EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0774

1994 m. lapkričio 24 d. Komisijos Sprendimas dėl Tarybos reglamente (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės minimo standartinio važtaraščio

OJ L 310, 3.12.1994, p. 70–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 014 P. 130 - 136
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 014 P. 130 - 136
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 406 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 406 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 406 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 406 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 406 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 406 - 412
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 406 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 406 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 406 - 412
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 106 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 106 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; panaikino 32006R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/774/oj

31994D0774Oficialusis leidinys L 310 , 03/12/1994 p. 0070 - 0076
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 14 p. 0130
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 14 p. 0130


Komisijos Sprendimas

1994 m. lapkričio 24 d.

dėl Tarybos reglamente (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės minimo standartinio važtaraščio

(94/774/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės [1], ypač į jo 42 straipsnio 1 dalį,

kadangi Reglamente (EEB) Nr. 259/93 minimas standartinis važtaraštis yra parengtas deramai atsižvelgiant į atitinkamus reglamento straipsnius ir susijusias tarptautines konvencijas bei susitarimus, ypač į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) darbą;

kadangi važtaraštis, kurį sudaro pranešimo forma bei judėjimo (maršruto) forma, turėtų būti naudojamas pranešant apie atliekų siuntas ir nustatant jų maršrutus bei atlikti šalinimo ir naudojimo sertifikato funkciją;

kadangi važtaraštis valstybių narių paskirtoms kompetentingoms institucijoms sudarys galimybę vykdyti Reglamentu (EEB) Nr. 259/93 joms nustatytą užduotį, t. y. vykdyti priežiūrą ir kontrolę;

kadangi Komisija Tarybos direktyvos 75/442/EEB [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/692/EEB [3], 18 straipsniu paskirtam Komitetui pateikė priemonių, kurių reikia imtis, projektą;

kadangi Komiteto nuomonė apie Komisijos jam pateiktą priemonių projektą yra palanki,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateiktas iš pranešimo ir judėjimo (maršruto) formų susidedantis standartinis važtaraštis, yra skirtas pranešti apie Tarybos reglamente (EEB) Nr. 259/93 numatytas atliekų siuntas bei nustatyti jų maršrutą ir vykdyti šalinimo bei naudojimo sertifikato funkciją.

2 straipsnis

1 straipsnyje paminėtas dokumentas spausdinamas ant ne mažiau kaip 40 gsm sveriančio balto klijinto rašomojo popieriaus, kurio neįmanoma suklastoti. Popierius turi būti pakankamai nepermatomas, kad vienoje lapo pusėje pateikta informacija netrukdytų perskaityti tai, kas parašyta kitoje lapo pusėje, ir būtų toks patvarus, kad nesuplyštų arba nesusiglamžytų įprastai jį naudojant.

Horizontaliai išdėstyti langeliai turi būti vienos dešimtosios colio, o vertikaliai — vienos šeštosios colio dydžio.

Formų matmenys — 210 × 297 mm, tačiau galima ne mažiau kaip 5 mm ir ne daugiau kaip 8 mm ilgio paklaida.

Laikantis valstybių narių nustatytų sąlygų, šios nuostatos nedraudžia 1 straipsnyje nurodytą važtaraštį spausdinti pasinaudojant viešojo arba privataus sektoriaus duomenų apdorojimo sistemomis, o prireikus — ir ant paprasto popieriaus.

3 straipsnis

Atliekų siuntos serijinį numerį, įrašytiną į važtaraščio trečią langelį, sudaro siunčiančiosios valstybės kodas ir šeši skaičiai.

4 straipsnis

Važtaraščio pavyzdys iš naujo apsvarstomas ir prireikus pataisomas atsižvelgiant į praktinį patyrimą.

5 straipsnis

Šis sprendimas pradedamas taikyti šešioliktą dieną nuo pranešimo apie jį dienos.

6 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1994 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Yannis Paleokrassas

Komisijos narys

[1] OL L 30, 1993 2 6, p. 1.

[2] OL L 194, 1975 7 25, p. 39.

[3] OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

STANDARTINIO VAŽTARAŠČIO PAVYZDYS

parengtas remiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės 42 straipsnio nuostatomis

ĮVADAS

Šis standartinis važtaraštis buvo parengtas įgyvendinant Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės nuostatas.

Jį galės gauti pagal pirmiau minėto reglamento 38 straipsnio nuostatas valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos, kad šios galėtų taikyti atitinkamą atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės tvarką.

Dokumente pateikta informacija leis kompetentingoms institucijoms sužinoti apie atliekų siuntų pobūdį bei jų paskirtį (šalinimą arba naudojimą). Tada, kad apsaugotų žmonių sveikatą bei aplinką, jos galės imtis būtinų priemonių.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top