EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3254

1991 m. lapkričio 4 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3254/91 draudžiantis Bendrijoje naudoti spąstus, kuriais suspaudžiamos gyvūnų galūnės, ir įvežti į Bendriją tam tikrų rūšių laukinių gyvūnų, kilusių šalyse, kur jie gaudomi minėtais spąstais arba kitais tarptautinių humaniško gyvūnų gaudymo reikalavimų neatitinkančiais būdais, kailius, odas ir iš jų pagamintas prekes

OL L 308, 1991 11 9, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3254/oj

31991R3254Oficialusis leidinys L 308 , 09/11/1991 p. 0001 - 0004
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 10 p. 0170
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 10 p. 0170


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3254/91

1991 m. lapkričio 4 d.

draudžiantis Bendrijoje naudoti spąstus, kuriais suspaudžiamos gyvūnų galūnės, ir įvežti į Bendriją tam tikrų rūšių laukinių gyvūnų, kilusių šalyse, kur jie gaudomi minėtais spąstais arba kitais tarptautinių humaniško gyvūnų gaudymo reikalavimų neatitinkančiais būdais, kailius, odas ir iš jų pagamintas prekes

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 113 ir 130s straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi 1979 m. rugsėjo mėn. 19 d. Berno konvencija dėl Europos laukinės gyvūnijos ir gamtinės aplinkos apsaugos, kurią Sprendimu 82/72/EEB [4] sudarė Europos ekonominė bendrija, draudžia gaudyti ir žudyti tam tikras rūšis visais neselektyviais būdais, įskaitant spąstus, jei jie naudojami plačiai arba neselektyviai;

kadangi spąstų, kurie suspaudžia gyvūnų galūnes, uždraudimas teigiamai paveiks nykstančių laukinės faunos rūšių apsaugos būklę Bendrijoje ir už jos ribų, įskaitant rūšis, saugomas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3626/82 [5]; kadangi humaniškų laukinių gyvūnų gaudymo būdų tobulinimo tyrimai vyksta toliau ir kadangi Bendrija atsižvelgs į Tarptautinės standartizacijos organizacijos atliktą darbą;

kadangi, siekiant tinkamai apsaugoti laukinių gyvūnų rūšis ir išvengti konkurencijos iškraipymų, būtina užtikrinti, kad jiems skirtos vidaus prekybos priemonės būtų taikomos visoje Bendrijoje vienodai;

kadangi dėl to turėtų būti uždrausta naudoti Bendrijoje spąstus, kurie suspaudžia gyvūnų galūnes, ir imtasi priemonių, kad būtų uždrausta importuoti tam tikrų rūšių gyvūnų kailius, jei jie yra iš tų šalių, kur minėti spąstai vis dar naudojami arba kur gaudymo būdai neatitinka tarptautinių humaniško laukinių gyvūnų gaudymo reikalavimų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente "gyvūnų galūnes suspaudžiantys spąstai" — tai įtaisas, suprojektuotas taip, kad gyvūnas sulaikomas arba sugaunamas spaustuvais, kurie glaudžiai suveržia vieną arba kelias gyvūno galūnes, ir jis negali jų iš tų spąstų ištraukti.

2 straipsnis

Gyvūnų galūnes suspaudžiančių spąstų naudojimas Bendrijoje uždraudžiamas ne vėliau kaip iki 1995 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

1. Nuo 1995 m. sausio 1 d. draudžiama įvežti į Bendriją I priede išvardytų rūšių gyvūnų kailius bei odas ir kitas II priede išvardytas prekes, jei jų sudėtyje yra I priede išvardytų rūšių gyvūnų kailių ir odų, nebent Komisija 5 straipsnyje nurodyta tvarka nustato, kad kailių bei odų kilmės šalyje:

- galioja atitinkamos administracinės arba teisės aktų nuostatos, draudžiančios naudoti gyvūnų galūnes suspaudžiančius spąstus,

arba

- I priede išvardytų rūšių gyvūnų gaudymo būdai atitinka tarptautinius humaniško laukinių gyvūnų gaudymo reikalavimus.

Komisija Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje skelbia šalių, kurios atitinka bent vieną 1 pastraipoje išdėstytų sąlygų, sąrašą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtas draudimas sustabdomas metams, t. y. iki 1995 m. gruodžio 31 d., jei Komisija, atsižvelgusi į jos ir suinteresuotų valstybių narių kompetentingųjų institucijų kartu atliktą apžvalgą, 5 straipsnyje nurodyta tvarka iki 1994 m. liepos 1 d. nustato, kad humaniški laukinių gyvūnų gaudymo būdai tų šalių teritorijose yra pakankamai tobulinami.

4 straipsnis

Šalys, po 1995 m. sausio 1 d. eksportuojančios arba reeksportuojančios į Bendriją bet kurias II priede išvardytas prekes, kurių sudėtyje yra I priede išvardytų rūšių gyvūnų kailių bei odų, patvirtina, kad šie kailiai bei odos yra iš šalių, įtrauktų į 3 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje minimą sąrašą arba joms taikomas 3 straipsnio 2 dalyje minimas sustabdymas.

5 straipsnyje nurodyta tvarka Komisija nustato tinkamas tokio patvirtinimo formas.

5 straipsnis

Vykdyti 3 straipsnio nuostatas Komisijai padeda komitetas, įsteigtas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 19 straipsniu.

Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Savo nuomonę dėl projekto komitetas pareiškia per tokį laiką, kurį gali nustatyti pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

Jei numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1991 m. lapkričio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Van Den Broek

[1] OL C 134, 1989 5 31, p. 5 irOL C 97, 1991 4 13, p. 10.

[2] OL C 260, 1990 10 15, p. 24.

[3] OL C 168, 1990 7 10, p. 32.

[4] OL L 38, 1982 2 10, p. 1.

[5] OL L 384, 1982 12 31, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje minimas gyvūnų rūšių sąrašas

Bebras: | Castor canadensis |

Ūdra: | Lutra canadensis |

Kojotas (prerijų vilkas): | Canis latrans |

Vilkas: | Canis lupus |

Lūšis: | Lynx canadensis |

Rusvoji lūšis: | Felis rufus |

Sabalas: | Martes zibellina |

Meškėnas: | Procyon lotor |

Ondatra (muskusinė žiurkė): | Ondatra zibethicus |

Pekanas: | Martes pennanti |

Barsukas (opšrus): | Taxidea taxus |

Amerikinė kiaunė: | Martes americana |

Šermuonėlis: | Mustela erminea |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Kitos prekės, minimos 3 straipsnio 1 dalyje

CN kodas | Aprašas |

ex4103 | Kiti žaliaminiai kailiai ir odos (švieži, sūdyti, džiovinti, kalkinti, pikeliuoti arba kitu būdu konservuoti, bet ne rauginti, neišdirbti į pergamentą arba kitaip neapdoroti), su plaukais arba be plaukų, skeltiniai arba neskeltiniai, išskyrus tuos, kurie neklasifikuojami pagal (CN) 41 skirsnio 1 dalies b arba c punktų pastabas |

ex41039000 | Kiti |

ex4301 | Žaliaminiai kailiai ir odos (įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas kailininkystei tinkamas dalis arba atraižas), išskyrus žaliaminius kailius ir odas, nurodytus CN 4101, 4102 ir 4103 pozicijose |

ex43014000 | Bebrų, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų |

ex430180 | Kiti kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų |

ex43018050 | Laukinių kačių šeimos gyvūnų |

ex43018090 | Kiti |

ex43019090 | Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos kailininkystei tinkamos dalys arba atraižos, |

ex4302 | Rauginti arba išdirbti kailiai ir odos ((įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas kailininkystei tinkamas dalis arba atraižas), sudaryti arba nesudaryti iš dalių (nepridėjus kitų medžiagų), išskyrus nurodytus CN 4303 pozicijoje: sveikos odos, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų, nesudarytos iš dalių |

ex430219 | Kiti |

ex43021910 | Bebrų |

ex43021970 | Laukinių kačių šeimos gyvūnų |

ex43021990 | Kiti |

ex43022000 | Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos kailininkystei tinkamos dalys arba atraižos, nesudarytos iš dalių |

ex430230 | Sveikos odos ir jų dalys arba atraižos, sudarytos iš dalių |

ex43023010 | "Dėmėti" kailiai Kiti |

ex43023035 | Bebrų |

ex43023071 | Laukinių kačių šeimos gyvūnų |

ex43023075 | Kiti |

ex4303 | Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių ir odos dirbiniai |

ex430310 | Drabužiai ir drabužių priedai |

ex43031090 | Kiti |

ex43039000 | Kiti |

--------------------------------------------------

Top