EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0080

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/80/EB dėl mokesčių, taikomų kitam nei cigaretės pramoniniam tabakui derinimo

OJ L 316, 31.10.1992, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 89 - 90
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 89 - 90
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 204 - 205
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 204 - 205
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 204 - 205
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 204 - 205
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 204 - 205
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 204 - 205
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 204 - 205
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 204 - 205
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 204 - 205
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 182 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 182 - 183

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; panaikino 32011L0064 . Latest consolidated version: 27/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/80/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

03/ 11

BG

Официален вестник на Европейския съюз

182


31992L0080


L 316/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 92/80/ЕИО НА СЪВЕТА

от 19 октомври 1992 година,

за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 99 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че Директива 72/464/ЕИО (4) постановява в дял I общите условия относно акциза, които се прилагат за всички видове обработен тютюн; като има предвид, че според дял II вече са приети специални условия за цигари; като има предвид, че все още предстои да се приемат специалните условия за други видове обработен тютюн;

като има предвид, че Директива 79/32/ЕИО (5) формулира определенията, свързани с различните групи обработен тютюн;

като има предвид, че е необходимо да се установят минимални акцизи за обработения тютюн, различен от този за цигари, с цел да се създаде вътрешен пазар на 1 януари 1993 г.;

като има предвид, че за всички продукти, които принадлежат към една и съща група обработен тютюн, трябва да се установи хармонизирано данъчно облагане;

като има предвид, че за разработването на вътрешния пазар е най-подходящо да се определи пълния минимален акциз, изразен в проценти, в сума за килограм или за определен брой изделия;

като има предвид, че до 31 декември 1998 г. на Република Италия и Кралство Испания трябва да се предостави възможност за по-ниски данъчни норми върху пурите и пуретите, когато се отнася до свитъци, които се състоят изцяло от необработен тютюн и които не са цигари;

като има предвид, че трябва да се въведе процедура, която да позволява нормите или количествата, установени в настоящата директива, периодично да бъдат преразглеждани въз основа на доклад на Комисията, като се отчитат всички съответстващи фактори;

като има предвид, че трябва да се установи механизъм, който да позволява определени суми, изразени в екю, да се превръщат в национална валута,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Следните групи обработен тютюн, произведен в Общността и внесен от страни, нечленуващи в Общността, във всяка държава-членка са предмет на минимален акциз, както е постановено в член 3:

а)

пури и пурети;

б)

тънконарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари;

в)

други тютюни за пушене.

Член 2

За целите на настоящата директива определенията на продуктите, посочени в член 1, са постановените в членове 2, 4 и 4а от Директива 79/32/ЕИО.

Член 3

1.   Не по-късно от 1 януари 1993 г. държавите-членки прилагат акциз, който може да бъде:

или ad valorem данък, изчислен на базата на максималната цена на дребно на всеки продукт, която е определена свободно от производители в Общността и от вносители от страни, нечленуващи в Общността, по силата на член 5 от Директива 72/464/ЕИО,

или специфичен данък на единица количество,

или смесен вариант от двете, който включва ad valorem и специфичен елемент, при условие че пълният акциз, изразен в проценти, в сума за килограм или за определен брой изделия, е най-малко равен на нормите или минималните суми, установени за:

пури и пурети: 5 % от цената на дребно, включително всички данъци или 7 ECU за 1 000 изделия или за килограм

тънконарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари: 30 % от цената на дребно, включително всички данъци или 20 ECU за килограм

други тютюни за пушене: 20 % от цената на дребно, включително всички данъци или 15 ECU за килограм.

2.   Нормите или сумите, посочени в параграф 1, се прилагат за всички продукти, които принадлежат в групата на обработените тютюни, без да се прави разлика по отношение на качеството, представянето, произхода на продуктите, използваните материали, характеристиките на участващите фирми или на други критерии в рамките на всяка група.

3.   До 31 декември 1998 г. Република Италия и Кралство Испания могат да прилагат за свитъци, които се състоят само от необработен тютюн и които не са цигари, норми или суми, които могат да са до 50 % по-ниски от нормалната акцизна норма в съответната страна за пури и пурети и които могат да спаднат под минималната норма, установена в параграф 1.

Член 4

На всеки две години, като за първи път не по-късно то 31 декември 1994 г., Съветът, въз основа на доклад, а когато е необходимо, и на предложение от Комисията, преразглежда установените с настоящата директива данъчни норми и като действа единодушно след консултации с Европейския парламент, предприема необходимите мерки. Докладът на Комисията и проучването на Съвета вземат предвид правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стойност на данъчните норми и по-широките цели на Договора.

Член 5

1.   Стойността на екюто в национална валута, която се прилага към специфичните акцизи, се фиксира веднъж годишно. Прилагат се курсовете, които се получават през първия работен ден на октомври и се публикуват в Официален вестник на Европейските общности, и влизат в сила от 1 януари на следващата календарна година.

2.   Държавите-членки могат да запазят сумите на акцизите по време на годишното актуализиране в съответствие с параграф 1, ако превръщането на сумите на акцизите от екю в национална валута води до увеличение не по-голямо от 5 % или 5 ECU, като се вземе по-малката от двете стойности.

Член 6

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 31 декември 1992 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, уредена с настоящата директива.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 19 октомври 1992 година.

За Съвета

Председател

J. COPE


(1)  ОВ С 12, 18.1.1990 г., стр. 8.

(2)  ОВ С 94, 13.1.1992 г., стр. 38.

(3)  ОВ С 225, 10.9.1990 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 303, 31.12.1972 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 92/78/ЕИО (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 5).

(5)  ОВ L 10, 16.1.1979 г., стр. 8.


Top