Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2965

1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą

OJ L 314, 7.12.1994, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 142 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 142 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 7 - 11

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 17/11/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/oj

31994R2965Oficialusis leidinys L 314 , 07/12/1994 p. 0001 - 0005
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0208
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0208


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94

1994 m. lapkričio 28 d.

įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 235 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi, 1993 m. spalio 29 d. valstybių narių Vyriausybių atstovų valstybės ir Vyriausybės vadovų lygio susitikime bendru sutarimu priėmus sprendimą dėl tam tikrų Europos Bendrijų įstaigų ir departamentų bei Europolo buveinių vietos nustatymo [1], valstybių narių Vyriausybių atstovai bendru sutarimu priėmė deklaraciją dėl įsteigimo Liuksemburge esančiuose Komisijos vertimo departamentuose Sąjungos įstaigų Vertimo centro, kuris teiktų įstaigų, kurių buveinių buvimo vieta buvo nustatyta 1993 m. spalio 29 d. sprendimu, išskyrus Europos pinigų instituto, veiklai būtinas vertimo paslaugas;

kadangi įsteigti vieną specializuotą centrą yra geras būdas išspręsti problemą, kaip patenkinti didelio skaičiaus įvairiose Sąjungos vietose esančių įstaigų vertimo poreikius;

kadangi Vertimo centro veiklą reglamentuojančios taisyklės turėtų leisti teikti paslaugas įstaigoms, kurios yra juridiniai asmenys ir turi administracinę nepriklausomybę bei savo atskirus biudžetus, kartu išlaikant kasdienį ryšį su Komisija;

kadangi Sutartis nesuteikia konkrečių veikimo įgaliojimų šiam reglamentui priimti, išskyrus 235 straipsniu suteiktus įgaliojimus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsteigiamas Sąjungos įstaigų vertimo centras (toliau – Centras).

2 straipsnis

1. Centras teikia vertimo paslaugas, būtinas šių įstaigų veiklai:

- Europos aplinkos agentūros,

- Europos mokymo fondo,

- Europos narkotikų ir narkomanijos monitoringo centro,

- Europos vaistų vertinimo agentūros,

- Darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros,

- Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai, dizainas ir modeliai),

- Europos policijos biuro (Europolas) ir Europolo narkotikų padalinio.

Centras ir kiekviena iš pirmiau išvardytų įstaigų susitaria dėl jų bendradarbiavimo būdų.

2. Tarybos įsteigtos įstaigos, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas, gali naudotis Centro paslaugomis, vadovaudamosi susitarimais su Centru.

3 straipsnis

1. Centras yra juridinis asmuo.

2. Siekiant užtikrinti, kad Centras galėtų atlikti jam pavestas užduotis, jis visose valstybėse narėse turi plačiausią jų įstatymais juridiniams asmenims suteiktą teisnumą.

4 straipsnis

1. Centras turi valdybą, kurią sudaro:

a) kiekvienos iš 2 straipsnio 1 dalyje išvardytų įstaigų atstovas; bet kurioje 2 straipsnio 2 dalyje nurodytame susitarime gali būti numatytas tokio susitarimo šalimi esančios įstaigos atstovavimas;

b) kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės atstovas ir

c) du Komisijos atstovai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje išvardytus atstovus pavaduojantys asmenys skiriami pavaduoti atstovus, jei šie nedalyvauja.

3. Valdybai pirmininkauja vienas Komisijos atstovų.

5 straipsnis

1. Valdybos nariai skiriami trims metams.

2. Valdybos narių kadencija gali būti pratęsiama.

6 straipsnis

1. Pirmininkas šaukia valdybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus ir ne mažiau kaip vienam 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų narių trečdaliui pareikalavus.

2. Valdybos sprendimai priimami dviejų trečdalių balsų dauguma.

3. Kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą.

4. Pirmininkas nebalsuoja.

7 straipsnis

Valdyba tvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

1. Remdamasi direktoriaus parengtu projektu valdyba tvirtina metinę Centro darbo programą.

2. Programa gali būti tikslinama tais pačiais metais šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka.

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. valdyba tvirtina metinę Centro veiklos ataskaitą. Direktorius ją pateikia 2 straipsnyje išvardytoms įstaigoms bei Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

9 straipsnis

1. Centrui vadovauja Komisijos teikimu valdybos penkiems metams paskirtas direktorius; jo kadencija gali būti pratęsiama.

2. Direktorius yra įgaliotas Centro atstovas. Jis atsako už:

- tinkamą darbo programos ir valdybos priimamų sprendimų parengimą ir įgyvendinimą,

- kasdienį administravimą,

- Centrui pavestų užduočių atlikimą,

- biudžeto vykdymą,

- visus personalo reikalus ir

- valdybos posėdžių parengimą.

3. Direktorius atsiskaito valdybai.

10 straipsnis

1. Visos Centro pajamos ir išlaidos planuojamos kiekvienais finansiniais metais, sutampančiais su kalendoriniais metais, ir yra įtraukiamos į Centro biudžetą.

2. a) Į Centro biudžetą įtrauktos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos;

b) taikant šios dalies c punkto nuostatas, pajamos gaunamos iš įstaigų, kurioms Centras teikia paslaugas, mokėjimų už jo atliktą darbą;

c) veiklos pradžios laikotarpiu, kuris neviršija trijų biudžeto metų:

- įstaigos, kurioms Centras teikia paslaugas, sumoka tam tikrą jų biudžeto, kurį jos numato remdamosi patikimiausia turima informacija, dalį, sudarančią vienkartinę sumą, kuri bus tikslinama atsižvelgiant į iš tiesų atliktą darbą,

- Centro veiklai užtikrinti lėšos gali būti skiriamos iš bendro Europos Bendrijų biudžeto.

3. Centro išlaidas sudaro personalo atlyginimai, administravimo ir infrastruktūros išlaidos bei eksploatavimo sąnaudos.

11 straipsnis

1. Prieš 19 straipsnyje nurodytą svarstymą bet kuri 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta įstaiga, patirianti tam tikrų sunkumų dėl Centro teikiamų paslaugų, gali kreiptis į Centrą, reikalaudama rasti tinkamiausią šių sunkumų sprendimą.

2. Jei pasirodo, kad tokių sprendimų neįmanoma rasti per tris mėnesius, atitinkama įstaiga gali siųsti Komisijai deramai pagrįstą pranešimą, kad ši galėtų imtis būtinų priemonių, o prireikus, Centrui remiant ir su jo pagalba, nustatyti tvarką, kuria remiantis būtų sistematiškiau kreipiamasi į trečiąsias šalis dėl atitinkamų dokumentų vertimo.

12 straipsnis

Remdamasi susitarimais, kurie turi būti sudaryti su Centru, Komisija teiks Centrui šią pagalbą, kurią teikiant patirtas sąnaudas atlygina Centras:

1) palaikymo paslaugas: terminologijos, duomenų bazių, dokumentacijos rengimo, mašininio vertimo, laisvai samdomų vertėjų mokymo ir sąrašų sudarymo bei pareigūnų komandiravimo eiti pareigas Centre;

2) pagrindinių administravimo paslaugų vadybos paslaugas: atlyginimų mokėjimo, sveikatos draudimo suteikimo, pensijų planų, socialinių paslaugų organizavimo.

13 straipsnis

1. Kasmet iki kovo 31 d. direktorius parengia kitų finansinių metų Centro pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir siunčia jį valdybai kartu su etatų planu.

2. Valdyba tvirtina sąmatą kartu su etatų planu ir nedelsiant siunčia jas Komisijai, kuri tuo remdamasi sudaro sąmatą, suderintą su 2 straipsnyje išvardytoms įstaigoms suteiktomis subsidijomis rengiant preliminarų biudžeto projektą, kurį ji vadovaudamasi Sutarties 203 straipsniu teikia Tarybai.

3. Valdyba patvirtina Centro biudžetą iki finansinių metų pradžios, prireikus jį patikslindama pagal 2 straipsnyje išvardytų įstaigų mokėjimus.

14 straipsnis

1. Direktorius vykdo Centro biudžetą.

2. Komisijos finansų kontrolierius atlieka visų Centro išlaidų skyrimo ir mokėjimo ir visų Centro pajamų nustatymo ir gavimo monitoringą.

3. Kasmet iki kovo 31 d. direktorius siunčia Komisijai, valdybai ir Audito Rūmams ankstesnių finansinių metų visų Centro pajamų ir išlaidų ataskaitą. Audito Rūmai ją tikrina vadovaudamiesi Sutarties 188c straipsniu.

4. Valdyba patvirtina Centro direktoriaus pateiktą biudžeto įvykdymo ataskaitą.

15 straipsnis

Pasitarusi su Komisija ir Audito Rūmais, valdyba priima vidaus finansines nuostatas, pirmiausia dėl Centro biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos.

16 straipsnis

Centrui taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

17 straipsnis

1. Centro personalui taikomos Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomos taisyklės ir nuostatai.

2. Savo personalo atžvilgiu Centras naudojasi skiriančiajai institucijai suteiktais įgaliojimais.

3. Suderinusi su Komisija, valdyba priima įgyvendinimo nuostatas, būtinas užtikrinti, inter alia, tam tikro darbo konfidencialumą.

18 straipsnis

1. Sutartinė atsakomybė Centrui taikoma pagal atitinkamai sutarčiai taikomą teisę.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi jurisdikciją priimti sprendimus pagal Centro sudarytų sutarčių arbitražo išlygas.

2. Nesutartinės atsakomybės atveju, vadovaudamasis bendraisiais valstybių narių teisei būdingais principais, Centras atlygina bet kokią jo tarnautojų atliekant pareigas padarytą žalą.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi jurisdikciją spręsti bet kurį su tokios žalos atlyginimu susijusį ginčą.

3. Asmeninę Centro tarnautojų atsakomybę reglamentuoja atitinkamos jiems taikomos nuostatos.

19 straipsnis

Šiame reglamente apibrėžtą Centro veiklos tvarką Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos Parlamento nuomonę, gali peržiūrėti ne vėliau kaip praėjus trims metams nuo Centro pradinės veiklos laikotarpio, kuris negali viršyti trijų biudžeto metų, pabaigos.

20 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1994 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. Kinkel

[1] OL C 323, 1993 11 30, p. 1.

--------------------------------------------------

Top