EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0054

1994 m. lapkričio 18 d. Komisijos Direktyva 94/54/EB dėl privalomo rodmenų, nenurodytų Tarybos direktyvoje 79/112/EEB, nurodymo ženklinant etiketėmis tam tikrus maisto produktus

OJ L 300, 23.11.1994, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 250 - 251
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 250 - 251
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 404 - 405
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 404 - 405
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 404 - 405
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 404 - 405
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 404 - 405
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 404 - 405
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 404 - 405
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 404 - 405
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 404 - 405
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 104 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 104 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2008; panaikino 32008L0005 . Latest consolidated version: 20/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/54/oj

31994L0054Oficialusis leidinys L 300 , 23/11/1994 p. 0014 - 0015
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 13 p. 0250
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 13 p. 0250


Komisijos Direktyva 94/54/EB

1994 m. lapkričio 18 d.

dėl privalomo rodmenų, nenurodytų Tarybos direktyvoje 79/112/EEB, nurodymo ženklinant etiketėmis tam tikrus maisto produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 79/112/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su galutiniam vartotojui skirtų maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pateikimu ir reklama, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/102/EB [2], ypač į jos 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi, atsižvelgiant į siūlomų veiksmų taikymo sritį ir poveikį, šia direktyva įdiegiamos Bendrijos priemonės yra būtinos siekiant užsibrėžtų tikslų; kadangi valstybės narės veikdamos atskirai tokių tikslų pasiekti negali; kadangi be to Direktyvoje 79/112/EEB jau numatyta Bendrijos lygiu siekti tokių tikslų;

kadangi siekiant užtikrinti, kad vartotojai gautų pakankamą informaciją, būtina numatyti papildomus privalomus rodmenis ženklinant kai kuriuos maisto produktus, greta tų, kuriuos nurodyti reikalaujama Direktyvoje 79/112/EEB;

kadangi kai kurių maisto produktų pakavimui naudojamos dujos pagal Direktyvos 79/112/EEB 6 straipsnio 1 dalies nuostatas neturėtų būti laikomos sudedamosiomis dalimis ir todėl jų nereikėtų įtraukti į sudedamųjų dalių sąrašą etiketėje;

kadangi vis dėlto vartotojams apie pakavimui naudojamas dujas turi būti pateikta tiek informacijos, kad jie galėtų suprasti, kodėl jų įsigytų maisto produktų tinkamumo vartoti terminas yra ilgesnis negu kitaip įpakuotų panašių maisto produktų;

kadangi būtina priimti Bendrijos nuostatas tam, kad būtų išvengta vienašališkomis valstybių narių priemonėmis sudaromų naujų kliūčių prekybai;

kadangi, remiantis Tarybos direktyvos 79/112/EEB 17 straipsnyje nustatyta tvarka, ši direktyva buvo pateikta Maisto produktų nuolatiniam komitetui, negalėjusiam pareikšti nuomonės; kadangi laikydamasi tos pačios tvarkos Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi;

kadangi Taryba nepatvirtino jokių priemonių per nustatytą trijų mėnesių laikotarpį, Komisija turėtų pati patvirtinti siūlomas priemones,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvos 79/112/EEB 3 straipsnio nuostatų, ženklinant šios direktyvos priede išvardytus maisto produktus, pateikiami papildomi tame priede nurodyti rodmenys.

2 straipsnis

Valstybės narės prireikus iki 1995 m. birželio 30 d. atlieka reikiamus pakeitimus savo įstatymuose ir kituose teisės aktuose, siekiant, kad būtų:

- ne vėliau kaip nuo 1995 m. liepos 1 d. leista prekiauti produktais, atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus,

- nuo 1997 m. sausio 1 d. uždrausta prekyba šios direktyvos reikalavimų neatitinkančiais produktais; tačiau prekyba šios direktyvos reikalavimų neatitinkančiais produktais, pateiktais į rinką arba paženklintais iki nurodytos datos, gali būti tęsiama, kol pasibaigs tokių produktų atsargos.

Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

Priimdamos minėtas nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 1994 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Martin Bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 33, 1979 2 8, p. 1.

[2] OL L 291, 1993 11 25, p. 14.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Maisto produktų, kuriuos ženklinant privaloma įtraukti vieną ar daugiau papildomų rodmenų, sąrašas

Maisto produktų tipas ar kategorija | Rodmenys |

Maisto produktai, kurių tinkamumo vartoti terminas pratęstas naudojant Tarybos direktyva 89/107/EEB įteisintas pakavimo dujas | "Supakuota apsauginėmis dujomis" |

--------------------------------------------------

Top