EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1601

1991 m. birželio 10 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 nustatantis bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles

OL L 149, 1991 6 14, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2015; panaikino 32014R0251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1601/oj

31991R1601Oficialusis leidinys L 149 , 14/06/1991 p. 0001 - 0009
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 37 p. 0244
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 37 p. 0244


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91

1991 m. birželio 10 d.

nustatantis bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 ir 100a straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi šiuo metu nėra konkrečių Bendrijos taisyklių, reglamentuojančių aromatintus vynus, aromatintus vyno gėrimus ir aromatintus vyno kokteilius (toliau – aromatinti gėrimai), visų pirma susijusių su šių gėrimų apibrėžimu ir reikalavimais dėl jų aprašymo ir pateikimo; kadangi, žinant šių gėrimų ekonominę svarbą, būtina sukurti reikalingas bendrąsias nuostatas, padėsiančias veikti bendrajai rinkai;

kadangi aromatinti gėrimai sudaro svarbią Bendrijos žemės ūkio realizavimo rinką; kadangi ši realizavimo rinka susidarė daugiausia dėl šių gėrimų reputacijos Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje; kadangi ši reputacija buvo susidaryta dėl gėrimų kokybės; kadangi būtina išlaikyti gėrimų tam tikrą kokybės standartą, kad realizavimo rinka būtų išsaugota; kadangi reikia imtis tam tikrų priemonių kokybės standartui išlaikyti, apibūdinant šiuos gėrimus ir atsižvelgiant į tradicinius metodus, kuriais yra pagrįsta jų reputacija; kadangi taip nustatyti reikalavimai turi būti taikomi tik tos pačios kokybės gėrimams kaip ir tradiciniai gėrimai, kad jie nebūtų nuvertinti;

kadangi reikia sukurti tam tikrą aromatintų gėrimų sistemą, kurių didesnę dalį sudaro vynas ar misa, ir kartu leisti tobulinti šiuos gėrimus ir taikyti naujoves; kadangi šis uždavinys gali būti lengviau išspręstas sukūrus tris gėrimų kategorijas, atsižvelgiant į vyno kiekį, alkoholio koncentraciją ir tai, buvo ar nebuvo įdėta alkoholio;

kadangi reikia, kad Bendrijos taisyklėse kai kuriose teritorijose būtų leista vartoti geografines nuorodas, jeigu gamybos etapai, kurių metu gatavas produktas įgyja būdingų charakteristikų ir galutines savybes, vyksta toje geografinėje teritorijoje;

kadangi įprastinė vartotoją informuojanti priemonė yra tam tikros informacijos pateikimas etiketėje; kadangi aromatintų gėrimų ženklinimą reglamentuoja bendrosios taisyklės, nustatytos 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvoje 79/112/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su galutiniam vartotojui skirtų maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pateikimu ir reklama, suderinimo [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/395/EEB [5]; kadangi atsižvelgiant į minėtų gėrimų pobūdį ir siekiant pateikti vartotojui išsamesnę informaciją, be bendrųjų taisyklių būtina priimti papildomas nuostatas;

kadangi, vartotojų požiūriu, tam tikrų aromatintų gėrimų reputacija yra glaudžiai susijusi su jų tradicine kilme; kadangi siekiant užtikrinti, kad vartotojas būtų gerai informuotas ir atsižvelgiant į šiuos konkrečius atvejus, būtina reikalauti žymėti kilmę tais atvejais, kai gėrimas pagamintas ne tradiciniame gamybos regione;

kadangi, norint užtikrinti, kad būtų pateikta teisinga informacija apie gėrimo sudėtį, turi būti priimtos gaminant panaudotos alkoholio rūšies ženklinimo taisyklės;

kadangi 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 80/778/EEB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 81/858/EEB [7], ir 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 80/777/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su natūralaus mineralinio vandens naudojimu ir prekyba, suderinimo [8] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 85/7/EEB [9], nustato maisto produktams skirto vandens charakteristikas; kadangi į tai turėtų būti daroma nuoroda;

kadangi 1988 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 88/388/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su maisto produktuose naudojamomis aromatinėmis medžiagomis ir jų gamybos žaliavomis, suderinimo [10], pateikia įvairių terminų, susijusių su aromatinimu, apibrėžimus; kadangi ta pati terminija turėtų būti vartojama šiame reglamente;

kadangi turėtų būti priimtos konkrečios nuostatos dėl importuotų aromatintų gėrimų apibūdinimo ir pateikimo, atsižvelgiant į Bendrijos įsipareigojimus, prisiimtus bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis;

kadangi, siekiant apginti Bendrijos aromatintų gėrimų reputaciją pasaulinėje rinkoje, tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos ir eksportuojamiems gėrimams, išskyrus tuos atvejus, kai yra priešingų nuostatų, atsižvelgiant į tradicinius būdus ir praktikas;

kadangi rekomenduojama veikti pagal reglamentą, kad minimos priemonės būtų įgyvendintos vienodai ir vienu metu;

kadangi, siekiant supaprastinti ir pagreitinti procedūrą, Komisija turėtų gauti nurodymus patvirtinti techninio pobūdžio įgyvendinimo priemones; kadangi tam būtina numatyti glaudaus valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo Vykdomajame komitete tvarką;

kadangi būtina numatyti pereinamojo laikotarpio priemones, kad būtų kuo lengviau įgyvendinti sistemos pertvarkymus, kuriuos įveda šis reglamentas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles.

2 straipsnis

1. Šiame reglamente:

a) gėrimas:

aromatintas vynas – tai:

- pagamintas iš vynų, apibrėžtų Reglamento (EEB) Nr. 822/87 [11], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1325/90 [12], I priedo 12–18 punktuose, išskyrus retsina stalo vynus, į kurį gali būti įdėta vynuogių misos, rauginamos vynuogių misos ir (arba) šviežios vynuogių misos, kurios fermentacija sustabdyta pridėjus alkoholio, kaip nurodyta Bendrijos teisės aktuose,

- į kurį gali būti pridėta alkoholio, apibrėžto 3 straipsnio d punkte, ir

- kuris aromatintas:

- natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais ir (arba) natūraliais kvapiųjų medžiagų preparatais, apibrėžtais Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje ir c punkte. Nepažeidžiant griežtesnių 2 dalies nuostatų, kai kuriais atvejais ir tam tikromis sąlygomis, laikantis 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, gali būti leidžiama naudoti natūralių medžiagų pagrindams ir preparatams tapačius medžiagų pagrindus ir preparatus, apibrėžtus minėtos direktyvos 1 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktyje, ir (arba)

- kvapniosiomis žolėmis ir (arba) prieskoniais, ir (arba) kvapiosiomis maisto medžiagomis,

- kuris dažniausiai yra saldintas ir, atsižvelgiant į 2 dalyje numatytas išimtis, gali būti nudažytas karamele,

- kurio minimali faktinė alkoholio koncentracija yra 14,5 tūrio proc. ar daugiau ir maksimali faktinė alkoholio koncentracija yra mažiau nei 22 tūrio proc., o visuminė alkoholio koncentracija yra 17,5 tūrio proc. ar daugiau; tačiau produktuose, kurie pagal 5 dalį apibūdinami aprašymais "sausas" arba "labai sausas", minimali visuminė alkoholio koncentracija atitinkamai turi būti 16 ir 15 tūrio proc.

Vyno, naudojamo aromatintam vynui paruošti, kiekis prieš sodrinimą gatavame produkte turi sudaryti ne mažiau kaip 75 %. Nepažeidžiant 5 straipsnio nuostatų, minimali natūrali panaudotų produktų alkoholio koncentracija tūrio proc. turi būti ta, kuri numatyta Reglamento (EEB) Nr. 822/87 18 straipsnio 1 dalyje.

Aprašymas "aromatintas vynas" gali būti pakeistas į "vyno aperityvas". Termino "aperityvas" vartojimas šia reikšme neprieštarauja šio termino vartojimui apibrėžiant produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas;

b) gėrimas:

aromatintas vyno gėrimas – tai:

- pagamintas iš vynų, apibrėžtų Reglamento (EEB) Nr. 822/87 I priedo 11–13 ir 15–18 punktuose, išskyrus vynus, kurie gaminami pridedant alkoholio ir retsina stalo vyno, į kurį gali būti pridėta vynuogių misos ir (arba) iš dalies fermentuotos vynuogių misos,

- aromatintas:

- natūralių kvapiųjų medžiagų pagrindais ir (arba) natūraliais kvapiųjų medžiagų preparatais, ir (arba) jiems tapačiais medžiagų pagrindais ar preparatais, apibrėžtais Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose ir c punkte; tam tikrais atvejais ir tam tikromis sąlygomis, laikantis 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, galima naudoti ir dirbtinius medžiagos pagrindus, apibrėžtus minėtos direktyvos 1 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktyje, ir (arba)

- kvapniosiomis žolėmis ir (arba) prieskoniais, ir (arba) kvapiosiomis maisto medžiagomis,

- kuris gali būti saldintas,

- į kurį nėra pridėta alkoholio, išskyrus išimtis, minimas šiame reglamente pateiktuose produktų apibrėžimuose arba dėl kurių nusprendžiama 14 straipsnyje nustatyta tvarka,

- kurio faktinė alkoholio koncentracija yra 7–14,5 tūrio proc.

Vyno, naudojamo aromatintam vyno gėrimui gaminti, kiekis gatavame produkte turi sudaryti ne mažiau kaip 50 %. Nepažeidžiant 5 straipsnio, minimali natūrali panaudotų produktų alkoholio koncentracija tūrio proc. turi būti ta, kuri numatyta Reglamento (EEB) Nr. 822/87 18 straipsnio 1 dalyje;

c) gėrimas:

aromatintas vyno kokteilis–tai:

- pagamintas iš vyno ir (arba) vynuogių misos,

- aromatintas:

- natūraliais kvapiųjų medžiagų pagrindais ir (arba) natūraliais kvapiųjų medžiagų preparatais, ir (arba) jiems tapačiais medžiagų pagrindais ar preparatais, apibrėžtais Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose ir c punkte; tam tikrais atvejais ir tam tikromis sąlygomis, laikantis 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, galima naudoti ir dirbtinius medžiagų pagrindus, apibrėžtus minėtos direktyvos 1 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktyje, ir (arba)

- kvapniosiomis žolėmis ir (arba) prieskoniais, ir (arba) kvapiosiomis maisto medžiagomis,

- kuris gali būti saldintas ir dažytas,

- į kurį nėra pridėta alkoholio,

- kurio faktinė alkoholio koncentracija yra mažiau nei 7 tūrio proc.

Vyno ir (arba) vynuogių misos, panaudotų gaminant aromatintą vyno kokteilį, kiekis gatavame produkte turi sudaryti ne mažiau kaip 50 %. Nepažeidžiant 5 straipsnio, minimali natūrali panaudotų produktų alkoholio koncentracija tūrio proc. turi būti ta, kuri numatyta Reglamento (EEB) Nr. 822/87 18 straipsnio 1 dalyje.

Dėl konkrečių aprašymų gali būti nusprendžiama laikantis 13 straipsnyje numatytos tvarkos.

Termino "kokteilis" vartojimas šia reikšme nepažeidžia jo vartojimo apibrėžiant produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas.

2. Įvairių aromatinto vyno kategorijų apibrėžimai, kurie gali pakeisti aprašymą "aromatintas vynas":

a) Vermutas

Aromatintas vynas, pagamintas iš vyno, minimo 1 dalies a punkte, kurio būdingas skonis gaunamas panaudojant atitinkamas antrines medžiagas, ypač Artemisia augalų rūšis, kurios visuomet turi būti naudojamos; šis gėrimas gali būti saldinamas tik karamelizuotu cukrumi, sacharoze, vynuogių misa, rektifikuota koncentruota vynuogių misa ir koncentruota vynuogių misa.

b) Kartusis aromatintas vynas

Aromatintas vynas, turintis būdingą kartų skonį. Po aprašymo "kartusis aromatintas vynas" turi būti nurodytas pagrindinis kartų skonį suteikiantis kvapiosios medžiagos pagrindas, nepažeidžiant 8 straipsnio 3 dalies.

Šis aprašymas gali būti papildytas arba pakeistas toliau pateikiamais išsireiškimais arba lygiaverčiais išsireiškiamais kitomis oficialiomis Bendrijos kalbomis:

- "Quinquina wine", kai pagrindinė kvapioji medžiaga yra natūralaus chinino kvapioji medžiaga,

- "Bitter vino", kai pagrindinė kvapioji medžiaga yra natūralaus gencijono kvapioji medžiaga, o gėrimas nudažomas naudojant leidžiamą geltoną ir (arba) raudoną dažiąją medžiagą; žodžio "bitter" vartojimas šia reikšme nepažeidžia jo vartojimo apibrėžiant produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas,

- "Americano", kai aromatą suteikia natūralūs kvapiųjų medžiagų pagrindai, išskirti iš pelyno ir gencijono, o gėrimas nudažomas naudojant leidžiamą geltoną ir (arba) raudoną dažiąją medžiagą.

c) Aromatintas vynas su kiaušiniais

Aromatintas vynas, į kurį įdėta geros kokybės kiaušinių trynių arba jų kondensato ir kuriame cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra didesnis kaip 200 g/dm3, o kiaušinių trynių kiekis gatavame produkte sudaro ne mažiau kaip 10 g/dm3.

Kartu su terminu "aromatintas vynas su kiaušiniais" gali būti nurodytas terminas "cremovo", jei tokiame vyne vynas "Marsala" sudaro ne mažiau kaip 80 %.

Terminas "cremovo zabaione" gali būti rašomas kartu su terminu "aromatintas vynas su kiaušiniais", jei tokiame vyne vynas "Marsala" sudaro ne mažiau kaip 80 %, o kiaušinių trynių kiekis ne mažiau kaip 60 g/dm3.

3. Įvairių kategorijų aromatintų vyno gėrimų apibrėžimai, kurių aprašymais galima:

- pakeisti aprašymą "aromatintas vyno gėrimas" pagaminimo valstybėje narėje,

- būti vartojami papildant aprašymą "aromatintas vyno gėrimas" kitose valstybėse narėse.

a) Sangria

Gėrimas, pagamintas iš vyno, kuris yra aromatintas natūraliais citrusinių vaisių ekstraktais ar esencijomis, įmaišant arba neįmaišant šių vaisių sulčių ar prieskonių, saldintas ir gazuojamas anglies dvideginiu, kurio gauta alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 12 tūrio proc.

Gėrime gali būti kietų citrusinių vaisių minkštimo arba žievės dalelių, o spalvą turi suteikti tik panaudotos žaliavos.

Po aprašymo "Sangria" turi būti žodžiai "pagaminta…", po kurių turi būti nurodyta pagaminimo valstybė narė ar labiau apribotas konkretus regionas, išskyrus atvejus, kai vynas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

Aprašymas "Sangria" gali pakeisti aprašymą "aromatintas vyno gėrimas" tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

b) Clarea

Gėrimas, pagamintas iš baltojo vyno pagal tas pačias sąlygas, kaip nurodyta a punkte.

Po aprašymo "Clarea" turi būti žodžiai "pagaminta…", po kurių turi būti nurodyta pagaminimo valstybė narė ar labiau apribotas konkretus regionas, išskyrus atvejus, kai produktas pagamintas Ispanijoje.

Aprašymas "Clarea" gali pakeisti aprašymą "aromatintas vyno gėrimas" tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas Ispanijoje.

c) Zurra

Gėrimas, gaminamas į gėrimus, nurodytus a ir b punktuose, pridedant brendžio ar vyno spirito, apibrėžtų Reglamente (EEB) Nr. 1576/89 [13], taip pat galima įdėti vaisių gabalėlių. Faktinė alkoholio koncentracija turi būti 9–14 tūrio proc.

d) Bitter soda

Aromatintas gėrimas, gaminamas iš bitter vino, kurio kiekis gatavame produkte turi sudaryti ne mažiau kaip 50 %, gazuojamas anglies dvideginiu arba gazuotu vandeniu, taip pat galima įdėti tokių pačių dažančiųjų medžiagų kaip ir į bitter vino. Faktinė alkoholio koncentracija turi būti 8–10,5 tūrio proc. Žodžio "bitter" vartojimas šia reikšme nepažeidžia šio žodžio vartojimo apibrėžiant produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas.

e) Kalte Ente

Aromatintas vyno gėrimas, gaminamas sumaišant vyną, pusiau putojantį vyną ar anglies dvideginiu gazuotą pusiau putojantį vyną su putojančiu vynu arba su anglies dvideginiu gazuotu putojančiu vynu, ir įdedant natūralių citrinų medžiagų arba jų ekstraktų, kurių skonis turi vyrauti. Putojančio vyno arba anglies dvideginiu gazuoto putojančio vyno kiekis gatavame produkte turi sudaryti ne mažiau kaip 25 %.

f) Glühwein

Aromatintas gėrimas, gaminamas tik iš raudonojo arba baltojo vyno ir cukraus, dažniausiai aromatintas cinamonu ir gvazdikėliais. Jei jis pagamintas iš baltojo vyno, jo prekinis aprašymas "Glühwein" turi būti papildytas žodžiais "baltasis vynas".

g) Maiwein

Aromatintas gėrimas, gaminamas iš vyno įdedant asperula odorata augalų arba jų ekstrakto tiek, kad asperula odorata skonis būtų vyraujantis.

h) Maitrank

Aromatintas gėrimas, gaminamas iš sauso baltojo vyno, išmirkant jame asperula odorata augalus arba įdedant jų ekstrakto, į kurį dar įdedama apelsinų ir (arba) kitų vaisių, arba koncentruotų jų sulčių arba ekstraktų, gėrimas pasaldinamas įdedant ne daugiau kaip 5 % cukraus.

i) Kiti apibrėžimai

Kiti apibrėžimai priimami 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Aromatintų vyno kokteilių kategorijų apibrėžimai, kurių aprašymais galima:

- pakeisti aprašymą "aromatintas vyno kokteilis" pagaminimo valstybėje narėje,

- vartoti papildant aprašymą "aromatintas vyno kokteilis" kitose valstybėse narėse.

a) Aromatintas gėrimas, kuriame:

Vyno kokteilis

- koncentruotos vynuogių misos kiekis neviršija 10 % gatavo produkto bendrojo tūrio,

- cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, sudaro mažiau nei 80 g/dm3.

b) Gėrimas:

Aromatintas pusiau putojantis vyno kokteilis

- pagamintas tik iš vynuogių misos,

- kurio faktinė alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 4 tūrio proc.,

- kuriame esantis anglies dioksidas susidaro vien tik panaudotų produktų fermentavimo metu.

c) Kiti apibrėžimai

Kiti apibrėžimai priimami 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. Aprašymai, minimi 1 dalies a ir b punktuose, 2 ir 3 dalyse taip pat gali būti papildyti toliau nurodyta informacija, cukraus kiekį kiekviename punkte nurodant invertuotu cukrumi:

a) "labai sausas": produktams, kuriuose cukraus kiekis yra mažesnis kaip 30 g/dm3;

b) "sausas": produktams, kuriuose cukraus kiekis yra mažesnis kaip 50 g/dm3;

c) "pusiau sausas": produktams, kuriuose cukraus kiekis yra nuo 50 iki 90 g/dm3;

d) "pusiau saldus": produktams, kuriuose cukraus kiekis yra nuo 90 iki 130 g/dm3;

e) "saldus": produktams, kuriuose cukraus kiekis yra daugiau kaip 130 g/dm3.

Terminus "pusiau saldus" ir "saldus" galima pakeisti nurodant cukraus kiekį, išreikštą invertuotu cukrumi, g/dm3.

6. Jei aromatintų vyno gėrimų prekiniame aprašyme yra terminas "putojantis", putojančio vyno kiekis juose turi sudaryti mažiau kaip 95 %.

7. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės priimamos 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

Papildomi apibrėžimai

Šiame reglamente:

a) "saldinimas":

vieno ar kelių toliau išvardytų produktų naudojimas gaminant aromatintus vynus, aromatintus vyno gėrimus ir aromatintus vyno kokteilius:

pusbaltis cukrus, baltasis cukrus, rafinuotas baltasis cukrus, dekstrozė, fruktozė, gliukozės sirupas, skystas cukrus, invertuotas skystas cukrus, invertuoto cukraus sirupas, rektifikuota koncentruota vynuogių misa, koncentruota vynuogių misa, šviežia vynuogių misa, degintas cukrus, medus, saldžiavaisio pupmedžio sirupas arba kitos natūralios angliavandenių medžiagos, turinčios panašų poveikį kaip ir išvardyti produktai.

"Degintas cukrus" – tai produktas, gautas reguliuojamu būdu kaitinant vien tik sacharozę be šarmų, mineralinių rūgščių ar kitokių cheminių priedų;

b) "aromatinimas":

vieno ar kelių kvapiųjų medžiagų, apibrėžtų Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies a punkte, naudojimas ir (arba) kvapniųjų žolių, prieskonių ir (arba) kvapiųjų maisto medžiagų naudojimas gaminant aromatintus vynus, aromatintus vyno gėrimus ir aromatintus vyno kokteilius.

Tokių medžiagų įdėjimas gatavam produktui suteikia juslinių savybių, kurios skiriasi nuo vyno juslinių savybių;

c) "dažymas":

vieno ar kelių dažiųjų medžiagų naudojimas gaminant aromatintus vynus arba aromatintus vyno kokteilius;

d) "alkoholio pridėjimas":

vieno ar kelių toliau išvardytų produktų naudojimas gaminant aromatintus vynus ir, prireikus, aromatintus vyno gėrimus:

- vynuogių kilmės etilo alkoholio,

- vyno alkoholio arba džiovintų vynuogių alkoholio,

- žemės ūkio kilmės etilo alkoholio,

- vyno distiliato arba džiovintų vynuogių distiliato,

- žemės ūkio kilmės distiliato,

- vyno spirito arba vynuogių išspaudų spirito,

- džiovintų vynuogių spirito,

kurie atitinka charakteristikas, nustatytas Bendrijos nuostatose, o etilo alkoholio charakteristikos turi atitikti I priede išdėstytas charakteristikas;

e) "faktinė alkoholio koncentracija tūrio proc.":

gryno alkoholio tūrio dalių skaičius 20 oC temperatūroje, tenkantis 100 tūrio dalių produkto toje pačioje temperatūroje;

f) "potencinė alkoholio koncentracija tūrio proc.":

gryno alkoholio tūrio dalių skaičius 20 oC temperatūroje, kuris gali susidaryti visiškai susifermentavus visiems cukrams, esantiems 100 tūrio dalių produkto toje pačioje temperatūroje;

g) "visuminė alkoholio koncentracija tūrio proc.":

faktinės ir potencinės alkoholio koncentracijų tūrio proc. suma;

h) "natūrali alkoholio koncentracija tūrio proc.":

visuminė alkoholio koncentracija tūrio proc., prieš bet kurį sodrinimą.

4 straipsnis

1. Šiame reglamente minimiems gėrimams leidžiamų vartoti maisto priedų sąrašas, nurodymai dėl jų naudojimo ir su tuo susiję produktai nustatomi Direktyvoje 89/107/EEB [14] numatyta tvarka.

2. Gaminant šiuos gėrimus, leidžiama pridėti distiliuoto ar demineralizuoto vandens, jei vandens kokybė atitinka nacionalines nuostatas, priimtas laikantis Direktyvų 90/777/EEB ir 80/778/EEB, ir jei pridėtas vanduo nepakeičia gėrimo prigimties.

3. Dažiosios medžiagos, kvapiosios medžiagos ir kiti leistini priedai, naudojami gaminant aromatintus produktus, turi būti skiedžiami arba tirpinami tik žemės ūkio kilmės etilo alkoholiu ir tik tiksliai nustatytomis jo dozėmis, kurios būtinos jiems skiesti ar tirpinti.

4. Išsamios taisyklės, įskaitant metodus, kurie turi būti naudojami tirti produktus, kuriems taikomas šis reglamentas, priimami 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

1. Vynams ir misoms leistini vynininkystės metodai ir procesai yra nurodyti Reglamente (EEB) Nr. 822/87.

2. Metodai, skirti gataviems produktams ir žaliavoms, išskyrus paminėtuosius 1 dalyje, gali būti nustatomi 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

1. Šiame ir 2 straipsnyje nurodytus aprašymus leidžiama vartoti tik juose nurodytiems gėrimams, atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus 2 ir 4 straipsniuose. Šie aprašymai turi būti vartojami apibūdinant minėtus gėrimus Bendrijoje.

Gėrimams, kurie neatitinka reikalavimų, nustatytų 2 straipsnyje apibrėžtiems gėrimams, negali būti taikomi tie patys aprašymai, kurie pastariesiems priskirti tame straipsnyje.

2. a) Geografinės nuorodos, išvardytos II priede, gali pakeisti 1 dalyje minimus aprašymus arba juos papildyti ir sudaryti sudėtinius aprašymus.

b) Tokios geografinės nuorodos taikomos gėrimams, kurių gamybos etapas, kurio metu jie įgyja būdingų savybių ir galutines kokybės charakteristikas, vyko nurodytoje geografinėje teritorijoje, bet tik tuo atveju, jei vartotojas nebus klaidinamas dėl naudotų žaliavų.

3. 1 dalyje minimi prekiniai aprašymai negali būti papildyti geografinėmis nuorodomis, leidžiamomis vyno produktams.

4. Valstybės narės gali taikyti specialias II priede nurodytų gėrimų gamybos, judėjimo valstybės narės teritorijoje, aprašymo ir pateikimo nacionalines taisykles, jei jie pagaminti jų teritorijose tiek, kiek tokios taisyklės atitinka Bendrijos teisę.

7 straipsnis

1. Aromatintų gėrimų, kurių sudėtyje yra vyno produktų ir kvapiųjų medžiagų ir kurių alkoholio koncentracija yra 1,2 tūrio proc., prekiniai aprašymai, neatitinkantys šio reglamento, neturi jokių nuorodų į vyno sektoriaus produktus.

2. Aromatinti gėrimai, neatitinkantys šio reglamento reikalavimų, negali būti pardavinėjami žmonėms vartoti siejant žodžius ir frazes, pavyzdžiui, "panašus į", "rūšies", "tipo", "pagamintas", "aromatas" arba kitokias panašias nuorodas su bet kuriuo aprašymu, minimu šiame reglamente.

3. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia Tarybai atitinkamą pasiūlymą dėl aromatintų gėrimų, kurių sudėtyje yra vyno sektoriaus produktų, kurie yra gaunami pridėjus alkoholio ir kuriems šis reglamentas netaikomas.

Žodžių, vartojamų apibūdinti gėrimus, žinomus kaip "wine cooler", vartojimas šiems gėrimams apibūdinti turi būti leidžiamas, kol Komisija priims sprendimą dėl pirmiau minėto pasiūlymo.

8 straipsnis

1. 2 straipsnyje minimų gėrimų ženklinimas, pateikimas ir reklama atitinka nacionalines taisykles, priimtas laikantis Direktyvos 79/112/EEB, taip pat turi atitikti ir šio straipsnio reikalavimus.

2. 2 straipsnyje minimų produktų prekinis aprašymas yra vienas iš aprašymų, vartojamų tik nurodytiems produktams, kaip nurodyta 6 straipsnyje.

3. 2 straipsnyje minimi aprašymai gali būti papildyti nuoroda į pagrindinę kvapiąją medžiagą.

4. Jei gėrimų, kuriems taikomas šis reglamentas, gamybai buvo naudojamas alkoholis, gautas tik iš vienos žaliavos (pvz., vien tik vyno alkoholis, melasos alkoholis ar grūdų alkoholis), ta alkoholio rūšis gali būti nurodyta etiketėje.

Jei alkoholis gautas iš kelių žaliavinių medžiagų, etiketėje neturi būti jokios informacijos apie alkoholio prigimtį.

Etilo alkoholis, naudojamas gaminant gėrimus, kuriems taikomas šis reglamentas, skiesti dažiąsias medžiagas, kvapiąsias medžiagas ar kitus leistinus priedus ar juos tirpinti, nėra laikomas sudedamąja dalimi.

5. Geografinės nuorodos, išvardytos II priede, neverčiamos.

6. Informacija, numatyta šiame reglamente, pateikiama viena ar keliomis oficialiomis Bendrijos kalbomis taip, kad galutinis vartotojas lengvai galėtų suprasti kiekvieną teiginį, išskyrus atvejus, jei pirkėjams ši informacija pateikiama kitokiais būdais.

7. Tais atvejais, kai gėrimai yra trečiųjų šalių kilmės, leidžiama vartoti trečiosios šalies, kurioje buvo pagamintas produktas, oficialią kalbą, jei šiame reglamente numatyta informacija taip pat yra pateikiama kuria nors oficialia Bendrijos kalba taip, kad galutinis vartotojas galėtų lengvai suprasti kiekvieną teiginį.

8. Nepažeidžiant 11 straipsnio, tais atvejais, kai gėrimai yra Bendrijos kilmės ir jie yra skirti eksportui, informacija, numatyta šiame reglamente, gali būti pakartota kita kalba; tai netaikoma 5 dalyje minimoms geografinėms nuorodoms.

9. Laikantis 13 straipsnyje nustatytos tvarkos, 2 straipsnyje minimiems gėrimams gali būti nustatyta:

a) specialiosios nuostatos, reglamentuojančios terminų, nurodančių tam tikrą produkto savybę, pvz., jo istorinė informacija arba gamybos būdas, vartojimą;

b) taisyklės, reglamentuojančios produktų ženklinimą talpyklose, neskirtose galutiniam vartotojui.

9 straipsnis

1. Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrijos nuostatų, susijusių su aromatintais vynais, aromatintais vyno gėrimais ir aromatintais vyno kokteiliais. Jos turi paskirti vieną ar kelias agentūras, kurios prižiūrėtų, kaip laikomasi šių nuostatų.

13 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nuspręsta, kad II priede išvardytų produktų judėjimo Bendrijos teritorijoje priežiūra ir apsauga vyktų pasitelkiant prekybos dokumentus, kuriuos tikrina administracija, bei atitinkamus registrus.

2. Siekiant išvengti apgaulių ir klastočių, 13 straipsnyje nustatyta tvarka II priede išvardytiems ir eksportuojamiems gėrimams gali būti sukurta autentiškumą įrodančių dokumentų sistema.

Jei 1 pastraipoje minima sistema nėra įvedama, valstybė narė taiko savo autentiškumo nustatymo sistemas, tačiau jos turi atitikti Bendrijos taisykles.

3. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma patvirtina reikalingas priemones, kad Bendrijos nuostatos dėl aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių būtų taikomos vienodai, ypač atsižvelgiant į kontrolę ir ryšius tarp valstybių narių kompetentingų institucijų.

4. Valstybės narės ir Komisija perduoda viena kitai informaciją, reikalingą šiam reglamentui įgyvendinti. Išsamios šios informacijos pateikimo ir platinimo taisyklės priimamos 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Siekiant, kad importuojami gėrimai, apibrėžti šiuo reglamentu ir turintys geografinę nuorodą, būtų parduodami žmonėms vartoti Bendrijoje, abipusiais susitarimais gali būti prižiūrimi ir saugomi, kaip numatyta 9 straipsnio1 dalies antroje pastraipoje.

Pirmoji pastraipa įgyvendinama remiantis derybų metu priimamais ir su suinteresuotomis trečiosiomis šalimis tvarka, nustatyta Sutarties 113 straipsnyje, sudaromais susitarimais.

Įgyvendinimo taisyklės ir produktų, minimų pirmoje pastraipoje, sąrašas patvirtinamas 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

11 straipsnis

Išskyrus išimtis, dėl kurių sprendimas turi būti priimtas 13 straipsnyje nustatyta tvarka, eksportuoti skirti aromatinti vynai, aromatinti vyno gėrimai ir aromatinti vyno kokteiliai turi atitikti šio reglamento nuostatas.

12 straipsnis

1. Įkuriamas Vykdomasis komitetas, skirtas gėrimams, kuriems taikomas šis reglamentas (toliau – komitetas), sudarytas iš valstybių narių atstovų, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

13 straipsnis

1. Tais atvejais, kai turi būti laikomasi šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu perduoda klausimą komitetui.

2. Komisijos atstovas pateikia priemonių, kurios turi būti patvirtintos, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama 54 balsų dauguma. Valstybių narių atstovų balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija patvirtina priemones, kurios taikomos nedelsiant. Tačiau, kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių. Tokiu atveju Komisija gali atidėti priemonių taikymą vienam mėnesiui nuo perdavimo datos.

Taryba per mėnesį kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitą sprendimą.

14 straipsnis

1. Tais atvejais, kai turi būti laikomasi šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu perduoda klausimą komitetui.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

b) Kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo perduotas Tarybai, ji nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

15 straipsnis

Komitetas gali svarstyti visus kitus klausimus, kuriuos jam perduoda pirmininkas savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu.

16 straipsnis

1. Siekiant palengvinti perėjimą nuo esamų susitarimų prie tų, kurie įvedami šiuo reglamentu, 13 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamos pereinamojo laikotarpio priemonės.

2. Tokios pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos ne ilgiau kaip dvejus metus nuo šio reglamento įgyvendinimo dienos.

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1991 m. gruodžio 17 d., išskyrus 12–15 straipsnius, kurie taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Tačiau gėrimai, pagaminti ir paženklinti iki tos datos, gali būti realizuojami, kol pasibaigs jų atsargos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1991 m. birželio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. Juncker

[1] OL C 269, 1986 10 25, p. 15.

[2] OL C 127, 1984 5 14, p. 185ir OL C 129, 1991 5 20.

[3] OL C 124, 1983 5 9, p. 16.

[4] OL L 33, 1979 2 8, p. 1.

[5] OL L 186, 1989 6 30, p. 17.

[6] OL L 229, 1980 8 30, p. 11.

[7] OL L 319, 1981 11 7, p. 19.

[8] OL L 229, 1980 8 30, p. 1.

[9] OL L 2, 1985 1 3, p. 22.

[10] OL L 184, 1988 7 15, p. 61.

[11] OL L 84, 1987 3 27, p. 1.

[12] OL L 132, 1990 5 23, p. 19.

[13] OL L 160, 1989 6 12, p. 1.

[14] OL L 40, 1989 2 11, p. 27.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

3 straipsnio d punkte minimo etilo alkoholio charakteristikos

1.Juslinės savybės: | jokio kito skonio, išskyrus žaliavos skonį. |

2.Minimali etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc. | 96,0 tūrio proc. |

3.Didžiausias leistinas priemaišų kiekis: | |

—bendrasis rūgštingumas, išreikštas acto rūgšties kiekiu, absoliutaus alkoholio | 1,5 |

—esterių kiekis, išreikštas etilo acetato kiekiu, g/dm3 absoliutaus alkoholio | 1,3 |

—aldehidų kiekis, išreikštas acetaldehido kiekiu, g/dm3 absoliutaus alkoholio | 0,5 |

—aukštesniųjų alkoholių kiekis, išreikštas 2-metilpropanolio kiekiu, g/dm3 absoliutaus alkoholio | 0,5 |

—metilo alkoholio kiekis, g/dm3 absoliutaus alkoholio | 50 |

—sausųjų medžiagų kiekis, g/dm3 absoliutaus alkoholio | 1,5 |

—lakiųjų azoto bazių kiekis, g/dm3 absoliutaus alkoholio | 0,1 |

—furfurolo | kiekis neaptinkamas oficialiaisiais analizės metodais |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Aromatinti gėrimai vyno produktų pagrindu Geografinės nuorodos

(minimos 6 straipsnio 2 dalyje)

Nürnberger Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth de Torino

--------------------------------------------------

Top