Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1108

1993 m. gegužės 4 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1108/93, nustatantis Bendrijos ir Austrijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos dvišalių susitarimų taikymo tam tikras nuostatas

OJ L 113, 7.5.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1108/oj

31993R1108Oficialusis leidinys L 113 , 07/05/1993 p. 0001 - 0002


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1108/93

1993 m. gegužės 4 d.

nustatantis Bendrijos ir Austrijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos dvišalių susitarimų taikymo tam tikras nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi 1992 m. gegužės 2 d. Oporto mieste Bendrija su Austrija, Suomija, Islandija, Norvegija, Švedija ir Šveicarija pasirašė dvišalius susitarimus dėl tam tikrų žemės ūkio priemonių apsikeičiant laiškais;

kadangi šie susitarimai buvo pasirašyti tuo pačiu metu kaip ir Europos ekonominės bendrijos, Europos anglių ir plieno bendrijos bei jų valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos asociacijai priklausančių valstybių narių Sutartis dėl Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE sutartis); kadangi visų šalių tikslas buvo užtikrinti, kad EEE sutartis ir dvišaliai susitarimai dėl žemės ūkio įsigaliotų tuo pačiu metu;

kadangi, Šveicarijos konfederacijai priėmus sprendimą neratifikuoti EEE sutarties, susitarimai apsikeičiant laiškais 1993 m. kovo 17 d. buvo pasirašyti tarp Bendrijos ir Austrijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos, siekiant 1992 m. gegužės 2 d. su šiomis šalimis pasirašytus dvišalius susitarimus dėl žemės ūkio nuo 1993 m. balandžio 15 d. taikyti tol, kol įsigalios EEE sutartis; kadangi 1993 m. kovo 17 d. susitarimuose dar numatyta ir tai, kad, išskyrus tuos atvejus, kai susitariančios šalys nusprendžia kitaip, tie laikini susitarimai turi nustoti galioti 1994 m. sausio 1 d., jei tą dieną neįsigalioja EEE sutartis;

kadangi 1993 m. kovo 15 d. sprendimu [1] Taryba patvirtino minėtus susitarimus;

kadangi turi būti nustatytos minėtų susitarimų įvairių nuostatų taikymo įgyvendinančios nuostatos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sutarties II priede išvardytų žemės ūkio produktų, kuriems taikomos bendro rinkos organizavimo taisyklės, atžvilgiu 1992 m. gegužės 2 d. Oporto mieste Europos ekonominės bendrijos su Austrija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija pasirašytų dvišalių susitarimų dėl žemės ūkio įgyvendinimo nuostatos patvirtinamos 1968 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 dėl pieno ir pieno produktų rinkos bendro organizavimo [2] 30 straipsnyje nustatyta tvarka kitų reglamentų dėl bendro rinkų organizavimo atitinkamuose straipsniuose. Jei susitarimų taikymas reikalauja glaudaus bendradarbiavimo su susitarimus pasirašiusiomis valstybėmis, Komisija gali imtis visų tokį bendradarbiavimą užtikrinančių priemonių.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 1993 m. balandžio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1993 m. gegužės 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Trøjborg

[1] OL L 109, 1993 5 1, p. 1.

[2] OL L 148, 1968 6 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2071/92 (OL L 215, 1992 7 30, p. 1).

--------------------------------------------------

Top