EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0353

1992 m. birželio 11 d. Komisijos Sprendimas nustatantis organizacijų ir asociacijų, tvarkančių arba užvedančių registruojamų arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas, patvirtinimo arba pripažinimo kriterijus

OJ L 192, 11.7.1992, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 78 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 78 - 80
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 54 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 54 - 56
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 28 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; panaikino 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/353/oj

31992D0353Oficialusis leidinys L 192 , 11/07/1992 p. 0063 - 0065
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 43 p. 0078
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 43 p. 0078


Komisijos Sprendimas

1992 m. birželio 11 d.

nustatantis organizacijų ir asociacijų, tvarkančių arba užvedančių registruojamų arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas, patvirtinimo arba pripažinimo kriterijus

(92/353/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/427/EEB dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais [1], ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi visose valstybėse narėse kilmės knygas tvarko arba užveda organizacijos, asociacijos arba oficialūs departamentai; kadangi dėl to būtina nustatyti minėtųjų organizacijų ir asociacijų patvirtinimo arba pripažinimo kriterijus;

kadangi pagal Direktyvos 90/427/EEB 4 straipsnio 1 dalies a punktą nustatytieji kriterijai turi sudaryti sąlygas užtikrinti, kad patvirtintos arba pripažintos organizacijos ar asociacijos laikytųsi arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygą tvarkančios konkrečios organizacijos arba asociacijos nustatytų taisyklių;

kadangi tokia organizacija arba asociacija paraišką dėl patvirtinimo arba pripažinimo privalo pateikti valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsikūrusios jų centrinės būstinės, kompetentingoms institucijoms;kadangi valstybės narės institucijos, į kurias buvo kreiptasi, privalo oficialiai patvirtinti arba pripažinti organizaciją arba asociaciją, kuri atitinka tam tikrus kriterijus ir turi apibrėžtus tikslus;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kad būtų oficialiai patvirtintos arba pripažintos, arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas tvarkančios arba užvedančios organizacijos ar asociacijos privalo paduoti paraišką tos valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsikūrusios jų centrinės būstinės, institucijoms.

2 straipsnis

1. Suinteresuotos valstybės narės institucijos privalo oficialiai patvirtinti arba pripažinti bet kurią arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas tvarkančią arba užvedančią organizaciją ar asociaciją, jei ji atitinka šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.

2. Tačiau valstybėje narėje, kurioje jau veikia viena ar kelios oficialiai patvirtintos arba pripažintos konkrečios veislės selekcininkų organizacijos ar asociacijos, tokios valstybės narės institucijos gali atsisakyti pripažinti naują selekcininkų organizaciją arba asociaciją:

- jei tai kelia pavojų veislės išsaugojimui arba trukdo jau veikiančiai organizacijai ar asociacijai vykdyti veislės tobulinimo ar selekcinę programą arba

- jei minėtosios veislės arklinių šeimos gyvūnai gali būti įtraukti ar įregistruoti kokios nors organizacijos arba asociacijos tvarkomos kilmės knygos specialiame skirsnyje, jei ši organizacija ar asociacija minėtajam skirsniui taiko pagal šio sprendimo priedo 3 punkto b papunktį tokios veislės arklių, asilų ir jų hibridų kilmės knygą tvarkančios konkrečios organizacijos ar asociacijos nustatytas taisykles.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie kiekvieną oficialiai suteiktą patvirtinimą arba pripažinimą ir apie atsisakymus oficialiai pripažinti.

4. Jei valstybė narė atsisako oficialiai patvirtinti arba pripažinti organizaciją ar asociaciją, minėtajai organizacijai ar asociacijai turi būti raštu išdėstomos šio atsisakymo priežastys.

3 straipsnis

Suinteresuotos valstybės narės institucijos panaikina bet kurios arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygą tvarkančios organizacijos ar asociacijos oficialų patvirtinimą arba pripažinimą, jei minėtoji organizacija ar asociacija nuolatos nesilaiko šio sprendimo priede nustatytų sąlygų.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1992 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

Ray Mac Sharry

Komisijos narys

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 55.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Kad būtų oficialiai patvirtinta arba pripažinta, organizacija arba asociacija, kuri tvarko arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas, nustato kilmės knygų skirsnius ir užveda registruotų arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas, privalo:

1) būti juridiniu asmeniu pagal tos valstybės narės, kurioje paduodama paraiška, galiojančius teisės aktus;

2) kompetentingoms institucijoms įrodyti, kad ji:

a) dirba veiksmingai;

b) laikosi konkrečios veislės arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygą tvarkančios konkrečios organizacijos ar asociacijos pagal šio priedo 3 punkto b papunktį nustatytų taisyklių, jei ji nėra organizacija ar asociacija, kuri pati tvarko minėtąją konkrečios veislės arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygą;

c) gali vykdyti grynaveisliams gyvuliams registruoti būtinus patikrinimus;

d) turi pakankamai didelę arklinių šeimos gyvūnų bandą, kad galėtų vykdyti veislės tobulinimo ar selekcinę programą arba išsaugoti veislę, jei tai yra būtina;

e) gali pateikti duomenų (pvz., dėl gyvūnų produktyvumo), kurie yra būtini veislės tobulinimo, selekcinei arba išsaugojimo programai vykdyti;

3) būti nustačiusi principus, kurie apimtų:

a) duomenų (pvz., dėl gyvūnų produktyvumo) pateikimo sistemą, kuri padėtų įvertinti arklinių šeimos gyvūnus siekiant patobulinti, išvesti naują arba išsaugoti jų veislę;

b) jei organizacija arba asociacija tvarko konkrečios veislės kilmės knygą:

- grynaveislių gyvūnų registravimo sistemą,

- konkrečios veislės (ar veislių) arba kilmės knygoje įregistruotos populiacijos charakteristikų apibrėžimą,

- arklinių šeimos gyvūnų ženklinimo sistemos principus,

- pagrindinių selekcijos tikslų apibrėžimą,

- arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygos suskirstymą, jei yra taikomos skirtingos arklinių šeimos gyvūnų registravimo sąlygos arba jei minėtoje knygoje registruotų arklinių šeimos gyvūnų klasifikavimo tvarka skiriasi,

- jei reikia, kilmės linijas, įregistruotas vienoje ar keliose kitose arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygose;

4) turėti darbo tvarkos taisykles, kuriose pirmiausia būtų nustatytas selekcininkų nediskriminavimo principas. Tačiau jei Bendrijos teritorijoje veikia kelios vienos veislės selekcininkų organizacijos arba asociacijos, kartu apimančios visą minėtąją teritoriją, organizacijos arba asociacijos darbo tvarkos taisyklėse gali būti numatyta, jog norint įregistruoti arklinių šeimos gyvūnų gimimą, jie turi būti gimę konkrečioje teritorijoje. Šis apribojimas netaikomas registruojant reprodukcijos tikslais.

--------------------------------------------------

Top