Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0207

1993 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 207/93, apibrėžiantis Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų VI priedo turinį ir nustatantis išsamias šio reglamento 5 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo taisykles

OJ L 25, 2.2.1993, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 90 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 90 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; panaikino 32008R0889 . Latest consolidated version: 29/03/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/207/oj

31993R0207Oficialusis leidinys L 025 , 02/02/1993 p. 0005 - 0010
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 12 p. 0037
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 12 p. 0037


Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 207/93

1993 m. sausio 29 d.

apibrėžiantis Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų VI priedo turinį ir nustatantis išsamias šio reglamento 5 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų [1], ypač į jo 5 straipsnio 7 ir 8 dalis,

kadangi pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 (toliau – Reglamentas) 5 straipsnio 3 dalies b bei c punktus ir 4 dalį turi būti sudaryti išsamūs VI priedo A, B ir C skirsnių sąrašai;

kadangi, siekiant suderinti tris Reglamento VI priedo skirsnius su kitomis susijusiomis Bendrijos norminėmis nuostatomis, turi būti sukurti tam tikrų sąvokų apibrėžimai;

kadangi visos sudedamosios dalys arba technologiniai priedai, išvardyti Reglamento VI priede, turėtų būti naudojami tiktai laikantis teisės aktų, reglamentuojančių maisto produktų ruošimą, reikalavimų ir atsižvelgiant į gerą maisto produktų gamybos praktiką;

kadangi Reglamento VI priede turėtų būti atsižvelgta į vartotojų norą, kad ekologiškai gaminamus produktus iš esmės sudarytų natūralios sudedamosios dalys;

kadangi į Reglamento VI priedą gali būti įtrauktos ir kitos, geriausia – natūralios sudedamosios dalys arba technologiniai priedai, kurie gali būti naudojami tradiciniu būdu perdirbtuose produktuose, jei būtų įrodyta, kad be šių medžiagų neįmanoma pagaminti ar konservuoti ekologiškų maisto produktų;

kadangi dėl iš mikroorganizmų išskirtų fermentų reikia toliau tirti, ar šie produktai, gaunami iš genetiškai modifikuotų mikroorganizmų, tokia prasme kaip vartojama Tarybos direktyvoje Nr. 90/220/EEB [2], gali būti naudojami maisto produktuose, kurių etiketėse nurodomi ekologiški gamybos būdai; kadangi šis klausimas bus išsamiai nagrinėjamas, kai tokių fermentų naudojimas maisto produktuose bus patvirtintas atitinkamais Bendrijos teisės aktais;

kadangi minėtas VI priedas turės būti reguliariai tikslinamas, atsižvelgiant į įgytą patirtį ir į kai kurių ekologiškai pagamintų žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių pasiūlos Bendrijos rinkoje pokyčius;

kadangi tol, kol produktai, kuriems taikoma Reglamento 5 straipsnio 4 dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata, nėra įtraukti į Reglamento VI priedo C skirsnį, siekiant užtikrinti vienodą jos taikymą valstybėse narėse, reikalingos išsamios taisyklės dėl šios leidžiančios nukrypti nuostatos įgyvendinimo;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 14 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 VI priedo turinys nustatytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

VI priedo A ir B skirsniai gali būti keičiami tik įvykdžius šiuos reikalavimus:

a) VI priedo A skirsnio 1 punkte nurodytiems maisto priedams: nepažeidžiant priedų patvirtinimo reikalavimų, nurodytų Tarybos direktyvoje 89/107/EEB [3], gali būti įtraukiamos tik tos medžiagos, be kurių, kaip būtų įrodyta, neįmanoma pagaminti arba konservuoti šių maisto produktų;

b) VI priedo B skirsnyje nurodytiems technologiniams priedams: įtraukiamos tik tos medžiagos, kurios yra visuotinai priimtinos perdirbant maistą ir be kurių, kaip būtų įrodyta, neįmanoma pagaminti arba konservuoti šių maisto produktų.

3 straipsnis

1. Kol žemės ūkio kilmės sudedamoji dalis neįtraukta į Reglamento VI priedo C skirsnį, ji gali būti naudojama atsižvelgiant į Reglamento 5 straipsnio 4 dalyje numatytą nukrypti leidžiančią nuostatą, jeigu:

a) ūkio subjektas valstybės narės kompetentingai institucijai pateikė visus būtinus įrodymus, patvirtinančius, kad atitinkama sudedamoji dalis tenkina 5 straipsnio 4 dalies sąlygas, ir

b) valstybės narės kompetentinga institucija leido ją naudoti ne ilgiau kaip trijų mėnesių laikotarpiu, kuris gali būti sutrumpintas, jeigu paaiškėtų, kad Bendrijoje yra tokios sudedamosios dalies atsargos.

2. Jei suteikiamas 1 dalyje nurodytas leidimas, valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai nedelsdama pateikia šią informaciją:

a) leidimo suteikimo datą;

b) žemės ūkio kilmės sudedamosios dalies pavadinimą;

c) reikalingą kiekį ir jo pagrįstumą;

d) numatomą stygiaus trukmę ir jo priežastis.

3. Jei kurios nors valstybės narės informacija, pateikta Komisijai ir leidimą suteikusiai valstybei narei, rodo, kad stygiaus laikotarpiu atsargų yra, valstybė narė svarsto, ar suteiktą leidimą panaikinti, ar sutrumpinti jo galiojimo laiką, ir per 10 dienų nuo tokios informacijos gavimo dienos informuoja Komisiją bei kitas valstybes nares apie priemones, kurių ji ėmėsi.

4. Valstybei narei paprašius arba Komisijos iniciatyva klausimas teikiamas nagrinėti Reglamento 14 straipsnyje nurodytam komitetui. 14 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nuspręsta leidimą panaikinti arba pakeisti jo galiojimo trukmę, arba, kai tinka, įtraukti sudedamąją dalį į VI priedo C skirsnį.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja penkioliktą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1993 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

René Steichen

Komisijos narys

[1] OL L 198, 1991 7 22, p. 1.

[2] OL L 117, 1990 5 8, p. 15.

[3] OL L 40, 1989 2 11, p. 27.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

VI PRIEDAS

ĮŽANGA

Šiame priede taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1. Sudedamosios dalys – tai medžiagos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento 4 straipsnyje, taikant apribojimus, nurodytus 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 79/112/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su galutiniam vartotojui skirtų maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pateikimu ir reklama, derinimo [1] 6 straipsnio 4 dalyje.

2. Žemės ūkio kilmės sudedamosios dalys – tai:

a) vientisi žemės ūkio produktai bei iš jų tinkamu plovimo, valymo, terminio ir (arba) mechaninio perdirbimo būdu, ir (arba) fizikiniu perdirbimo būdu, mažinančiu produkto drėgmės kiekį, pagaminti produktai;

b) taip pat produktai, gaminami iš a punkte minėtų produktų, taikant kitus perdirbimo būdus, naudojamus perdirbant maistą, jeigu jie nėra laikomi maisto priedais arba kvapiosiomis medžiagomis tokia prasme, kaip vartojama 5 arba 7 punktuose.

3. Ne žemės ūkio kilmės sudedamosios dalys – sudedamosios dalys, išskyrus žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis, priklausančios bent vienai iš šių kategorijų:

3.1. Maisto priedai, įskaitant maisto priedų nešiklius, tokia prasme kaip vartojama 5 ir 6 punktuose.

3.2. Kvapiosios medžiagos tokia prasme kaip vartojama 7 punkte.

3.3. Vanduo ir druska.

3.4. Mikroorganizmų preparatai.

3.5. Mineralai (įskaitant mikroelementus) ir vitaminai.

4. Technologiniai priedai: medžiagos tokia prasme, kaip vartojama Tarybos direktyvos 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, derinimo [2] 1 straipsnio 3 dalies a punkte.

5. Maisto priedai: medžiagos tokia prasme, kaip vartojama Tarybos direktyvos 89/107/EEB 1 straipsnio 1 ir 2 dalyje, kurioms taikoma minėta direktyva arba Direktyvos 89/107/EEB 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta išsami direktyva.

6. Nešikliai, įskaitant nešiklių tirpiklius: maisto priedai, naudojami maisto priedui ištirpinti, praskiesti, disperguoti arba kitokiu fizikiniu būdu modifikuoti siekiant palengvinti jo apdorojimą, taikymą ar vartojimą nekeičiant jo technologinės funkcijos.

7. Skoninės medžiagos: medžiagos ir produktai tokia prasme, kaip vartojama 1988 m. birželio 22 d. Tarybos direktyvos 88/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto produktų sudėtinių dalių gamyboje naudojamus ekstrahentus, derinimo [3] 1 straipsnio 2 dalyje, kurioms ta direktyva taikoma.

BENDRIEJI PRINCIPAI

A, B ir C skirsniuose nurodytos sudedamosios dalys ir technologiniai priedai, kurie gali būti naudojami gaminant maisto produktus, iš esmės sudarytus iš vienos arba daugiau augalinės kilmės sudedamųjų dalių, nurodytų šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies b punkte, išskyrus vynus.

Nepaisant nuorodos į bet kurią A ir C skirsniuose nurodytą sudedamąją dalį arba į B skirsnyje nurodytą technologinį priedą, bet kokia sudedamoji dalis arba toks technologinis priedas naudojamas laikantis atitinkamų Bendrijos ir (arba) nacionalinių teisės aktų, atitinkančių Sutarties nuostatas, o jei tokių teisės aktų nėra – laikantis geros gamybos praktikos principų, taikomų gaminant maisto produktus. Maisto priedai naudojami visų pirma laikantis Direktyvos 89/107/EEB nuostatų ir, kai tinka, bet kurios išsamios direktyvos, nurodytos Direktyvos Nr. 89/107/EEB 3 straipsnio 1 dalyje, nuostatų; skoninės medžiagos naudojamos pagal Direktyvos 88/388/EEB nuostatas, o tirpikliai – pagal 1988 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 88/344/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto produktų sudėtinių dalių gamyboje naudojamus ekstrahentus, suderinimo [4] nuostatas.

A SKIRSNIS. NE ŽEMĖS ŪKIO KILMĖS SUDEDAMOSIOS DALYS (NURODYTOS REGLAMENTO (EEB) Nr. 2092/91 5 STRAIPSNIO 3 DALIES B PUNKTE)

A.1. Maisto priedai, įskaitant nešiklius

| Pavadinimas | Specifinės sąlygos |

E 170 | Kalcio karbonatai | — |

E 270 | Pieno rūgštis | — |

E 290 | Anglies dioksidas | — |

E 296 | Obuolių rūgštis | — |

E 300 | Askorbo rūgštis | — |

E 322 | Lecitinai | — |

E 330 | Citrinų rūgštis | — |

E 334 | Vyno rūgštis (L(+)–) | — |

E 335 | Natrio tartratas | — |

E 336 | Kalio tartratas | — |

E 400 | Algino rūgštis | — |

E 401 | Natrio alginatas | — |

E 402 | Kalio alginatas | — |

E 406 | Agaras | — |

E 410 | Saldžiavaisio pupmedžio derva | — |

E 412 | Guaro derva | — |

E 413 | Tragakanto derva | — |

E 414 | Gumiarabikas (akacijos sakai) | — |

E 415 | Ksantano derva | — |

E 416 | Karagos derva | — |

E 440 (i) | Pektinas | — |

E 500 | Natrio karbonatai | — |

E 501 | Kalio karbonatai | — |

E 503 | Amonio karbonatai | — |

E 504 | Magnio karbonatai | — |

E 516 | Kalcio sulfatas | CR |

E 938 | Argonas | — |

E 941 | Azotas | — |

E 948 | Deguonis | — |

Pavadinimas | Specifinės sąlygos |

Vanduo | |

Kalcio chloridas | koaguliantas |

Kalcio karbonatas | |

Kalcio hidroksidas | |

Kalcio sulfatas | koaguliantas |

Magnio chloridas (ar nigari) | koaguliantas |

Kalio karbonatas | vynuogių džiovinimas |

Anglies dioksidas | |

Azotas | |

Etanolis | tirpiklis |

Tanino rūgštis | filtravimo medžiaga |

Kiaušinio baltymas | |

Kazeinas | |

Želatina | |

Izinglasas (žuvų želatina) | |

Augaliniai aliejai | tepimo ar atpalaidavimo medžiaga |

Silicio dioksido gelis arba koloidinis tirpalas | |

Aktyvintos anglys | |

Talkas | |

Bentonitas | |

Kaolinas | |

Diatomitas | |

Perlitas | |

Lazdyno riešutų kevalai | |

Bičių vaškas | atpalaidavimo medžiaga |

Karnaubo vaškas | atpalaidavimo medžiaga |

Mikroorganizmų ir fermentų preparatai:

i) visi preparatai iš mikroorganizmų ir fermentų, paprastai naudojamų kaip technologiniai priedai perdirbant maistą, išskyrus genetiškai modifikuotus mikroorganizmus tokia prasme, kaip vartojama Direktyvos 90/220/EEB 2 straipsnio 2 dalyje;

ii) genetiškai modifikuoti mikroorganizmai tokia prasme, kaip vartojama Direktyvos 90/220/EEB 2 straipsnio 2 dalyje:

jeigu jie yra įtraukti laikantis 14 straipsnyje nustatytos sprendimų priėmimo tvarkos.

C SKIRSNIS. ŽEMĖS ŪKIO KILMĖS SUDEDAMOSIOS DALYS, NURODYTOS REGLAMENTO (EEB) Nr. 2092/91 5 STRAIPSNIO 4 DALYJE, KURIOS NEBUVO PAGAMINTOS EKOLOGIŠKAI

C.1. Neperdirbti augaliniai produktai, o taip pat produktai, pagaminti juos perdirbant būdais, nurodytais 2 straipsnio a punkto apibrėžime

C.1.1. Valgomieji vaisiai, riešutai ir sėklos

Kokoso riešutai

Braziliniai riešutai

Anakardžio riešutai

Datulės

Ananasai

Mangai

Papajos

Dygiosios slyvos vaisiai

Kakava

Marakujos (pasifloros) vaisiai

Kolamedžio riešutai

Žemės riešutai

Erškėtuogės

Kadagio vaisiai

Vaivoras

Klevų sirupas

Kvinoja (Chenopodium quinoa)

Amarantas

Krienų sėklos

Moliūgų sėklos

Pušų kankorėžių branduoliai

Ridikų sėklos

C.1.2. Valgomieji prieskoniai ir prieskoniniai augalai

Visi produktai, išskyrus čiobrelius

C.1.3. Grūdai

Soros

Laukiniai ryžiai (Zizania plauspra)

C.1.4. Aliejinių augalų sėklos ir aliejinių augalų vaisiai

Sezamo sėklos

C.1.5. Įvairūs

Dumbliai, įskaitant jūros dumblius

C.2. Augaliniai produktai, perdirbami 2 straipsnio b punkte nurodytais būdais

C.2.1. Riebalai ir aliejai, rafinuoti arba nerafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, gauti iš augalų, išskyrus:

Alyvas

Saulėgrąžas

C.2.2. Cukrus, krakmolas, kiti produktai iš grūdų ir gumbavaisių

Cukranendrių ir cukrinių runkelių cukrus

Chemiškai nemodifikuotas krakmolas, pagamintas iš grūdų ir gumbavaisių

Ryžinis popierius

Grūdų glitimas

C.2.3. Įvairūs produktai

Citrinų sultys

Actas iš fermentuotų gėrimų, išskyrus vyną

C.3. Gyvūninės kilmės produktai

Medus

Želatina

Pieno ir nugriebto pieno milteliai

Valgomieji vandens organizmai, kilę ne iš vandens ūkių

"

[1] OL L 33, 1979 2 8, P. 1.

[2] OL L 40, 1989 2 11, p. 27.

[3] OL L 184, 1988 7 15, p. 61.

[4] OL L 157, 1988 6 24, p. 28.

--------------------------------------------------

Top