EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0052

1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/52/EEB dėl mišinių kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir mišinių kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėnesių, skirtų eksportuoti į trečiąsias šalis

OL L 179, 1992 7 1, p. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; panaikino 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/52/oj

31992L0052Oficialusis leidinys L 179 , 01/07/1992 p. 0129 - 0130
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 19 p. 0216
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 19 p. 0216


Tarybos direktyva 92/52/EEB

1992 m. birželio 18 d.

dėl mišinių kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir mišinių kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėnesių, skirtų eksportuoti į trečiąsias šalis

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Bendrijos taisyklės dėl mišinių kūdikiams iki 4–6 mėn. ir mišinių kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn., yra nustatytos 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo [4] Komisijos direktyvoje 91/321/EEB [5];

kadangi, atsižvelgiant į šių produktų pobūdį, pageidautina, kad Bendrijos taisyklės ar tarptautiniai jų sudėties standartai būtų taikomi ir šiems eksportuoti į trečiąsias šalis skirtiems produktams;

kadangi siekiant išvengti netinkamo šių produktų vartojimo, galinčio pakenkti kūdikių sveikatai, taip pat pageidautina plačiau taikyti Bendrijos taisykles dėl mišinių kūdikiams iki 4–6 mėn. ir mišinių kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn., ženklinimo etiketėmis produktams, skirtiems eksportuoti į trečiąsias šalis;

kadangi nuo 1992 m. gruodžio 1 d. Bendrijoje galima prekiauti produktais, atitinkančiais Direktyvos 91/321/EEB reikalavimus; kadangi tokių produktų eksporto į trečiąsias šalis nedraudžia jokie įstatymai,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma mišiniams kūdikiams iki 4–6 mėn. ir mišiniams kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn., kaip apibrėžta Direktyvos 91/321/EEB 1 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose, kurie skirti eksportuoti į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnyje minimi produktai iš Bendrijos gali būti eksportuojami tiktai tuo atveju, jeigu jie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

3 straipsnis

1. Be mišinių kūdikiams iki 4–6 mėn., bet kokius kitus maisto produktus pardavinėti ar pristatyti kaip visiškai patenkinančius normalių sveikų kūdikių mitybos poreikius per pirmuosius keturis šešis jų gyvenimo mėnesius draudžiama.

2. Be to, 1 straipsnyje minimi produktai turi atitikti:

a) Direktyvos 91/321/EEB 3, 4, 5 ir 6 straipsnių reikalavimus arba atitinkamus pasaulyje taikomus standartus, nustatytus Codex Alimentarius;

b) Direktyvos 91/321/EEB 7 straipsnio 2–6 dalių reikalavimus;

c) 1989 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 89/396/EEB nuostatas dėl maisto produkto partijos nuorodų arba atpažinimo žymų [6],

jeigu importuojanti šalis savo priimtomis nuostatomis nereikalauja ar nenurodo kitaip.

3. Šie produktai ženklinami atitinkama kalba ir taip, kad būtų išvengta bet kokios rizikos supainioti mišinius, skirtus kūdikiams iki 4–6 mėn., su mišiniais kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn.

4. Direktyvos 91/321/EEB 7 straipsnio 2–6 dalyse pateikti nurodymai, draudimai ir apribojimai taip pat taikomi tokių produktų pristatymui ir visų pirma jų formai, prekinei išvaizdai ar pakuotei bei pakavimo medžiagoms.

4 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad įgyvendintų šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Šios priemonės įgyvendinamos taip, kad nuo 1994 m. birželio 1 d. įsigaliotų draudimas eksportuoti šios direktyvos reikalavimų neatitinkančius produktus.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1992 m. birželio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Vitor martins

[1] OL C 124, 1992 5 16, p. 14 irOL C 155, 1992 6 20, p. 18.

[2] OL C 125, 1992 5 18.

[3] OL C 106, 1992 4 27, p. 4.

[4] OL L 186, 1989 6 30, p. 27.

[5] OL L 175, 1991 7 4, p. 35.

[6] OL L 186, 1989 6 30, p. 21. Su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/238/EEB (OL L 107, 1991 4 27, p. 50).

--------------------------------------------------

Top