EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0013

1995 m. gegužės 23 d. Komisijos direktyva 95/13/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant būgninių džiovinimo mašinų, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB

OJ L 136, 21.6.1995, p. 28–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 121 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 76 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 76 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 009 P. 282 - 305

No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2013; panaikino 32012R0392 . Latest consolidated version: 29/05/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/13/oj

31995L0013

1995 m. gegužės 23 d. Komisijos direktyva 95/13/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant būgninių džiovinimo mašinų, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB

Oficialusis leidinys L 136 , 21/06/1995 p. 0028 - 0051
CS.ES skyrius 13 tomas 015 p. 121 - 144
ET.ES skyrius 13 tomas 015 p. 121 - 144
HU.ES skyrius 13 tomas 015 p. 121 - 144
LT.ES skyrius 13 tomas 015 p. 121 - 144
LV.ES skyrius 13 tomas 015 p. 121 - 144
MT.ES skyrius 13 tomas 015 p. 121 - 144
PL.ES skyrius 13 tomas 015 p. 121 - 144
SK.ES skyrius 13 tomas 015 p. 121 - 144
SL.ES skyrius 13 tomas 015 p. 121 - 144


Komisijos direktyva 95/13/EB

1995 m. gegužės 23 d.

dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant būgninių džiovinimo mašinų, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį [1], ypač į jos 9 ir 12 straipsnius,

kadangi Komisija, remdamasi 92/75/EEB direktyva, turi priimti buitiniams elektros prietaisams tarp jų būgninėms džiovinimo mašinoms taikomą įgyvendinimo direktyvą;

kadangi būgninių džiovinimo mašinų sunaudojama elektros energija sudaro žymią visos Bendrijos energijos paklausos dalį; kadangi šie prietaisai gali naudoti daug mažiau energijos;

kadangi Bendrija, patvirtindama savo suinteresuotumą taikyti tarptautinę standartizavimo sistemą, galinčią pateikti standartus, kuriuos faktiškai naudotų visi tarptautinės prekybos partneriai ir kurie atitiktų Bendrijos politikos reikalavimus, ragina Europos standartizacijos organizacijas toliau bendradarbiauti su tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis;

kadangi Europos standartizacijos komitetas ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) yra įstaigos, pripažintos kompetentingomis tvirtinti darniuosius standartus pagal 1984 m. lapkričio 13 d. bendrąsias gaires dėl Komisijos ir šių dviejų įstaigų bendradarbiavimo; kadangi šioje direktyvoje darnusis standartas yra techninė specifikacija (Europos standartas arba suderinimo dokumentas), kurią patvirtino CENELEC Komisijos pavedimu pagal 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyvą 83/189/EEB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [2], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/10/EB [3] bei remiantis šiomis bendrosiomis gairėmis;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 92/75/EEB 10 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma į elektros tinklą jungiamoms buitinėms būgninėms džiovinimo mašinoms. Ji netaikoma prietaisams, kurie naudoja ir kitus energijos šaltinius, pavyzdžiui, kombinuotoms skalbimo-džiovinimo mašinoms.

2. Informacija, kurią būtina pateikti pagal šią direktyvą, nustatoma vadovaujantis darniaisiais standartais, kurių identifikavimo numeriai paskelbti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir kurių identifikavimo numerius valstybės narės paskelbė kaip nuorodas į nacionalinius standartus, perimančius tuos darniuosius standartus. Šios direktyvos bet kokios nuostatos, numatančios informacijos apie triukšmą pateikimą, taikomos, jeigu tokią informaciją reikalinga pateikti pagal Tarybos direktyvos 86/594/EEB 3 straipsnį [4]. Prireikus ši informacija pateikiama pagal pastarąją direktyvą.

3. 2 dalyje nurodyti darnieji standartai parengiami Komisijos pavedimu pagal Direktyvą 83/189/EEB.

4. Sąvokos "prekiautojas", "tiekėjas", "informacinis lapelis", "kiti svarbūs ištekliai" ir "papildoma informacija" vartojamos Direktyvos 92/75/EEB 1 straipsnio 4 dalyje apibrėžta reikšme.

2 straipsnis

1. Direktyvos 92/75/EEB 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta techninė dokumentacija apima:

- tiekėjo pavadinimą ir adresą,

- bendrą modelio aprašymą, pakankamą, kad būtų galima jį identifikuoti,

- informaciją apie pagrindines modelio projektines charakteristikas, įskaitant reikalingus brėžinius, ir visų pirma apie tuos dalykus, kurie daro akivaizdžią įtaką elektros energijos sunaudojimui,

- atitinkamų matavimų bandymų, atliktų pagal šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus darniuosius standartus, ataskaitas,

- naudojimo nurodymus, jeigu jie yra.

2. Direktyvos 92/75/EEB 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta etiketė turi būti tokia, kaip apibrėžta šios direktyvos I priede. Etiketė tvirtinama prietaiso priekinėje ar viršutinėje dalyje aiškiai matomoje vietoje.

3. Prie prietaisų tvirtinamos vardinių parametrų lentelės, nurodytos Direktyvos 92/75/EEB 2 straipsnio 1 dalyje, turinys ir forma yra apibrėžti šios Direktyvos II priede.

4. Susidarius Direktyvos 92/75/EEB 5 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms ir tada, kai pasiūlymas parduoti, išnuomoti arba pirkti išsimokėtinai yra pateikiamas spausdinto pranešimo forma, pavyzdžiui, pateikiamas užsakymų paštu katalogas, į tokį spausdintą pranešimą įtraukiama visa šios direktyvos III priede nurodyta informacija.

5. Etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje nurodyta prietaiso energijos naudojimo efektyvumo klasė yra tokia, kaip nurodyta IV priede.

3 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad visi jų teritorijose registruotas buveines turintys tiekėjai ir prekiautojai vykdytų šioje direktyvoje nustatytus įsipareigojimus.

4 straipsnis

1. Valstybės narės iki 1996 m. kovo 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos įgyvendinimui. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Šias nuostatas jos taiko nuo 1996 m. balandžio 1 dienos.

Tačiau iki 1996 m. rugsėjo 30 d. valstybės narės leidžia:

- pateikti į rinką, parduoti ir/arba demonstruoti gaminius,

- platinti 2 straipsnio 4 dalyje nurodytus spausdintus pranešimus, neatitinkančius šios direktyvos nuostatų.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma oficialiai jas skelbiant. Nuorodų darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1995 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Christos Papoutsis

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1992 10 13, p. 16.

[2] OL L 109, 1983 4 26, p. 8.

[3] OL L 100, 1994 4 19, p. 30.

[4] OL L 334, 1986 12 6, p. 24.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ETIKETĖ

Etiketės pavyzdys

1. Etiketė turi atitikti toliau pateiktus pavyzdžius:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Pastabos apie informacijos pateikimą etiketėje

2. Šiose pastabose nurodoma informacija, kurią reikia pateikti:

Pastaba.

I. Tiekėjo pavadinimas ar prekės ženklas.

II. Tiekiamo modelio atpažinimo ženklas.

III. Prietaiso energijos efektyvumo klasė nustatoma pagal IV priedą. Atitinkama raidė yra tame pačiame aukštyje kaip ir atitinkama strėlė.

IV. Nepažeidžiant jokių Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos reikalavimų, kai jau yra suteikta teisė žymėti prietaisą "Bendrijos ekologinis ženklas suteiktas" pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 880/92 [1], gali būti pridedama ekologinio ženklo kopija. Toliau pateikiamame "Elektrinės būgninės džiovinimo mašinos etiketės modelio aprašyme" nurodoma, kaip šis ekologinių reikalavimų atitikimą rodantis ženklas gali būti įtrauktas į etiketę.

V. Energijos, sunaudojamos vieno ciklo metu, kiekis kWh naudojant "sausos medvilnės ciklą" pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose darniuosiuose standartuose nustatytą bandymo atlikimo metodiką.

VI. Nominalus galingumas 1 medvilnės kilogramui atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus darniuosius standartus.

VII. Prietaiso tipas, vėdinamas oru ar kondensavimo būdu, atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose darniuosiuose standartuose nustatytą bandymo atlikimo metodiką. Strėlė yra tame pačiame aukštyje kaip ir atitinkamas tipas.

VIII. Prireikus triukšmas matuojamas Tarybos direktyvoje 86/594/EEB [2] nustatyta tvarka.

Pastaba.

Terminai kitomis kalbomis, atitinkantys pirmiau apibūdintus, pateikiami V priede.

Spausdinimas

3. Toliau pateiktame pavyzdyje nustatyta tam tikra etiketės išvaizda:

+++++ TIFF +++++

Naudojamos spalvos:

CMYB – žalsvai mėlyna, rausvai raudona, geltona, juoda.

Pavyzdžiui: 07X0: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % rausvai raudonos, 100 % geltonos, 0 % juodos.

Rodyklės:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Kontūro spalva: X070

Visas tekstas yra juodas. Fonas yra baltas.

Visą spausdintą informaciją, pateiktą "Elektrinės būgninės džiovinimo mašinos etiketės modelio aprašyme", kuri yra skirta tik susipažinti, galima gauti iš: Komiteto buitinių prietaisų sunaudojamai energijai ženklinti ir standartinei informacijai apie gaminį pateikti sekretoriaus,

Energetikos generalinis direktoratas XVII,

Europos Komisija,

200 Rue de la Loi/Wetstraat,

B-1049 Brussels.

[1] OL L 99, 1992 4 11, p. 1.

[2] OL L 344, 1996 12 6, p. 24. Atitinkami triukšmo matavimo standartai yra EN 60704-2-4 ir EN 60704-3.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

VARDINIŲ PARAMETRŲ LENTELĖ

Vardinių parametrų lentelėje nurodoma toliau pateikiama informacija. Informacija gali būti pateikiama lentelėje, sudarytoje keliems prietaisams, kuriuos tiekia tas pats tiekėjas, šiuo atveju ji turi būti pateikiama nurodyta tvarka arba gali būti pateikiama kaip prietaiso aprašymas:

1. Tiekėjo prekės ženklas.

2. Tiekiamo modelio atpažinimo ženklas.

3. Modelio energijos efektyvumo klasė, kaip nurodyta IV priede. Išreikšta kaip "Energijos efektyvumo klasė…skalėje nuo A (efektyvesnis) iki G (mažiau efektyvus). Jeigu ši informacija pateikiama lentelėje, ji gali būti išreikšta kitomis priemonėmis tik tada, kai yra aišku, jog skalė apima nuo A (efektyvesnis) iki G (mažiau efektyvus)".

4. Kai informacija pateikiama lentelėje ir kai kurie lentelėje išvardyti prietaisai jau yra žymimi žymeniu "Bendrijos ekologinis ženklas suteiktas" pagal Reglamentą (EEB) Nr 880/92, tai ši informacija taip pat gali būti pateikiama lentelėje. Šiuo atveju prie eilutės pavadinimo nurodoma "Bendrijos ekologinis ženklas suteiktas" ir pridedama atitinkama ekologinio ženklo kopija. Ši nuostata nepažeidžia jokių Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos reikalavimų.

5. Sunaudojama energijos (I priedas, V pastaba).

6. Nominalus medvilnės gręžimo galingumas (I priedas, VI pastaba).

7. Sunaudojama vandens per "medvilnės džiovinimo" programos ciklą pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose darniuosiuose standartuose nustatytą bandymo atlikimo metodiką, jeigu reikia.

8. Džiovinimo laikas atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose darniuosiuose standartuose nustatytą "medvilnės džiovinimo" ciklo bandymo atlikimo metodiką.

9. Ta pati kaip ir pirmiau 5, 6, 7 ir 8 pastabose pateikta informacija, tačiau skirta programoms "medvilnės džiovinimas lyginant" ir "atsargiai, džiovinami tekstilės gaminiai". Šios eilutės gali būti išbrauktos, jeigu atitinkamose mašinose nėra tokio ciklo.

10. Tiekėjai gali įtraukti ir 5–8 punktuose nurodytą informaciją apie kitus džiovinimo ciklus.

11. Per metus sunaudojamos energijos (ir, jei taikoma, vandens) vidurkis grindžiamas 150 kg džiovinimu naudojant "medvilnės džiovinimo" programą pridėjus 280 kg naudojant "džiovinimo lyginant" ir pridėjus 150 kg naudojant "atsargiai, džiovinami tekstilės gaminiai" programas.

12. Prietaiso tipas, vėdinamas oru ar kondensavimo būdu, atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose darniuosiuose standartuose nustatytą bandymo atlikimo metodiką (I priedas, VII pastaba).

13. Kai taikoma, "triukšmas" atitinka Tarybos direktyvos 86/594/EEB nuostatas.

Jeigu spalvota ar juodai balta etiketės kopija įdedama į vardinių parametrų lentelę, tada vardinių parametrų lentelėje pateikiama tik papildoma informacija.

Pastaba.

Terminai kitomis kalbomis, atitinkantys pirmiau apibūdintus, pateikiami V priede.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

UŽSAKYMAI PAŠTU IR KITOKS NUOTOLINIS PARDAVIMO BŪDAS

Užsakymo paštu kataloguose ir kituose šios direktyvos 2 straipsnio 4 dalyje nurodytuose spausdintuose pranešimuose ši informacija pateikiama tokia tvarka:

1. Energijos efektyvumo klasė (II priedas, 3 punktas)

2. Sunaudojama energijos (II priedas, V pastaba)

3. Galingumas (I priedas, VI pastaba)

4. Sunaudojama vandens vieno ciklo metu (jeigu reikia) (II priedas, 7 punktas)

5. Vienai šeimai apskaičiuotas suvartojimas per metus (II priedas, 11 punktas)

6. Triukšmas (I priedas, VIII pastaba).

Jeigu vardinių parametrų lentelėje pateikiama kita informacija, ji turi būti pateikiama II priede nustatyta forma ir įtraukiama į pirmiau nurodytą lentelę laikantis vardinių parametrų lentelei nustatytų reikalavimų.

Pastaba.

Terminai kitomis kalbomis, atitinkantys pirmiau apibūdintus, pateikiami V priede.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Prietaiso energijos efektyvumo klasė nustatoma pagal toliau pateikiamą lentelę:

1 lentelė. Oru vėdinamos džiovinimo mašinos

Energijos efektyvumo klasė | Energijos suvartojimas "C", išreikštas kWh/kg džiovinamų skalbinių naudojant medvilnės džiovinimo ciklą pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose darniuosiuose standartuose nustatytą bandymo atlikimo metodiką |

A | C ≤ 0,51 |

B | 0,51 < C ≤ 0,59 |

C | 0,59 < C ≤ 0,67 |

D | 0,67 < C ≤ 0,75 |

E | 0,75 < C ≤ 0,83 |

F | 0,83 < C ≤ 0,91 |

G | C > 0,91 |

2 lentelė. Kondensuojančios džiovinimo mašinos

Energijos efektyvumo klasė | Energijos suvartojimas "C", išreikštas kWh/kg džiovinamų skalbinių naudojant medvilnės džiovinimo ciklą pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose darniuosiuose standartuose nustatytą bandymo atlikimo metodiką |

A | C ≤ 0,55 |

B | 0,55 < C ≤ 0,64 |

C | 0,64 < C ≤ 0,73 |

D | 0,73 < C ≤ 0,82 |

E | 0,82 < C ≤ 0,91 |

F | 0,91 < C ≤ 1,00 |

G | C > 1,00 |

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

TERMINŲ, KURIE TURI BŪTI VARTOJAMI ETIKETĖJE IR VARDINIŲ PARAMETRŲ LENTELĖJE, VERTIMAS

Pirmiau pateiktų angliškų terminų atitikmenys kitomis Bendrijos kalbomis yra šie:

Pastaba | | | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SW |

Etiketė | Vardinių parametrų lentelė | Užsakymas paštu |

I priedas | II priedas | III priedas |

+++++ TIFF +++++

| | | Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

+++++ TIFF +++++

| | | Drier | Secadora | Tørretumbler | Trockner | Στεγνωτήριο | Sèche-linge | Asciugatrici | Droogtrommel | Secador de roupa | Kuivausrumpu | Torktumlare |

I | | | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | | | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

+++++ TIFF +++++

| | | More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning |

+++++ TIFF +++++

| | | Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Μη αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning |

| 3 | 1 | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética… en una scala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε κλίμακα από Α (αποδοτικό) μέχρι το G (μη αποδοτικό) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | (Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) |

V | 5 | 2 | Energy consumption | Consumode energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Κατανάλωση ενέργειας | Consommation d’énergie | Consumodi energia | Energieverbruik | Consumode energia | Energiankulutus | Energiförbrukning |

V | 5 | 2 | kWh/cycle | kWh/ciclo | kWh/portion | kWh/Trockenprogramm | kWh/πρόγραμμα | kWh par cycle | kWh/ciclo | kWh per cyclus | kWh/ciclo | kWh/ohjelma | kWh/Torkomgång |

V | 5 | 2 | Based on standard test results for ‘dry cotton’ cycle | Sobre la base del resultato obtenido en un ciclo de secado normalizadas "algodón seco" | På grundlag af standardtest på programmer skabstørt bomuld | Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle, schranktrocken" | Βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών για το πρόγραμμα "στέγνωμα βαμβακερών" | Sur la base des résultats obtenus pour le cycle "blanc sec" dans des conditions d’essai normalisées | In base ai risultati di prove standard per il ciclo "asciugatura cotone" | Gabaseerd op de resultaten van een standaardtest voor de cyclus "droog katoen" | Com base nos resultados do ciclo normalizado "secagem de tecidos de algodão" | Perustuu vakiooloissa mitattuun kulutukseen ohjelmalla "säilytyskuiva puuvilla" | Baserat på resultat från standardiserad provning av program för skåptorr bomull |

V | 5 | 2 | Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparto | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes | Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung der Art des Geräts ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio viene usato | Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Verklig förbrukning beror på hur apparaten används |

VI | 6 | 3 | Capacity (cotton) kg | Capacidad en kg de algodón | Kapacitet (bomuld) kg | Füllmenge (Baumwolle) kg | Περιεχόμενο βαμβακερά σε kg | Capacité (blanc) kg | Capacità (cotone) kg | Capaciteit (katoen) kg | Capacidade (algodão) kg | Täyttömäärä (puuvilla) kg | Kapacitet (bomull) kg |

X | 11 | 7 | Water consumption | Consumo de agua | Vandforbrug | Wasserverbrauch | Κατανάλωση νερού | Consommation d’eau | Consumo di acqua | Waterverbruik | Consumo de água | Vedenkulutus | Vattenförbrukning |

| 8 | | Drying time | Tiempo de secado | Tørretid | Trockenzeit | Χρόνος στεγνώματος | Temps de séchage | Tempo di asciugatura | Droogtijd | Tempo de secagem | Kuivausaika | Torktid |

| 11 | 6 | Estimated annual consumption for a four-person household which normally dries using a drier | Consumo annual estimado de una familia de 4 personas que normalmente seca la ropa con la secadora | Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, hvor der normalt benyttes tørretubmler | Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der zum Wäschetrocknen normalerweise den Trockner benutzt | Η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση τετραμελούς νοικυριού που κάνει τη ουνήθη χρήση στεγνωτηρίου ρούχων | Consommation annuelle estimée d’une famille de 4 personnes utilisant généralement un sèche-linge électrique | Consumo stimato annou di una famiglia di quattro persone che generalmente utilizza l’asciugatrice per asciugare | Geshcat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen dat voor het drogen van de was normaal gebruik maakt van een droogtrommel | Consumo estimado anual de um agregado familiar de 4 pessoas que, geralmente, secam a sua roupa num secador | Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä perheessä, jossa pyykki tavallisesti kuivataan kuivausrummussa | Beräknad energiförbrukning per år för ett fyrapersonerhushåll som vanligen torkar i tumlare |

VII | 12 | | Air vented | Extracción | Aftrækstørretumbler | Abluftrockner | Εξαγωγή | Évacuation | Evacuazione | Luchtafvoersysteem | Extracção | Kosteuden ulos poistava | Frånluftstumlare |

VII | 12 | | Condensing | Condensación | Kondenstørretumbler | Kondensationstrockner | Συμπύκνωσις | Condensation | Condensazione | Condensatiesysteem | Condensação | Kosteuden tiivistävä | Kondenstumlare |

VIII | 13 | 6 | Noise [dB(A) re 1 pW] | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau (dB(A) (støj)) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | Nível de ruído [dB(A) re 1 pW] | Aäni (dB(A) re 1 pW) | Buller ([dB(A) re 1 pW) |

+++++ TIFF +++++

| | | Further information is contained in product brochures | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες | Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada no folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | | Norm EN 61121 | Norma EN 61121 | Standard: EN 61121 | Norm EN 61121 | Πρότυπο EN 61121 | Norme EN 61121 | Norma EN 61121 | Norm EN 61121 | Norma EN 61121 | Standardi EN 61121 | Standard EN 61121 |

+++++ TIFF +++++

| | | Electric drier label Directive 95/13/EC | Directiva 95/13/CE sobre etiquetado de secadoras | Direktiv 95/13/EF om energiemærkning af tørretumblere | Richtlinie 95/13/EG Wäschetrockneretikett | Οδηγία 95/13/EK για τις επισημάνσεις στα ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων | Directive 95/13/CE relative à l’étiquetage des séchoirs | Direttiva 95/13/CE sull’etichettatura delle asciugabiancheria | Richtlijn 95/13/EG: etikettering droogtrommels | Directiva 95/13/CE relativa à etiquetagem de secadores | Kiuvausrumpujen merkintöja koskeva direktiivi 95/13/EY | Direktiv om märkning av torktumlare 95/13/EG |

--------------------------------------------------

Top