Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2186

1993 m. liepos 22 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2186/93 dėl Bendrijos koordinavimo rengiant verslo registrus statistikos tikslais

OJ L 196, 5.8.1993, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2008; panaikino 32008R0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2186/oj

31993R2186Oficialusis leidinys L 196 , 05/08/1993 p. 0001 - 0005
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 24 p. 0150
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 24 p. 0150


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2186/93

1993 m. liepos 22 d.

dėl Bendrijos koordinavimo rengiant verslo registrus statistikos tikslais

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 213 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi dėl vienos bendros rinkos didėja poreikis gerinti statistinių duomenų palyginamumą siekiant patenkinti Bendrijos reikalavimus; kadangi tuo tikslu reikia priimti bendrus įmonių ir kitų atitinkamų statistinių vienetų apibrėžimus bei apibūdinimus;

kadangi registrus reikėtų sudaryti ir atnaujinti tam, kad būtų galima surinkti informaciją apie šiuos vienetus;

kadangi vis didėja informacijos apie įmonių struktūrą poreikis, kurio dabartiniai Bendrijos statistiniai duomenys negali patenkinti;

kadangi verslo registrai, sudaryti statistiniams tikslams, yra būtina priemonė, padedanti stebėti struktūrinius ekonomikos pokyčius, atsirandančius dėl bendrų įmonių, ūkinių bendrijų susikūrimo, išpirkimų, susijungimų ir perėmimų veiksmų;

kadangi svarbus valstybės įmonių vaidmuo valstybių narių nacionalinėje ekonomikoje buvo konkrečiai pripažintas Komisijos direktyvoje 80/723/EEB [1], kurios 2 straipsnyje taip pat apibrėžiamos tokios įmonės; kadangi dėl to jas reikėtų nurodyti verslo registruose;

kadangi šiuo metu kai kurių statistinių duomenų nėra, ypač sektoriuose, kuriuose yra daug mažųjų ir vidutinių įmonių, pavyzdžiui, paslaugų sektoriuje, nes tokių įmonių registras statistiniams tikslams nesudarytas;

kadangi verslo registrai yra viena iš priemonių, padedančių derinti prieštaringus gausesnės informacijos apie įmones reikalavimus ir palengvinti įmonių administracines prievoles, pirmiausia panaudojant administraciniuose ir teisiniuose registruose esančia informacija, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių atveju, kaip nurodoma Rekomendacijoje 90/246/EEB [2];

kadangi verslo registrai, sudaryti statistiniams tikslams, yra pagrindinis informacijos apie įmones sistemos elementas, kuris leidžia organizuoti ir derinti statistinius tyrimus, duodamas pagrindą atrankai, sudarydamas galimybes ekstrapoliavimui ir teikdamas priemones iš įmonių gautiems atsakymams stebėti, ypač iš tų įmonių, kurios nurodytos Direktyvose 78/660/EEB [3] ir 83/349/EEB [4];

kadangi, kuriant naują statistinių duomenų rinkimo sistemą, apimančią prekybą prekėmis ir paslaugomis tarp valstybių narių, reikia sudaryti privalančių teikti informaciją asmenų registrą; kadangi pageidautina, kad privalančių teikti informaciją asmenų registras būtų sudarytas pagal statistiniams tikslams naudojamą pagrindinį įmonių registrą;

kadangi kiekvienoje valstybėje narėje verslo registrų, skirtų statistiniams tikslams, sudarymo stadijos yra skirtingos; kadangi ilgai trunkantis ir daug kainuojantis šių registrų rengimas gali būti baigtas tik dviem stadijomis, iš kurių pirmoji būtinai turi būti susijusi su pagrindinių vienetų minėtuose registruose suderinimu pagal nustatytą grafiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslai

Valstybės narės pagal šio reglamento kituose straipsniuose nurodytus apibrėžimus ir taikymo sritį statistiniams tikslams sudaro vieną arba daugiau suderintų registrų.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1. Šiame reglamente:

a) "juridinis vienetas" – tai Reglamento (EEB) Nr. 696/93 [5] priedo II skirsnio A dalies 3 dalyje apibrėžtas juridinis vienetas;

b) "įmonė" – tai to paties reglamento priedo III skirsnio A dalyje apibrėžta įmonė;

Toliau tekste ryšys tarp įmonės ir juridinio vieneto išreiškiamas taip:

- įmonė yra susijusi su vienu arba daugiau juridinių vienetų

ir

- juridinis vienetas yra atsakingas už įmonę;

c) "vietinis vienetas" – tai Reglamento (EEB) Nr. 696/93 priedo III skirsnio F dalyje apibrėžtas vietinis vienetas.

Toliau tekste ryšys tarp vietinio vieneto ir įmonės išreiškiamas taip:

- vietinis vienetas yra priklausomas nuo įmonės.

2. Šis reglamentas taikomas tik tiems vienetams, kurie visiškai arba iš dalies verčiasi gamybine veikla.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1. Pagal 2 straipsnyje pateiktus apibrėžimus ir laikantis šiame straipsnyje nurodytų apribojimų sudaromi tokie registrai:

- visų įmonių, besiverčiančių ekonomine veikla, kuri daro įtaką bendrajam vidaus produktui rinkos kainomis (BVP),

- juridinių vienetų, atsakingų už minėtas įmones,

- vietinių vienetų, priklausančių nuo minėtų įmonių.

Tačiau šis reikalavimas netaikomas namų ūkiams:

- jeigu jų gaminamos prekės yra skirtos jiems patiems suvartoti,

- jeigu paslaugos, kurias jie teikia, yra susijusios su nuosavo arba nuomojamo turto išnuomojimu (Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE 1 red.) 70.2 grupė, nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 3037/90 [6]).

Įtraukti į registrus:

- įmonių, kurių pagrindinė veiklos rūšis priskiriama NACE 1 red. A, B arba L skirsniams,

- juridinių vienetų, kurie yra už jas atsakingi,

- vietinių vienetų, kurie yra nuo jų priklausomi,

nebūtina.

Sprendimas dėl valstybėms narėms statistiškai nereikšmingų mažųjų įmonių įtraukimo į registrus apimties priimamas 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės, juridiniai vienetai ir vietiniai vienetai registruojami pagal I priede grafiką.

3. Vietinių vienetų atskirai registruoti nebūtina, jeigu visa informacija apie tokius vienetus yra pateikta registro įraše apie įmones.

Tokio registravimo taisyklės patvirtinamos 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

4 straipsnis

Registro charakteristikos

Registre išvardytus vienetus apibūdina identifikavimo numeris ir II priede pateikti apibūdinimo duomenys.

5 straipsnis

Atnaujinimas

1. Ne rečiau kaip kartą per metus atnaujinama:

a) registre padaryti ir iš jo išbraukti įrašai;

b) II priedo 1 dalies b ir f punktuose išvardyti kintamieji rodikliai,

c) vienetams, kuriems taikomi metiniai tyrimai, II priedo 3 dalies b, c, d, e ir h punktuose nurodyti kintantys rodikliai, jeigu jie yra įtraukti į tyrimus.

Paprastai iš administracinių bylų arba metinių tyrimų gauta informacija atnaujinama kiekvienais metais, kita informacija atnaujinama kas ketverius metus.

2. Kiekvienų kalendorinių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje valstybės narės padaro tuo metu turimo registro kopiją ir ją saugo 10 metų analizavimo tikslais.

6 straipsnis

Galimybė naudotis informacija

Komisijos prašymu, gavus 9 straipsnyje nurodyto Komiteto nuomonę, valstybės narės atlieka registrų statistines analizes ir perduoda jų rezultatus, įskaitant duomenis, kuriuos valstybės narės pagal nacionalinės teisės aktus arba praktiką, susijusią su statistikos konfidencialumu, laiko konfidencialiais, vadovaudamosi 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentu (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai [7].

7 straipsnis

Galimybė naudotis administraciniais arba teisiniais registrais

Kiekvienas nacionalinės statistikos institutas įgaliojamas statistiniais tikslais rinkti šiame reglamente nurodytą informaciją, kuri yra administracinėse arba teisinėse bylose, parengtose atitinkamoje nacionalinėje teritorijoje laikantis nacionaliniuose įstatymuose nustatytų sąlygų.

8 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės

3, 4, 5 ir 6 straipsnių ir I bei II priedų įgyvendinimo taisyklės, taip pat joms pritaikyti reikalingos priemonės ir visos nuo 3, 4 ir 5 straipsnių arba priedų leidžiančios nukrypti nuostatos tvirtinamos 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

9 straipsnis

Tvarka

1. Komisijos atstovas pateikia Sprendimu 89/382/EEB/Euratomas [8] įsteigtam Statistikos programų komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

2. a) Komisija patvirtina priemones, kurios taikomos nedelsiant.

b) Tačiau, kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai. Tokiu atveju Komisija atideda patvirtintų priemonių taikymą trims mėnesiams nuo tokio pranešimo datos.

Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą per pirmesniame punkte nurodytą terminą.

10 straipsnis

Komisijos ataskaita

Per ketverius metus po šio reglamento priėmimo datos Komisija pateikia Tarybai ataskaitą apie šio reglamento vykdymą kartu su tinkamais pasiūlymais, atsižvelgiant į įgytą patirtį.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1993 m. liepos 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Offeciers-van de Wiele

[1] 1980 m. birželio 25 d. Komisijos direktyva 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo (OL L 195, 1980 7 29, p. 35). Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 85/413/EEB (OL L 229, 1985 8 28, p. 20).

[2] 1990 m. gegužės 28 d. Tarybos rekomendacija 90/246/EEB, susijusi su mažosioms ir vidutinėms įmonėms palankios administracinio supaprastinimo politikos įgyvendinimu valstybėse narėse (OL L 141, 1990 6 2, p. 55).

[3] 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų rūšių bendrovių metinės finansinės atskaitomybės (OL L 222, 1978 8 14, p. 11). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 90/605/EEB (OL L 317, 1990 11 16, p. 60).

[4] 1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos direktyva 83/349/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 193, 1983 7 18, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 90/605/EEB (OL L 317, 1990 11 16, p. 60).

[5] 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL L 76, 1993 3 30, p. 1).

[6] OL L 293, 1990 10 24, p. 1.

[7] OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

[8] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Registravimo registre grafikas

2 straipsnyje apibrėžtos ir pagal 3 straipsnį registruojamos įmonės į registrą įrašomos iki 1996 m. sausio 1 d. Juridiniams ir vietiniams vienetams nustatomas papildomas vienerių metų laikotarpis.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Identifikavimo numeris ir apibūdinimo duomenys

1. Registro įrašą apie juridinį vienetą sudaro tokia informacija:

a) identifikavimo numeris;

b) pavadinimas, adresas (įskaitant pašto kodą) ir nebūtinai: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, fakso numeris ir telekso adresas;

c) reikalavimas juridiniam vienetui skelbti savo metinę atskaitomybę (Taip/Ne);

d) juridinių asmenų įsteigimo data arba fizinių asmenų oficialaus pripažinimo ekonominės veiklos vykdytoju data;

e) data, nuo kada juridinis vienetas teisiškai nebeatsako už įmonę;

f) vieneto teisinis statusas;

g) juridinio vieneto nerezidento pavadinimas ir adresas, išskyrus fizinį asmenį, kuris kontroliuoja juridinį vienetą (nebūtina);

h) juridinio vieneto, kuris kontroliuoja juridinį vienetą, identifikavimo numeris registre (nebūtina);

i) juridinio vieneto kaip "valstybės įmonės" pobūdis pagal Komisijos direktyvą 80/723/EEB [1] (Taip/(Ne) (tik juridiniams asmenims);

j) nuoroda į kitas atitinkamas bylas, įskaitant muitinės bylas, kuriose įrašytas juridinis vienetas ir kuriose pateikiama informacija, kuri gali būti panaudota statistiniams tikslams;

k) nuoroda į Bendrijos ūkio subjektų registrą, sudarytą pagal 1991 m. lapkričio 7 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 dėl statistinių duomenų apie prekybą prekėmis tarp valstybių narių [2].

2. Įrašą apie vietinį vienetą sudaro tokia informacija:

a) identifikavimo numeris;

b) pavadinimas, adresas ir kita šio priedo 1 dalies b punkte nurodyta identifikuojanti informacija;

c) veiklos rūšies kodas pagal NACE 1 red. keturių ženklų lygį;

d) nepagrindinės veiklos rūšys, jeigu tokių yra, pagal NACE 1 red. keturių ženklų lygį (nebūtina);

e) darbo jėgos apimtis, kaip nurodoma šio priedo 3 dalies e punkte;

f) datos, kada buvo pradėta verstis veiklos rūšimis, kurių kodai nurodyti c punkte;

g) veiklos baigimo data;

h) geografinės vietos kodas (teritoriniai vienetai);

i) nuoroda į atitinkamus registrus, kuriuose įrašytas vietinis vienetas ir informacija, kurią galima panaudoti statistiniams tikslams;

j) nurodyti įmonės, nuo kurios priklauso vietinis vienetas, numerį registre;

k) vietiniame vienete vykdoma papildoma įmonės, nuo kurios jis priklauso, veikla (Taip/Ne).

3. Įrašą apie įmonę sudaro tokia informacija:

a) identifikavimo numeris;

b) juridiškai už įmonę atsakingo juridinio (-ių) vieneto (-ų) identifikavimo numeris (-iai);

c) įmonės veiklos rūšies kodas pagal NACE 1 red. keturių ženklų lygį, kuriam priskiriama pagrindinė arba visa įmonės veikla;

d) nepagrindinės veiklos rūšys, jeigu tokių yra, pagal NACE 1 red. keturių ženklų lygį, jeigu jos sudaro 10 % visos veiklos bendrosios pridėtinės vertės faktorine kaina arba 5 % arba daugiau šios rūšies nacionalinės veiklos; šis punktas taikomas tik į tyrimus įtrauktoms įmonėms;

e) dydis: skaičiuojamas pagal užimtųjų skaičių arba, jeigu tai neįmanoma, priskiriant vienai iš toliau nurodytų klasių, atsižvelgiant į užimtųjų skaičių: 0; 1; 2; 3–4; 5–9; 10–19; 20–49; 50–99; 100–149; 150–199; 200–249; 250–499; 500–999; 1000; daugiau kaip 1000; tūkstančių skaičius;

f) data, kada įmonė pradėjo savo veiklą;

g) įmonės veiklos baigimo data;

h) grynoji prekių ir paslaugų prekybos apyvarta (išskyrus finansinius tarpininkus); jeigu tai neįmanoma, priskiriant dydžio kategorijai, kuri apibūdinama taip (milijonais ekiu): [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1000]; [1000, 5000]; 5000 + (nebūtina apyvartai, kuri neviršija 2 milijonų ekiu);

i) grynasis turtas (turtas atskaičius nusidėvėjimą, atėmus įsipareigojimus – tik finansiniams tarpininkams (nebūtina).

[1] OL L 195, 1980 7 29, p. 35.

[2] OL L 316, 1991 11 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3046/92 (OL L 307, 1992 10 23, p. 27).

--------------------------------------------------

Top