EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1026

1991 m. balandžio 22 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1026/91 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1208/81, nustatantį Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę

OJ L 106, 26.4.1991, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 037 P. 98 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 037 P. 98 - 99
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 238 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 238 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 238 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 238 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 238 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 238 - 239
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 238 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 238 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 238 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 233 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 233 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2006; netiesiogiai panaikino 32006R1183

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1026/oj

31991R1026Oficialusis leidinys L 106 , 26/04/1991 p. 0002 - 0003
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 37 p. 0098
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 37 p. 0098


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1026/91

1991 m. balandžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1208/81, nustatantį Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1980 m. birželio 5 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1358/80, nustatantį suaugusių galvijų orientacinę ir intervencinę kainas 1980–1981 prekybos metams bei įvedantį Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę [1], ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Reglamente (EEB) Nr. 1208/81 [2] nustatyta Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalė;

kadangi išvedant geresnes genetiniu požiūriu galvijų veisles Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę reikėtų pakoreguoti taip, kad joje būtų atsižvelgiama į tai, kad egzistuoja dvigubo raumeningumo veislės; kadangi tam reikia numatyti galimybę įvesti aukštesnę už jau nustatytas raumeningumo klasę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1208/81 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

"3 straipsnis

1. Suaugusių galvijų skerdenos skirstomos į šias kategorijas:

A: jaunesnių nei dvejų metų nekastruotų bulių skerdenos;

B: kitų nekastruotų bulių skerdenos;

C: kastruotų bulių (jaučių) skerdenos;

D: apsiveršiavusių patelių skerdenos;

E: kitų patelių skerdenos.

Nepažeidžiant taikomų intervencinių taisyklių, nuo 1992 m. sausio 1 d. skerdenos žymimos A, B, C, D ir E raidėmis.

Skerdenų priskyrimo šioms kategorijoms kriterijai nustatomi Reglamento (EEB) Nr. 805/68 27 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Suaugusių galvijų skerdenos klasifikuojamos iš eilės įvertinus:

a) raumeningumą;

b) riebalinį sluoksnį,

kaip apibrėžta atitinkamai I ir II prieduose.

I priede raide S pažymėtą raumeningumo klasę valstybės narės gali naudoti, jei jos įsiveda neprivalomą raumeningumo klasę, pranašesnę už egzistuojančias klases (skerdenų dvigubo raumeningumo), kad galėtų atsižvelgti į tam tikros produkcijos esamas ar tikėtinas ypatybes.

Valstybės narės, ketinančios pasinaudoti šia galimybe, apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

3. Valstybėms narėms leidžiama kiekvieną iš I ir II prieduose numatytų klasių dalyti daugiausia į tris poklasius.";

2) I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1991 m. balandžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Steichen

[1] OL L 140, 1980 6 5, p. 4.

[2] OL L 123, 1981 5 7, p. 3.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

I PRIEDAS

RAUMENINGUMAS

Skerdenos profilių, ypač jos svarbiausių dalių (šlaunies, nugaros, menties) išsivystymas

Raumeningumo klasė | Aprašymas |

S Aukščiausia | Visi profiliai smarkiai išgaubti; ypač gerai gerai išsivystę raumenys (dvigubo raumeningumo skerdenos tipas) |

E Puiki | Visi profiliai labai išgaubti arba išgaubti; raumenys ypač gerai išsivystę |

U Labai gera | Profiliai, apskritai imant, išgaubti; labai gerai išsivystę raumenys |

R Gera | Profiliai neišgaubti, tiesūs; raumenys gerai išsivystę |

O Patenkinama | Profiliai lygūs arba šiek tiek įdubę; raumenys menkai išsivystę |

P Žema | Visi profiliai įdubę ir kai kurie net labai įdubę; raumenys prastai išsivystę |

"

--------------------------------------------------

Top