EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3513

1993 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3513/93, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3220/84, nustatantį Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę

OJ L 320, 22.12.1993, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 054 P. 71 - 72
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 054 P. 71 - 72
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 247 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 247 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 247 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 247 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 247 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 247 - 248
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 247 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 247 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 247 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 134 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; netiesiogiai panaikino 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3513/oj

31993R3513Oficialusis leidinys L 320 , 22/12/1993 p. 0005 - 0006
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 54 p. 0071
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 54 p. 0071


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3513/93

1993 m. gruodžio 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3220/84, nustatantį Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo [1], ypač jo 2 straipsnį ir 4 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 [2] 2 straipsnis apibrėžė "kiaulių skerdenos" pateikimą, nustatant jos svorį ir raumeningumą; kadangi neseniai atliktas Bendrijos tyrimas parodė, kad kai kurių valstybių narių prekyboje nukrypstama nuo šio pateikimo vidaus riebalų, inkstų ir diafragmos atžvilgiu; kadangi dėl tokios praktikos valstybėse narėse skiriasi skerdenų raumeningumas ir kyla pavojus vienodam Bendrijos klasifikavimo skalės taikymui bei darosi sudėtinga lyginti vertinimo duomenis; kadangi dėl to būtina tiksliau apibrėžti kiaulių skerdenų pateikimą neįtraukiant pirmiau minėtų trijų dalių;

kadangi dėl komercinių priežasčių kai kurios skerdyklos kiaulių skerdenas nulupa; kadangi valstybėms narėms turėtų būti leidžiama savo teritorijoje tokį pateikimą numatyti;

kadangi visiškai išpjaustyti skerdeną visam raudonųjų skersaruožių raumenų svoriui apskaičiuoti yra brangu ir užima daug laiko; kadangi dėl to pateisinama leisti tik dalinai išpjaustyti skerdeną, suteikiant galimybę valstybėms narėms klasifikavimo būdus greičiau derinti su technikos pažanga,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3220/84 iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Šiame reglamente "kiaulių skerdena" – tai paskerstas ir nukraujintas kiaulės kūnas, išdarinėtas, visas ar perkirstas per vidurį, be liežuvio, šerių, kanopų ir lyties organų, vidaus riebalų, inkstų ir diafragmos.

Kiaulėms, paskerstoms savo teritorijoje, valstybės narės gali numatyti kitokį kiaulių skerdenų pateikimą, jei patenkinama viena iš šių sąlygų:

- jei įprasta komercinė praktika jų teritorijoje skiriasi nuo standartinio pateikimo, apibrėžto pirmojoje pastraipoje,

- jei tai pateisina techniniai reikalavimai,

- jei kiaulių skerdenos nulupamos vienodu būdu."

2) 2 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"3. Šiame reglamente kiaulių skerdenos raumeningumas – tai santykis tarp:

- viso raudonųjų skersaruožių raumenų svorio, jei raumenys atskiriami peiliu, ir

- skerdenos svorio.

Bendras raudonųjų skersaruožių raumenų svoris nustatomas visiškai išpjausčius skerdeną arba iš dalies išpjausčius skerdeną, arba derinant visišką ir dalinį išpjaustymą, grindžiamą statistiškai pagrįstais metodais, priimtais Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 24 straipsnyje numatyta tvarka."

3) Po 3 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos įrašoma:

"Valstybėms narėms gali būtų leidžiama jų teritorijoje paskerstų kiaulių skerdenas klasifikuoti prieš jas sveriant Reglamento (EEB) Nr. 2795/75 24 straipsnyje numatyta tvarka."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1994 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1993 m. gruodžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Bourgeois

[1] OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) 1249/89 (OL L 129, 1989 5 11, p. 12).

[2] OL L 301, 1984 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3577/90 (OL L 353, 1990 12 17, p. 23).

--------------------------------------------------

Top