EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0795

1994 m. lapkričio 30 d. Tarybos Sprendimas dėl bendrųjų veiksmų, Tarybos priimtų remiantis Europos Sąjungos steigimo sutarties K.3 straipsnio 2 dalies b punktu, nustatančiu trečiųjų šalių moksleivių, kurie gyvena vienoje iš valstybių narių, galimybes keliauti

OL L 327, 1994 12 19, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/795/oj

31994D0795Oficialusis leidinys L 327 , 19/12/1994 p. 0001 - 0003


Tarybos Sprendimas

1994 m. lapkričio 30 d.

dėl bendrųjų veiksmų, Tarybos priimtų remiantis Europos Sąjungos steigimo sutarties K.3 straipsnio 2 dalies b punktu, nustatančiu trečiųjų šalių moksleivių, kurie gyvena vienoje iš valstybių narių, galimybes keliauti

(94/795/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir ypač į jos K.3 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą,

kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties K.1 straipsnio 3 punktą, politika trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu yra laikoma bendru valstybių narių interesu;

kadangi ši politika pagal K.1 straipsnio 3 punkto a papunktį visų pirma nustato trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir judėjimo valstybių narių teritorijoje sąlygas;

kadangi galimybių keliauti užtikrinimas moksleiviams, kurie teisėtai gyvena Europos Sąjungoje, atspindi valstybių narių politiką, vykdomą siekiant pagerinti trečiųjų šalių piliečių integraciją,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1. Valstybė narė nereikalauja vizos iš moksleivio, kuris nėra valstybės narės pilietis, bet teisėtai gyvena kitoje valstybėje narėje ir nori atvykti trumpai paviešėti ar važiuoti per ją, jeigu:

a) mokyklai organizavus ekskursiją, moksleivis keliauja kaip bendrojo lavinimo mokyklos moksleivių grupės narys;

b) grupę lydi tos mokyklos mokytojas (-a), kuris (-i) gali pateikti pagal priede nustatytą bendrą formą tos mokyklos sudarytą jo ar jos lydimų moksleivių sąrašą:

- įrodantį lydimų moksleivių tapatybę,

- nurodantį numatytos viešnagės ar tranzito tikslą ir aplinkybes;

c) kad galėtų kirsti atitinkamą valstybės sieną, moksleivis pateikia galiojantį kelionės dokumentą, išskyrus 2 straipsnyje minimus atvejus.

2. Valstybė narė gali neleisti moksleiviui įvažiuoti, jeigu jis ar ji neatitinka kitų svarbių valstybės imigravimo reikalavimų.

2 straipsnis

Moksleivių sąrašas, kurį pagal 1 straipsnio l dalies b punkto reikalavimus reikia turėti kertant atitinkamą valstybės sieną, yra pripažįstamas galiojančiu kelionės dokumentu visose valstybėse narėse, kaip apibrėžta 1 straipsnio 1 dalies c punkte, jeigu:

- sąraše yra atitinkančios amžių nuotraukos tų į jį įrašytų moksleivių, kurie neturi asmens dokumento su nuotrauka, įrodančio jų tapatybę,

- atitinkamos valstybės narės atsakingoji institucija patvirtina moksleivio nuolatinę gyvenamąją vietą, taip pat jo ar jos teisę grįžti atgal ir pasirūpina, kad dokumento autentiškumas būtų atitinkamai patvirtintas,

- valstybė narė, kurioje moksleiviai gyvena, kitas valstybes nares informuoja, jog ji nori, kad šis straipsnis būtų taikomas ir jos moksleivių sąrašams.

3 straipsnis

Valstybės narės sutinka, netaikydamos jokių formalumų, priimti atgal moksleivius — nuolatinę gyvenamąją vietą joje turinčius trečiųjų šalių piliečius, kuriuos kita valstybė narė priėmė pagal šiuos bendruosius veiksmus.

4 straipsnis

Jeigu išskirtiniais atvejais dėl svarbių nacionalinio saugumo priežasčių valstybei narei reikia pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties K.2 straipsnio 2 dalyje nustatytomis galimybėmis, ji gali, atsižvelgdama į kitų valstybių narių interesus, nukrypti nuo šio sprendimo 1 straipsnio nuostatų. Minėta valstybė narė atitinkamai informuoja apie tai kitas valstybes nares. Šios priemonės gali būti taikomos tokiu mastu ir tiek ilgai, kiek to reikia pirmiau minėtam tikslui pasiekti.

5 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionaliniai įstatymai bus tinkamai pritaikyti ir šių bendrųjų veiksmų nuostatos bus į juos įtrauktos kaip galima greičiau, ne vėliau kaip iki 1995 m. birželio 30 d.

2. Valstybės narės Tarybos Generalinį sekretoriatą informuoja apie tuo tikslu atliktus nacionalinių teisės aktų pakeitimus.

6 straipsnis

Kitokio atskirų valstybių narių bendradarbiavimo šioje srityje šie veiksmai neapima.

7 straipsnis

1. Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje dieną.

2. 1-4 straipsniai pradedami taikyti praėjus lygiai mėnesiui po pranešimo, kurio reikalaujama 5 straipsnio 2 dalyje apie pakeitimus, kuriuos atliks paskutinė valstybė narė, siekiant atlikti šį formalumą.

Priimtas Briuselyje, 1994 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Kanther

--------------------------------------------------

PRIEDAS

KELIAUTOJŲ SĄRAŠAS

dalyvaujančių mokyklos išvykoje Europos Sąjungos teritorijoje

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top