EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0168

1994 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimas dėl priemonių, kurių reikia imtis įgyvendinant Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo

OJ L 77, 19.3.1994, p. 51–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 116 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 116 - 123
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 121 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 121 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 41 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/168/oj

31994D0168Oficialusis leidinys L 077 , 19/03/1994 p. 0051 - 0058
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0116
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0116


Komisijos sprendimas

1994 m. vasario 22 d.

dėl priemonių, kurių reikia imtis įgyvendinant Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo

(94/168/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo [1],

kadangi 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų priemonių nuosaviems ištekliams, susikaupiamiems iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM), surinkti [2], nurodoma, kad:

- PVM nuosavų išteklių bazė skaičiuojama panaudojant nacionalinių sąskaitų duomenis (4 straipsnis),

- Komisija įsitikina, kad panaudoti duomenys ir atlikti apskaičiavimai yra tinkami (11 straipsnis),

- valstybės narės pateikia Komisijai būtiną informaciją (12 straipsnis);

kadangi 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1552/89, įgyvendinančiame Sprendimą 88/376/EEB, Euratomas dėl Bendrijos nuosavų išteklių sistemos [3] nustatyta, kad Komisija kasmet tikrina, ar surenkant pateiktus suvestinius rodiklius nebuvo padaryta klaidų, ir kad valstybės narės imasi visų tikrinimo sąlygoms sudaryti reikalingų priemonių;

kadangi priimant Direktyvą 89/130/EEB, Euratomas, į Tarybos protokolą įrašytame Tarybos ir Komisijos pareiškime buvo nurodyta, kad pagal tos pačios direktyvos 6 straipsnį įkurtas komitetas (toliau – BNP komitetas) savo darbe dėmesį turėtų kreipti į tai, kaip pagerinti vadinamosios paralelinės ekonomikos duomenų apimtį nacionalinėse sąskaitose;

kadangi duomenys apie ekonominės veiklos rūšis, kuriomis verčiamasi pažeidžiant mokesčių ir socialinio draudimo teisės aktus, valstybių narių bendrojo nacionalinio produkto vertinimuose rinkos kainomis (toliau – BNPrk) šiuo metu yra pateikiami nevienodai;

kadangi gamybos vienetų rezidentų sąvoka yra svarbi skaičiuojant BNPrk, nepriklausomai nuo to, kuris iš trijų bendrojo vidaus produkto rinkos kainomis, (toliau – BVPrk) apskaičiavimo metodų yra taikomas;

kadangi BVP rinkos kainomis pagrindą sudaranti užimtumo sąvoka yra svarbi nustatant BVPrk pagal gamybos ir pajamų metodą; kadangi visos valstybės narės bent vieną iš šių dviejų metodų taiko apskaičiavimams BVPrk;

kadangi demografiniai šaltiniai (gyventojų surašymai, Bendrijos darbo jėgos tyrimas) yra efektyvus būdas patvirtinti užimtumą, kuris sudaro BVPrk pagrindą;

kadangi devynios valstybės narės 1990–1991 metais atliko gyventojų surašymus, o kitos valstybės narės galėjo pateikti palyginamus duomenis iš registrų ir (arba) atrankinių tyrimų;

kadangi nuo 1987 metų darbo jėgos tyrimas nuolat buvo atliekamas dvylikoje valstybių narių;

kadangi darbo jėgos tyrimui taikyta tiesioginė apklausa gali padėti atskleisti, o kai kuriais atvejais ir atskleidė, kad užimtumas yra didesnis, negu per gyventojų surašymus užregistruotas užimtumas;

kadangi visose valstybėse narėse veikia fizinių asmenų pajamų ir įmonių pelno mokesčio ir pridėtinės vertės mokesčio sistemos kartu su atitinkamais fiskalinio audito mechanizmais;

kadangi atliekant fiskalinius auditus gauta informacija gali būti panaudota duomenims dėl vengimo mokėti mokesčius patikslinti ir tyrimų metu neteisingai pateiktiems duomenims patikslinti;

kadangi kai kuriose valstybėse narėse atliekant fiskalinius auditus gauta informacija šiam tikslui jau naudojama;

kadangi pagal subsidiarumo principą priemonės, turinčios pagerinti BNPrk išsamumą, yra programos, kurios gali būti veiksmingai įgyvendintos tik Bendrijos lygiu; kadangi tos priemonės bus taikomos kiekvienoje valstybėje narėje vadovaujant įstaigoms ir institucijoms, atsakingoms už oficialių statistinių duomenų rinkimą;

kadangi buvo konsultuojamasi su BNP komitetu, kuris neatmetė šiame sprendime numatytos priemonės,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Tikslas ir taikymo sritis

1 straipsnis

1. Šio sprendimo tikslas yra pagerinti BVPrk, kaip pagrindinio valstybių narių BNPrk skaičiavimo komponento išsamumą Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemoje (ESS) apibūdintų ekonominės veiklos rūšių gamybos srityje atžvilgiu. Minėta ekonominė veikla pati savaime yra teisėta, bet vykdoma nesilaikant mokesčių ir socialinio draudimo taisyklių.

2. Ekonominei veiklai, kuri pagal nacionalinės teisės aktus laikoma neteisėta, šiame sprendime numatytos priemonės netaikomos.

3. Pirmieji III, IV, V ir VI antraštinėse dalyse nustatytų programų vykdymo rezultatai į valstybių narių BNP apskaičiavimus įtraukiami ne vėliau kaip iki 1995 m. rugsėjo 30 d.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Sąvokų apibrėžimai

2 straipsnis

BNP ir BVP apskaičiavimai yra išsamūs tada, kai jiems panaudojami ne tik tiesioginiai statistinių tyrimų arba administracinių registrų duomenys apie gamybą, pirmines pajamas ir išlaidas, bet ir netiesioginiai duomenys apie gamybą, pirmines pajamas ir išlaidas. Pastarosios, inter alia, yra susijusios su vienu arba daugiau iš žemiau išvardytų reiškinių:

- registruotais ir ekonomiškai aktyviais vienetais, neįtrauktais į statistinius sąrašus,

- vengimu mokėti mokesčius ir (arba) socialinio draudimo įmokas,

- atleidimu nuo įpareigojimo teikti informaciją mokesčių ir socialinio draudimo institucijoms.

Neįtraukimas į statistinius sąrašus – tai fiskalinėse arba socialinio draudimo institucijose užregistruotų ekonomiškai aktyvių vienetų, kurie įtraukti į ekonomiškai jau neaktyvių vienetų statistinius sąrašus, nenurodymas statistiniuose sąrašuose.

Vengimas mokėti mokesčius ir socialinio draudimo įmokas yra tada, kai skaičiai pateikiami su praleidimais arba pateikiami suklastoti skaičiai mokesčių ar socialinio draudimo institucijoms ir, pavyzdžiui, neteisėtai veikiantys gamybos vienetai nepateikia privalomų pajamų deklaracijų arba socialinio draudimo ataskaitų.

Atleidimas nuo įpareigojimo teikti informaciją mokesčių ir socialinio draudimo institucijoms, inter alia, yra susijęs su būtinaisiais reikalavimais privalomam tam tikros veiklos rūšių arba sandorių registravimui. Minėtas atleidimas – tai nurodytų asmenų grupių arba įmonių atleidimas nuo įpareigojimo teikti informaciją mokesčių ir socialinio draudimo institucijoms ir dalinės deklaracijos, kurios nepažeidžia mokesčių ir socialinio draudimo sistemas reglamentuojančių taisyklių, pateikimas.

Užimtumas – tai dirbančių vietos gyventojų užimtumas pagal ESS 808–814 punktus.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Dabartinių BNP prognozių išsamumą užtikrinančių apskaičiavimų ir patikslinimų apibūdinimai

3 straipsnis

Valstybės narės parengia visų apskaičiavimų ir patikslinimų, kurie turi apimti netiesioginę gamybą, pirmines pajamas ir išlaidas pagal 2 straipsnį, apibūdinimus. Apskaičiavimai ir patikslinimai yra tiesioginiai arba netiesioginiai. Netiesioginių patikslinimų pavyzdžiai yra kiekio ir kainos apskaičiavimai bei apskaičiavimai pagal paklausą, panaudojant prekių ir paslaugų pirkėjų tyrimus. Jeigu galima, apibūdinimuose nurodomas atitinkamų patikslinimų ir apskaičiavimų suskirstymas pagal:

1) registruotų ir ekonomiškai aktyvių vienetų neįtraukimą į statistinius sąrašus;

2) vengimą mokėti mokesčius ir (arba) socialinio draudimo įmokas:

2.1. nelegaliai veikiančių gamybos vienetų atveju;

2.2. kitais vengimo atvejais, ypač registruotoms įmonėms pateikus klaidingas ataskaitas arba visai jų nepateikus;

3) atleidimą nuo registracijos fiskalinėse arba socialinio draudimo institucijose:

3.1. dėl būtiniausių registravimo reikalavimų;

3.2. kitos atleidimo nuo registracijos priežastys.

Apibūdinami turimi galutiniai paskutinių metų apskaičiavimai.

4 straipsnis

Valstybės narės BVP apskaičiavimui taikančios gamybos metodą, sudaro visų tokių patikslinimų ir apskaičiavimų lentelę, suskirstydamos į šakas pagal EVRK lygį R44, arba, jeigu to padaryti negalima, pagal savo apskaičiavimams panaudotus suvestinius rodiklius ir bent jau pagal EVRK lygį R25 (žr. ESS, klasifikacijų ir kodavimo sekciją). Lentelėje:

- apibūdinama patikslinimo rūšis (pavyzdžiui, nurodoma patikslinimo priežastis, ar patikslinimas yra tiesioginis ar netiesioginis, registravimo apimtis, riba ir kt.),

- apibūdinamas (-i) patikslinimui panaudotas (-i) duomenų šaltinis (-iai) (nurodoma rūšis, metai, ryšys su veiklos apimtimi EVRK klasės lygyje),

- apibūdinamas apskaičiavimo metodas (panaudoti kintamieji rodikliai, prielaidos, pateikiamas konkretus apskaičiavimo metodo pavyzdys),

- tiesioginiams patikslinimams: nurodoma patikslinimo vertė kaip absoliutus dydis ir kaip procentas nuo bendrosios pridėtinės vertės (kuriai turėtų būti naudojamas galutinis įvertinimas atlikus visus pakeitimus ir apjungimus),

- netiesioginiams patikslinimams: paaiškinama, kodėl jie turi būti laikomi netiesioginiais ir, jeigu galima, pagrindžiamos padarytos prielaidos.

Šios lentelės forma pateikiama I priede.

5 straipsnis

Pajamų metodą BVP apskaičiuoti taikančios valstybės narės pateikia visų patikslinimų ir apskaičiavimų, susijusių su kompensavimu dirbantiesiems, neinkorporuotų įmonių bendruoju likutiniu pertekliumi ir inkorporuotų įmonių bendruoju likutiniu pertekliumi, apibūdinimą. Šiam apibūdinimui naudojamoje lentelėje, kurioje duomenys suskirstomi pagal sektorius arba šakas, nurodoma:

- patikslinimo rūšis (kaip nustatyta 4 straipsnyje),

- patikslinimo duomenų šaltiniai (kaip nustatyta 4 straipsnyje),

- apskaičiavimo metodai (kaip nustatyta 4 straipsnyje),

- tiesioginiams patikslinimams: absoliutus ir santykinis dydis (kaip nustatyta 4 straipsnyje),

- netiesioginiams patikslinimams: loginis pagrindimas (kaip nustatyta 4 straipsnyje).

Šios lentelės forma pateikiama II priede.

6 straipsnis

Išlaidų metodą BVP apskaičiuoti taikančios valstybės narės visais atvejais, jeigu duomenų apie išlaidas pagrindą sudaro gamintojų pardavimai arba pirkimai (pavyzdžiui, gamintojų gamybos priemonių mažmeninis pardavimas arba pirkimas), parengia visų tokių patikslinimų ir skaičiavimų apibūdinimą. Šiam apibūdinimui skirtoje lentelėje, joje pateikiant apskaičiavimui panaudotus suvestinius rodiklius, nurodoma:

- patikslinimo rūšis (kaip nustatyta 4 straipsnyje),

- patikslinimo duomenų šaltiniai (kaip nustatyta 4 straipsnyje),

- apskaičiavimo metodas (kaip nustatyta 4 straipsnyje),

- tiesioginiams patikslinimams: absoliutus ir sąlyginis patikslinimo dydis, dydis, išreikštas išlaidų procentais (kuriam naudojamas galutinis įvertinimas, atlikus visus pakeitimus),

- netiesioginiams patikslinimams: loginis pagrindimas (kaip nustatyta 4 straipsnyje).

Šios lentelės forma pateikiama III priede.

7 straipsnis

Jeigu skaičiuojant BNP nedaromi patikslinimai dėl registruotų ir ekonomiškai aktyvių vienetų nenurodymo statistiniame sąraše, vengimo mokėti mokesčius arba socialinio draudimo įmokas arba atleidimo nuo informacijos teikimo mokesčių ir socialinio draudimo institucijoms, arba daromi tik daliniai patikslinimai, valstybės narės pateikia pasiūlymus dėl veiksmų programos nurodytiems trūkumams ištaisyti.

8 straipsnis

Visa 3–7 straipsniuose nurodyta informacija Europos Bendrijų Statistikos tarnybai išsiunčiama ne vėliau kaip iki 1994 m. birželio 30 d. Nurodytus duomenis BNP komitetas svarsto 1994 metų antrojoje pusėje.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

Dabartinių BNP apskaičiavimų pagrindą sudarančio užimtumo patvirtinimas

9 straipsnis

Valstybės narės demografinių šaltinių užimtumo duomenis palygina su dabartiniams BNP apskaičiavimams panaudotais užimtumo duomenimis. Turi būti vartojama dirbančių vietos gyventojų užimtumo sąvoka. Jeigu demografinis duomenų šaltinis neatitinka šios užimtumo sąvokos, pirmiausia sudaroma lentelė, kuri atspindėtų pakeitimus, kuriuos reikia padaryti minėtam atitikimui užtikrinti. Jeigu galima ir atsižvelgiant į nacionalinę patirtį, lentelėje nurodoma:

- pakeitimo priežastis,

- pakeitimui panaudotas duomenų šaltinis ir pagrindinės duomenų savybės,

- apskaičiavimo metodas (kintamieji rodikliai, prielaidos ir konkretus apskaičiavimo pavyzdys),

- pakeitimo dydis (absoliutus arba kaip procentas nuo darbo jėgos apimties).

Lentelės forma pateikiama IV priede. Darbo jėgos tyrimo skaičiuose pakeisti reikia, pavyzdžiui, duomenis apie instituciniuose namų ūkiuose gyvenančius žmones ir pasienio darbuotojus. Kadangi darbo jėgos tyrimas yra atrankinis, taip pat reikia pateikti bendrų nacionalinių sumų apskaičiavimo apibūdinamą (duomenų šaltiniai ir apskaičiavimo metodas). Valstybės narės prašomos pateikti informaciją apie gyventojų surašymo ir darbo jėgos tyrimo paklaidas. Lentelės taip pat sudaromos tam, kad būtų galima parodyti pasikeitimus pagal šakas. Paslaugos turi būti klasifikuojamos pagal EVRK lygį R44, o kitos šakos klasifikuojamos pagal EVRK lygį R25. Šios lentelės forma pateikiama V priede.

10 straipsnis

1990 arba 1991 metams valstybės narės sudaro lentelę kiekvienai šakai, joje nurodo bendrą dirbančiųjų ir savo verslą turinčių asmenų skaičių pagal gyventojų surašymo, darbo jėgos tyrimo ir nacionalinių sąskaitų duomenis. Paslaugos turi būti klasifikuojamos pagal EVRK lygį R44, o kitos šakos – pagal EVRK lygį R25. Reikia apibūdinti nacionalinėms sąskaitoms panaudotų pagrindinių užimtumo skaičių šaltinį ir šių skaičių ryšį su pridėtinės vertės ir faktorinių pajamų duomenimis. Darbo jėgos tyrimo duomenyse nurodoma:

- darbo vietų dirbantiesiems visą darbo dieną ir ne visą darbo dieną skaičius,

- pagrindinių darbo vietų skaičius,

- pagrindinėse darbo vietose dirbtų valandų skaičiaus vidurkis,

- nepagrindinių darbo vietų skaičius,

- nepagrindinėse darbo vietose dirbtų valandų skaičiaus vidurkis,

- pagrindinių ir nepagrindinių darbo vietų visos darbo dienos ekvivalentai.

Šios lentelės forma pateikiama VI priede. Be to, pateikiami nelegalių imigrantų skaičiaus ir jų veiklos oficialūs įvertinimai.

Apibūdinamas darbo vietų skaičiaus perskaičiavimas į dirbusių visą mėnesį visą darbo dieną ekvivalentus. Apibūdinimą sudaro duomenų šaltiniai, kintamieji rodikliai, prielaidos ir konkretus dirbusių visą mėnesį visą darbo dieną ekvivalentų skaičiavimo pavyzdys. Perskaičiuojant atsižvelgiama į tokius reiškinius kaip laikini darbai, sezoninis darbas, pameistrių ir nelegalių imigrantų darbas.

Esant dideliems skirtumams kai kuriose ekonominės veiklos rūšyse, valstybės narės reikalaujamą informaciją pateikia pagal išsamiausią ekonominės veiklos rūšių nacionalinės klasifikacijos lygį.

11 straipsnis

Valstybės narės, savo dispozicijoje turinčios darbo vietos surašymų, išplėstinių darbo jėgos tyrimų, laiko ir biudžeto tyrimų, specialių namų ūkio ir išlaidų tyrimų arba kuriuos nors kitus bendrus duomenis apie užimtumą ir konkrečius duomenis apie šalutinės veiklos rūšis, gali pateikti papildomas lenteles su minėta informacija. Konkrečiai:

- valstybės narės, turinčios darbo vietų surašymo (darbų skaičiavimo pagal registrą) duomenis, gali parengti lentelę pagal šakas, ir joje nurodyti darbuotojų bei savo verslą turinčių asmenų atliktų darbų skaičių pagal darbo vietų surašymo duomenis,

- valstybės narės, turinčios išplėstinių darbo jėgos tyrimų, kurių metu buvo pateikti papildomi klausimai, laiko ir biudžeto tyrimų arba specialių namų ūkio ir išlaidų tyrimų duomenis, gali sudaryti lenteles, nurodančias nepagrindinių darbo vietų skaičių, kurį parodo minėti šaltiniai.

12 straipsnis

9, 10 ir 11 straipsniuose nurodyta informacija siunčiama Europos Bendrijų Statistikos tarnybai ne vėliau kaip iki 1994 m. birželio 30 d. BNP komitetas ją svarsto antrojoje 1994 m. pusėje.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

Taisyklių ir statistinių patikslinimų, susijusių su pajamomis natūra ir arbatpinigiais ar piniginėmis dovanomis apibūdinimas

13 straipsnis

1. Valstybės narės atlieka galiojančių mokesčių taisyklių tyrimą, atsižvelgdamos į kiekvieną iš žemiau išvardytų punktų:

- asmeniniams tikslams naudojami darbo automobiliai,

- darbdavių prisidėjimas prie einamųjų valgyklų išlaidų, įskaitant patiekiamo maisto kainą ir valgyklų darbuotojų darbo užmokestį, bet išskyrus nuomos mokestį, valymo, šildymo, elektros ir kitas patalpų eksploatavimo išlaidas,

- maisto talonai, kuriuos darbdaviai duoda darbuotojams,

- maistas ir gyvenamosios patalpos, kuriais nemokamai arba mažesnėmis kainomis darbuotojai aprūpinami viešbučiuose, maitinimo aptarnavimo įstaigose ir žemės ūkyje,

- gyvenamieji namai, už kuriuos nemokamas nuomos mokestis, ir darbuotojams išnuomoti gyvenamieji namai, kurių nuomos mokestis mažesnis už rinkos kainas,

- palūkanų, kurių atsisako darbdaviai, vertė, kai jie teikia darbuotojams paskolas su mažesnėmis ar net nulinėmis palūkanų normomis,

- kelionės bilietai, kuriuos darbuotojai gauna nemokamai arba sumažintomis kainomis,

- nemokamai arba mažesnėmis kainomis darbuotojams tiekiamos elektra ir anglys,

- nemokamas telefonas (namuose),

- prekybininko suvartojamos jo paties parduodamos prekės ir paslaugos,

- visi kiti punktai, kurie yra kiekybiškai svarbūs.

Valstybės narės kiekvienam iš pirmiau išvardytų punktų apibūdina procedūras, kurios naudojamos užtikrinti, kad apmokestinamų pajamų dalis ir neapmokestinamų pajamų dalis būtų laikoma darbuotojų darbo užmokesčiu arba nekorporuotų įmonių bendruoju likutiniu pertekliumi (bet ne tarpiniu vartojimu). Jeigu konkrečiuose punktuose daromi patikslinimai, turi būti apibūdinami duomenų šaltiniai, apskaičiavimo metodas ir patikslinimo dydis.

2. Valstybės narės palygina savo pajamų natūra įvertinimus su ketverių metų Bendrijos darbo sąnaudų tyrimo rezultatais, kadangi pastaruosius taip pat sudaro informacija apie pajamas natūra. Valstybės narės apibūdina šį palyginimą.

14 straipsnis

Turi būti pateiktas arbatpinigiams ar piniginėms dovanoms taikomų apskaičiavimų apibūdinimas. Šis apibūdinimas apima naudoto duomenų šaltinio pagrindines savybes (rūšis, metai ir kt.).

15 straipsnis

Jeigu 13 ir 14 straipsniuose nurodyti apibūdinimai parodo, kad kuris nors pajamų natūra arba arbatpinigių ir piniginių dovanų komponentas yra nepakankamai įtrauktas į BNP vertinimą, valstybės narės pateikia pasiūlymus dėl minėtos pajamų dalies įtraukimo.

16 straipsnis

Apibūdinimai ir pasiūlymai Europos Bendrijų Statistikos tarnybai pateikiami ne vėliau kaip iki 1994 m. birželio 30 d. BNP komitetas juos svarsto 1994 metų antrojoje pusėje.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

Fiskalinių auditų informacijos panaudojimo BNP įvertinimų išsamumui pagerinti tyrimas

17 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 1994 m. birželio 30 d. pateikia Europos Bendrijų Statistikos tarnybai ataskaitą apie galimybes fiskalinių auditų informaciją panaudoti BNP įvertinimų išsamumui pagerinti. Ataskaitoje konkrečiai nurodoma:

- turimos informacijos rūšis (ar auditai yra atsitiktiniai, ar reguliarūs, metai, kuriais buvo atliktas auditas, audito tikrintų vienetų ir jo metu panaudotų kintamųjų rodiklių atrankos kriterijai),

- galimybė naudotis šia informacija. Tai yra susiję su apskaičiavimais, kuriuos gali atlikti statistikos tarnybos, gaunančios leidimą naudotis fiskaliniuose dokumentuose esančiais anoniminiais duomenimis, ir apskaičiavimus, kuriuos pačios fiskalinės institucijos turės pagal duomenų apsaugos taisykles,

- šios informacijos naudingumas valstybių narių BNP įvertinimų išsamumui pagerinti.

BNP komitetas ataskaitas svarsto 1994 metų antrojoje pusėje.

18 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1994 m. vasario 22 d.

Komisijos vardu

Henning Christophersen

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 49, 1989 2 21, p. 26.

[2] OL L 155, 1989 6 7, p. 9.

[3] OL L 155, 1989 6 7, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Lentelė, papildanti 4 straipsnį: apskaičiavimų ir patikslinimų, susijusių su registruotų ir ekonomiškai aktyvių vienetų nenurodymu statistiniuose dokumentuose, vengimu mokėti mokesčius bei socialinio draudimo įmokas ir atleidimu nuo įpareigojimo teikti informaciją mokesčių ir socialinio draudimo institucijoms, kai yra taikomas gamybos metodas, apibūdinimas

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Lentelė, papildanti 5 straipsnį: apskaičiavimų ir patikslinimų, susijusių su registruotų ir ekonomiškai aktyvių vienetų nenurodymu statistiniuose dokumentuose, vengimu mokėti mokesčius bei socialinio draudimo įmokas ir atleidimu nuo įpareigojimo teikti informaciją mokesčių ir socialinio draudimo institucijoms, kai yra taikomas pajamų metodas, apibūdinimas

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Lentelė, papildanti 6 straipsnį: apskaičiavimų ir patikslinimų, susijusių su registruotų ir ekonomiškai aktyvių vienetų nenurodymu statistiniuose dokumentuose, vengimu mokėti mokesčius bei socialinio draudimo įmokas ir atleidimu nuo įpareigojimo teikti informaciją mokesčių ir socialinio draudimo institucijoms, kai yra taikomas išlaidų metodas, apibūdinimas

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Lentelė, papildanti 9 straipsnį: pakeitimai, kurie reikalingi tam, kad duomenys atitiktų dirbančių vietos gyventojų sąvoką

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Lentelė, papildanti 9 straipsnį: pakeitimai, kurie reikalingi tam, kad duomenys atitiktų dirbančių vietos gyventojų, nurodytų pagal šakas, sąvoką

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

Lentelė, papildanti 10 straipsnį: darbo apimtis pagal gyventojų surašymo, darbo jėgos tyrimo ir nacionalinių sąskaitų duomenis (

pastaba:

atlikus būtinus pakeitimus, kurie reikalingi tam, kad duomenys atitiktų dirbančių vietos gyventojų sąvoką, žr. 9 straipsnį papildančias lenteles

).

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top