EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2409

1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2409/92 dėl oro susisiekimo paslaugų kainų ir tarifų

OJ L 240, 24.8.1992, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 130 - 133
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 130 - 133
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 176 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 176 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2008; panaikino 32008R1008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2409/oj

31992R2409Oficialusis leidinys L 240 , 24/08/1992 p. 0015 - 0017
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 4 p. 0130
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 4 p. 0130


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2409/92

1992 m. liepos 23 d.

dėl oro susisiekimo paslaugų kainų ir tarifų

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos siūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi per 1992 m. gruodžio 31 d. pasibaigsiantį laikotarpį vidaus rinkoje svarbu sukurti oro transporto politiką, kaip nustatyta Sutarties 8a straipsnyje;

kadangi vidaus rinka apima vidaus sienų neturinčią erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas 87/601/EEB dėl kainų už reguliaraus oro susisiekimo paslaugas tarp valstybių narių [4] ir 1990 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2342/90 dėl kainų už reguliaraus oro susisiekimo paslaugas [5] yra pirmieji žingsniai kuriant vidaus rinką kainų už oro susisiekimo paslaugas atžvilgiu;

kadangi kainos už oro susisiekimo paslaugas paprastai nustatomos laisvai pagal rinkos dėsnius;

kadangi reikėtų papildyti kainų nustatymo laisvę atitinkamomis vartotojų ir pramonės interesų apsaugos priemonėmis;

kadangi visus kainų nustatymo klausimus reikėtų išspręsti viename reglamente;

kadangi šis reglamentas pakeičia Reglamentą (EEB) Nr. 2342/90 ir iš dalies pakeičia 1991 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 294/91 dėl krovinių vežimo oro transportu paslaugų tarp valstybių narių teikimo [6],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šis reglamentas apima kainų ir tarifų nustatymo už visoje Bendrijoje teikiamas vežimo oro transportu paslaugas kriterijus ir tvarką.

2. Nepažeidžiant 3 dalies nuostatų, šis reglamentas netaikomas:

a) ne Bendrijos oro vežėjų nustatytoms kainoms ir tarifams;

b) kainoms ir tarifams, nustatytiems su viešąja paslauga susijusiu įsipareigojimu pagal 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus [7].

3. Tik Bendrijos oro vežėjai turi teisę siūlyti naujus produktus arba nustatyti mažesnes kainas, nei mokamas už tokius pačius produktus.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a) "oro susisiekimo kainos" — tai ekiu arba vietine valiuta išreikštos kainos, kurias moka keleiviai oro vežėjams arba jų agentams už jų bei jų bagažo vežimą oro transportu, bei visas šių kainų taikymo sąlygas, įskaitant agentūrai pasiūlytą atlygį ir sąlygas bei kitas papildomas paslaugas;

b) "užsakomosios vietos tarifai" — tai ekiu arba vietine valiuta išreikštos kainos, kurias moka užsakomųjų skrydžių organizatoriai oro vežėjams už užsakomojo skrydžio organizatoriaus arba jo klientų ir jų bagažo vežimą oro transportu, bei visas šių kainų taikymo sąlygas, įskaitant agentūrai pasiūlytą atlygį ir sąlygas bei kitas papildomas paslaugas;

c) "užsakomojo skrydžio kainos" — tai ekiu arba vietine valiuta išreikštos kainos, kurias moka keleiviai užsakomųjų skrydžių organizatoriams už paslaugas, kurias sudaro arba į kurias įeina jų ir jų bagažo vežimas oro transportu, bei visas šių kainų taikymo sąlygas, įskaitant agentūrai pasiūlytą atlygį ir sąlygas bei kitas papildomas paslaugas;

d) "krovinių vežimo tarifai" — tai ekiu arba vietine valiuta už krovinių vežimą mokėtinos kainos ir tų tarifų taikymo sąlygos, įskaitant agentūrai pasiūlytą atlygį ir sąlygas bei kitas pagalbines paslaugas;

e) "standartiniai krovinių vežimo tarifai" — tai kainos, kurias oro vežėjas paprastai nustato, įskaitant nuolat siūlomas nuolaidas;

f) "oro susisiekimo paslaugos" — tai skrydis arba skrydžių serija keleiviams, kroviniams ir (arba) paštui vežti už atlygį ir (arba) samdos pagrindais;

g) "oro vežėjas" — tai oro transporto įmonė, turinti galiojančią veiklos licenciją;

h) "Bendrijos oro vežėjas" — tai oro vežėjas, turintis galiojančią veiklos licenciją, išduotą valstybės narės pagal 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2407/92 dėl oro vežėjų licencijavimo8;

i) "atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės)" — tai valstybė (-ės) narė (-ės), kuri arba kurios tarpusavyje taiko kainas arba tarifus;

j) "dalyvaujanti (-čios) valstybė (-ės) narė (-ės)" — tai atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) ir valstybė (-ės) narė (-ės), kurioje (-ose) oro vežėjui (-ams) leista teikti oro susisiekimo paslaugas;

k) "bazinė kaina" — tai mažiausia visiškai lanksti kaina, mokama už vieną skrydį į abi puses, ir kuri siūloma bent jau tokiu pačiu mastu, kaip ir kitos visiškai lanksčios kainos, siūlomos tokioms pačioms oro susisiekimo paslaugoms.

3 straipsnis

Bendrijos oro vežėjų nustatytos užsakomųjų skrydžių kainos bei vietos ir krovinių vežimo tarifai nustatomi laisvu vežimo sutarties šalių susitarimu.

4 straipsnis

Plačiosios visuomenės prašymu Bendrijoje dirbantys oro vežėjai informuoja apie visas oro transporto kainas ir standartinius krovinių vežimo tarifus.

5 straipsnis

1. Nepažeisdami šio reglamento, Bendrijos oro vežėjai netrukdomi nustato oro susisiekimo kainas.

2. Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės), nediskriminuodama (-os) oro vežėjų dėl jų pilietybės ar tapatybės, gali reikalauti, kad oro susisiekimo kainos jai (joms) būtų pateiktos jos (jų) nustatytos formos dokumente. Kainų pateikti nereikia, jei iki oro susisiekimo kainų įsigaliojimo lieka daugiau kaip 24 valandos (įskaitant darbo dieną), išskyrus atvejus, kai pateikiama galiojančią kainą atitinkanti kaina, apie kurią tereikia pranešti iš anksto.

3. Iki 1997 m. balandžio 1 d. valstybė narė gali reikalauti, kad apie oro susisiekimo kainos, mokamos už vietinius skrydžius, kuriuos aptarnauja ne daugiau kaip vienas licenciją turintis vežėjas arba du licenciją turintys vežėjai, dirbantys pagal bendros veiklos susitarimą, būtų pranešta ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, bet ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį iki įsigaliojant oro susisiekimo kainai.

4. Oro susisiekimo kaina už pardavimą arba už vežimą taikoma tol, kol ji nepanaikinama pagal 6 arba 7 straipsnius.

6 straipsnis

1. Laikydamasi šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, atitinkama valstybė narė bet kuriuo metu gali:

a) panaikinti bazinę kainą, kuri, atsižvelgiant į visą kainų, mokamų už nurodytąjį skrydį, struktūrą ir kitus susijusius veiksnius, įskaitant konkurencinę rinkos padėtį, yra pernelyg didelė ir nuostolinga vartotojams, palyginti su ilgalaikėmis galutinai patvirtintomis atitinkamomis oro vežėjo sąnaudomis, įskaitant pakankamą kapitalo grąžą;

b) nediskriminuojančiu būdu sustabdyti tolimesnį kainos, mokamos už skrydį arba už skrydžių grupę, mažinimą rinkoje, kai rinkos veiksniai nulemia nepertraukiamą oro susisiekimo kainų nuosmukį, gerokai nukrypstantį nuo įprastinių sezoninių kainų svyravimo ir sąlygojantį plačiai apimančius visų atitinkamų oro vežėjų nuostolius, susijusius su tam tikromis oro susisiekimo paslaugomis, atsižvelgiant į ilgalaikes galutinai patvirtintas atitinkamas oro vežėjų sąnaudas.

2. Apie pagal 1 dalį priimtą sprendimą pranešama Komisijai, visoms kitoms dalyvaujančioms valstybėms narėms ir atitinkamam (-iems) oro vežėjui (-ams) bei nurodomos jo priežastys.

3. Jei per keturiolika dienų nuo pranešimo pateikimo dienos nei viena atitinkama valstybė narė arba Komisija, remdamosi 1 dalimi, nepraneša prieštaravimo ir nenurodo prieštaravimo priežasčių, valstybė narė, kuri priėmė sprendimą pagal 1 dalį prireikus gali nurodyti atitinkamam (-iems) oro vežėjui (-ams) atitinkamai panaikinti bazinę kainą arba susilaikyti nuo tolesnio kainos mažinimo.

4. Jei su sprendimu nesutinkama, bet kuri dalyvaujanti valstybė narė gali pareikalauti surengti konsultacijas padėčiai peržiūrėti. Jei nesutariama kitaip, konsultacijos surengiamos per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

7 straipsnis

1. Dalyvaujančios valstybės narės prašymu Komisija išnagrinėja, ar sprendimas imtis veiksmų arba jų nesiimti pagal 6 straipsnį atitinka 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus. Tuo pačiu metu valstybė narė praneša apie tai kitoms atitinkamoms valstybėms narėms ir atitinkamam (-iems) oro vežėjui (-ams). Komisija nedelsdama paskelbia informaciją apie oro susisiekimo kainos (-ų) pateikimą tyrimui Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

2. Nepaisydama 1 dalies, Komisija, remdamasi teisėtą interesą turinčios šalies pateiktu skundu, gali ištirti, ar oro susisiekimo kainos atitinka 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus. Komisija nedelsdama paskelbia informaciją apie oro susisiekimo kainos (-ų) pateikimą tyrimui Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

3. Oro susisiekimo kaina, galiojanti jos pateikimo tyrimui, atliekamam pagal 1 dalį, dieną, tyrimo metu lieka galioti. Tačiau, jei Komisija arba Taryba, vadovaudamosi 8 dalimi, per ankstesnius šešis mėnesius nusprendžia, kad tokios pačios ar mažesnės bazinės kainos, mokamos už vežimą į susijusių miestų porą, neatitinka 6 straipsnio 1 dalies a punkto kriterijų, oro susisiekimo kaina tyrimo metu nustoja galioti.

Be to, jei taikoma 6 dalis, Komisijos atliekamo tyrimo metu susijęs oro vežėjas negali nustatyti didesnės bazinės kainos, nei kaina, nustatyta prieš pradedant bazinės kainos tyrimą.

4. Pasikonsultavusi su atitinkamomis valstybėmis narėmis, Komisija nedelsdama, tačiau jokiu būdu ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo pakankamos informacijos gavimo iš atitinkamo (-ų) oro vežėjo (-ų) dienos, priima sprendimą. Komisija atsižvelgia į visą iš suinteresuotų šalių gautą informaciją.

5. Jei per Komisijos nustatytą laikotarpį oro vežėjas nepateikia pareikalautos informacijos arba pateikia ją ne visą, Komisija priima spendimą, reikalaujantį pateikti šią informaciją. Sprendime nurodoma, kokią informaciją reikia pateikti ir nustatomas atitinkamas laikotarpis, per kurį informacija turi būti pateikta.

6. Komisija, priimdama sprendimą, gali panaikinti galiojančią oro susisiekimo kainą, kol bus galutinai nustatyta, ar oro vežėjas pateikė neteisingą informaciją ar pateikė ją ne visą, ar nepateikė jos per laikotarpį, nustatytą sprendime, priimtame vadovaujantis 5 dalimi.

7. Komisija nedelsdama praneša apie pagal 4 ir 6 dalis priimtą pagrįstą sprendimą atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) ir atitinkamam (-iems) oro vežėjui (-ams).

8. Per nustatytą vieno mėnesio laikotarpį atitinkama valstybė narė gali perduoti pagal 4 dalį priimtą Komisijos sprendimą Tarybai. Per vieną mėnesį Taryba kvalifikuota dauguma gali priimti kitą sprendimą.

9. Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad Komisijos sprendimas būtų vykdomas, nebent šį sprendimą nagrinėja Taryba arba Taryba pagal 8 dalį priima kitą sprendimą.

8 straipsnis

Ne rečiau kaip kartą per metus Komisija oro transporto kainų ir kitais susijusiais klausimais konsultuojasi su Bendrijos oro susisiekimo paslaugų vartotojų organizacijų atstovais ir šiuo tikslu Komisija dalyviams pateikia atitinkamą informaciją.

9 straipsnis

Iki 1994 m. balandžio 1 d., o po to — reguliariai Komisija skelbia pranešimą apie šio reglamento taikymą.

10 straipsnis

1. Valstybės narės ir Komisija bendradarbiauja įgyvendindamos šį reglamentą, ypač rinkdamos informaciją 9 straipsnyje nurodytam pranešimui parengti.

2. Konfidencialią informaciją, gautą taikant šį reglamentą, saugo profesinė paslaptis.

11 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2342/90 panaikinamas.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1993 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1992 m. liepos 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. COPE

[1] OL C 258, 1991 10 4, p. 2.

[2] OL C 125, 1992 5 18, p. 150.

[3] OL C 169, 1992 7 6, p. 15.

[4] OL L 374, 1987 12 31, p. 12.

[5] OL L 217, 1990 8 11, p. 1.

[6] OL L 36, 1991 2 8, p. 1.

[7] OL L 240, 1992 8 24, p. 8

--------------------------------------------------

Top