EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0090

1992 m. lapkričio 3 d. Komisijos direktyva 92/90/EEB, nustatanti įpareigojimus, kuriuos turi vykdyti augalų, augalinių produktų ar kitų objektų augintojai ir importuotojai, bei jų registracijos detales

OJ L 344, 26.11.1992, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 30 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/90/oj

31992L0090Official Journal L 344 , 26/11/1992 P. 0038 - 0039
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 46 P. 0042
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 46 P. 0042


KOMISIJOS DIREKTYVA 92/90/EEB

1992 m. lapkričio 3 d.

nustatanti įpareigojimus, kuriuos turi vykdyti augalų, augalinių produktų ar kitų objektų augintojai ir importuotojai, bei jų registracijos detales

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 77/93/EEB dėl apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į valstybes nares([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 92/10/EEB([2]), ypač į jos 6 straipsnio 7 dalies ketvirtąją įtrauką ir 6 straipsnio 8 dalį,

kadangi dėl Bendrijos augalų sveikatos režimo taikymo Bendrijoje, kaip vidaus sienų neturinčioje erdvėje, reikės atlikti Bendrijos produktų, kurie yra susiję su augalų sveikata, augalų sveikatos patikrinimus prieš jiems pradedant judėti Bendrijoje; kadangi tokius patikrinimus bus geriausia atlikti į oficialų registrą įtrauktų augintojų augalų auginimo vietose;

kadangi, atsižvelgiant į augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, kurie nėra apnikti Tarybos direktyvoje 77/93/EEB išvardytų kenksmingų organizmų ar jais apkrėsti, auginimą ir valstybėse narėse vykdomą atitinkamą minėtojo auginimo monitoringą, būtina patvirtinti daugiau taisyklių, reglamentuojančių augintojų arba kitų asmenų, kuriuos būtina įrašyti į oficialų registrą, įtraukimą į sąrašus bei patvirtinti tam tikrus išsamius ir šiuo atveju vienodus įpareigojimus, kuriuos turėtų vykdyti augalų, augalinių produktų ar kitų objektų augintojai;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas augintojas, bendrasis sandėlis, išsiuntimo punktas, kitas asmuo arba importuotojas, patenkantis į Direktyvos 77/93/EEB atitinkamai 6 straipsnio 4 dalies trečiosios pastraipos, 6 straipsnio 5 dalies, 10 straipsnio 3 dalies antrosios įtraukos arba 12 straipsnio 6 dalies antrosios pastraipos taikymo sritį, laikydamasis atitinkamos registracijos tvarkos užregistruotų paraišką dėl įtraukimo į oficialų registrą Direktyvoje 77/93/EEB nurodytose atsakingose oficialiosiose įstaigose.

2. Valstybės narės užtikrina, kad, gavusios 1 dalyje nurodytą paraišką, minėtos atsakingos oficialiosios įstaigos užregistruotų šią paraišką oficialiame paraiškų registre ir išnagrinėtų paraiškoje pateiktą informaciją.

3. Jei minėtos atsakingos oficialiosios įstaigos nustato, kad augintojas, bendrasis sandėlis, išsiuntimo punktas, kitas asmuo arba importuotojas gali ir nori vykdyti 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus ir 2 straipsnio 3 dalyje bei 3 straipsnyje nurodytus įpareigojimus, jos įtraukia visus 1 dalyje paminėtus augintojus, bendruosius sandėlius, išsiuntimo punktus, kitus asmenis arba importuotojus į toje pačioje dalyje nurodytą oficialų registrą, suteikia jiems individualų registracijos numerį, pagal kurį juos būtų galima atpažinti.

4. Tais atvejais, kai remdamosi 2 dalyje nurodytu tyrimu minėtos atsakingos oficialiosios įstaigos nusprendžia, kad 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įpareigojimai nebus įvykdyti, jos neįtraukia augintojo, bendrojo sandėlio, išsiuntimo punkto, kito asmens arba importuotojo į 1 dalyje nurodytą oficialų registrą tol, kol netaikoma 3 dalis.

5. Valstybės narės užtikrina, kad prireikus įtraukimas į sąrašą būtų pakeistas ar atnaujintas, jei 1 dalyje nurodytas augintojas, bendrasis sandėlis, išsiuntimo punktas, kitas asmuo arba importuotojas nusprendžia imtis papildomos arba kitokios veiklos nei ta, kurią jis užregistravo iš pradžių.

6. Valstybės narės užtikrina, kad minėtos atsakingos oficialiosios įstaigos imtųsi būtinų priemonių, jei nebevykdomi 2 straipsnio 2 dalyje, o tam tikrais atvejais - 2 straipsnio 3 dalyje bei 3 straipsnyje nurodyti įpareigojimai.

7. Kai nustatoma, kad augintojas, bendrasis sandėlis, išsiuntimo punktas, kitas asmuo arba importuotojas ateityje laikysis šios direktyvos reikalavimų ir sąlygų, iškart atšaukiamos visos priemonės, kurių buvo imtasi pagal 6 dalį.

2 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 1 straipsnyje nurodytą registravimo tvarką kiekvienas suinteresuotas augintojas, bendrasis sandėlis, išsiuntimo punktas, kitas asmuo arba importuotojas vykdytų 2 dalyje nurodytus įpareigojimus nepažeisdamas 3 dalyje ir 3 straipsnyje paminėtų įpareigojimų.

2. 1 dalyje yra paminėti šie įpareigojimai, kurie nepažeidžia nustatytų Direktyvoje 77/93/EEB:

a) turėti patalpų, kuriose 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas augintojas, bendrasis sandėlis, išsiuntimo punktas, asmuo arba importuotojas augina, gamina, sandėliuoja, laiko, naudoja arba kaip kitaip turi augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, naujausią planą;

b) turėti duomenų, kurie minėtoms atsakingoms oficialiosioms įstaigoms suteiktų visapusišką informaciją apie augalus, augalinius produktus arba kitus objektus, kurie yra:

- nupirkti saugoti arba sodinti patalpose,

- auginami arba

- siunčiami kitiems,

ir saugoti susijusius dokumentus ne mažiau kaip metus;

c) palaikyti ryšį su minėtomis atsakingomis oficialiosiomis įstaigomis asmeniškai arba paskiriant kitą asmenį, kuris turėtų techninės augalų auginimo ir su augalų sveikatos reikalais susijusios patirties;

d) prireikus tinkamu laiku atlikti vizualinius stebėjimus pagal minėtų atsakingų oficialiųjų įstaigų išduotas instrukcijas;

e) sudaryti sąlygas minėtų atsakingų oficialiųjų įtaigų įgaliotiems asmenims atlikti patikrinimus ir (arba) paimti bandinius bei gauti b punkte nurodytus duomenis ir su jais susijusius dokumentus;

f) kitais būdais visapusiškai bendradarbiauti su minėtomis atsakingomis oficialiosiomis įstaigomis.

3. Kad būtų lengviau įvertinti augalų sveikatos būklę patalpose, gali būti nustatyti papildomi bendro pobūdžio įpareigojimai; jie nustatomi pagal nacionalinės teisės aktus ir juose gali būti atsižvelgta į auginimo detales bei, atitinkamais atvejais, importo sąlygas, ypač į pasėlių rūšį, pasėlių plotų vietą, jų dydį, tvarkymą, personalą ir įrangą.

3 straipsnis

Minėtų atsakingų oficialiųjų įstaigų prašymu į sąrašą įtrauktasis augintojas, bendrasis sandėlis, išsiuntimo punktas, kitas asmuo arba importuotojas vykdo specialius įpareigojimus, susijusius su patalpų augalų sveikatos būklės vertinimu arba gerinimu bei medžiagos vieneto tapatumo išsaugojimu, kol pagal Direktyvos 77/93/EEB 10 straipsnio 2 dalį bus išduotas augalo pasas; šie specialūs įpareigojimai gali apimti specialų tikrinimą, bandinių ėmimą, izoliavimą, ravėjimą, apdorojimą, sunaikinimą ir žymėjimą (ženklinimą etiketėmis) bei kitus veiksmus, kuriuos reikia atlikti specialiai pagal Direktyvos 77/93/EEB IV priedo A dalies II skirsnį arba atitinkamais atvejais - IV priedo B dalį.

4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdomi 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įpareigojimai, sistemingai, bent kartą per metus patikrindamos 2 straipsnio 2 dalies b punkte minimus duomenis ir susijusius dokumentus.

5 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip Tarybos direktyvos 91/683/EEB([3]) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą dieną, įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai vidaus teisės aktų, kuriuos jos priėmė šios direktyvos taikymo srityje, nuostatas. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1992 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Ray MAC SHARRY

Komisijos narys

[1] OL L 26, 1977 1 31, p. 20.

[2] OL L 70, 1992 3 17, p. 27.

[3] OL L 376, 1991 12 31, p. 29.

Top