EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0881

1992 m. kovo 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 881/92 dėl patekimo į rinką vežant krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas

OJ L 95, 9.4.1992, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 370 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 370 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 370 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 370 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 370 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 370 - 376
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 370 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 370 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 370 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 116 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 116 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/881/oj

31992R0881Oficialusis leidinys L 095 , 09/04/1992 p. 0001 - 0007


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 881/92

1992 m. kovo 26 d.

dėl patekimo į rinką vežant krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi bendrosios transporto politikos sukūrimas, inter alia, apima bendrų taisyklių, reglamentuojančių patekimą į rinką verčiantis tarptautiniu krovinių vežimu keliais Bendrijoje, nustatymą; kadangi šios taisyklės turi prisidėti prie vidaus transporto rinkos sukūrimo;

kadangi šie vienodi susitarimai dėl patekimo į rinką taip pat garantuoja laisvę teikti paslaugas, panaikinant visus paslaugų teikėjui dėl jo pilietybės ar jo įsisteigimo kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje paslaugos bus teikiamos, taikomus apribojimus;

kadangi, kalbant apie vežimą iš valstybės narės į šalį, kuri nėra Bendrijos narė, ir vice versa, reikėtų atidėti laisvės teikti paslaugas judant valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra pakraunamas ir iškraunamas krovinys, įgyvendinimą, kol su suinteresuotomis šalimis, kurios nėra Bendrijos narės, bus sudaryti ar pakeisti atitinkami susitarimai bei bus užtikrinta, kad bus laikomasi nediskriminavimo ir vienodų konkurencijos sąlygų taikymo Bendrijos vežėjams principų;

kadangi pagal Teisingumo Teismo sprendimą, priimtą 1985 m. gegužės 22 d. išnagrinėjus Bylą 13/83 [4], bei Europos Vadovų Tarybos 1985 m. birželio 28 ir 29 d. priimtas išvadas dėl Komisijos pranešimo dėl vidaus rinkos sukūrimo, 1988 m. birželio 21 d. Taryba priėmė Reglamentą (EEB) Nr. 1841/88 [5], pakeičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 3164/76 dėl patekimo į rinką tarptautinio prekių vežimo keliais srityje [6];

kadangi pagal Reglamento (EEB) Nr. 3164/76 4a straipsnį, įterptą 1993 m. sausio 1 d. Reglamentu (EEB) Nr. 1841/88, tame straipsnyje minimoms vežimo rūšims bus panaikintos Bendrijos kvotos, abipusės kvotos tarp valstybių narių ir tranzito kvotos į ir iš šalių, kurios nėra Bendrijos narės, ir bus susitarta dėl patekimo į rinką be kiekybinių apribojimų pagal kokybės kriterijus, kurių turi laikytis vežėjai;

kadangi šie kokybės kriterijai iš principo yra nustatyti 1974 m. lapkričio 12 d. Tarybos direktyvoje 74/561/EEB dėl leidimo verstis vidaus ir tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu verslu su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1989 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 89/483/EEB [7];

kadangi pagal Reglamento (EEB) Nr. 3164/76 4b straipsnį, įterptą Reglamentu (EEB) Nr. 1841/88, Taryba turi imtis priemonių, reikalingų pirmiau nurodytam 4a straipsniui įgyvendinti;

kadangi, atsižvelgiant į taisykles, reglamentuojančias patekimo į rinką susitarimų taikymą, tarptautinis krovinių vežimas keliais turi priklausyti nuo turimo Bendrijos transporto leidimo, kuriam netaikomos jokios kvotos;

kadangi šiuo metu pagal 1962 m. liepos 23 d. Pirmąją Tarybos direktyvą dėl tam tikrų rūšių krovinių vežimui keliais tarp valstybių narių bendrųjų taisyklių nustatymo [8] tam tikram vežimo rūšių skaičiui netaikomos kvotos ir vežimo leidimų sistema; kadangi pagal šiuo reglamentu įdiegtus naujus rinkos organizavimo principus kai kurioms vežimo rūšims dėl jų specifinio pobūdžio turi būti toliau leidžiama netaikyti Bendrijos leidimų ir visų kitų vežimo leidimų sistemos;

kadangi reikia nustatyti leidimų išdavimą ir jų atėmimą reglamentuojančias sąlygas bei vežimo rūšis, kurioms reikalingi leidimai, tų leidimų galiojimo laiką ir išsamias jų naudojimo taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šis reglamentas taikomas tarptautiniam krovinių vežimui keliais Bendrijos teritorijoje samdos pagrindais ar už atlygį.

2. Vežant iš valstybės narės į šalį, kuri nėra Bendrijos narė, ir vice versa, šis reglamentas taikomas valstybėje narėje, kurios teritorijoje pakraunamas ir iškraunamas krovinys, vykdomai reiso daliai po to, kai tarp Bendrijos ir suinteresuotos šalies, kuri nėra Bendrijos narė, sudaromas atitinkamas susitarimas.

3. Kol tarp Bendrijos ir suinteresuotų šalių, kurios nėra Bendrijos narės, bus pasirašyti susitarimai, šis reglamentas neturi poveikio:

- su šio straipsnio 2 dalyje nurodytu vežimu susijusioms nuostatoms, įtrauktoms į valstybių narių ir šalių, kurios nėra Bendrijos narės, sudarytus abipusius susitarimus. Be to, valstybės narės siekia sudaryti tuos susitarimus, kad būtų užtikrinta, jog bus laikomasi Bendrijos vežėjų nediskriminavimo principo,

- su šio straipsnio 2 dalyje nurodytu vežimu susijusioms nuostatoms, kurios įtrauktos į valstybių narių sudarytus abipusius susitarimus ir kurios, remdamosi abipusiais leidimais arba liberalizavimo susitarimais, leidžia toje valstybėje neįsisteigusiems vežėjams valstybėje narėje pakrauti ir iškrauti krovinius.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

- transporto priemonė - tai valstybėje narėje įregistruota motorinė transporto priemonė arba transporto priemonių junginys, kurio bent motorinė priemonė yra registruota valstybėje narėje, naudojami tik kroviniams vežti;

- tarptautinis vežimas - tai:

- transporto priemonės reisas, kai išvykimo ir atvykimo vietos yra skirtingose valstybėse narėse, tranzitu kertant arba nekertant vienos ar kelių valstybių narių ar šalių, kurios nėra Bendrijos narės, teritorijų;

- transporto priemonės reisas iš vienos valstybės narės į šalį, kuri nėra Bendrijos narė, arba vice versa, tranzitu kertant arba nekertant vienos ar kelių valstybių narių ar šalių, kurios nėra Bendrijos narės, teritorijų;

- transporto priemonės reisas tarp šalių, kurios nėra Bendrijos narės, tranzitu kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas;

- tuščios transporto priemonės, atliekančios šios rūšies transporto operacijas, reisas.

3 straipsnis

1. Tarptautinis vežimas vykdomas turint Bendrijos leidimą.

2. Vadovaudamosi 5 ir 7 straipsniais, valstybės narės Bendrijos leidimus išduoda visiems samdos pagrindais arba už atlygį keliais krovinius vežantiems vežėjams, kurie:

- yra įsisteigę valstybėje narėje, toliau vadinamoje "įsisteigimo valstybe nare", remiantis tos valstybės narės teisės aktais,

- laikantis Bendrijos ir tos valstybės narės teisės aktų, reglamentuojančių leidimą verstis vežėjo kelių transportu verslu, toje valstybėje narėje turi teisę užsiimti tarptautiniu krovinių vežimu keliais.

4 straipsnis

3 straipsnyje nurodytas Bendrijos leidimas pakeičia įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą dokumentą, jei yra išduotas toks dokumentas, suteikiantis teisę vežėjui patekti į rinką tarptautinio krovinių vežimo keliais srityje.

Jis taip pat pakeičia vežimui, kuriam taikomas šis reglamentas, išduodamus Bendrijos bei dvišalius leidimus, kuriais pasikeičia valstybės narės ir kurie galioja iki šio reglamento įsigaliojimo.

5 straipsnis

1. 3 straipsnyje nurodytą Bendrijos leidimą išduoda įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos.

2. Valstybės narės vežėjui išduoda Bendrijos leidimo originalą, kurį turi saugoti vežėjo įmonė, bei tam tikrą patvirtintų originalo kopijų skaičių, kuris turi atitikti Bendrijos leidimą turinčio vežėjo savo ar, pavyzdžiui, pirkimo išsimokėtinai, nuomos ar išperkamosios nuomos pagrindu turimų transporto priemonių skaičių.

3. Bendrijos leidimas atitinka I priede nustatytą pavyzdį, kuriame taip pat yra išdėstytos jo naudojimo sąlygos.

4. Bendrijos leidimas išrašomas vežėjo vardu, jis negali jo perduoti jokiai trečiajai šaliai. Patvirtinta originalo kopija laikoma transporto priemonėje ir ją privaloma pateikti paprašius įgaliotam inspektoriui.

6 straipsnis

Bendrijos leidimas išduodamas penkerių metų laikotarpiui, kurį galima pratęsti.

7 straipsnis

Kai paduodama paraiška Bendrijos leidimui gauti, ne ilgiau kaip penkerius metus po leidimo išdavimo ir vėliau bent kas penkeri metai įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos tikrina, ar vežėjas atitiko, ar tebeatitinka 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

8 straipsnis

1. Jei 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos nebevykdomos, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos atmeta paraišką Bendrijos leidimui gauti arba jo galiojimui pratęsti, priimdamos pagrįstą sprendimą.

2. Kompetentingos institucijos atima Bendrijos leidimą, jei jo turėtojas:

- nebevykdo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų,

- pateikia klaidingus Bendrijos leidimo išdavimui būtinus duomenis.

3. Esant rimtiems vežimo taisyklių pažeidimams ar kartojantis nereikšmingiems pažeidimams, vežėjo, kuris padarė tuos pažeidimus, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos, inter alia, gali laikinai ar iš dalies sustabdyti Bendrijos leidimo patvirtintų originalo kopijų galiojimą.

Šios sankcijos taikomos atsižvelgiant į Bendrijos leidimą turinčio vežėjo padaryto pažeidimo dydį ir į bendrą patvirtintų kopijų, kurias jis naudoja tarptautiniam eismui, skaičių.

9 straipsnis

Valstybės narės garantuoja, kad asmuo, paraiškos davėjas arba Bendrijos leidimo turėtojas galėtų apskųsti visus įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos priimtus sprendimus dėl atsisakymo išduoti leidimą ar sustabdyti jo galiojimą.

10 straipsnis

Iki kiekvienų metų sausio 31 d. valstybės narės praneša Komisijai vežėjų, kuriems iki praėjusių metų gruodžio 31 d. buvo išduoti Bendrijos leidimai, ir patvirtintų originalo kopijų, atitinkančių tą dieną naudojamų transporto priemonių kiekį, skaičių.

11 straipsnis

1. Valstybės narės teikia viena kitai tarpusavio pagalbą, užtikrinančią šio reglamento taikymą ir kontrolę.

2. Jei valstybės narės kompetentingos institucijos sužino, jog kitos valstybės narės vežėjui priskirtinas šio reglamento pažeidimas, valstybė narė, kurios teritorijoje yra padarytas pažeidimas, apie tai praneša vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir gali paprašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų taikyti sankcijas laikantis šio reglamento.

3. Esant rimtų vežimą reglamentuojančių aktų pažeidimų ar kartojantis smulkiems pažeidimams, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos išnagrinėja sankcijų, nustatytų 8 straipsnio 3 dalyje, taikymo atvejus ir apie savo sprendimus praneša valstybės narės, kurioje pažeidimas buvo padarytas, kompetentingoms institucijoms.

12 straipsnis

Panaikinami:

- Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3164/76,

- 1975 m. vasario 17 d. Tarybos direktyvos 75/130/EEB dėl tam tikroms kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių rūšims taikomų bendrųjų taisyklių nustatymo [9] 4 straipsnis,

- 1965 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 65/269/EEB dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su leidimais verstis krovinių vežimu keliais tarp valstybių narių, standartizavimo [10],

- 1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 80/48/EEB dėl tarp valstybių narių samdos pagrindais arba už atlygį krovinių vežimo keliais apimties patikslinimo [11].

13 straipsnis

1962 m. liepos 23 d. Pirmoji Tarybos direktyva iš dalies keičiama taip:

1) pavadinimas keičiamas į: "1962 m. liepos 23 d. Pirmoji Tarybos direktyva dėl tam tikroms krovinių vežimo keliais rūšims taikomų bendrųjų taisyklių nustatymo";

2) 1 straipsnis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"1 straipsnis

1. Laikydamosi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, valstybės narės liberalizuoja tarptautinio krovinių vežimo keliais savo sąskaita bei samdos pagrindais ar už atlygį priede išvardytas rūšis, kai vežama į arba iš jų teritorijos arba tranzitu per jų teritoriją.

2. Vežimo rūšims ir nepakrautų transporto priemonių reisams, atitinkantiems priede išvardytas vežimo rūšis, nereikalingi nei Bendrijos, nei kiti vežimo leidimai."

3) II priedas panaikinamas, o I priedo tekstas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

14 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai apie priemones, kurių jos imasi, kad būtų įgyvendintas šis reglamentas.

15 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1993 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1992 m. kovo 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Joaquim Ferreira Do Amaral

[1] OL C 238, 1991 9 13, p. 2.

[2] OL C 39, 1992 2 17.

[3] OL C 40, 1992 2 17, p. 15.

[4] ECR 1985, p. 1513.

[5] OL L 163, 1988 6 30, p. 1.

[6] OL L 357, 1976 12 29, p.1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3914/90(OL L 375, 1990 12 31, p. 7).

[7] OL L 308, 1974 11 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3572/90 (OL L 353, 1990 12 17, p. 12).

[8] OL L 70, 1962 8 6, p. 2005/62. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 84/647/EEB (OL L 335, 1984 12 22, p. 72).

[9] OL L 48, 1975 2 22, p. 31. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/224/EEB (OL L 103, 1991 4 23, p. 1).

[10] OL 88, 1965 5 24, p. 1469/65. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 85/505/EEB (OL L 309, 1985 11 21, p. 27).

[11] OL L 18, 1980 1 24, p. 21.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

"

PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

"

PRIEDAS

Vežimo rūšys, kurioms nereikalingi nei Bendrijos, nei kiti vežimo leidimai

1. Pašto siuntų vežimas kaip viešoji paslauga.

2. Sugadintų ir avarijas patyrusių transporto priemonių vežimas.

3. Krovinių vežimas motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiamas svoris neviršija 6 tonų arba krovinio, įskaitant priekabą, leidžiamas svoris neviršija 3,5 tonų.

4. Krovinio vežimas motorinėmis transporto priemonėmis, laikantis šių sąlygų:

a) vežamas krovinys turi priklausyti įmonei arba turi būti tos įmonės parduotas, nupirktas, išnuomotas, išsinuomotas, pagamintas, išgautas, apdorotas ar pataisytas;

b) reiso tikslas turi būti krovinio vežimas savo reikmėms į ar iš įmonės arba jo judėjimas įmonėje arba už jos ribų;

c) krovinį vežančias motorines transporto priemones turi vairuoti įmonės vairuotojai;

d) krovinį vežančios transporto priemonės turi priklausyti įmonei, būti įsigytos išsimokėtinai ar išsinuomotos, laikantis sąlygų, nustatytų 1984 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvoje 84/647/EEB dėl transporto priemonių, išsinuomojamų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais [1]. Ši nuostata netaikoma transporto priemonėms, kurios pakeitė įprastai naudojamas, tačiau trumpam sugedusias transporto priemones;

e) vežimas turi būti tik pagalbinė įmonės veikla.

5. Vaistų, prietaisų, įrenginių ir kitų gaminių, reikalingų medicininei pagalbai teikti vykdant gelbėjimo darbus, ypač stichinių nelaimių atveju, vežimas.

"

[1] OL L 335, 1984 12 22, p. 72.

--------------------------------------------------

Top