustatyti sezoniškumo įtaką turistų apgyvendinimo pajėgumams, būtina kiekvieną mėnesį turėti informaciją ir taip padėti valstybinės valdžios institucijoms bei ūkio subjektams nustatyti tinkamesnę strategiją;

kadangi tolesnė šios srities Bendrijos veikla ir toliau turėtų remtis pragmatišku požiūriu, paremtu subsidiarumo principu;

kadangi informacijos rinkimo darbui sumažinti būtina užtikrinti atskirų valstybių, tarptautinių ir Bendrijos statistikos projektų, turinčių įtakos turizmui, derinimą;

kadangi geresnei statistinių duomenų palyginimo galimybei pasauliniu mastu užtikrinti reiktų atsižvelgti į metodologinį darbą bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bei Pasaulio turizmo organizacija, bei į Jungtinių Tautų Statistikos komisijos rekomendacijas, patvirtintas 1993 m. kovo mėnesį;

kadangi patikimą ir efektyvų turizmo struktūros pasiūlos ir paklausos bei kaitos monitoringą galima gerokai pagerinti sukūrus atitinkamą patvirtintą Bendrijos sistemą;

kadangi ši sistema leistų sukurti masto ekonomiją, sukaupiant visoms valstybėms narėms ir kitoms suinteresuotoms šalims naudingą informaciją;

kadangi kuris nors Bendrijos dokumentas galėtų palengvinti turizmo lyginamųjų statistinių duomenų skelbimą;

kadangi 1993 m. liepos 22 d. priimtas Tarybos Sprendimas 93/464/EEB dėl pamatinės prioritetinių veiksmų statistinės informacijos srityje programos [6], nuo 1993 m. iki 1997 m. numato įsteigti turizmo paslaugų pasiūlos ir paklausos informacinę sistemą;

kadangi Tarybos direktyvoje gali būti nurodyta bendroji sistema, kaip padidinti valstybiniu mastu įgyvendinamų įvairiausių priemonių teikiamą naudą;

kadangi vienos valstybės statistiniai duomenys, renkami pagal Bendrijos sistemą, turi būti patikimi ir užtikrinti galimybę juos lyginti su kitų valstybių narių duomenimis; dėl to būtina nustatyti bendruosius kriterijus, šiems reikalavimams įvykdyti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Kad būtų sukurta Bendrijos turizmo statistikos informacinė sistema, valstybės narės renka, kaupia, apdoroja ir teikia Bendrijai suvienodintą turizmo pasiūlos ir paklausos statistinę informaciją.

2 straipsnis

Informacijos rinkimo sritis ir pagrindiniai apibrėžimai

Šios direktyvos tikslais renkami duomenys apie:

a) kolektyvinių turistų apgyvendinimo įmonių pajėgumus.

Kolektyvinės apgyvendinimo įmonės skirstomos į:

1. viešbučius ir panašias įmones

2. kitas kolektyvinio apgyvendinimo įmones, t. y.:

2.1. kempingus

2.2. poilsio namus

2.3. kitas kolektyvinio apgyvendinimo įmones;

b) svečių srautus kolektyvinio apgyvendinimo įmonėse.

Informacija turi būti renkama ir apie vidaus turizmą, t. y. vietinį ir atvykstamąjį turizmą. "Vietiniu turizmu" laikomos kurios nors šalies gyventojų kelionės tik po savo šalį, "atvykstamuoju turizmu" laikomos užsienio gyventojų kelionės po kitą šalį;

c) turizmo paklausą

Turi būti renkama informacija apie nacionalinį turizmą, t. y. vietinį ir išvykstamąjį turizmą. "Išvykstamuoju turizmu" laikomos vienos šalies gyventojų kelionės į kitą šalį. Informaciją apie turizmo paslaugų paklausą sudaro informacija apie keliones, kurių pagrindinis tikslas – atostogos ar darbas ir kurių metu bent vieną ar daugiau kartų iš eilės apsistojama su nakvyne ne savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

3 straipsnis

Informacijos rinkimo apibūdinimas

1. Renkamų duomenų charakteristikų sąrašas, kuriame nurodytas rinkimo periodiškumas ir informacija, suskirstyti pagal teritorijas, pateiktas priede.

2. Duomenų rinkimo charakteristikų apibrėžimus ir bet kuriuos duomenų rinkimo charakteristikų sąrašo pataisymus nustato Komisija 12 straipsnyje nurodyta tvarka.

4 straipsnis

Statistinės informacijos tikslumas

1. Statistinės informacijos rinkimas, kiek tai įmanoma, turi garantuoti, kad rezultatai atitiktų būtinus minimalius tikslumo reikalavimus. Reikalavimus ir procedūras, garantuojančias vienodą sisteminių paklaidų apdorojimą 12 straipsnyje nurodyta tvarka, nustato komisija. Nustatant minimalius tikslumo reikalavimus, ypatingas dėmesys kreipiamas į nakvynių skaičių valstybės mastu per metus.

2. Kalbant apie informacijos rinkimo pagrindą, valstybės narės imasi visų jų nuomone reikalingų priemonių duomenų kokybei ir jų palyginamumui užtikrinti.

5 straipsnis

Statistinės informacijos rinkimas

1. Prireikus valstybės narės, rinkdamos 3 straipsnyje nurodytą statistinę informaciją, gali remtis turimais duomenimis, šaltiniais ir sistemomis.

2. Metų duomenų reguliaraus pateikimo pirmasis pamatinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo 1996 m. sausio 1 d. Priedo B ir C lentelėse nurodytų duomenų, kurie turi būti pateikiami kas mėnesį ar kas ketvirtį, pateikimo pamatinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo 1997 m. sausio 1 d.

6 straipsnis

Duomenų apdorojimas

Valstybės narės pagal 3 straipsnį surinktą informaciją apdoroja remdamosi 4 straipsnio nuostatose išdėstytais tikslumo reikalavimais bei išsamiomis taisyklėmis, patvirtintomis 12 straipsnyje nurodyta tvarka. Regionų lygmuo sutampa su Europos bendrijos Statistikos biuro teritorinių vienetų nomenklatūroje (NUTS) nurodytu regioniniu suskirstymu.

7 straipsnis

Duomenų pateikimas

1. Valstybės narės pateikia pagal 6 straipsnį apdorotus duomenis, tarp jų ir informaciją, kurią jos nurodo kaip konfidencialią vadovaudamosi savo teisės aktais ar praktika dėl statistinės informacijos konfidencialumo bei 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentu (Euratomas, EEB) 1588/90 dėl duomenų, kuriems taikomos konfidencialumo nuostatos, perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai [7]. Minėtasis reglamentas reglamentuoja informacijos konfidencialumo statusą.

2. Laikinieji metų duomenys pateikiami per šešis mėnesius pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, o patikslinti metų rezultatai turi būti išsiųsti vėliausiai per 12 mėnesių pasibaigus pamatiniam laikotarpiui. Laikinieji kiekvieno mėnesio ir ketvirčio duomenys turi būti pateikti vėliausiai per tris mėnesius po atitinkamo pamatinio laikotarpio pabaigos, o patikslinti atitinkamo laikotarpio rezultatai turi būti perduoti ne vėliau kaip per šešis mėnesius, pasibaigus atitinkamam pamatiniam laikotarpiui.

3. Veikdama 12 straipsnyje nurodyta tvarka, Komisija, šalių, atsakingų už informacijos teikimą, darbui palengvinti, gali nustatyti standartizuotas duomenų pateikimo procedūras ir sukurti sąlygas padidinti automatinį duomenų apdorojimą bei elektroninį duomenų perdavimą.

8 straipsnis

Ataskaitos

1. Komisijos prašymu valstybės narės teikia visą informaciją, būtiną statistinės informacijos kokybei, palyginamumui ir išsamumui įvertinti. Be to, valstybės narės pateikia Komisijai informaciją apie bet kuriuos taikomų metodų pakeitimus.

2. Komisija per trejus metus po duomenų rinkimo pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą apie patirtį, sukauptą dirbant pagal šią direktyvą.

9 straipsnis

Rezultatų skelbimas

Komisijos susitarimai dėl duomenų skelbimo rengiami 12 straipsnyje nurodyta tvarka.

10 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

1. Nepažeisdamos 13 straipsnio nuostatų, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad Bendrijos informacinė sistema veiktų pereinamuoju laikotarpiu, kuris kas mėnesį ir kas metus pateiktiniems duomenims baigiasi praėjus trejiems metams po šios direktyvos įsigaliojimo ir kas ketvirtį pateiktiniems duomenims – praėjus penkeriems metams po šios direktyvos įsigaliojimo.

2. Pereinamuoju laikotarpiu Komisija gali 12 straipsnyje nustatyta tvarka leisti nukrypti nuo šios direktyvos nuostatų tiek, kiek užtrunka valstybinių turizmo statistikos sistemų derinimas.

11 straipsnis

Komitetas

Dėl šios direktyvos įgyvendinimo procedūrų ir priemonių, skirtų prisitaikyti prie ekonominės ir techninės plėtros, pirmiausia dėl:

- informacijos rinkimo charakteristikų apibrėžimų ir bet kurių duomenų rinkimo charakteristikų sąrašo pataisymo (3 straipsnis), kiek šie pataisymai nevaržo informacijos rinkimo,

- tikslumo reikalavimų ir suderinto sisteminių paklaidų apdorojimo (4 straipsnis),

- duomenų apdorojimo (6 straipsnis), duomenų pateikimo procedūrų (7 straipsnis) ir rezultatų skelbimo (9 straipsnis),

- šios direktyvos nuostatų pereinamuoju laikotarpiu nesilaikymo atvejus (10 straipsnis),

Komisijai pagal 12 straipsnio nuostatas padeda Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [8] įsteigtas Statistikos programų komitetas, toliau – Komitetas.

12 straipsnis

Procedūra

1. Komisijos atstovas komitetui pateikia priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių balsai skaičiuojami taip, kaip numatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

2. a) Komisija patvirtina priemones, kurios taikomos nedelsiant.

b) Tačiau jeigu tokios priemonės neatitinka Komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai. Šiuo atveju:

- Komisija atideda patvirtintų priemonių taikymą trims mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos,

- Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą per pirmojoje įtraukoje nurodytą laikotarpį.

13 straipsnis

Direktyvos įgyvendinimas

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1996 m. lapkričio 23 d., įgyvendina šią direktyvą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

15 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1995 m. lapkričio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Westendorp y Cabeza

[1] OL C 183, 1991 7 15, p. 74.

[2] OL C 44, 1994 2 14, p. 61.

[3] OL C 52, 1994 2 19, p. 22.

[4] OL L 358, 1990 12 21, p. 89.

[5] OL L 231, 1992 8 13, p. 26.

[6] OL L 219, 1993 8 28, p. 1.

[7] OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

[8] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

TURIZMO STATISTINĖ INFORMACIJA

NB.

Dėl informacijos, kurią reikalaujama pateikti B.1.3, C.1.1.2 ir C.1.1.4, pasaulio geografinis suskirstymas nurodytas šio priedo pabaigoje.

A. Kolektyvinių turistų apgyvendinimo įmonių pajėgumas: valstybių administracinis teritorinis suskirstymas

A.1. Informacija, pateikiama kiekvienais metais

Nr. | Apgyvendinimo įmonių rūšys | Kintamieji | Geografinis suskirstymas |

A.1.1. | Viešbučiai ir panašios įmonės | Įmonių skaičius Numerių skaičius Vietų skaičius | Nacionaliniai ir regioniniai teritoriniai vienetai (pagal NUTS III) |

A.1.2. | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įmonės: kempingaipoilsio namaikitos kolektyvinio apgyvendinimo įmonės | Įmonių skaičius Vietų skaičius | Nacionaliniai ir regioniniai teritoriniai vienetai (pagal NUTS III) |

B. Kolektyvinio apgyvendinimo įmonių užimtumas: vietinis ir atvykstamasis turizmas

B.1. Informacija, pateikiama kiekvienais metais

Nr. | Apgyvendinimo įmonių rūšys | Kintamieji | Geografinis suskirstymas |

B.1.1. | Viešbučiai ir panašios įmonės | Atvykusių tos šalies gyventojų skaičius Šalies gyventojų nakvynių skaičius Atvykusių užsieniečių skaičius Užsieniečių nakvynių skaičius | Nacionalinis ir regioninis teritorinis vienetas (NUTS II) |

B.1.2. | Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įmonės, t. y.: kempingaipoilsio namaikitos kolektyvinio apgyvendinimo įmonės | Atvykusių tos šalies gyventojų skaičius Šalies gyventojų nakvynių skaičius Atvykusių užsieniečių skaičius Užsieniečių nakvynių skaičius | Nacionalinis ir regioninis teritorinis vienetas (NUTS II) |

B.1.3. | Viešbučiai ir panašios įmonės Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įmonės | Informacija, sugrupuota pagal gyvenamą šalį, (suskirstyta kalendoriniais mėnesiais) Užsieniečių skaičiusUžsieniečių nakvynių skaičius | Nacionalinis |

B.2. Informacija, pateikiama kiekvieną mėnesį

Nr. | Apgyvendinimo įmonių rūšys | Kintamieji | Geografinis suskirstymas |

B.2.1. | Viešbučiai ir panašios įmonės Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įmonės | Atvykusių tos šalies gyventojų skaičius Šalies gyventojų nakvynių skaičius Atvykusių užsieniečių skaičius Užsieniečių nakvynių skaičius | Nacionalinis |

B.2.2. | Viešbučiai ir panašios įmonės | Užimta vietų: Bendrasis (bruto)Grynas (neto) | Nacionalinis |

C. Turizmo paklausa: vietinis ir išvykstamasis turizmas (neįskaitomos 1 dieną trunkančios kelionės)

C.1. Informacija, kuri turi būti perduodama valstybės mastu

NB.

Raidės AD reiškia, kad ši informacija turi būti siunčiama kiekvienais metais, o ne kas ketvirtį. Informacija apie įvairias turizmo sritis, kurios neprašoma pateikti, pažymėta raidėmis NR.

Numeris | Kintamieji | Turizmo rūšys | Metų duomenys | Ketvirčio duomenys |

Keturios ar daugiau nakvynių | Atostogos | Komandiruotės |

C.1.1. | Informacija apie turizmo mastą | | | |

C.1.1.1. | Turistų skaičius (turistaujantys asmenys) | Iš viso vietinisišvykstamasisvietinis ir išvykstamasis | | | |

C.1.1.2. | Turistinių kelionių skaičius | Iš viso vietiniųišvykstamųjų:pasaulio geografinis suskirstymas (pagal valstybes) | | AD | AD |

C.1.1.3. | Turistinių kelionių skaičius (pagal išvykimo mėnesį) | Kiekvieną kalendorinį mėnesį: iš visovietiniųišvykstamųjų | | | |

C.1.1.4. | Turistų nakvynių skaičius | Iš viso vietiniųišvykstamųjų:pasaulio geografinis suskirstymas (pagal valstybes) | | AD | AD |

C.1.2. | Informacija apie kelionių pobūdį | | | | |

C.1.2.1. | Kelionės trukmė | Nakvynės: | | | |

nuo 1 iki 3 | NR | | |

4 ar daugiau nakvynių iš eilės | NR | | |

nuo 4 iki 7 | | NR | NR |

nuo 8 iki 14 | | NR | NR |

nuo 15 iki 28 | | NR | NR |

nuo 29 iki 91 | | NR | NR |

nuo 92 iki 365 | | NR | NR |

C.1.2.2. | Nakvynių kelionėje organizavimas | Tiesioginis apgyvendinimo paslaugų užsakymas per transporto/kelionių operatorių | | NR | NR |

Kelionių agento, kelionių operatoriaus paslaugos: | | NR | NR |

iš jų paslaugų paketas | | NR | NR |

C.1.2.3. | Pagrindiniai keliavimo būdai | Oru | | NR | NR |

Jūra | | NR | NR |

Sausuma: | | NR | NR |

geležinkeliu | | NR | NR |

autobusu (reguliariaisiais reisais, turistiniu) | | NR | NR |

asmeninėmis ir nuomuotomis transporto priemonėmis | | NR | NR |

kitomis priemonėmis | | NR | NR |

C.1.2.4. | Pagrindiniai turistų apgyvendinimo tipai: – vietinio turizmo – išvykstamojo turizmo | Viešbučiai ir panašios įmonės Kitos kolektyvinio apgyvendinimo įmonės: | | | |

| kempingai | | NR | NR |

| poilsio namai | | NR | NR |

| kitos kolektyvinio apgyvendinimo įmonės | | NR | NR |

| Specialaus apgyvendinimo įmonės Individualios turistų apgyvendinimo patalpos: | | | |

| nuomojamos patalpos | | NR | NR |

| antroji gyvenamoji vieta | | NR | NR |

| kitos individualios turistų apgyvendinimo patalpos | | NR | NR |

C.1.3. | Turistų charakteristika | | | | |

C.1.3.1. | Turistų skaičius | Pagal lytį: vyrųmoterų | | | |

C.1.3.2. | Turistų skaičius | Pagal amžių: | | | |

0–14 metų (pasirinktinai) | | NR | NR |

15–24 metų | | NR | NR |

25–44 metų | | NR | NR |

45–64 metų | | NR | NR |

65 metų ir vyresni | | NR | NR |

C.1.4. | Duomenys apie turistų išlaidas | | | | |

C.1.4.1. | Išlaidos turistinėms kelionėms (nacionaline valiuta): vietinėmsturistinėms kelionėms | Iš viso iš jų: kelionėms su paslaugų paketu | | NR | NR |

SUSKIRSTYMAS PAGAL GEOGRAFINES TERITORIJAS

VISAS PASAULIS

VISA EUROPOS EKONOMINĖ ZONA

VISA EUROPOS SĄJUNGA (15)

Belgija

Danija

Vokietija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Airija

Italija

Liuksemburgas

Austrija

Nyderlandai

Portugalija

Suomija

Švedija

Jungtinė Karalystė

VISA EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ZONA (EFTA)

Islandija

Norvegija

Šveicarija (ir Lichtenšteinas)

VISOS KITOS EUROPOS ŠALYS (IŠSKYRUS EFTA ŠALIS)

Iš jų:

Turkija

Lenkija

Čekija

Slovakija

Vengrija

VISA AFRIKA

ŠIAURĖS AMERIKA:

Jungtinės Amerikos Valstijos

Kanada

VISA PIETŲ IR VIDURIO AMERIKA

VISA AZIJA

Iš jų:

Japonija

AUSTRALIJA, OKEANIJA IR KITOS TERITORIJOS

Iš jų:

Australija

Naujoji Zelandija

NENURODYTOS VALSTYBĖS

--------------------------------------------------

Top