EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0446

1992 liepos 27 d. Komisijos Sprendimas dėl klausimynų, naudojamų vandens sektoriaus direktyvomis

OJ L 247, 27.8.1992, p. 10–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 177 - 203
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 177 - 203
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 148 - 149
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 153 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 153 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 14 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 24/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/446/oj

31992D0446Oficialusis leidinys L 247 , 27/08/1992 p. 0010 - 0036
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 11 p. 0177
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 11 p. 0177


Komisijos Sprendimas

1992 liepos 27 d.

dėl klausimynų, naudojamų vandens sektoriaus direktyvomis

(92/446/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. gegužės 4 d. Tarybos direktyvą 76/464/EEB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos [1] su pakeitimais, padarytais 1991 m. gruodžio 23 d. Direktyva 91/692/EEB, standartizuojanti ir racionalizuojanti ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą [2], ypač jos 13 straipsnio 1 dalį bei Direktyvos 91/692/EEB I priede nurodytų kitų direktyvų atitinkamas nuostatas,

atsižvelgdama į 1975 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvą 75/440/EEB dėl paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti, kokybės valstybėse narėse reikalavimų [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/692/EEB, ypač jos 9a straipsnį,

atsižvelgdama į 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 80/778/EEB dėl žmonių vartojimui skirto vandens kokybės [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/692/EEB, ypač jos 17a straipsnį,

atsižvelgdama į 1975 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvą 76/160/EEB dėl maudyklų vandens kokybės [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/692/EEB, ypač jos 13 straipsnį,

kadangi iš valstybių narių reikalaujama, kad pagal Komisijos parengtus klausimynus arba bendrus principus jos pateiktų ataskaitą apie tam tikrų Bendrijos direktyvų įgyvendinimą; kadangi pagal Direktyvos 91/692/EEB 6 straipsnį tuos klausimynus arba bendrus principus turi parengti Komisija, kuriai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas ir Komisijos atstovo pirmininkaujamas komitetas;

kadangi šiuo sprendimu numatytos priemonės atitinka pirmiau minėto komiteto pareikštą nuomonę arba jeigu per komiteto pirmininko nustatytą laiką komitetas dėl tų priemonių nuomonės nepareiškė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede pateikti klausimynai yra priimami šiuo sprendimu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1992 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Karel Van Miert

Komisijos narys

[1] OL L 129, 1976 5 18, p. 23.

[2] OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

[3] OL L 194, 1975 7 25, p. 26.

[4] OL L 229, 1980 8 30, p. 11.

[5] OL L 31, 1976 2 5, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

METMENŲ SĄRAŠAS

Žr. Komisijos sprendimą 95/337/EB, OL L 200, 1995 8 24, p. 1–34.

--------------------------------------------------

Top