EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3317

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3317/94, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl leidimo žvejoti trečiosios šalies vandenyse pagal žvejybos susitarimą

OJ L 350, 31.12.1994, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 007 P. 42 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 007 P. 42 - 43
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 230 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 230 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2008; panaikino 32008R1006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3317/oj

31994R3317Oficialusis leidinys L 350 , 31/12/1994 p. 0013 - 0014
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 4 tomas 7 p. 0042
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 4 tomas 7 p. 0042


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3317/94,

1994 m. gruodžio 22 d.

nustatantis bendrąsias nuostatas dėl leidimo žvejoti trečiosios šalies vandenyse pagal žvejybos susitarimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi pagal 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1627/94, nustatančio bendras nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų [4], 17 straipsnį Tarybai privalu priimti sprendimą dėl bendrų nuostatų, susijusių su žvejybos leidimais, galiojančiais Bendrijos žvejybos laivams, žvejojantiems trečiosios šalies vandenyse, su kuria Bendrija yra pasirašiusi žvejybos susitarimą;

kadangi norint užtikrinti veiksmingą ir atvirą žvejybos, kuria užsiima Bendrijos žvejybos laivai pagal žvejybos susitarimą, sudarytą tarp Bendrijos ir trečiosios šalies, valdymą būtina, kad kiekviena valstybė narė savo žvejybos laivams, gavusiems trečiosios šalies žvejybos licencijas šiai veiklai, imtųsi išduoti leidimus, ir kadangi žvejyba trečiosios šalies vandenyse, negavus anksčiau nurodytos licencijos, turi būti uždrausta siekiant, kad Bendrijos įsipareigojimų vis-à-vis trečiosioms šalims galėtų būti laikomasi;

kadangi būtina nustatyti tvarką, kurios laikytųsi Komisija ir vėliavos valstybė narė, kad šią veiklą būtų galima valdyti ir nustatyti minėtos tvarkos įgyvendinimo taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šiuo reglamentu nustato bendrąsias nuostatas dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejojimo trečiosios šalies vandenyse, su kuria Bendrija sudarė žvejybos susitarimą, jeigu tokia žvejyba užsiimant privalu turėti šios trečiosios šalies išduotą žvejybos licenciją.

2. Trečiosios šalies, su kuria Bendrija pasirašiusi žvejybos susitarimą, vandenyse gali žvejoti tik Bendrijos žvejybos laivai, turintys galiojančius žvejybos leidimus, išduotus laikantis žvejybos susitarimo.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a) "trečiosios šalies žvejybos licencija" — tai bet kokios formos trečiosios šalies išduotas leidimas žvejoti jos žvejybos vandenyse;

b) "žvejybos leidimas, išduotas pagal žvejybos susitarimą" — tai vėliavos valstybės narės, pagal Bendrijos žvejybos sutartį su trečiąja šalimi, Bendrijos žvejybos laivui išduotas bet kokios formos leidimas žvejoti, Reglamento (EB) Nr. 3690/93 [5] 1 straipsnyje nurodytai licencijai papildyti, kuri suteikia teisę laivui žvejoti, kaip nurodyta šio straipsnio a punkte.

3 straipsnis

Vėliavos valstybė narė išduoda ir tvarko žvejybos leidimus, išduotus pagal žvejybos susitarimą žvejybos laivams, plaukiojantiems su jos vėliava, laikydamasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

4 straipsnis

1. Vėliavos valstybė narė pagal žvejybos susitarimą žvejybos leidimo neišduoda, jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 3690/93 laivas neturi žvejybos licencijos arba jeigu ši licencija laikinai arba galutinai panaikinta pagal šio reglamento 5 straipsnį. Žvejybos leidimai, išduoti pagal žvejybos susitarimą anksčiau tampa negaliojantys, jeigu žvejybos licencija, išduota konkrečiam žvejybos laivui, buvo galutinai panaikinta; žvejybos leidimas sustabdomas, jeigu licencija laikinai panaikinama.

2. Vėliavos valstybė narė, nedelsdama išduoda žvejybos leidimą pagal žvejybos susitarimą, jeigu atitinkamam laivui trečioji šalis suteikė žvejybos licenciją.

5 straipsnis

1. Vėliavos valstybė narė perduoda Komisijai visų su valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų paraiškas išduoti jiems trečiosios šalies žvejybos licencijas žvejoti atsižvelgiant į Bendrijai suteiktas, laikantis žvejybos susitarimo su trečiąja šalimi, žvejybos galimybes. Valstybė narė užtikrina, kad paraiškos atitinka susitarimo sąlygas ir Bendrijos taisykles.

2. Komisija visų valstybių narių paraiškas nagrinėja atsižvelgdama į žvejybos galimybes, valstybei narei suteiktas pagal Bendrijos nuostatas, ir į visus reikalavimus, nustatytus žvejybos susitarime, kuris taikomas Bendrijos laivams. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo valstybės narės paraiškos gavimo arba per laikotarpį, nustatytą žvejybos susitarime, atitinkamai trečiajai šaliai perduoda paraiškas išduoti trečiosios šalies žvejybos licencijas Bendrijos žvejybos laivams, norintiems žvejoti trečiosios šalies vandenyse. Jeigu išnagrinėjusi paraišką Komisija nustato, kad paraiška neatitinka šioje pastraipoje nustatytų reikalavimų, Komisija nedelsdama praneša atitinkamai valstybei narei, kad nurodytos paraiškos arba paraiškos dalies trečiajai šaliai perduoti negali, ir nurodo šio sprendimo priežastis.

3. Komisija nedelsdama praneša vėliavos valstybei narei, kad atitinkama trečioji šalis išdavė žvejybos licenciją užsiimti žvejyba arba kad trečioji šalis nusprendė šios licencijos neišduoti. Jeigu žvejybos licencija nebuvo išduota, Komisija, konsultuodamasi su vėliavos valstybe nare, ir atitinkama trečiąja šalimi, atlieka atitinkamus patikrinimus.

6 straipsnis

1. Jeigu trečioji šalis praneša Komisijai, kad ji nusprendė žvejybos licenciją, išduotą su valstybės narės vėliava plaukuojančiam laivui sustabdyti arba panaikinti, Komisija apie tai nedelsdama praneša vėliavos valstybei narei. Komisija, žvejybos susitarime nustatyta tvarka, atlieka su tuo susijusius patikrinimus, konsultuodamasi su vėliavos valstybe nare ir atitinkama trečiąja šalimi, ir atitinkamais atvejais informuoja vėliavos valstybę narę ir trečiąją šalį apie išvadas.

2. Jeigu trečioji šalis atitinkamam laivui išduotą licenciją sustabdo, tai vėliavos valstybės narės žvejybos leidimas, išduotas pagal žvejybos susitarimą sustabdomas visam laikotarpiui, kuriam sustabdoma licencija.

3. Jeigu trečioji šalis žvejybos licenciją galutinai panaikina, vėliavos valstybė narė pagal žvejybos susitarimą atitinkamam laivui išduotą žvejybos leidimą nedelsdama panaikina.

7 straipsnis

Vėliavos valstybė narė užpildo Reglamento (EB) Nr. 3690/93 6 straipsnyje nurodytą (-us) įrašą (-us) ir jame (juose) pateikia visus duomenis, susijusius su žvejybos leidimais, kuriuos ji išdavė pagal žvejybos susitarimą, atsižvelgdama į tai, kiek šių žinių dar nesurinkta pagal 1994 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 109/94 dėl Bendrijos žvejybos laivų rejestro [6].

8 straipsnis

Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas išduoti žvejybos leidimus pagal žvejybos susitarimą ir imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad tokia sistema būtų veiksminga. Valstybės narės praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai šių institucijų pavadinimus ir adresus. Jos praneša Komisijai apie priemones, kurių imtasi ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo ir, jeigu įvyksta kokių nors pasikeitimų, kuo greičiau.

9 straipsnis

Išsamios 5 ir 6 straipsnio taikymo taisyklės priimamos 1992 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3760/92, nustatančio žvejybos ir akvakultūros sistemą Bendrijoje [7], 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1995 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1994 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Seehofer

[1] OL C 310, 1993 11 16, p. 13.

[2] OL C 20, 1994 1 24, p. 54.

[3] OL C 34, 1994 2 2, p. 73.

[4] OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

[5] OL L 341, 1993 12 31, p. 93.

[6] OL L 19, 1994 1 22, p. 5.

[7] OL L 389, 1992 12 31, p. 1.

--------------------------------------------------

Top