EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0012

1993 m. kovo 25 d. Tarybos direktyva 93/12/EEB, susijusi su sieros kiekiu tam tikrų rūšių skystajame kure

OJ L 74, 27.3.1993, p. 81–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 90 - 92
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 90 - 92
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 7 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 7 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 7 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 7 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 7 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 7 - 9
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 7 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 7 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 7 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 164 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 164 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2009; panaikino 32009L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/12/oj

31993L0012Oficialusis leidinys L 074 , 27/03/1993 p. 0081 - 0083
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 12 p. 0090
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 12 p. 0090


Tarybos direktyva 93/12/EEB

1993 m. kovo 25 d.

susijusi su sieros kiekiu tam tikrų rūšių skystajame kure

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi, siekdama mažinti oro taršą sieros dioksidu ir kitais išmetamais teršalais, Bendrija turi imtis priemonių, kad pamažu būtų mažinamas sieros kiekis gazolyje, skirtame savaeigėms transporto priemonėms, įskaitant orlaivius, laivus, taip pat naudojamame šildymui, pramonei ir laivybai;

kadangi Direktyvos 75/716/EEB [4] 2 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis, kurių nuostatos galioja valstybėms narėms, pateikia dvi leistinas sieros kiekio skystajame kure ribas; kadangi šios nuostatos valstybėse narėse yra skirtingos;

kadangi šie skirtumai įpareigoja Bendrijos naftos bendroves taikytis prie maksimalaus sieros kiekio jų produktuose, priklausomai nuo to, kuriai valstybei narei jie tiekiami; kadangi skirtumai sudaro kliūčių prekybai šiais produktais, tuo tiesiogiai apsunkindami vieningos rinkos įkūrimą ir veikimą;

kadangi, be to, Direktyvos 75/716/EEB 6 straipsnis numato, kad, gavusi bet kokią naują informaciją, Komisija turi pateikti pranešimą Tarybai pridėdama atitinkamą pasiūlymą nustatyti vieninga dydį;

kadangi kitos Europos Bendrijų veiksmų programos dėl aplinkos [5] pabrėžia oro apsaugos ir taršos sumažinimo svarbą;

kadangi kuro kokybė vaidina svarbų vaidmenį mažinant oro taršą transporto priemonių išmetamosiomis dujomis;

kadangi, be to, remiantis Sprendimu 81/462/EEB [6] Bendrija yra Tolimos tarpvalstybinės oro taršos Konvencijos sutarties šalis, o tai leidžia įgyvendinti ribojančią ir oro taršą kiek galima mažinančią bei užkertančią jai kelią strategiją ir politiką;

kadangi sieros kiekio sumažinimas tam tikrų rūšių skystajame kure tarnauja vienam iš Bendrijos tikslų palaikyti, apsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę ir padėti apsaugoti žmogaus sveikatą atitaisant aplinkai padarytą žalą ten, kur ji padaroma;

kadangi pagal Direktyvą 75/716/EEB kelios valstybės narės jau turi nustatytą 0,2 % ribinį dydį pagal svorį;

kadangi valstybės narės turi imtis priemonių, kad dyzeliniai degalai, turintys maksimalų 0,05 % svorio sieros kiekį, po truputį taptų prieinami;

kadangi, siekiant išlaikyti kietųjų dalelių išmetimų lygį, nurodytą specialiose Bendrijos direktyvose, sieros kiekis pateikiamame į Bendrijos rinką dyzeliniuose degaluose nuo 1994 m. spalio 1 d. negali viršyti 0,2 % svorio, o nuo 1996 m. spalio 1 d. – 0,05 % svorio; kadangi valstybės narės turi imtis atitinkamų priemonių šiam tikslui pasiekti;

kadangi, didėjant gazolio naudojimui autotransporto priemonėms, reikia ir toliau dėti pastangas dyzelinių degalų kokybei išsaugoti, kad didėjantis gazolio naudojimas nepadarytų neigiamo poveikio oro kokybei; kadangi nustatyta sieros kiekio 0,05 % svorio riba dyzeliniams degalams, taikoma nuo 1996 m. spalio 1 d., duoda kuro pramonei pakankamai laiko reikalaujamiems techniniams patobulinimams atlikti;

kadangi kitoks gazolio ir vidutiniųjų distiliatų panaudojimas reikalauja tam tikrų pastangų oro taršai sumažinti, kai būtina atsižvelgti į jų poveikį oro kokybės gerinimui, išlaidas aplinkai ir naudą; kadangi Komisija Tarybai, kuri savo ruožtu priima sprendimą ne vėliau kaip 1994 m. liepos 31 d., turi pateikti pasiūlymą dėl naujos sieros dioksido ribos nustatymo ir naujo ribinio dydžio aviaciniam kurui įvedimo ne vėliau kaip nuo 1999 m. spalio 1 d.;

kadangi staiga pakitęs žalios naftos tiekimas gali sukelti vidutinį sieros kiekio padidėjimą ir, atsižvelgiant į turimus nusierinimo pajėgumus, sutrikdyti tiekimą kurios nors valstybės narės vartotojams; kadangi dėl to patartina įgalinti valstybes nares esant tam tikroms sąlygoms netaikyti nurodyto sieros kiekio, atsižvelgiant į jų pačių rinką;

kadangi žemesnės sieros kiekio ribos nustatymas jūriniam gazoliui, naudojamam jūrų laivuose, sukelia specifinių techninių ir ekonominių problemų Graikijai; kadangi ribotą laiką netaikant šių nuostatų Graikijai, prekyba jūriniu gazoliu smarkiai nenukentėtų, nes Graikijos perdirbimo įmonės dabartiniu metu gali patenkinti tik šalies vidaus gazolio ir vidutiniųjų distiliatų poreikį; kadangi galutiniam panaudojimui eksportas iš Graikijos į kitą valstybę narę turi atitikti toje valstybėje taikomos direktyvos nuostatas; kadangi Graikijai galėtų būti sutekta galimybė dar penkerius metus neįvesti jūrinio gazolio, turinčio reikalaujamą sieros kiekį; kadangi šis periodas baigsis 1999 m. rugsėjo 30 d.;

kadangi sieros kiekiui nustatyti reikėtų pasirinktinai tikrinti rinkai pateiktą gazolį ir vidutiniuosius distiliatus, kadangi, remiantis geriausiu prieinamu gamybos būdu technologija, šiam tikslui turi būti sukurtas vieningas metodas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Šioje direktyvoje:

a) "gazolis" reiškia bet kokį naftos produktą, žymimą KN 27100069 kodu, arba bet kokį naftos produktą, kuris dėl distiliacijos apribojimų patenka į vidutiniųjų distiliatų kategoriją, kurios produktai naudojami kurui ir kurių bent 85 % tūrio, įskaitant distiliacijos praradimus, distiliuojasi 350 °C temperatūroje;

b) "dyzeliniai degalai" reiškia gazolį, naudojamą savaeigėms transporto priemonėms, kaip nurodyta Direktyvoje 70/220/EEB [7] ir Direktyvoje 88/77/EEB [8].

2. Ši direktyva netaikoma gazoliui:

- esančiam laivų, orlaivių, motorinių transporto priemonių, kertančių trečiosios šalies ir valstybės narės sieną,degalų bakuose,

- skirtam perdirbti prieš galutinį panaudojimą.

2 straipsnis

1. Valstybės narės, siekdamos tam tikro teršalų išmetimo lygio, kaip nurodyta konkrečiose Bendrijos direktyvose, draudžia Bendrijos teritorijoje prekiauti dyzeliniais degalais, jeigu juose esantis sieros junginių kiekis, išreikštas siera (toliau – sieros kiekis), viršija:

- 0,2 % svorio nuo 1994 m. spalio 1 d.,

- 0,05 % svorio nuo 1996 m. spalio 1 d..

Valstybės narės imasi priemonių, užtikrinančių, kad dyzeliniai degalai, minimi 1 dalyje, sieros kiekis kuriuose neviršija 0,05 % svorio, pamažu taptų prieinami.

2. Valstybės narės draudžia Bendrijos teritorijoje prekiauti bet kokiu kitokiu gazoliu arba naudoti jį kitaip, negu nurodyta 1 dalyje, išskyrus, nuo 1994 m. spalio 1 d., aviacinį kurą, jeigu sieros kiekis jame viršija 0,2 % svorio.

Iki 1994 m. sausio 1 d. Komisija savo pranešime Tarybai nurodo, kas padaryta kontroliuojant sieros dioksido išmetimą. Tuo pačiu ji pateikia Tarybai pasiūlymą, kuriame pateikiami oro kokybės gerinimo politikos matmenys perėjimui į antrąjį etapą, nustatant žemesnę ribą vėliausiai iki 1999 m. spalio 1 d. ir nustatant kiekio ribas aviaciniam kurui.

Taryba priima sprendimą kvalifikuotąja balsų dauguma, ne vėliau kaip nuo 1994 m. liepos 31 d.

3. Jeigu, staiga pakitus žalios naftos ar naftos produktų tiekimui, valstybei narei tampa sunku taikyti maksimalaus sieros kiekio gazolyje apribojimą, valstybė narė apie tai praneša Komisijai. Komisija gali leisti taikyti aukštesnę ribą, kuri taikoma valstybės narės teritorijoje ne ilgiau kaip šešis mėnesius, ir praneša apie tokį sprendimą Tarybai. Bet kuri valstybė narė gali per vieną mėnesį užginčyti šį sprendimą Tarybai. Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma gali priimti kitokį spendimą per du mėnesius.

Išimties tvarka Graikijos Vyriausybė iki 1999 m. rugsėjo 30 d. gali leisti pardavinėti gazolį, naudojamą laivybai, kurio sudėtyje sieros kiekis viršija 0,2 % svorio.

3 straipsnis

Jokia valstybė narė nuo 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų taikymo datų negali uždrausti, apriboti ar kliudyti prekiauti gazoliu dėl jame esančio sieros kiekio, jei tie degalai atitinka šios direktyvos reikalavimus.

4 straipsnis

1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių tikrindamos sieros kiekį rinkai pateiktame gazolyje.

2. Sieros kiekio rinkai pateiktame gazolyje nustatymui naudojamas metodas, pateiktas ISO 8754 standarte. Statistinė sieros kiekio rinkai pateiktame gazolyje tikrinimo rezultatų interpretacija atliekama pagal ISO 4259 standartą (1979 m. leidimas).

5 straipsnis

Direktyva 75/716/EEB nuo 1994 m. spalio 1 d. pakeičiama šia direktyva.

6 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1994 m. spalio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos informuoja Komisiją.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. kovo 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. Auken

[1] OL C 174, 1991 7 5, p. 18 irOL C 120, 1992 5 12, p. 12.

[2] OL C 94, 1992 4 13, p. 209 irOL C 337, 1992 12 21.

[3] OL L 14, 1992 1 20, p. 17.

[4] OL L 307, 1975 11 27, p. 22. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 87/219/EEB (OL L 91, 1987 4 3, p. 19).

[5] OL C 112, 1973 12 20, p. 1,OL C 139, 1977 6 13, p. 1 irOL C 46,1983 2 17, p. 1.

[6] OL L 171, 1981 6 27, p. 11.

[7] OL L 76, 1970 4 6, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/441/EEB (OL L 242, 1991 8 30, p. 1).

[8] OL L 36, 1988 2 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/542/EEB (OL L 295, 1991 10 25, p. 1).

--------------------------------------------------

Top