EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0295

1991 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 295/91 nustatantis bendras kompensavimo už atsisakymą vežti reguliariu oro transportu taisykles

OJ L 36, 8.2.1991, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 7 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 7 - 9
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005; panaikino 32004R0261

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/295/oj

31991R0295Oficialusis leidinys L 036 , 08/02/1991 p. 0005 - 0007
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 4 p. 0007
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 4 p. 0007


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 295/91

1991 m. vasario 4 d.

nustatantis bendras kompensavimo už atsisakymą vežti reguliariu oro transportu taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi 1990 m. liepos mėnesį Tarybos patvirtintos liberalizavimo priemonės - tai žingsnis visapusiškai išplėtotos bendros oro transporto politikos link;

kadangi, siekiant užtikrinti darnią plėtrą radikaliai kintančioje aplinkoje, kurioje turi dirbti oro vežėjai, būtina imtis bendrų veiksmų oro transporto naudotojų interesų apsaugos srityje;

kadangi šiuo metu oro vežėjai taiko iš esmės skirtingą kompensavimo už atsisakymą vežti praktiką;

kadangi tam tikri bendri minimalūs kompensavimo už atsisakymą vežti standartai turėtų užtikrinti oro vežėjų paslaugų kokybę didėjančios konkurencijos sąlygomis;

kadangi oro vežėjai turėtų būti įpareigoti nustatyti vežimo taisykles perpildytų skrydžių atveju;

kadangi reikėtų apibrėžti keleivių, kuriuos atsisakoma vežti, teises;

kadangi oro vežėjai turėtų būti įpareigoti sumokėti kompensaciją ir suteikti papildomas paslaugas keleiviams, kuriuos atsisakoma vežti;

kadangi privaloma aiškiai informuoti keleivius apie taikytinas taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos bendros minimalios taisyklės, taikomos keleiviams už atsisakymą juos vežti perpildytu reguliarų skrydį atliekančiu orlaiviu, jeigu keleivis turi galiojantį bilietą į šį reisą, rezervuotą vietą ir toks orlaivis skrenda iš oro uosto, esančio valstybėje narėje, kurioje galioja Sutartis, neatsižvelgiant į valstybę, kurioje yra įsisteigęs oro vežėjas, keleivio pilietybę ir paskirties vietą.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a) "atsisakymas vežti" — atsisakymas priimti skristi keleivį, nors jis:

- turi galiojantį bilietą,

- turi šiam skrydžiui rezervuotą vietą,

- atvyko registruotis nustatytu laiku ir nurodyta tvarka;

b) "vietos rezervavimas" — oro vežėjo ar jo įgalioto kelionių agento parduotas bilietas, kuriame:

- nurodytas skrydžio reiso numeris, data bei laikas ir

- atitinkamoje bilieto vietoje turi būti žyma "OK" ar kitoks įrašas, patvirtinantis, kad oro vežėjas bilietą užregistravo ir aiškiai patvirtinantis, kad oro vežėjas jį rezervavo;

c) "reguliarus skrydis" — skrydis, kuriam būdingi šie požymiai:

- skrydis keleiviams arba keleiviams ir kroviniams ir (arba) paštui vežti skirtu orlaiviu už atlygį vykdomas taip, kad visuomenės atstovai galėtų nusipirkti atskirą vietą kiekvienam skrydžiui tiesiogiai iš vežėjo ar jo įgaliotųjų atstovų,

- skrydis vykdomas taip, kad būtų užtikrintas susiekimas tarp dviejų arba daugiau vietų:

i) pagal paskelbtą tvarkaraštį arba

ii) skrydžius vykdant taip reguliariai ir dažnai, kad jie sudarytų suvokiamas sistemingas serijas;

d) "perpildytas skrydis" — skrydis, kai keleivių, turinčių rezervuotas vietas ir atvykusių registruotis nustatytu laiku ir nurodyta tvarka, yra daugiau nei orlaivyje sėdimų vietų;

e) "savanoris" — asmuo, kuris:

- turi galiojantį bilietą,

- turi patvirtintą rezervavimą ir

- atvyko registruotis nurodytu laiku ir nustatyta tvarka bei kuris sutinka su oro vežėjo siūlymu keleiviams atsisakyti patvirtinto rezervavimo mainais už kompensaciją;

f) "galutinė paskirties vieta" — paskirties vieta, nurodyta skrydžio kupone, pateikiamame keleivių registravimo vietoje, o skrydžius jungiant — vieta, nurodyta paskutiniame bilieto skrydžio kupone. Į jungiamuosius skrydžius, kuriuos galima nesunkiai atlikti, nepaisant vėlavimo dėl atsisakymo vežti, neatsižvelgiama.

3 straipsnis

1. Oro vežėjas privalo nustatyti taisykles, kuriose būtų nurodyta, kaip elgtis su keleiviu esant perpildytam skrydžiui. Apie tokias taisykles ir visus jų pakeitimus jis praneša suinteresuotoms valstybėms narėms ir Komisijai, kuri jas pateikia kitoms valstybėms narėms. Visi šie pakeitimai įsigalioja po mėnesio nuo pranešimo dienos.

2. 1 dalyje nurodytos taisyklės turi būti prieinamos asmenims vežėjo agentūrose ir keleivių registravimo vietose.

3. 1 dalyje nurodytose taisyklėse turi būti numatyta galimybė keleiviui siūlyti savanoriškai atsisakyti skrydžio.

4. Oro vežėjas visada privalo atsižvelgti į interesus tų keleivių, kurie turi būti įlaipinami pirmieji (neįgalių asmenų, nelydimų vaikų ir panašiai).

4 straipsnis

1. Keleivis, kurį atsisakoma vežti, gali rinktis vieną iš šių galimybių:

- atgauti biliete nurodytą sumą arba jos dalį, kuri atitinka neįvykusią kelionę, arba

- esant galimybei kuo anksčiau skristi iki galutinės paskirties vietos tuo pačiu arba kitu maršrutu; arba

- skristi tuo pačiu arba kitu maršrutu jam patogią dieną.

2. Nelygu 1 dalyje numatytas keleivio pasirinkimas, oro vežėjas, nepažeisdamas 3 ir 4 dalių, turi nedelsdamas keleiviui, kurį atsisakoma vežti, išmokėti minimalią kompensaciją:

- jeigu skrydžio atstumas iki 3500 km, — 150 ekiu,

- jeigu skrydžio atstumas daugiau kaip 3500 km, — 300 ekiu,

atsižvelgdamas į biliete nurodytą galutinę paskirties vietą.

3. 2 dalyje nurodyta kompensacija gali būti sumažinta iki 50 %, jeigu vežėjas pasiūlo keleiviui iki galutinio punkto skristi kitu maršrutu pasirinktu orlaiviu, kurio atvykimo laikas, kai skrydžio atstumas — iki 3500 km, skiriasi nuo tvarkaraštyje numatyto keleivio įsigytame biliete nurodyto atvykimo laiko ne daugiau kaip dviem valandomis, o kai skrydžio atstumas daugiau kaip 3500 km, — ne daugiau kaip keturiomis valandomis.

4. Kompensacijos dydis neturi viršyti bilieto į galutinę paskirties vietą kainos.

5. Kompensacija išmokama grynaisiais arba, jeigu keleivis sutinka, kelionės čekiais ir (arba) jam suteikiamos kitokios paslaugos.

6. Jeigu esant perpildytam skrydžiui keleivis sutinka vykti žemesne klase už tą, į kurią įsigytas bilietas, jam turi būti kompensuojamas kainų skirtumas.

7. 2 ir 3 dalyse nurodytas atstumas matuojamas pagal didžiojo ortodrominio apskritimo kelio metodą (ortodrominį maršrutą).

5 straipsnis

1. Jeigu keleivį atsisakoma vežti orlaiviu, atliekančiu skrydį, kuris parduotas kaip turizmo paslaugų paketo dalis, vežėjas privalo išmokėti kompensaciją kelionių organizavimo paslaugų teikėjui, kuris sudarė sutartį su keleiviu ir įsipareigojo tinkamai įvykdyti minėtąją turizmo paslaugų paketo sutartį, sudarytą vadovaujantis 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų [4].

2. Nepažeisdamas Direktyvoje 90/314/EEB numatytų teisių ir įpareigojimų, kelionių organizavimo paslaugų teikėjas privalo sumokėti keleiviui pagal 1 dalį gautas sumas.

6 straipsnis

1. Be 4 straipsnyje nurodytų minimalių kompensacijų, oro vežėjas, neimdamas už tai mokesčio, turi pasiūlyti keleiviui, kurį atsisakė vežti:

a) perduoti žinią telefonu ir (arba) teleksu (faksu) į galutinę paskirties vietą;

b) visą laukimo laiką — atitinkamą maitinimą ir gaiviųjų gėrimų;

c) apgyvendinimą viešbutyje, jeigu būtina papildomai nakvoti vieną ar kelias naktis.

2. Kai miestelį, miestą ar regioną aptarnauja keli oro uostai ir oro vežėjas pasiūlo keleiviui, kurį atsisakė vežti, skristi kitą paskirties oro uostą nei tą, į kurį keleivis įsigijo bilietą, oro vežėjas turi padengti keleiviui kelionės tarp nurodytųjų oro uostų ar į gretimą paskirties vietą, dėl kurio su keleiviu susitarta, išlaidas.

7 straipsnis

Oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos už atsisakymą vežti, jei keleivis keliauja nemokamai ar pagal mažesnį tarifą, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai negali pasinaudoti kiti asmenys.

8 straipsnis

Oro vežėjai privalo kiekvienam keleiviui, kurį atsisakė vežti, pateikti kompensavimo už atsisakymą vežti taisykles.

9 straipsnis

1. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant vėlesnio kreipimosi į teismus, turinčius teisę spręsti tolesnio kompensavimo klausimus.

2. 1 dalis netaikoma 2 straipsnio e punkte apibrėžtiems savanoriams, priėmusiems kompensaciją pagal 3 straipsnyje nurodytas taisykles.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja po dviejų mėnesių nuo jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1991 m. vasario 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. F. Poos

[1] OL C 129, 1990 5 24, p. 15.

[2] OL C 19, 1991 1 28.

[3] OL C 31, 1991 2 6.

[4] OL L 158, 1990 6 23, p. 59.

--------------------------------------------------

Top