EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0080

1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos Direktyva 94/80/EB nustatanti išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus

OJ L 368, 31.12.1994, p. 38–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 004 P. 80 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 004 P. 80 - 87
Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 20 Volume 001 P. 8 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 20 Volume 001 P. 8 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 8 - 14

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/80/oj

31994L0080Oficialusis leidinys L 368 , 31/12/1994 p. 0038 - 0047
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 4 p. 0080
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 4 p. 0080


Tarybos Direktyva 94/80/EB

1994 m. gruodžio 19 d.

nustatanti išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 8b straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę [3],

kadangi Europos Sąjungos sutartis žymi naują etapą kuriant vis glaudesnę Europos tautų vienybę; kadangi vienas iš jos uždavinių yra darniai ir solidariai tvarkyti valstybių narių tautų santykius; kadangi vienas iš pagrindinių jos tikslų yra stiprinti savo valstybių narių piliečių teisių ir interesų apsaugą įvedant Sąjungos pilietybę;

kadangi tuo tikslu Europos Sąjungos sutarties II antraštinė dalis visiems valstybių narių piliečiams įveda Sąjungos pilietybę ir ja remiantis tokiems piliečiams suteikia tam tikras teises;

kadangi Europos bendrijos steigimo sutarties 8b straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė balsuoti ir teisė būti kandidatu savivaldybių rinkimuose gyvenamosios vietos valstybėje narėje yra pavyzdys, kaip taikomas valstybės narės piliečių ir ne piliečių nediskriminavimo principas, ir tos sutarties 8a straipsnyje įrašytos teisės judėti ir laisvai pasirinkti gyvenamąją vietą padarinys;

kadangi taikant Sutarties 8b straipsnio 1 dalį iš anksto nereikalaujama suderinti valstybių narių rinkimų sistemų; kadangi, be to, kad būtų atsižvelgta į Sutarties 3b straipsnio trečiojoje pastraipoje nustatytą proporcingumo principą, Bendrijos teisės aktų šioje srityje turinys turi apsiriboti nuostatomis, būtinomis Sutarties 8b straipsnio 1 dalies tikslui pasiekti;

kadangi Sutarties 8b straipsnio 1 dalies tikslas yra užtikrinti, kad visi Sąjungos piliečiai, būdami ar nebūdami valstybės narės, kurioje jie gyvena, piliečiais, galėtų toje valstybėje tomis pačiomis sąlygomis naudotis balsavimo teise ir teise būti kandidatais savivaldybių rinkimuose; kadangi dėl to ne valstybės narės piliečiams taikomi reikalavimai, įskaitant tuos, kurie yra susiję su gyvenamojo laikotarpio trukme ir jos įrodymu, turėtų būti tokie patys, jei jie apskritai yra, kaip ir tie, kurie taikomi atitinkamos valstybės narės piliečiams; kadangi ne valstybės narės piliečiams neturi būti keliami jokie specialūs reikalavimai, jeigu išimtiniais atvejais skirtingų reikalavimų taikymas valstybės narės piliečiams ir ne piliečiams nėra pateisinamas konkrečiomis aplinkybėmis, dėl kurių juos reikia skirti;

kadangi Sutarties 8b straipsnio 1 dalis nustato balsavimo teisę ir teisę būti kandidatu savivaldybių rinkimuose gyvenamosios vietos valstybėje narėje vis dėlto faktiškai nepakeisdama teisės balsuoti ir teisės būti kandidatu valstybėje narėje, kurios piliečiais jie yra; kadangi Sąjungos piliečių laisvė dalyvauti ar nedalyvauti savivaldybių rinkimuose gyvenamosios vietos valstybėje narėje, turi būti gerbiama; kadangi reikia, kad tie piliečiai galėtų pareikšti norą pasinaudoti balsavimo teise per tuos rinkimus; kadangi tiems piliečiams gali būti numatyta galimybė būti automatiškai įrašytiems į rinkėjų sąrašus tose valstybėse narėse, kuriose balsavimas nėra privalomas;

kadangi vietos savivalda skirtingose valstybėse narėse atspindi skirtingas politines ir teisines tradicijas bei pasižymi struktūrų gausumu; kadangi skirtingose valstybėse narėse terminas "savivaldybių rinkimai" ne vienareikšmis; kadangi, apibrėžiant šį terminą, turi būti išaiškintas šios direktyvos tikslas; kadangi savivaldybių rinkimai — tai rinkimai, besiremiantys tiesiogine visuotine rinkimų teise, pamatinių vietos savivaldos administracinių vienetų ir jų padalinių lygmeniu; kadangi šis terminas apima rinkimus, remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, tiek į atstovaujamas savivaldos tarybas, tiek į savivaldos vykdomosios valdžios institucijas;

kadangi gyvenamosios vietos valstybės narės arba kilmės valstybės narės valdžios institucijų atskiru sprendimu gali būti atimamos teisės; kadangi, atsižvelgiant į renkamųjų pareigų savivaldų institucijose politinę svarbą, valstybės narės turėtų turėti teisę imtis būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad asmuo, kuriam buvo atimta teisė būti kandidatu kilmės valstybėje narėje, negalėtų atgauti tos teisės vien dėl to, kad jis apsigyveno kitoje valstybėje narėje; kadangi ši problema, konkrečiai susijusi su ne valstybės narės kandidatais, yra pakankamai svarbi, kad būtų pateisinta nuostata, pagal kurią toms valstybėms narėms, kurios mano, jog būtina, būtų leidžiama tokiems kandidatams taikyti ne tik gyvenamosios vietos valstybės narės, bet ir kilmės valstybės narės teisių atėmimo taisykles; kadangi, atsižvelgiant į proporcingumo principą, užteks, jei teisė balsuoti bus priklausoma tik nuo gyvenamosios vietos valstybės balsavimo teisės atėmimo taisyklių;

kadangi, atsižvelgiant į tai, kad pagrindinių vietos savivaldos administracinių vienetų vadovų pareigos gali būti susijusios su dalyvavimu vykdant valdžios funkcijas ir saugant bendruosius interesus, valstybės narės turėtų turėti galimybę šias pareigas palikti savo piliečiams; kadangi valstybės narės taip pat turėtų imtis atitinkamų priemonių; kadangi tokios priemonės negali riboti kitų valstybių narių piliečių galimybės būti išrinktais daugiau negu reikia tam tikslui pasiekti;

kadangi panašiai galimybė išrinktiems savivaldybių pareigūnams dalyvauti parlamentinės asamblėjos rinkimuose turėtų būti išsaugota savo piliečiams;

kadangi tais atvejais, kai valstybių narių įstatymai nustato, kad renkamosios savivaldybių pareigos yra nesuderinamos su kitomis atsakingomis pareigomis, valstybės narės turėtų turėti galimybę išplėsti tų įstatymų taikymo sritį, kad ji apimtų ir lygiavertes pareigas, einamas kitose valstybėse narėse;

kadangi, laikantis EB sutarties 8b straipsnio 1 dalies, bet kuri leidžianti nukrypti nuo šios direktyvos bendrų taisyklių nuostata turi būti pateisinta valstybei narei iškylančiais specifiniais sunkumais; kadangi reikia, kad bet kuri leidžianti nukrypti nuostata, atsižvelgiant į jos pobūdį, būtų iš naujo svarstoma ir pakeista;

kadangi tokie specifiniai sunkumai gali iškilti valstybėje narėje, kurioje gyvenančių ir nesančių jos piliečiais Sąjungos piliečių, sulaukusių amžiaus, nuo kurio suteikiama balsavimo teisė, dalis gerokai viršija bendrą vidurkį; kadangi leidžiančios nukrypti nuostatos yra pateisinamos tais atvejais, kai tokie piliečiai sudaro daugiau kaip 20 % bendro rinkėjų skaičiaus; kadangi tokios leidžiančios nukrypti nuostatos turi būti grindžiamos gyvenamojo laikotarpio kriterijumi;

kadangi Sąjungos pilietybe siekiama Sąjungos piliečiams sudaryti sąlygas geriau integruotis priimančiojoje šalyje; kadangi šiame kontekste pagal Sutarties rengėjų ketinimus svarbu išvengti supriešinančio dalijimo į savo valstybės piliečių ir ne savo valstybės piliečių kandidatų sąrašus;

kadangi šis supriešinančio dalijimo pavojus ypač aktualus valstybei narei, kurioje tos valstybės pilietybės neturinčių Sąjungos piliečių, sulaukusių amžiaus, nuo kurio suteikiama balsavimo teisė, dalis viršija 20 % bendro ten gyvenančių to amžiaus Sąjungos piliečių skaičiaus, ir kad dėl to svarbu, jog ši valstybė narė galėtų pagal Sutarties 8b straipsnį nustatyti konkrečias nuostatas dėl kandidatų sąrašų sudėties;

kadangi turi būti atsižvelgta į tai, kad tam tikrose valstybėse narėse gyvenantys asmenys, esantys kitų valstybių narių piliečiai, turi teisę balsuoti per rinkimus į nacionalinį parlamentą ir kadangi dėl to šioje direktyvoje nustatyti formalumai gali būti palengvinti;

kadangi Belgijos Karalystė turi tam tikrų ypatybių ir atsvarų, siejamų su tuo, kad jos Konstitucijos 1-4 straipsniai nustato tris oficialias kalbas ir teritorinį padalijimą į regionus ir bendrijas, dėl to šios direktyvos taikymas visu mastu tam tikrose bendruomenėse galėtų turėti poveikį, kuris verstų nustatyti leidžiančių nukrypti nuo šios direktyvos nuostatų galimybę, siekiant atsižvelgti į tas ypatybes ir atsvaras;

kadangi Komisija vertins teisinį ir faktinį šios direktyvos taikymą, įskaitant elektorato pokyčius, įvykusius nuo jos įsigaliojimo; kadangi Komisija tokiu atveju pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

1. Ši direktyva nustato išsamias priemones, kuriomis vadovaudamiesi Sąjungos piliečiai, gyvenantys valstybėje narėje ir nesantys jos piliečiais, gali ten naudotis teise balsuoti ir būti kandidatais vietos savivaldos rinkimuose.

2. Nė viena šios direktyvos nuostata neturi įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl jos piliečių, gyvenančių ne jos rinkimų teritorijoje arba toje valstybėje gyvenančių trečiosios šalies piliečių, teisės balsuoti ar būti kandidatais.

2 straipsnis

1. Šioje direktyvoje:

a) "pagrindinis vietos savivaldos administracinis vienetas" - priede išvardyti administraciniai vienetai, kurie pagal kiekvienos valstybės narės įstatymus turi tiesioginiu visuotiniu balsavimu renkamas institucijas ir yra įgalioti žemiausiu politinės ir administracinės organizacijos lygiu patys administruoti tam tikrus vietinius reikalus;

b) "vietos savivaldos rinkimai" - tiesioginiu visuotiniu balsavimu paremti rinkimai, kad būtų išrinkti atstovaujamos tarybos nariai ir, atitinkamais atvejais, pagal kiekvienos valstybės narės įstatymus, pagrindinio vietos savivaldos administracinio vieneto vykdomosios valdžios vadovas ir nariai;

c) "gyvenamosios vietos valstybė narė" - valstybė narė, kurioje Sąjungos pilietis gyvena, bet nėra jos pilietis;

d) "kilmės valstybė narė" - tai valstybė narė, kurios piliečiu yra Sąjungos pilietis;

e) "rinkėjų sąrašas" - tai kompetentingos institucijos sudarytas ir atnaujinamas pagal gyvenamosios vietos valstybės narės rinkimų įstatymą oficialus visų rinkėjų, turinčių teisę balsuoti tam tikrame pagrindiniame vietos savivaldos administraciniame vienete ar viename iš jo padalinių, oficialus registras arba gyventojų registras, jei jame nurodoma balsavimo teisė;

f) "nustatytoji diena" - tai diena arba dienos, iki kurios arba kurių Sąjungos piliečiai pagal gyvenamosios vietos valstybės narės teisę turi atitikti reikalavimus, kad galėtų balsuoti arba būti kandidatais toje valstybėje;

g) "oficiali deklaracija" - tai atitinkamo asmens deklaracija, kurioje, taikant nacionalinę teisę, už bet kokį netikslumą tam asmeniui gali būti skiriamos nuobaudos.

2. Valstybė narė praneša Komisijai, jei kuris nors priede nurodytas vietos savivaldos administracinis vienetas dėl jos vidaus teisės keitimo yra pakeistas kitu vienetu, atliekančiu šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas funkcijas, arba jei dėl tokio pakeitimo kuris nors toks administracinis vienetas yra panaikintas ar sukurti kiti tokie vienetai.

Per tris mėnesius nuo tokio pranešimo gavimo, valstybei narei kartu užtikrinus, kad nė vieno asmens teisės pagal šią direktyvą nebus pažeistos, Komisija atitinkamais pakeitimais, išbraukimais ar papildymais patikslina priedą. Taip pakeistas priedas skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Kiekvienas asmuo, kuris nustatytąją dieną:

a) yra Sąjungos pilietis pagal Sutarties 8 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą;

b) nėra gyvenamosios vietos valstybės narės pilietis, bet atitinka tuos pačius teisei balsuoti ir būti kandidatu keliamus reikalavimus, kuriuos ta valstybė pagal įstatymą taiko savo piliečiams,

pagal šią direktyvą turi teisę balsuoti ir būti kandidatu vietos savivaldos rinkimuose gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

4 straipsnis

1. Jei, norėdami balsuoti ar būti kandidatais, gyvenamosios vietos valstybės narės piliečiai turi būti pragyvenę tos valstybės rinkimų teritorijoje tam tikrą minimalų laikotarpį, rinkėjai ir teisę būti kandidatais turintys asmenys, apibrėžti 3 straipsnyje, laikomi atitinkančiais tą reikalavimą tais atvejais, jei jie yra pragyvenę tolygų laikotarpį kitose valstybėse narėse.

2. Jei pagal gyvenamosios valstybės narės įstatymus jos piliečiai gali balsuoti ar būti kandidatais tik pagrindiniame vietos savivaldos administraciniame vienete, kuriame yra jų pagrindinė gyvenamoji vieta, rinkėjams ir teisę būti kandidatais turintiems asmenims, apibrėžtiems 3 straipsnyje, irgi taikoma ši sąlyga.

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi įtakos valstybės narės nuostatoms, pagal kurias asmuo gali naudotis balsavimo teise ir būti kandidatu atitinkamame pagrindiniame vietos savivaldos administraciniame vienete, jei jis tame administraciniame vienete yra pragyvenęs tam tikrą minimalų laikotarpį.

Šio straipsnio 1 dalis taip pat neturi įtakos šios direktyvos priėmimo dieną jau galiojančioms nacionalinėms nuostatoms, pagal kurias asmuo gali naudotis tokia balsavimo teise ir būti kandidatu, jei jis toje valstybės narės sudedamojoje dalyje, kurios dalį sudaro pagrindinis vietos savivaldos administracinis vienetas, yra pragyvenęs tam tikrą minimalų laikotarpį.

5 straipsnis

1. Gyvenamosios vietos valstybės narės gali nustatyti, kad bet kokiam Sąjungos piliečiui, kuriam individualiu sprendimu, priimtu pagal baudžiamąją ar civilinę teisę, buvo atimta teisė būti kandidatu pagal jo kilmės valstybės narės teisę, neleidžiama naudotis ta teise per vietos savivaldos rinkimus.

2. Bet kurio Sąjungos piliečio paraiška būti kandidatu vietos savivaldos rinkimuose gyvenamosios vietos valstybėje narėje gali būti skelbiama nepriimtina, jei tas pilietis negali pateikti 9 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos deklaracijos arba 9 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos pažymos.

3. Valstybė narė gali nustatyti, kad tik jos piliečiai, išrinkti eiti pareigas mandato galiojimo laikotarpiu, gali eiti pagrindinio vietos savivaldos administracinio vieneto vykdomosios valdžios institucijos vadovo, jo pavaduotojo ar valdančiosios kolegijos nario pareigas.

Valstybė narė taip pat gali nustatyti, kad tik jos piliečiai gali laikinai atlikti pagrindinio vietos savivaldos administracinio vieneto vykdomosios valdžios institucijos vadovo, jo pavaduotojo ar valdančiosios kolegijos nario funkcijas.

Atsižvelgdamos į Sutartį ir bendruosius teisės principus, valstybė narė gali imtis atitinkamų būtinų ir proporcingų priemonių siekdamos užtikrinti, kad pirmojoje pastraipoje nurodytas pareigas galėtų eiti ir antrojoje pastraipoje nurodytas funkcijas galėtų atlikti tik jos piliečiai.

4. Valstybės narės taip pat gali nustatyti, kad Sąjungos piliečiai, išrinkti atstovaujamosios tarybos nariais, negali dalyvauti nei skiriant delegatus, galinčius balsuoti parlamentinėje asamblėjoje, nei renkant tos asamblėjos narius.

6 straipsnis

1. Asmenims, turintiems teisę būti kandidatais, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, taikomi tie patys pareigų suderinamumo reikalavimai, kokie pagal gyvenamosios vietos valstybės narės įstatymus taikomi tos valstybės piliečiams.

2. Valstybės narės gali nustatyti, kad renkamųjų savivaldos pareigų ėjimas gyvenamosios vietos valstybėje narėje yra taip pat nesuderinamas su pareigų, lygiaverčių toms, dėl kurių iškyla suderinamumo klausimas gyvenamosios vietos valstybėje narėje, ėjimu kitose valstybėse narėse.

II SKYRIUS

Naudojimasis balsavimo teise ir teise būti kandidatu

7 straipsnis

1. Rinkėjas, apibrėžtas 3 straipsnyje, naudojasi teise balsuoti per vietos savivaldos rinkimus gyvenamosios vietos valstybėje narėje, jei jis yra pareiškęs norą tai daryti.

2. Jei gyvenamosios vietos valstybėje narėje balsavimas yra privalomas, rinkėjai, apibrėžti 3 straipsnyje, įrašyti ten į rinkėjų sąrašus, taip pat privalo balsuoti.

3. Valstybės narės, kuriose balsavimas nėra privalomas, gali nustatyti, kad rinkėjai, apibrėžti 3 straipsnyje, yra automatiškai įrašomi į rinkėjų sąrašus.

8 straipsnis

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad sudarytų sąlygas rinkėjui, apibrėžtam 3 straipsnyje, pakankamai iš anksto prieš rinkimų dieną būti įrašytam į rinkėjų sąrašą.

2. Kad rinkėjo, apibrėžto 3 straipsnyje, pavardė būtų įrašyta į rinkėjų sąrašą, jis pateikia tokį patį dokumentą kaip ir rinkėjas, kuris yra atitinkamos valstybės narės pilietis.

Gyvenamosios vietos valstybė narė taip pat gali reikalauti, kad rinkėjas, apibrėžtas 3 straipsnyje, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu taip pat pateiktų oficialią deklaraciją, kurioje nurodytų savo pilietybę ir adresą gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

3. Rinkėjai, apibrėžti 3 straipsnyje, įrašyti į rinkėjų sąrašą gyvenamosios vietos valstybėje narėje, jame išlieka tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir atitinkamos valstybės narės piliečiai iki to momento, kai jie automatiškai išbraukiami, nes jie jau nebeatitinka reikalavimų naudotis balsavimo teise.

Rinkėjai, įrašyti į rinkėjų sąrašą jų pačių prašymu, taip pat, jiems paprašius, gali būti išbraukti iš jo.

Jei tokie rinkėjai persikelia į kitą pagrindinį vietos savivaldos administracinį vienetą toje pačioje valstybėje narėje, jie įrašomi į to administracinio vieneto rinkėjų sąrašą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir rinkėjai, kurie yra jos piliečiai.

9 straipsnis

1. Paduodamas paraišką būti kandidatu, asmuo, turintis teisę būti kandidatu pagal 3 straipsnį, pateikia tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus kaip ir kandidatas, kuris yra tos valstybės narės pilietis. Gyvenamosios vietos valstybė narė gali reikalauti, kad jis pateiktų oficialią deklaraciją, kurioje nurodytų savo pilietybę ir adresą gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

2. Gyvenamosios vietos valstybė narė taip pat gali reikalauti, kad asmuo, turintis teisę būti kandidatu pagal 3 straipsnį:

a) oficialioje deklaracijoje, kurią jis pateikia pagal šio straipsnio 1 dalį paduodamas paraišką būti kandidatu, nurodytų, kad jam neatimta teisė būti kandidatu kilmės valstybėje narėje;

b) iškilus abejonei dėl deklaracijos turinio pagal a punktą arba tais atvejais, kai to reikalaujama pagal valstybės narės teisės nuostatas, prieš rinkimus arba po rinkimų pateiktų savo kilmės valstybės narės kompetentingų administracinių institucijų pažymą, patvirtinančią, kad jam neatimta teisė būti kandidatu toje valstybėje arba kad apie tokį atėmimą joms nėra žinoma;

c) pateiktų galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

d) pagal šio straipsnio 1 dalį pateikiamoje oficialioje deklaracijoje nurodytų, kad jis neina jokių nesuderinamų pareigų, kaip apibrėžta 6 straipsnio 2 dalyje;

e) nurodytų paskutinį savo adresą kilmės valstybėje narėje, jeigu jis yra jį turėjęs.

10 straipsnis

1. Gyvenamosios vietos valstybė narė neatidėliodama praneša atitinkamam asmeniui apie veiksmus, kurių buvo imtasi dėl jo paraiškos būti įrašytam į rinkėjų sąrašus arba apie sprendimą dėl jo paraiškos būti kandidatu priimtinumo.

2. Jei atsisakoma asmenį įrašyti į rinkėjų sąrašą ar atmetama jo paraiška būti kandidatu, atitinkamas asmuo turi teisę į teisines gynybos priemones tomis pačiomis sąlygomis, kokias gyvenamosios vietos valstybės narės įstatymai numato rinkėjams ir teisę būti kandidatais turintiems asmenims, kurie yra jos piliečiai.

11 straipsnis

Gyvenamosios vietos valstybė narė laiku ir tinkamai informuoja rinkėjus ir teisę būti kandidatais turinčius asmenis, apibrėžtus 3 straipsnyje, apie sąlygas ir išsamias priemones naudotis balsavimo teise ir teise būti kandidatais per rinkimus toje valstybėje.

III SKYRIUS

Leidžiančios nukrypti ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

12 straipsnis

1. Jei 1996 m. sausio 1 d. tam tikroje valstybėje narėje gyvenančių ir nesančių jos piliečiais Sąjungos piliečių, sulaukusių amžiaus, nuo kurio suteikiama balsavimo teisė, dalis viršija 20 % bendro ten gyvenančių Sąjungos piliečių, sulaukusių amžiaus, nuo kurio suteikiama balsavimo teisė, skaičiaus, ta valstybė narė, nukrypdama nuo šios direktyvos, gali:

a) apriboti teisę balsuoti rinkėjams, kuriems taikomas 3 straipsnis, išgyvenusiems toje valstybėje narėje tam tikrą minimalų, ne ilgesnį už kadenciją, kuriai yra renkama atstovaujamoji municipaliteto taryba, laikotarpį;

b) apriboti teisę būti kandidatu asmenims, turintiems teisę pagal 3 straipsnį būti kandidatais, išgyvenusiems toje valstybėje narėje tam tikrą minimalų laikotarpį, kuris negali būti dvigubai ilgesnis už kadenciją, kuriai yra renkama atstovaujamoji savivaldos taryba; ir

c) imtis atitinkamų priemonių dėl kandidatų sąrašų sudėties, kad pirmiausia būtų skatinama kitos valstybės narės piliečiais esančių Sąjungos piliečių integracija.

2. Belgijos Karalystė, nukrypdama nuo šios direktyvos nuostatų, šio straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas gali taikyti ribotam vietos savivaldos administracinių vienetų skaičiui; jų sąrašą ji pateikia bent metus prieš vietos savivaldos administracinių vienetų rinkimus, kuriems ji ketina taikyti šią leidžiančią nukrypti nuostatą.

3. Tais atvejais, kai 1996 m. sausio 1 d. kurios nors valstybės narės įstatymai numato, kad ten gyvenantys kitos valstybės narės piliečiai turi teisę balsuoti per tos valstybės parlamento rinkimus ir todėl gali būti įrašyti į tos valstybės rinkėjų sąrašą visiškai pagal tokius pačius reikalavimus kaip ir jos nacionaliniai rinkėjai, pirmoji valstybė narė, nukrypdama nuo šios direktyvos, tokiems asmenims gali netaikyti 6-11 straipsnių.

4. Iki 1998 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas šešeri metai Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, kuriame ji pareiškia pastabas, ar atitinkamoms valstybėms narėms vadovaujantis Sutarties 8b straipsnio 1 dalimi suteikta leidžianti nukrypti nuostata yra vis dar pateisinama, ir pasiūlo daryti reikalingus pakeitimus. Valstybės narės, taikančios leidžiančias nukrypti nuostatas pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, pateikia Komisijai visą reikalingą paaiškinamojo pobūdžio informaciją.

IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

13 straipsnis

Per metus nuo visose valstybėse narėse pagal pirmiau pateiktas nuostatas surengtų savivaldybių rinkimų, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą apie šios direktyvos taikymą, įskaitant elektorato pokyčius, įvykusius nuo direktyvos įsigaliojimo, ir prireikus pasiūlo atitinkamus pakeitimus.

14 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1996 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

15 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

16 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1994 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. Kinkel

[1] OL C 323, 1994 11 21.

[2] 1994 m. rugsėjo 14 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] 1994 m. rugsėjo 28 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"Pagrindiniai vietos savivaldos administraciniai vienetai" pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies a punktą — tai:

Danijoje:

amtskommune, Koøbenhavns kommune, Frederiksberg kommune, primærkommune,

Belgijoje:

commune/gemeente/Gemeinde,

Vokietijoje:

Kreisfreie, Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis;

Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin;

Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen,

Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,

Graikijoje:

χοινότης;

δήμος;

Ispanijoje:

municipio,

entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

Prancūzijoje:

commune,

arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune

Airijoje:

country, county borough

borough, urban district, town,

Italijoje:

comune,

circoscrizione,

Liuksemburge:

commune,

Nyderlanduose:

gemeente,

deelgemeente

Portugalijoje:

município,

freguesia,

Jungtinėje Karalystėje:

counties Anglijoje; counties, county boroughs ir communities Velse; regions ir Islands Škotijoje; districts Anglijoje, Škotijoje ir Šiaurės Airijoje; London boroughs; parishes Anglijoje; City of London in relation to ward elections for common councilmen.

--------------------------------------------------

Top