EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3769

Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 3769/92 1992 m. gruodžio 21 d. įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3677/90, nustatantį priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai

OJ L 383, 29.12.1992, p. 17–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 14 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 14 - 28
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 157 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 157 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 157 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 157 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 157 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 157 - 169
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 157 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 157 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 157 - 169

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2005; panaikino 32005R1277

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3769/oj

31992R3769Oficialusis leidinys L 383 , 29/12/1992 p. 0017 - 0029
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 12 p. 0014
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 12 p. 0014


Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 3769/92

1992 m. gruodžio 21 d.

įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3677/90, nustatantį priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3677/90, nustatantį priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai [1], su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 900/92 [2], ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi būtina nustatyti Reglamento (EEB) Nr. 3677/90 (toliau — pagrindinis reglamentas) įgyvendinimo taisykles;

kadangi siekiant taikyti pagrindinio reglamento 2a straipsnio 2 dalį, reikėtų nustatyti į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išvardytų pagrindinio reglamento priedo 3 kategorijoje, didžiausias koncentracijas;

kadangi būtina nustatyti šalis ir medžiagas pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnio 2 dalį, pirmiausia remiantis suderintu susitarimu su suinteresuota šalimi;

kadangi tam tikrais atvejais, kai su paskirties šalimi nėra sudarytas oficialus susitarimas, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 5a straipsnio 2 dalyje, būtina apibrėžti eksporto reikalavimus, taikomus į oficialų sąrašą įtrauktoms medžiagoms, išvardytoms 3 kategorijoje, pirmiausia remiantis suderintu susitarimu su suinteresuota šalimi;

kadangi padidintos rizikos paskirties vietos turi būti nustatomos remiantis tuo, ar šalis yra susijusi su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba arba su kitais atitinkamais veiksniais, įskaitant geografinę kaimynystę su šalimi, kurioje gaminami šie narkotikai arba medžiagos;

kadangi Komisija įsipareigoja užmegzti tokius ryšius su daugeliu šalių; dėl to reikėtų laipsniškai papildyti šio reglamento 2 ir 3 priedų sąrašus, kad šie ryšiai duotų konkrečių rezultatų;

kadangi būtina sukurti atskiro eksporto leidimo pavyzdį ir išsamias šio leidimo panaudojimo taisykles, bei nustatyti neterminuotų atskirų leidimų sistemos, numatytos tam tikrų 2 ir 3 kategorijos medžiagų eksportui, įgyvendinimo taisykles;

kadangi Bendrija turėtų įgyvendinti 1992 m. balandžio mėn. Jungtinių Tautų narkotinių medžiagų komisijos (NMK) sprendimą įtraukti safrolą, piperonalį ir izosafrolą į 1988 m. JT konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotikų ir psichotropinių medžiagų apyvarta priedo I lentelę, šias medžiagas perkeldama iš pagrindinio reglamento priedo 2 kategorijos į 1 kategoriją, dėl to, siekiant aiškumo reikėtų pakeisti pagrindinio reglamento priedą; šis sprendimas rėmėsi tuo, kad šių medžiagų savybės yra labai panašios į I lentelėje išvardytų bei Cheminių veiksmų darbo grupės (CVDG) galutinės ataskaitos 1 kategorijai priskirtų medžiagų savybes, o Narkotinių medžiagų komisijoje CVDG atstovaujantys nariai vieningai pritarė, kad šis sprendimas yra tarptautinės prekybos mastu taikoma išimtinė priemonė, kuri užkirs kelią bet kokiems galimiems nukrypimams nuo CVDG ataskaitoje pateiktos klasifikacijos;

kadangi šiame reglamente nurodytos priemonės atitinka Narkotikų prekursorių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Registracijos reikalavimo netaikymas į oficialų sąrašą įtrauktoms medžiagoms, išvardytoms 3 kategorijoje

1. Ūkio subjektams, užsiimantiems į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išvardytų pagrindinio reglamento priedo 3 kategorijoje, eksportu, netaikomas pagrindinio reglamento 2a straipsnio 2 dalyje nustatytas registracijos reikalavimas, jeigu per praėjusius kalendorinius metus (sausio 1 d.–gruodžio 31 d.) bendras jų eksportuotų medžiagų kiekis neviršija šio reglamento 1 priede nurodytų kiekių. Tačiau konkrečiais kalendoriniais metais viršijus nurodytus kiekius turi būti nedelsiant įvykdytas registracijos reikalavimas.

2. Mišinių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 2 dalies a punkto pirmajame sakinyje, kurių sudėtyje yra 3 kategorijos medžiagų, atžvilgiu ūkio subjektams netaikomas šio straipsnio 1 dalyje nurodyto registracijos reikalavimo, jeigu per praėjusius kalendorinius metus jų sudėtyje esančių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekis neviršija 1 dalyje nurodytų kiekių. Tačiau konkrečiais kalendoriniais metais viršijus nurodytus kiekius turi būti nedelsiant įvykdytas registracijos reikalavimas.

3. Siekiant sudaryti registrą, tie ūkio subjektai, kurių eksportuotų 3 kategorijos medžiagų kiekis 1992 m. viršijo 1 priede nurodytus kiekius ir kurie ketina tęsti šių medžiagų eksportą, turi užsiregistruoti kompetentingose valdžios institucijose ir iki 1993 m. sausio 31 d. pateikti informaciją, nurodytą pagrindinio reglamento 2a straipsnio 2 dalyje.

2 straipsnis

Konkretūs 2 kategorijos medžiagų eksporto reikalavimai

Pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnio 2 dalį, į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išvardytų 2 kategorijoje ir šio reglamento 2 priede, eksportui mutatis mutandis taikomos pagrindinio reglamento 4 straipsnio nuostatos tais atvejais, kai jos yra skirtos ūkio subjektui, įsisteigusiam tame priede nurodytoje šalyje.

3 straipsnis

Konkretūs 3 kategorijos medžiagų eksporto reikalavimai

Nepažeidžiant kitų specialių reikalavimų, kurie turi būti nustatomi remiantis susitarimais, sudarytais su suinteresuotomis šalimis, 3 kategorijos medžiagų eksportui taikomos pagrindinio reglamento 4 straipsnio nuostatos tais atvejais, kai jos yra skirtos ūkio subjektui, įsisteigusiam šalyje, nurodytoje šio reglamento 3 priede dėl atitinkamos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pagal pagrindinio reglamento 5a straipsnio 2 dalį, o neterminuotas atskiras leidimas negali būti išduotas pagal to straipsnio 3 dalį.

4 straipsnis

Eksporto leidimo pavyzdys

1. Pagrindinio reglamento 4 straipsnyje nurodytas eksporto leidimas išrašomas ant formos, kurios pavyzdys pateikiamas pagrindinio reglamento 4 priede. Jis naudojamas, vadovaujantis šiame reglamente nustatytomis taisyklėmis. Ši forma spausdinama viena arba keliomis Bendrijos oficialiomis kalbomis. Eksporto leidimai išrašomi viena iš šių kalbų, laikantis eksportuojančios valstybės vidaus teisės aktų nuostatų; jeigu leidimas užpildomas ranka, įrašai daromi rašalu ir rašoma didžiosiomis raidėmis.

2. Naudojami A4 formato eksporto leidimai. Ant jų turi būti atspausdintas rėminis ornamentinis fonas, kuris leidžia vizualiai atskirti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą klastotę.

3. Valstybės narės turi teisę spausdinti eksporto leidimo formas pačios arba užsakyti jas jų patvirtintose spaustuvėse. Pastaruoju atveju, kiekvienoje eksporto leidimo formoje turi būti nurodyti šio patvirtinimo duomenys. Be to, joje nurodomas spaustuvės pavadinimas ir adresas arba ženklas, pagal kurį galima nustatyti spaustuvę. Taip pat formoje turi būti atspausdintas arba kitaip pažymėtas serijos numeris, pagal kurį ją būtų galima atpažinti.

4. Išrašomos trys, skaitmenimis nuo 1 iki 3 pažymėtos leidimo kopijos: kopiją Nr. 1 pasilieka leidimą išduodanti institucija, kopija Nr. 2 turi būti pridedama prie prekių siuntos ir pirma paduodama muitinės įstaigai, kurioje pildoma muitinės eksporto deklaracija, o vėliau — muitinės įstaigai, per kurią į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos išvežamos iš Bendrijos muitų teritorijos, kopiją Nr. 3 pasilieka ūkio subjektas, kuriam buvo išduotas leidimas. Esant reikalui, gali būti išduotos papildomos leidimo kopijos.

5 straipsnis

Neterminuotas atskiras leidimas

1. Pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnio 3 dalį ir 5a straipsnio 3 dalį, neterminuoto atskiro leidimo prašantis pareiškėjas kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia šią informaciją:

a) duomenis apie savo kvalifikaciją ir profesinę patirtį, įgytą tose srityse, kuriose taikomas šis reglamentas, o juridinio asmens atveju — direktoriaus arba kito asmens, atsakingo už tai, kad į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos būtų eksportuojamos pagal šio reglamento nuostatas, pavardę ir duomenis apie su šia veikla susijusią kvalifikaciją ir profesinę patirtį;

b) bendrus duomenis apie į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksporto sandorius per paskutinius dvyliką mėnesių iki paraiškos pateikimo, nurodant bendrą kiekvienos medžiagos sandorių skaičių bei eksportuotų medžiagų, kurioms reikalingas eksporto leidimas, kiekius į kiekvieną šalį;

c) duomenis apie prevencines priemones, kurių buvo imtasi, kad į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos nebūtų naudojamos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, visų pirma priemones, skirtas pagrindinio reglamento 3 straipsnio reikalavimams vykdyti.

2. Nepažeidžiant techninių vykdymo priemonių taikymo, pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnio 3 dalį ir 5a straipsnio 3 dalį, 1 dalyje nurodyto leidimo galiojimas sustabdomas arba jis panaikinamas, arba atsisakoma jį išduoti, ypač jei:

a) yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad pagal 1 dalį pateikta informacija yra neteisinga;

b) yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad taikomų prevencinių priemonių nepakanka, kad būtų užkirstas kelias į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų panaudojimui neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, arba jeigu pagrįstai manoma, kad ūkio subjekto ar juridinio asmens atveju — atsakingas asmuo nesiima pakankamų prevencinių priemonių užkirsti kelią galimam nelegaliam panaudojimui.

3. Nepaisant, kad ar buvo išduotas 1 dalyje minimas leidimas, kompetentingos institucijos pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalį gali uždrausti atskiras eksporto operacijas, vykdomas pagal turimą leidimą.

4. Nepažeidžiant pagrindinio reglamento 2 straipsnio reikalavimų, 1 dalyje nurodyto leidimo turėtojas vykdo šiuos įsipareigojimus:

a) visose atitinkamose muitinės eksporto deklaracijose įrašo šio leidimo numerį;

b) bent jau iki eksporto siuntos išvežimo iš tiekėjo patalpų padaro įrašus pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje nurodytuose dokumentuose;

c) tais atvejais, kai norint gauti eksporto leidimą, reikalaujama pateikti anksčiau paskirties šalies išduotą importo leidimą, įraše nurodo paskirties šalies išduoto importo leidimo išdavimo numerį (jei jis yra), datą ir vietą; šio leidimo kopija saugoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalį;

d) užtikrina, kad per visą pervežimo laiką prie siuntos būtų pridėta 1 dalyje nurodyto leidimo kopija, kuri pateikiama muitinės įstaigai, esančiai išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos vietoje, kurią ji saugo ne trumpiau kaip tris metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo eksportuojama, pabaigos;

e) kiekvieno ketvirčio pabaigoje pateikia atliktų eksporto operacijų, kurioms buvo išduotas leidimas, suvestinę. Suvestinėje, kurios turinį turi išsamiai nustatyti atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, nurodomas bent jau operacijų skaičius, medžiagos, jų kiekiai ir paskirties šalys. Nepateikus tokios informacijos, leidimo galiojimas gali būti sustabdytas arba jis gali būti panaikintas;

f) leidimus išduodančią instituciją informuoja apie bet kokį duomenų, kurie buvo pateikti pagal 1 dalies reikalavimus arba kurių reikalauja minima institucija, pasikeitimą.

5. 1 dalyje nurodyto neterminuoto atskiro leidimo forma atitinka 5 priede nurodytus reikalavimus.

6 straipsnis

Į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos

Pagrindinio reglamento priedas pakeičiamas taip:

"

PRIEDAS

Medžiaga | KN pavadinimas ( jei skiriasi) | KN kodas |

1.KATEGORIJA

Efedrinas | | 29394010 |

Ergometrinas | | 29396010 |

Ergotaminas | | 29396030 |

Lizergo rūgštis | | 29396050 |

1–fenilpropan–2–onas | Fenilacetonas | 29143010 |

Pseudoefedrinas | | 29394030 |

Acetilantranilo rūgštis | 2–acetamidobenzenkarboksirūgštis | 29242950 |

3,4–metilendioksifenilpropan–2–onas | | 29329077 |

Izosafrolas (cis + trans) | | 29329073 |

Piperonalis | | 29329075 |

Safrolas | | 29329071 |

Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti. |

2.KATEGORIJA

Acto rūgšties anhidridas | | 29152400 |

Antranilo rūgštis | | 29224990 |

Fenilacto rūgštis | | 29163300 |

Piperidinas | | 29333930 |

Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti. |

3.KATEGORIJA

Acetonas | | 29141100 |

Etileteris | Dietileteris | 29091100 |

Metilizobutilketonas | Butanonas | 29141200 |

Toluenas | | 29023010/90 |

Kalio permanganatas | | 28416010 |

Sieros rūgštis | | 28070010 |

Druskos rūgštis | Vandenilio chloridas | 28061000 |

Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų druskos, išskyrus sieros rūgštį ir druskos rūgštį, jei tokios druskos gali egzistuoti. |

"

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1993 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1992 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Christiane Scrivener

Komisijos narė

[1] OL L 357, 1990 12 20, p. 1.

[2] OL L 96, 1992 4 10, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Medžiaga | Kiekis |

Acetonas | 50 kg |

Etileteris | 20 kg |

Metilizobutilketonas | 50 kg |

Toluenas | 50 kg |

Kalio permanganatas | 5 kg |

Sieros rūgštis | 100 kg |

Druskos rūgštis | 100 kg |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Medžiaga | Paskirties šalis |

Acto rūgšties anhidridas | Kolumbija |

Gvatemala |

Iranas |

Libanas |

Mianmaris (Birma) |

Singapūras |

Turkija |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Medžiaga | Paskirties šalis |

Metilizobutilketonas Toluenas Kalio permanganatas Sieros rūgštis | Argentina |

Bolivija |

Brazilija |

Kolumbija |

Ekvadoras |

Gvatemala |

Peru |

Acetonas Etileteris Druskos rūgštis | Argentina |

Bolivija |

Brazilija |

Kolumbija |

Ekvadoras |

Gvatemala |

Libanas |

Iranas |

Mianmaris (Birma) |

Peru |

Singapūras |

Turkija |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

ATSKIRAS EKSPORTO LEIDIMAS MEDŽIAGŲ, IŠVARDYTŲ REGLAMENTO (EEB) Nr. 3677/90 PRIEDE, EKSPORTUI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

PASTABOS

1. Paduodamas paraišką, pareiškėjas užpildo 1, 3, 4 langelius ir 6-18 langelius imtinai; tačiau informacija, kuri turi būti įrašyta 9-12 langeliuose ir 17 langelyje, gali būti pateikta vėliau, jeigu paraiškos padavimo metu ji nėra žinoma. Šiuo atveju 17 langelyje nurodyta informacija vėliausiai įrašoma prieš pateikiant eksporto deklaraciją, o papildoma informacija, kuri turi būti įrašyta 9-12 langeliuose, vėliausiai pateikiama prieš faktinį prekių išvežimą muitinės įstaigai arba kitai institucijai, esančiai išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos vietoje.

2. 1, 4, 6 ir 8 langeliai: įrašomos pavardės ir adresai, bei prekiaujančių įmonių pavadinimai.

3. 6 langelis: įrašomi visų kitų su eksporto operacija susijusių asmenų, įskaitant vežėjus, maklerius ir muitinės agentus, pavardės ir adresai.

4. 8 langelis: įrašomas asmens arba kompanijos, kuriai pristatomos prekės paskirties šalyje ir kurie nebūtinai yra galutiniai vartotojai, pavardė/nesutrumpintas pavadinimas ir adresas.

5. 9 ir 10 langeliai: atitinkamai įrašomi uosto, oro uosto arba pasienio punkto pavadinimai.

6. 11 langelis: įrašomos visos transporto priemonės, kurios bus panaudotos (pavyzdžiui sunkvežimis, laivas, lėktuvas, traukinys ir pan.).

7. 12 langelis: pateikiama išsami informacija apie pasirinktą maršrutą.

8. 13 ir 14 langeliai: įrašomas medžiagos pavadinimas ir KN kodas, nurodytas pagrindinio reglamento priede.

9. 13a ir b langeliai: tiksliai nurodoma medžiagos pakuotė ir kiekis (pavyzdžiui, 2 metalinės dėžės po 5 l kiekvienoje). Mišinių atveju, nurodomas komercinis pavadinimas ir atitinkami kiekybiniai duomenys.

10. 18 langelis:

- didžiosiomis raidėmis įrašoma pareiškėjo pavardė arba atitinkamai paraišką pasirašiusio jo įgalioto asmens pavardė,

- pagal valstybių narių pavyzdžių nuostatas, pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas patvirtina, kad suinteresuotas asmuo savo paraiškoje pateikė išsamius ir tikslius duomenis. Nepažeidžiant galimo nuostatų dėl baudų taikymo, ši deklaracija pagal valstybėse narėse galiojančias nuostatas, prilygsta įsipareigojimui, kad:

- deklaracijoje pateikta tiksli informacija,

- prie jos pridėti bet kokie dokumentai yra autentiški ir

- laikomasi visų reikalavimų, keliamų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išvardytų Reglamente (EEB) Nr. 900/92 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3677/90, priede.

- tais atvejais, kai leidimas išduodamas taikant kompiuterinę procedūrą, šiame leidimo punkte pareiškėjo parašo gali nebūti, jeigu šis parašas yra pareiškime.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Neterminuotas atskiras leidimas eksportuoti medžiagas, išvardytas Reglamento (EEB) Nr. 3677/90 priedo 2 ir 3 kategorijos medžiagų sąrašuose.

1. Neterminuoto atskiro leidimo forma atitinka IV priede pateiktą pavyzdį.

2. Joje per visą puslapį įrašomi šie žodžiai:

Licencia genérica individual

Åben individuel eksporttilladelse

Offene Einzelgenehmigung

Ανοικτή κατά περίπτωση άδεια εξαγωγήΏ

Open individual export authorization

Autorisation générale individuelle

Autorizzazione singola aperta all'esportazione

Individuele open vergunning

Autorização geral individual.

3. Užpildomi tik 1, 2, 5, 13 ir 19 langeliai. 13 langelyje įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas ir paskirties šalys, į kurias leista jas įvežti.

--------------------------------------------------

Top