EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1627

1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1627/94, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų

OL L 171, 1994 7 6, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; panaikino 32009R1224 žr. 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1627/oj

31994R1627Oficialusis leidinys L 171 , 06/07/1994 p. 0007 - 0013
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 4 tomas 6 p. 0086
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 4 tomas 6 p. 0086


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1627/94,

1994 m. birželio 27 d.

nustatantis bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi pagal 1993 m. gruodžio 20 d Tarybos reglamento (EB) Nr. 3690/93, numatančio Bendrijos sistemą, nustatančią taisykles dėl žvejybos leidimuose pateiktinų minimalių duomenų [4], 9 straipsnį Taryba privalo priimti bendras nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų, kurie taikomi Bendrijos žvejybos laivams ir laivams, plaukiojantiems su trečiosios šalies vėliava ir veikiantiems Bendrijos žvejybos vandenyse;

kadangi pagal 1992 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3760/92, nustatančio žvejybos ir akvakultūros sistemą Bendrijoje [5], 4 ir 8 straipsnius, Taryba gali nustatyti kai kurias sąlygas Bendrijos žvejybos laivams dėl naudojimosi vandenimis ir ištekliais, tarp kurių gali būti reikalavimas turėti specialius žvejybos leidimus;

kadangi kiekvienu atveju Taryba turi nuspręsti dėl tinkamiausio žvejybos apibrėžimo ir, tam tikrais atvejais, konkrečiai, inter alia, nurodyti išteklius ar išteklių grupes, vandenis ir (arba) žūklės priemones, siekdama įvesti specialių žvejybos leidimų sistemą;

kadangi dar nenustatyta, kad tokius specialius žvejybos leidimus būtina išduoti ir mažiems laivams, žvejojantiems vien tik vėliavos valstybės narės teritoriniuose vandenyse, kadangi, jei būtina, tokių laivų žvejybos veiklą galima reguliuoti ir kitomis priemonėmis;

kadangi, atsižvelgiant į sutartis dėl žvejybos vietų, sudarytas tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių, laivų, plaukiojančių su trečiosios šalies vėliava ir veikiančių Bendrijos žvejybos vandenyse, žvejybos veiklai turi būti išduodamos žvejybos licencijos, pridedant specialų žvejybos leidimą;

kadangi patartina nustatyti Bendrijos lygiu tvarką, pagal kurią kiekviena valstybė narė išduotų ir tvarkytų specialius žvejybos leidimus, išduodamus laivams su jos vėliava, ir pagal kurią Bendrija išduoda ir kontroliuoja licencijas su pridėtais specialiais žvejybos leidimais, išduodamus laivams su trečiosios šalies vėliava ir veikiantiems Bendrijos žvejybos vandenyse;

kadangi Bendrija privalo sugebėti garantuoti, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės tam, kad vėliavos valstybė narė galėtų tvarkyti specialius žvejybos leidimus;

kadangi norint garantuoti nuoseklią išsaugojimo ir išteklių valdymo politiką, reikia nustatyti informacijos, esančios nacionaliniuose žvejybos leidimuose, perdavimo tvarką;

kadangi galimybė uždėti baudas, numatytas 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolę [6], 31 straipsnio 3 dalyje, įskaitant galimą žvejybos licencijos laikiną sustabdymą arba panaikinimą, gali padėti gerinti eksploatavimo kontrolę; kadangi todėl svarbu, kad vėliavos valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų administracinio sprendimo pagalba inicijuoti specialių žvejybos leidimų laikiną sustabdymą arba panaikinimą;

kadangi šiam tikslui pasiekti turi būti nustatytos išsamios taikymo taisyklės dėl informacijos tvarkos valstybės narės lygiu tarp institucijų, atsakingų už žvejybos veiklos priežiūrą, ir institucijų, atsakingų už teismo procesą dėl vėliavos valstybės narės padaryto pažeidimo;

kadangi, norint garantuoti žvejybos veiklos, kuriai reikia specialaus žvejybos leidimo, kontrolę, turi būti nustatytos bendros taisyklės, reglamentuojančios bendradarbiavimą tarp institucijų, atsakingų už specialių žvejybos leidimų išdavimą ir tvarkymą, bei institucijų, atsakingų už žvejybos veiklos priežiūrą;

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 3760/92 13 straipsnio ir Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 37 straipsnio nuostatos dėl duomenų konfidencialumo turi būti taikomos informacijai, surinktai pagal šį reglamentą; kadangi dėl to valstybės narės ir Komisija turi imtis atitinkamų priemonių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šis reglamentas nustato bendras nuostatas dėl:

a) specialių žvejybos leidimų, išduodamų Bendrijos žvejybos laivams, kuriems taikomos Bendrijos priemonės dėl naudojimosi vandenimis ir ištekliais sąlygų, priimtos pagal Reglamento (EEB) Nr. 3760/92 4 ir 8 straipsnius. Kiekvieną kartą, kai Taryba sprendžia klausimą dėl naudojimosi sąlygų, ji taip pat sprendžia, ar reikia specialių žvejybos leidimų;

b) žvejybos licencijos ir specialūs leidimai, išduodami žvejybos laivams, plaukiojantiems su trečiosios šalies vėliava ir veikiantiems Bendrijos žvejybos vandenyse pagal žvejybos susitarimą, sudarytą tarp Bendrijos ir tos šalies;

c) informacijos, esančios nacionaliniuose žvejybos leidimuose, perdavimo tvarka.

2. Laivams, kurių ilgis yra mažesnis nei 10 m, kurie plaukioja su valstybės narės vėliava ir žvejoja tik vėliavos valstybės narės teritoriniuose vandenyse, specialaus žvejybos leidimo nereikia.

2 straipsnis

1. Šiame reglamente:

a) "specialus žvejybos leidimas" — išankstinis žvejybos leidimas, Bendrijos išduotas žvejybos laivui kaip priedas prie žvejybos licencijos, leidžiantis vykdyti žvejybos veiklą nustatytu laikotarpiu, konkrečioje zonoje, konkrečiai žvejybai pagal Tarybos priimtas priemones;

b) "laivo su trečiosios šalies vėliava žvejybos licencija ir specialus žvejybos leidimas" — Komisijos atestatas, pateikiantis minimalius duomenis apie laivo identifikavimą, technines charakteristikas ir įrenginius, su išankstiniu leidimu, leidžiančiu vykdyti veiklą Bendrijos žvejybos vandenyse pagal atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas bei žvejybos susitarimą, sudarytą su atitinkama šalimi.

2. Valstybės narės gali vadinti leidimą kitu vardu, jeigu yra visiškai aišku, jog tai yra leidimas kaip apibrėžiama šiame reglamente.

3 straipsnis

1. Specialiame žvejybos leidime, išduotame pagal 7 straipsnį, turi būti bent jau informacija, nurodyta I priede.

2. Žvejybos licencijoje ir specialiame leidime, išduotame laivams su trečiosios šalies vėliava, turi būti bent jau informacija, nurodyta II priede.

4 straipsnis

1. Vėliavos valstybė narė išduoda savo vėliavos laivams specialius žvejybos leidimus ir juos tvarko pagal atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas, įskaitant priemones, nurodytas Reglamento (EEB) Nr. 3760/92 11 straipsnyje.

2. Komisija, Bendrijos vardu, išduoda laivams su trečiosios šalies vėliava žvejybos licencijas bei specialius leidimus ir juos tvarko pagal atitinkamas Bendrijos teisės ir žvejybos susitarimų, sudarytų su atitinkama šalimi, nuostatas arba nuostatas, priimtas šių susitarimų pagrindu.

5 straipsnis

1. Vėliavos valstybė narė negali išduoti specialaus žvejybos leidimo, jeigu atitinkamas laivas neturi žvejybos licencijos, išduotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 3690/93, arba jeigu jo žvejybos licencija buvo laikinai sustabdyta ar panaikinta pagal šio reglamento 5 straipsnį.

2. Specialus žvejybos leidimas nebegalioja, jeigu laivo žvejybos licencija yra aiškiai panaikinta; jis sustabdomas, jeigu licencija panaikinama laikinai.

6 straipsnis

1. Tik 1 straipsnio a ir b punktuose nurodytiems laivams, turintiems galiojančius specialius žvejybos leidimus, gali būti leista, laikantis tokiame leidime išdėstytų sąlygų, žvejoti, laikyti denyje, perkrauti ir iškrauti žuvį iš išteklių ar išteklių grupės, nurodytų leidime, išskyrus tuomet, jeigu konkrečiais atvejais Taryba yra priėmusi leidžiančias nukrypti taisykles dėl priegaudos.

2. Kiekvienas specialus žvejybos leidimas galioja tik vienam žvejybos laivui.

3. Žvejybos laivams leidžiama turėti kelis skirtingus specialius žvejybos leidimus.

Bendrijos žvejybos laivai, veikiantys Bendrijos žvejybos vandenyse ir atviroje jūroje

7 straipsnis

1. Vėliavos valstybė narė nustato laivus, kurie gali vykdyti žvejybos veiklą tomis naudojimosi sąlygomis, kurios nurodytos 1 straipsnio a punkte. Ji garantuoja, kad šie laivai atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus, ir perduoda atitinkamą informaciją Komisijai.

2. Komisija nagrinėja vėliavos valstybės narės pateiktą informaciją, tikrina, ar ji atitinka atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas bei sprendimus, priimtus pagal 13 straipsnį, ir praneša valstybei narei savo išvadas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali, tam tikrais atvejais, priimti sprendimą dėl kitokio konkrečios paraiškos dėl specialaus žvejybos leidimo tvarkos galutinio termino.

3. Vėliavos valstybė narė gali išduoti specialų žvejybos leidimą, gavusi Komisijos išvadas arba pasibaigus 2 dalyje nustatytam laikotarpiui.

4. Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrijos priemonių, skirtų išteklių išsaugojimui ir valdymui ir priimtų remiantis Reglamento (EEB) Nr. 3760/92 4 ir 8 straipsniais, vėliavos valstybė narė imasi atitinkamų priemonių, jeigu reikia, pakeisdama ar laikinai sustabdydama, visai ar iš dalies, savo išduotą specialų žvejybos leidimą, ir atitinkamai praneša Komisijai.

8 straipsnis

1. Jeigu vėliavos valstybė narė, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 3760/92 9 straipsniu, priėmė nacionalines nuostatas, nacionalinio žvejybos leidimo forma, norėdama paskirstyti tarp atskirų laivų žvejojimo galimybes pagal to reglamento 8 straipsnį, laikydamasi šių nuostatų ji kasmet siunčia Komisijai informaciją apie laivus, kuriems leista vykdyti žvejybos veiklą konkrečiame žvejybos rajone.

2. Jeigu pagal Reglamento (EEB) Nr. 3760/92 10 straipsnį valstybės narės nustatė konkrečią nacionalinių leidimų sistemą, jos kasmet siunčia Komisijai informacijos, esančios paraiškose leidimui gauti, santrauką ir atitinkamus bendrus duomenis apie žvejybos pastangas.

Laivai, plaukiojantys su trečiosios šalies vėliava ir veikiantys Bendrijos žvejybos vandenyse

9 straipsnis

1. Atsižvelgiant į Tarybos priimtas priemones, susijusias su išteklių išsaugojimu ir valdymu ir taikomas laivams su trečiosios šalies vėliava, atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos perduoda Komisijai paraiškas dėl žvejybos licencijų ir specialių žvejybos leidimų išdavimo laivams su trečiosios šalies vėliava, kurie ketina užsiimti žvejybine veikla Bendrijos vandenyse, naudodamiesi tomis žvejybos galimybėmis, kurias tai šaliai suteikia Bendrija.

2. Komisija nagrinėja 1 dalyje minėtas paraiškas ir išduoda žvejybos licencijas ir specialius žvejybos leidimus pagal Tarybos priimtas priemones ir nuostatas, esančias susitarimuose, sudarytuose su atitinkama šalimi arba priimtas to susitarimo pagrindu.

3. Komisija praneša valstybės narės paskirtai kompetentingai kontrolės institucijai apie žvejybą ir išduotus specialius leidimus.

10 straipsnis

1. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie užregistruotus pažeidimus, susijusius su laivu su trečiosios šalies vėliava.

2. Gavusi pranešimą, nurodytą 1 dalyje, Komisija gali laikinai sustabdyti arba panaikinti žvejybos licenciją ir specialų žvejybos leidimą, išduotus pagal 9 straipsnį, ir gali atsisakyti išduoti naują žvejybos licenciją ir specialų žvejybos leidimą žvejoti atitinkamam laivui. Komisijos sprendimas pranešamas trečiajai šaliai.

3. Komisija nedelsdama praneša atitinkamos valstybės narės kontrolės institucijai apie priemones, kurių imtasi pagal 2 dalį.

Bendrosios nuostatos

11 straipsnis

Vėliavos valstybė narė pildo įrašą (-us), numatytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 3690/93 6 straipsnyje, kad būtų sudarytas vientisas visų duomenų, susijusių su specialių žvejybos leidimų, išduotų pagal šio reglamento 7 straipsnį laivams su jos vėliava, rinkinys, jeigu tokie duomenys nesurinkti pagal 1994 m. sausio 19 d. Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 109/94 dėl Bendrijos žvejybos laivų rejestro [7], siekiant efektyvesnio bendradarbiavimo, numatyto 14 straipsnyje.

12 straipsnis

Valstybės narės skiria kompetentingas institucijas, išduodančias 7 straipsnyje numatytus specialų žvejybos leidimus, ir priima atitinkamas priemones, kurios garantuotų sistemos veiksmingumą. Jos praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai šių institucijų pavadinimą ir adresą. Jos praneša Komisijai apie priemones, kurių imasi ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo, ir apie pasikeitimus, kai tik jie įvyksta.

13 straipsnis

1. Gavusios pranešimą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 33 straipsnio 1 dalį arba pagal tarptautinės tikrinimo sistemos įgyvendinimo taisykles, vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija, prireikus, taiko pagal nacionalinę teisę, tvarką, kuri, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo, baigiasi:

- baudomis,

- draudžiamų žvejybos priemonių ir laimikio konfiskavimu,

- laivo areštu, laikinu laivo sulaikymu,

- specialių žvejybos leidimų laikinu sustabdymu,

- specialių žvejybos leidimų panaikinimu,

atsižvelgiant į bausmes, kurias paskyrė pažeidimą nustačiusios kompetentingos institucijos.

2. Reglamento (EEB) Nr. 3760/92 18 straipsnyje nustatyta tvarka, Komisija priima išsamias 1 dalies taikymo taisykles, leidžiančias vėliavos valstybei narei taikyti šią straipsnio dalį teisingomis ir aiškiomis sąlygomis.

14 straipsnis

1. Vėliavos valstybės narės ir valstybės narės, atsakingos už tikrinimą jūros vandenyse, priklausančiuose suverenitetui ar jurisdikcijai, bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi specialių žvejybos leidimų sąlygų.

2. Šiuo tikslu vėliavos valstybė narė praneša valstybei narei, atsakingai už tikrinimą:

a) duomenis, susijusius su specialiais žvejybos leidimais, iškart po to, kai tie leidimai yra išduoti, kuriuos ji išdavė laivams, ketinantiems žvejoti minėtuose vandenyse;

b) žvejybinių metų laikotarpyje, nedelsiant ir už tikrinimą atsakingos valstybės narės prašymu, apie specialaus žvejybos leidimo, kurį turi laivas, žvejojantis minėtuose vandenyse, galiojimą ir savo iniciatyva apie specialius žvejybos leidimus, kurie nustojo galioti.

3. Komisijos ar valstybės narės, atsakingos už tikrinimą, prašymu, vėliavos valstybė narė nedelsdama perduoda 2 dalies b punkte nurodytą informaciją.

15 straipsnis

Pagal šį reglamentą gautiems duomenims taikomi Reglamento (EEB) Nr. 3760/92 13 straipsnis ir Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 37 straipsnis.

16 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3760/92 18 straipsnyje nustatyta tvarka, priimamos išsamios 7, 8 ir 10 straipsnių taikymo taisyklės.

17 straipsnis

Iki 1994 m. gruodžio 31 d. Taryba priimta sprendimą dėl nuostatų, kurias pasiūlė Komisija, dėl specialių žvejybos leidimų taikymo laivams su valstybės narės vėliava, veikiantiems trečiosios šalies vandenyse pagal Bendrijos ir tos šalies žvejybos susitarimą, atsižvelgdama į teisines tos sistemos taikymo pasekmes valstybės narės teisės aktams.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečiąją dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1995 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir yra tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1994 m. liepos 27 d.

Tarybos vardu

Prezidentas

C. Simitis

[1] OL C 310, 1993 11 16, p. 13.

[2] OL C 20, 1994 1 24, p. 540.

[3] OL C 34, 1994 2 2, p. 73.

[4] OL C 341, 1993 12 31, p. 93.

[5] OL L 389, 1992 12 31, p. 1.

[6] OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

[7] OL L 19, 1994 1 22, p. 5.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI NURODYTI ŽVEJYBOS LEIDIMUOSE, IŠDUOTUOSE PAGAL 7 IR 9 STRAIPSNIUS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI NURODYTI ŽVEJYBOS LICENCIJOSE IR SPECIALIUOSE ŽVEJYBOS LEIDIMUOSE, IŠDUOTUOSE LAIVAMS SU TREČIOSIOS ŠALIES VĖLIAVA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top